Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vítáme Vás na 3. informačním semináři projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vítáme Vás na 3. informačním semináři projektu"— Transkript prezentace:

1 Vítáme Vás na 3. informačním semináři projektu
Regionální informační a poradenská infrastruktura Operačního programu Životní prostředí Zlín,

2 Program semináře Petr Štěpánek – ředitel
Krátké představení Fondu Petr Štěpánek – ředitel Představení aktuálního stavu OP Životní prostředí Leo Steiner – Odbor projektové přípravy a kontroly Představení žádosti – Miroslav Zmeškal – KP Zlín Představení projektu Regionální poradenské a informační infrastruktury OP ŽP a jeho podprojektu Databáze akreditovaných poradců Manfred Hellmich – Odbor projektové přípravy a kontroly Diskuse

3 KRÁTCE O NOVINKÁCH NA FONDU Petr Štěpánek ředitel SFŽP petr
KRÁTCE O NOVINKÁCH NA FONDU Petr Štěpánek ředitel SFŽP

4 Fond v kostce Finanční zdroj pro opatření na ochranu a zlepšování životního prostředí Zřízen zákonem č. 388/1991 Sb. Správcem Fondu je Ministerstvo životního prostředí Příjmy Fondu jsou tvořeny především z plateb za znečišťování Fond není financován ze státního rozpočtu O použití finančních prostředků z Fondu rozhoduje ministr životního prostředí na základě doporučení poradního orgánu – Rady Fondu

5 Co je také SFŽP Jeden z nejúspěšnějších subjektů v čerpání prostředků z evropských fondů V uplynulých dvou letech se nejlépe dařilo využívat evropské peníze právě v rámci OPI 150 zkušených lidí, kteří rozhodují o 1/5 objemu strukturální fondů směřujícího do ČR Instituce, jejíž „pomníček“ je v každé 2. až 3. obci ČR stojí na prahu nejtučnějších dotačních let a my máme 15 let zkušeností

6 Čím žije Fond I. Proběhla reorganizace
Cíl: moderní instituce s moderními prostředky Poskytování informací o prostředcích z fondu co nejpohodlněji a co nejsrozumitelněji Hlavní novinky IT nově samostatně (uživatelská přívětivost) Nově oddělení investiční kontroly (kontrola realizace dotovaných investic)

7 Čím žije Fond II. Intenzivní práce na OP ŽP
Důraz na kraje Důraz na poskytování informací klientům Call centrum Akreditovaní poradci BENE-FILL Nový web ve výstavbě Příprava na implementaci tzv. „švýcarských fondů“ Příprava na protikorupční audit

8 PŘEDSTAVENÍ DOKUMENTACE A AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAV OP ŽP LEO STEINER

9 Národní strategický referenční rámec
Proběhlo jednání zástupců vyjednávacího týmu pod vedením MMR s Evropskou komisí v Bruselu ve dnech 31. května a 1. června 2007. Cílem bylo dořešení otevřených otázek (požadavek silného koordinátora, dostatečnou administrativní kapacitu všech řídících orgánů a stabilitu státní správy) Jednání byla ukončena schválením dokumentu EK dne 27. července 2007, následovat bude schvalování jednotlivých Operačních programů.

10 Dokument OP ŽP Pracovní skupina OP ŽP - zástupci krajů, zástupci zainteresovaných ministerstev, veřejnosti, nevládních organizací a dalších zúčastněných subjektů. Pět pracovních seminářů - zpracovatelé jednotlivých částí operačního programu z MŽP a SFŽP ČR. Tří seminářů se zúčastnili i zpracovatelé hodnocení ex-ante a SEA. Dne ministr životního prostředí Ing. Petr Jan Kalaš schválil návrh programového dokumentu OP ŽP 2007 – 2013 a poté byl materiál předložen Vládě ČR. Dne byl OP ŽP schválen Vládou ČR. Oficiální předložení OP ŽP k EK prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj proběhlo dne Dne zaslala Evropská komise - DG REGIO dopis o přijatelnosti OP ŽP k datu , na posouzení dokumentu má EK dle Nařízení 1083/ měsíce.

11 Dokument OP ŽP Dne zaslala Evropská komise oficiální stanovisko k Operačnímu programu ŽP - tzv. Poziční dokument. MŽP a SFŽP ČR zpracovávají reakci na Poziční dokument, která bude základním podkladem pro vyjednávání programového dokumentu OP Životní prostředí s Evropskou komisí. Zahájení vyjednávání programového dokumentu s Evropskou komisí proběhne v první polovině září 2007.

12 Implementační dokument OP ŽP
Implementační dokument (ID) svým obsahem navazuje na programový dokument OP ŽP. ID OP ŽP je zpracován především pro účely rozpracování prioritních os OP ŽP do úrovně oblastí podpory, respektive až na úroveň konkrétních operací. Představuje základní dokument na operativní úrovni v rámci programového řízení a důležitý podklad pro rozhodování potenciálních příjemců podpory při identifikaci jejich projektových záměrů. ID je zpracováván SFŽP ČR, který byl k tomuto pověřen Řídícím orgánem. Dokument byl při svém zpracování konzultován s příslušnými odbory Řídícího orgánu - MŽP, Platebního a certifikačního orgánu (PCO) Ministerstva financí a dalšími odpovědnými subjekty v rámci implementační struktury finančních toků EU v oblasti životního prostředí v České republice.

13 Implementační dokument OP ŽP
Implementační dokument je členěn do 12-ti kapitol, zejména: 3. Prioritní osy a oblasti podpory (u všech 8 prioritních os popisuje: zaměření a specifikace oblastí podpory, globální a specifické cíle oblastí podpory, formu a výši podpory, příjemce podpory) 4. Indikátory a jejich kvantifikace 5. Způsobilé výdaje (definuje obecná pravidla platná pro všechny prioritní osy a dále rozpracovává způsobilé a nezpůsobilé výdaje dle jednotlivých prioritních os a oblastí podpory) 6. Výběrová kritéria a kritéria přijatelnosti (rozděluje stupně výběru na formální náležitosti, kritéria přijatelnosti a hodnotící kritéria – obecně a poté dle prioritních os) 9. Finanční plán a řízení (popisuje zásady finančních toků, nástroje finančního řízení programu a monitoring a rizikové finanční faktory) 10. Implementační uspořádání (zahrnuje rozdělení kompetencí, projektový cyklus a proces administrace, monitorování, kontrolu a audit, základní zásady publicity)

14 Implementační dokument OP ŽP
Současný stav: Zpracován ID OP ŽP finální verze k , zveřejněn na internetových stránkách Fondu a MŽP. Okruhy k dořešení, které mohou znamenat změny v ID: veřejná podpora – nové nařízení ES k blokovým výjimkám, oblasti podpory – úprava v závislosti na připomínkách EK k programovému dokumentu OP ŽP.

15 Směrnice MŽP č. 7/2007 o předkládání žádostí a poskytování podpory
Cílem Směrnice je vytvořit rámec administrace projektového cyklu, upravuje základní přístupy k poskytování finančních prostředků. Články Směrnice: Úvodní ustanovení, Předmět a příjemci podpory, Poskytování podpory, Forma a výše poskytované podpory, Žádost o poskytnutí podpory, Projednání žádosti o poskytnutí podpory, Zadávací řízení, Rozhodnutí o poskytnutí dotace a smlouva o poskytnutí podpory na prostředky Fondu, Čerpání podpory, Vyhodnocení podmínek, Závěrečná a přechodná ustanovení.

16 Směrnice MŽP č. 7/2007 o předkládání žádostí a poskytování podpory
Přílohy Směrnice: Limity podpor pro jednotlivé subjekty Formulář žádosti projektů s celkovými náklady do 25 mil. EUR Formuláře žádostí velkých projektů Doklady požadované jako příloha k Formuláři žádosti Doklady nutné k vydání Rozhodnutí a k uzavření Smlouvy Doklady nutné k závěrečnému vyhodnocení Náležitosti zadávacího řízení mimo režim zákona Ekonomické doklady Kategorizace subjektů

17 Příručka pro žadatele Zprostředkující subjekt OP ŽP – Fond:
přímý kontakt s předkladateli projektových žádostí, plní i funkci poradního a konzultačního orgánu. První část tématických pokynů - “Příručka pro žadatele”: základním informačním materiálem pro potenciální předkladatele projektových žádostí, zahrnuje prvotní fázi identifikace konkrétního projektového záměru, požadavky na předložení dle daných pravidel, popis procesu hodnocení v rámci stanovených procedur. Cílem je popsat a přiblížit srozumitelným způsobem základní prvky administrace v OP ŽP. Dnes bude zveřejněna 2. verze.

18 Monitorovací systém, manuál OP ŽP
Monitorovací systém pro programové období 2007 – 2013 se skládá z následujících modulů: Centrální modul MSC2007, výkonný modul na úrovni ZS – Fondu, modul SW pro příjemce podpory. Manuál OP ŽP – v rámci auditu shody OP ŽP prováděném společností PwC ČR s.r.o. pro CHJ MF.

19 Další dokumenty pro řádnou administraci programu
Manuál nejčastějších chyb a omylů konečných příjemců - manuál si klade za cíl informovat a upozornit potenciální žadatele o podporu na nejčastější chyby a omyly, jejichž maximální eliminací bude pravděpodobnost úspěšné realizace projektu značně vysoká. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a Metodika zadávání zakázek financovaných ze zdrojů EU ve znění změn a doplňků zpracovaných pro SFŽP– k dispozici žadatelům/příjemcům podpory, podrobný manuál pro transparentní zadání zakázky.

20 1.výzva OP ŽP Kriteria pro výběr oblastí podpor v 1.výzvě:
Priorita z hlediska životního prostředí – závazky ČR - plnění Směrnic ES a stav jednotlivých složek ŽP v ČR. Bezproblémovost z pohledu EK – predikce oblastí, kde se neočekávají připomínky EK, problematika veřejné podpory – jednání s EK. Kapacita Fondu s ohledem na připravené projektové žádosti, včetně zohlednění dalších etap implementace schválených projektů (zadávací řízení, realizace) a následné výzvy č.2.

21 1. výzva OP ŽP Praha 29. června MŽP a Fond otevřely vybrané oblasti Operačního programu Životní prostředí, druhého největšího operačního programu České republiky, pro období Pro první výzvu je připraveno téměř 20 miliard Kč. Žádosti bude možné podávat od 3. září do 26. října O úspěšnosti budou žadatelé vyrozuměni nejpozději do tří měsíců po ukončení příjmu žádostí. První výzva otevírá pět z celkem sedmi prioritních os. Zaměřuje se na ochranou vod a ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie (OZE), problematiku odpadů a starých ekologických zátěží a podporu environmentálního vzdělávání.

22 ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTU V OP ŽP Leo Steiner

23 Rozdělení kompetencí Řízení programu probíhá v několika rovinách. Řídícím orgánem OP ŽP je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), které odpovídá za provádění programu. Státní fond životního prostředí (dále SFŽP) vykonává činnosti Zprostředkujícího subjektu, zajišťuje operativní provádění OP ŽP. Řídící výbor projednává předložené žádosti o podporu. Pro potřeby schvalování kritérií pro výběr projektů, kontroly a monitorování je ustaven Monitorovací výbor OP ŽP, který též zprostředkovává vazbu na sociální partnery a orgány EU. Platebním a certifikačním orgánem OP ŽP je Ministerstvo financí. Důležitou funkci v implementační struktuře plní Krajské pracovní skupiny, jež plní primárně úlohu při přípravě tzv. velkých projektů tj. nad 25 mil. EUR v rámci OP ŽP.

24 Finanční řízení Aplikace efektivního finančního mechanismu bude spočívat: pro SF a FS platí stejná pravidla implementace a metodiky finančních toků, časově méně náročný proces schvalování umožní zrychlení realizace a financování projektů – Evropská komise (EK) schvaluje pouze projekty s náklady nad 25 mil. EUR v případě životního prostředí, při finančním řízení alokovaných prostředků je v období aplikováno pravidlo N+3, poté pravidlo N+2, pro FS je zrušena minimální hranice pro velikost projektu ve výši 10 mil. EUR, EK v Nařízení pouze negativně vymezuje základní pravidla pro uznatelnost výdajů, po funguje model finančních toků z fondů EU přes státní rozpočet.

25 Schéma projektového cyklu
Krajská pracovní skupina Zahájení financování akce Akceptace žádosti na SFŽP Rozhodnutí o poskytnutí dotace Smlouva o dílo Schválení zadávací dokumentace Registrace akce Řídícího orgánu Řídící výbor Příjemce podpory Výzva k předložení žádosti

26 Příprava projektu – podání žádosti o podporu
Publikace výzvy k předložení žádostí, konzultace, poradenství (osobní i elektronické) – call centrum + spolupracující subjekty, krajská pracoviště SFŽP, odborné útvary na SFŽP, předložení žádosti včetně příloh v listinné i elektronické podobě na krajské pracoviště SFŽP, kontrola formálních náležitostí došlých žádostí, v případě form. nedostatků vyrozumění žadatele o nutnosti doplnění/odstranění ve stanovené lhůtě, kontrola přijatelnosti projektu, akceptace žádosti, oznámení žadatelům o ne/akceptaci jejich předložených žádostí.

27 Příprava projektu – podání žádosti o podporu
Projektová příprava Příjem žádosti Kontrola žádosti Akceptace žádosti Posouzení formálních náležitostí - byla žádost podána v předepsané formě, podepsaná žadatelem, jsou vyplněny všechny údaje, jsou doloženy všechny přílohy, je ověřen jejich obsah? Posouzení přijatelnosti projektu - bude projekt realizován na území ČR, je v souladu s příslušnou legislativou ČR a EU, v souladu  programem OP ŽP, splňuje žadatel definici pro příjemce?

28 Hodnocení žádosti – schválení projektu
Seznam akceptovaných žádostí se souhrnnými informacemi k posouzení Krajských pracovních skupin do stanoveného termínu, zhodnocení způsobilosti výdajů, určení základu pro stanovení podpory, provedení hodnocení ekonomiky projektu, ekonomické posouzení žadatele, zohlednění výsledné CBA, hodnocení ekologické relevance projektu, hodnocení technické úrovně projektu, jednání Řídícího výboru, schválení / zamítnutí projektu Řídícím orgánem, vydání Registračního listu včetně podmínek a vydání Rozhodnutí ministra včetně podmínek.

29 Hodnocení žádosti – schválení projektu
KPS Řídící výbor Schválení Řídícím orgánem Registrace Odborné posouzení z hlediska environmentálního, technického a ekonomického hodnocení dle stanovených kritérií pro výběr projektů. Všechna kritéria budou nastavena jako absolutní, budou stanoveny standardní hodnoty dané pro specifické projekty, přičemž výsledkem hodnocení bude porovnání této s standardní hodnoty s hodnotou dosahovanou u dané žádosti.

30 Zadávací řízení – Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Předložení zadávací dokumentace a návrhu Oznámení o zakázce ke kontrole na SFŽP, účast zástupce SFŽP na jednání hodnotící komise, uzavření smlouvy o dílo (příjemce – zhotovitel), SFŽP kontroluje další doklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o podpoře na prostředky SFŽP, včetně zpětné kontroly celého VŘ Příjemce přípraví IS na financování – 3 kroky: - definice objektů – objektový rozpočet projektu, - finanční harmonogram plnění, - finančně-platební kalendář.

31 Zadávací řízení – Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Zadávací dokumentace Hodnotící komise Kontrola podkladů Rozhodnutí o poskytnutí dotace Rozhodnutí o poskytnutí dotace: vymezení účelu; harmonogram plnění; definice způsobilých výdajů; výše podpory; platební podmínky; způsob monitorování; požadavky na publicitu a pravidla hospodářské soutěže a pravidla zadávání veřejných zakázek; finanční a technická příloha (podrobný popis projektu, odhady výdajů, odhad plánovaných příjmů z výsledků projektu, stanovení monitorovacích ukazatelů apod.).

32 Realizace projektu Účast na zahájení stavby – předání staveniště,
kontrola fyzické realizace – plán kontrol, TDI, elektronické podání žádosti o platbu – neuhrazené faktury, SFŽP - platební příkazy, souhrnné žádosti o platbu, SFŽP – MŽP – MF – certifikace plateb z EK, monitorovací zprávy v pravidelných intervalech, roční finanční vypořádání, závěrečná monitorovací zpráva, kontrola splnění cílů projektu, následné kontroly.

33 Kontroly fyzické realizace Ukončení projektu - závěrečné vyhodnocení
Realizace projektu Zahájení realizace Žádosti o platbu Kontroly fyzické realizace Ukončení projektu - závěrečné vyhodnocení Realizace ex-ante plateb příjemcům podpory bude probíhat průběžně a parciálně podle podílu přiznané podpory z EU prostřednictvím finančních toků přes státní rozpočet. Příjemce podpory předkládá faktury neuhrazené, SFŽP na základě prověření správnosti dané fakturace poskytne současně podíl podpor (ERDF / FS, SFŽP, SR-MŽP) na bankovní účet příjemce podpory do 30 dnů od podání žádosti o platbu.

34 Kontakty Zprostředkující subjekt OP ŽP
Státní fond životního prostředí ČR Telefon: 267 994 305, Obecné informace k jednotlivým prioritním osám OP ŽP poskytuje ZELENÁ LINKA webové stránky: Řídící orgán OP ŽP Odbor fondů EU Ministerstvo životního prostředí Telefon: 267 122 530, fax: 272 744 944

35 Leo Steiner - úsek projektové přípravy a kontroly
Děkuji za pozornost Leo Steiner - úsek projektové přípravy a kontroly

36 Metodika vyplňování žádostí v OP ŽP Miroslav Zmeškal

37 Žadatel předkládá žádost Státnímu fondu životního prostředí dle pokynů Směrnice MŽP č.7/2007 ze dne Žádost se předkládá Fondu v elektronické podobě na předepsaném formuláři v elektronického prostředí BENE-FILL.

38 Žadatel odešle žádost:
v elektronické podobě v tištěné podobě ve dvojím vyhotovení s podpisem a razítkem včetně všech požadovaných povinných příloh vytištěnou formu předloží žadatel na místně příslušné krajské pracoviště SFŽP podle místa realizace projektu

39 Seznam příloh dle jednotlivých prioritních os nalezne žadatel:
v Příloze č. 4 ke Směrnici MŽP č.7/2007 Na  Dokumenty  Dokumenty pro přípravu žádosti nalezne žadatel také: Formulář pro kategorizaci priority staré ekologické zátěže Metodický pokyn MŽP ČR č. 12/2006 pro analýzu rizik kontaminovaných území Zásady zpracování studie proveditelnosti pro projekty na odstraňování starých ekologických zátěží Závazné stanovisko MŽP - seznam podkladů pro MŽP a obsah stanoviska

40 http://zadosti.sfzp.cz http://zadosti-opzp.sfzp.cz
Formulář žádosti včetně pokynů k jejímu vyplnění je k dispozici na webových stránkách:

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62 Děkuji za pozornost

63 PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ INFRASTRUKTURY OP ŽP A JEHO POPPRJEKTU Leo Steiner

64 Regionální poradenská a informační infrastruktura OP ŽP (Envi Info Points)
Podprojekty: Call centrum Webový portál Regionální poradenská a informační místa E-příručka pro žadatele Databáze dotazů a odpovědí Bulletin OP ŽP Databáze poradců OP ŽP a další

65 Call centrum Hlavním cílem je zajistit kvalitní základní telefonické a ové poradenství pro všechny účastníky implementace OP ŽP. Specifickými cíli podprojektu Call centra jsou: Zřídit od zelenou bezplatnou linku OP ŽP (0800) Vytvořit zázemí call centra (technické, prostorové, personální) Kvalitně zodpovědět min dotazů z oblasti OP ŽP během 1 roku Vytvořit a implementovat systém zodpovídání dotazů (jednoduché i složité) ve spolupráci s SFŽP a spolupracujícími subjekty Vytvoření 2 nových pracovních míst

66

67 PŘESTAVENÍ PODPROJEKTU REGIONÁLNÍ PORADENSKÁ A INFORMAČNÍ MÍSTA (RPIM) Manfred Hellmich

68 Podprojekt Regionální poradenská a informační místa RPIM
Cíl: Připravit, vybudovat a odzkoušet síť odborných informačních a poradenských míst poskytovat služby široké veřejnosti, pokrýt území republiky, vytvořit síť z fungujících organizací, vyškolit organizace a zkoordinovat jejich činnost, umožnit dialog a výměnu zkušeností, zabezpečit zpětnou vazbu.

69 Služby široké veřejnosti sítí RPIM
zájemcům o tématiku ŽP, iniciátorů projektů, potenciálním žadatelům o dotace a projektovým partnerům, institucím (obcím, firmám, NNO, školám, výzkum.org. ...), odborníkům, žadatelům o dotace, investorům, projektovým manažerům, koordinátorům ….

70 RPIM – podpora implementace OP ŽP a národních programů
s t r a v B n o P l z e ň Z í m u c Č . d ě j i H K á é b J h y V Ú L S ř č k ý Centrála RPIM Síť krajských RPIM Síť okresních poboček RPIM

71 Poskytování služeb cílovým skupinám podle právní formy poradce
Analýza trhu Poskytování služeb cílovým skupinám podle právní formy poradce fyzická osoba firma NNO

72 Podpora ze strany zadavatele - SFŽP
vyškolení a akreditace personálu, zaplacení poskytovaných služeb, koordinace činnosti sítě s aktivitami a nástroji SFŽP (Call centrum, WEB portál, vzdělávací programy, konference, diskusní fóra …) prezentace a propagace sítě, Monitoring implementace O P Ž P a korekce činnosti sítě na základě vyhodnocení zpětné vazby.

73 Požadavky na poskytovatele služeb
zabezpečení prostor, zajištění kvalifikovaného personálu, poskytnutí technického zařízení a zázemí, Dokumentace a administrace činnosti, spolupráce s krajskými pracovišti SFŽP, sítí poradců a všemi organizacemi, působícími v oblasti ŽP, koordinace činností mezi sebou, iniciace dialogu a výměny zkušeností, zabezpečení zpětné vazby.

74 Postup realizace

75 Manfred Hellmich, úsek projektové přípravy a kontroly
Děkuji za pozornost Manfred Hellmich, úsek projektové přípravy a kontroly

76 PŘEDSTAVENÍ PODPROJEKTU DATABÁZE AKREDITOVANÝCH PORADCU OP ŽP Leo Steiner

77 Databáze akreditovaných poradců OP ŽP
Proč se stát poradcem OP ŽP ? bezplatná účast v databázi, který je „značkou kvality" poradenských služeb a tím zvýšení důvěryhodnosti v práci poradce zařazeného v této databázi bezplatná propagace (na propagačních materiálech a webovém portálu OP ŽP a SFŽP) zvýšení počtu klientů příležitost k networkingu a výměny zkušeností s ostatními poradci v databázi bezplatný přístup k informacím o možnostech profesního rozvoje (konference, semináře) možnost profesního rozvoje za zvýhodněných podmínek přístup ke strategickým informacím týkající se OP ŽP

78 Databáze akreditovaných poradců
Jak se stát poradcem: 1) Přihlásit se přes

79 Databáze akreditovaných poradců
Jak se stát poradcem: 2) formální kritéria: pracuje v současné době jako poradce (nutno doložit dokladem o současné pracovní pozici či ŽL) absolvoval vysokou školu a má současně minimálně 3 roky praxe v poradenské činnosti nebo absolvoval střední školu a má současně minimálně 5 let praxe v poradenské činnosti (nutno doložit dokladem o dosaženém vzdělání a referencemi klientů) má zkušenosti a praxi relevantní k dané oblasti (dotační poradenství v oblasti životního prostředí) 3) kriterium odborné způsobilosti pro OP ŽP: úspěšně absolvuje vzdělávací modul (e-learningová forma) pro specialistu v OP ŽP

80 Databáze akreditovaných poradců
Další postup: podpis Deklarace poradce OP ŽP , obsahující etický kodex vydání osvědčení o zařazení do Databáze akreditovaných poradců OP ŽP uveřejnění akreditovaného poradce v Databázi včetně kontaktních informací na něj průběžné monitorování činnosti registrovaného poradce Státním fondem životního prostředí po dobu 3 let průběžné vzájemná komunikace, konzultace a doplňující vzdělávání mezi poradcem a SFŽP po uplynutí výše uvedené doby možnost opětovné registrace dle stejného postupu

81 Databáze akreditovaných poradců
Další skutečnosti: poradce musí během doby evidence v Databázi, tzn. po dobu 3 let poskytnout poradenství minimálně 2 projektům požadující podporu z OP ŽP musí dodržovat Deklaraci poradce OP ŽP na zařazení do Databáze akreditovaných poradců není právní nárok projekt Databáze akreditovaných poradců bude spolufinancován v rámci TA OP ŽP Vstup do projektu - Databáze je zdarma informační místo projektu

82 Databáze akreditovaných poradců
Aktuální stav 6. 8. vyhlášení výběrového řízení na dodavatele e-learningového vzdělávání zveřejnění přihlášky do databáze na 1. polovina 09/2007 – uzavřeni smlouvy se vzdělávací společností 2. polovina 09/2007 – výběr dodavatele na vytvoření databázové, vyhledávací aplikace 1. polovina 10/2007 – kontrola formální a přijatelnosti - 1. vlna 2. polovina 10/2007 – 11/2007 – vzdělávání 1. skupiny 12/2007 – předání osvědčení prvním poradcům, zveřejnění databáze s prvními akreditovanými poradci

83 Leo Steiner, úsek projektové přípravy a kontroly
Děkuji za pozornost Leo Steiner, úsek projektové přípravy a kontroly

84 Diskuse

85 Děkujeme za pozornost a těšíme se na spolupráci


Stáhnout ppt "Vítáme Vás na 3. informačním semináři projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google