Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K FINANCÍM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K FINANCÍM"— Transkript prezentace:

1 ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K FINANCÍM
Ing. Aleš Krajina

2 SPOŘENÍ A INVESTOVÁNÍ Základy investování Investování na kapitálovém trhu a burza Otevřené podílové fondy

3 Definice podílového fondu
PODÍLOVÉ FONDY Definice podílového fondu Podílový fond je organizační složka investiční společnosti, která podílový fond zakládá a spravuje majetek do něj vložený investory podle předem stanovených pravidel – statutu fondu. Hospodaření fondu řídí profesionální manažeři, realizující investice fondu na základě analýz trhů, teritorií a firem a zvolených strategií. Vložené finanční prostředky investorů jsou převedeny na příslušný počet podílových listů – cenných papírů s podílem na majetku a zisku fondu. Investor vlastní podílové listy fondu.

4 Definice podílového fondu
PODÍLOVÉ FONDY Definice podílového fondu Pro práci a hospodaření podílových fondů platí přísná pravidla a zákony (ČR, EU, USA) a činnost fondů podléhá finančnímu dohledu a kontrole nezávislých auditorů. Statuty fondů obsahují detailní informace o způsobech investování se závaznými pravidly (např. investice do 1 titulu může činit max 3% celkového investičního portfolia fondu). Fondy provádějí nákupy a prodeje ve velkém, klient, podílník, tak platí výrazně nižší transakční náklady a může se podílet na širokém portfoliu akcií.

5 Základní typy podílových fondů
PODÍLOVÉ FONDY Základní typy podílových fondů Uzavřený podílový fond Otevřený podílový fond (OPF)

6 Co je uzavřený podílový fond?
PODÍLOVÉ FONDY Co je uzavřený podílový fond? Uzavřený podílový fond je forma kolektivního investování do určitého podnikatelského záměru (typicky např. developerský projekt). Po naplnění potřebného kapitálu k realizaci záměru je fond již pro další investice uzavřen. Uzavřený podílový fond trvá jen určitou dobu (běžně 3-10 let) – do ukončení realizace podnikatelského záměru a do odprodeje výsledků podnikatelského záměru. Z výnosů prodeje jsou spoluinvestoři vypořádáni a fond je zrušen. Uzavřené fondy nemají povinnost zpětného odkupu podílových listů.

7 Co je otevřený podílový fond?
PODÍLOVÉ FONDY Co je otevřený podílový fond? OPF je forma kolektivního investování, kdy investor (spoluúčastník OPF) investuje do celého sortimentu cenných papírů, titulů, a jeho podíl na kolektivní investici je vyjádřen podílovými listy a jejich počtem. Otevřený podílový fond vzniká tak, že velké množství menších investorů investuje své úspory společně a svěří je do správy profesionálnímu správci - investiční společnosti. Otevřený fond má povinnost zpětného odkupu podílových listů, kdykoli o to investor požádá.

8 Jak vypadá otevřený podílový fond?
PODÍLOVÉ FONDY Jak vypadá otevřený podílový fond? US-$ CHF JPY GBP 8

9 OPF, podle geografického zaměření:
PODÍLOVÉ FONDY OPF, podle geografického zaměření: NÁRODNÍ REGIONÁLNÍ MEZINÁRODNÍ - GLOBÁLNÍ

10 OPF, podle toho do čeho a jak investují, rozdělujeme na:
PODÍLOVÉ FONDY OPF, podle toho do čeho a jak investují, rozdělujeme na: PENĚŽNÍ DLUHOPISOVÉ AKCIOVÉ SMÍŠENÉ STŘEŠNÍ – FONDY FONDŮ NEMOVITOSTNÍ GARANTOVANÉ NEPOUŽÍVAT!

11 Co je to akciový fond? INVESTOR FONDOVÝ MANAŽER AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
Klient (investor) si zakoupí podíly ve fondu. FONDOVÝ MANAŽER Fondový manažer s pomocí vybraných specialistů investuje kapitál do prvotřídních firem (nákupem jejich akcií), které jsou vybrané na základě přesných analýz a přísných kritérií. AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

12 PODÍLOVÉ FONDY Schéma investování do OPF:
vede majetkový účet klienta transfer plateb mezi klientem a depozitářem TRANSFÉROVÁ BANKA DEPOZITNÍ BANKA bezpoplatkové platby (i do zahraničí) KLIENT kontroluje nakládání s majetkem fondu finance klienta jsou vedeny odděleně ve zvláštním majetku depozitní banky a nejsou předmětem konkursního řízení INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND profesionální management fondu

13 Ochrana proti rizikům – DIVERZIFIKACE!
PODÍLOVÉ FONDY Ochrana proti rizikům – DIVERZIFIKACE! Kč ,- 5 akcií každá za Kč 2.000,- 1 akcie – 40% = Kč ( - 800,- ) Celková hodnota – 8%, hodnota Kč 9.200,- Kč ,- 500 akcií každá za Kč 20,- 1 akcie – 40% = Kč ( - 8,- ) Celková hodnota – 0,08%, hodnota Kč 9.992,- Téměř žádné následky!

14 Ochrana proti rizikům – DIVERZIFIKACE!
PODÍLOVÉ FONDY Ochrana proti rizikům – DIVERZIFIKACE!

15 Ochrana proti rizikům – DIVERZIFIKACE!
PODÍLOVÉ FONDY Ochrana proti rizikům – DIVERZIFIKACE! Technologie Vysokocenné zboží Spotřební zboží

16 PODÍLOVÉ FONDY OPF a důležité pojmy
Platební místo Právní zastoupení fondové společnosti v dané zemi, ověření prospektů Transferová banka Realizuje platby mezi investorem a depozitní bankou Depozitní banka uložení investic investora uschovaní fondového majetku vypočítání a stanovení hodnoty (ceny) podílu fondu vydání a stažení podílů fondu dohlíží na dodržování směrnic a zákonů

17 PODÍLOVÉ FONDY OPF a důležité pojmy
Fondový management Analýza trhu Výběr akcií Průběžná kontrola a dozor nad investicemi Majetek Fondový majetek je brán jako zvláštní majetek Investor neručí za závazky fondové společnosti Podíl Podíl (spoluvlastnictví) fondového majetku

18 PODÍLOVÉ FONDY OPF a důležité pojmy
Nákupní cena Odkupní cena plus Agio (správcovský poplatek) Odkupní cena Kapitál fondu : počet vydaných podílů Stanovená a publikovaná burzou každý den Akcie mohou být odkoupeny denně Správcovský poplatek (AGIO) Při akciovém fondu 3 - 6% jednorázově při nákupu

19 PODÍLOVÉ FONDY OPF a důležité pojmy
Manažerský poplatek Roční odměna pro Management v % V průměru (0,5 – 2,5%) majetku fondu Je už započítaná v kurzu akcií Informace Prospekty Výpisy z účtu Půlroční bilanční zprávy Denní zveřejňování kurzů

20 PODÍLOVÉ FONDY OPF a důležité pojmy
Performance Celkový nárůst hodnoty v určitém časovém období Narůst hodnoty v akciových fondech vzniká prostřednictvím … Dividend (vyplácené podíly na zisku společností bývají reinvestovány – další nárůst majetku investora) Kurzových zisků (levněji nakoupené akcie jsou po úspěšném vzrůstu kurzu prodány a tím vznikají kurzové zisky)

21 PODÍLOVÉ FONDY Proč podílové fondy?
Přístup k trhům - možnost podílet se na výnosech světových trhů. Profesionální správa - manažeři fondů jsou zkušení správci aktiv. Snížení rizika (diverzifikace) - několik desítek či stovek různých cenných papírů v portfoliu fondu. Daňové výhody - po 6 měsících není nutné výnos zdanit. Likvidita - do 30 pracovních dnů odkoupí fond podílové listy zpět (povinnost zpětného odkupu daná zákonem) v praxi – peníze do 7-10 dnů. Úspora transakčních nákladů - velký subjekt (fond) má slevy na poplatcích. Informační otevřenost - fondy poskytují rozsáhlé, denně aktualizované informace. Možnost pravidelného investování - možnost spořit již od několika stokorun měsíčně. Individuální strategie zhodnocení peněz s volitelnou mírou rizika - podle investorova přístupu k riziku bude portfolio obsahovat takové fondy, které budou splňovat jeho požadavky.

22 Historie podílových fondů
PODÍLOVÉ FONDY Historie podílových fondů První instituce kolektivního investování se objevují ve druhé polovině 19. století v Anglii. Roku 1868 je v Británii založena investiční společnost Foreign and Colonial Government Trust, obdoba dnešních uzavřených podílových fondů, která slibuje "investorům se skromnými prostředky stejné výhody jakým se těší velcí kapitalisté rozdělením investice mezi různé akcie". Spolu s dalšími britskými a skotskými trusty později pomáhá financovat ekonomický rozvoj Spojených států, kde investuje zejména do hypoték, železnic a průmyslových společností. Roku 1893 potom vzniká první uzavřený fond i v USA, kde financuje působení profesorů na Harvardově univerzitě.

23 Historie podílových fondů
PODÍLOVÉ FONDY Historie podílových fondů V roce 1924 je v americkém Bostonu založen první otevřený podílový fond s názvem Massachusetts Investors Trust, který vydává novým zájemcům další akcie a na požádání odkupuje své podílové listy zpět. Do roka získává majetek ve výši dolarů od 200 podílníků. Celé fondové odvětví, kde je převážná většina uzavřených podílových fondů, v té době spravuje zhruba 10 milionů dolarů. Otevřené podílové fondy si získávají oblibu pomaleji oproti fondům uzavřeným, které zaznamenávají díky rostoucímu akciovému trhu rozmach, protože používají při svých obchodech techniky spekulace jako jsou obchody s vypůjčenými cennými papíry a obchody s využitím úvěrů. V říjnu 1929 však přichází krach newyorské burzy.

24 Historie podílových fondů
PODÍLOVÉ FONDY Historie podílových fondů  jsou schváleny americký Zákon o cenných papírech a Zákon o burze cenných papírů. Je vyžadována registrace fondu u americké Komise pro cenné papíry a každý fond musí mít též svůj prospekt, který popisuje investiční politiku a strategii fondu. V 1940 doplňuje legislativu Spojených států i Zákon o investičních společnostech, který zakotvuje povinnost fondů oceňovat podílové listy aktuální tržní cenou aktiv a na požádání podílníků odkupovat podílové listy za podíl na čistých aktivech s výplatou peněz do sedmi dnů! Manažerům fondů je současně zakázáno provádět jakékoliv transakce mezi vlastním majetkem a majetkem fondu. 1940 je představen první zahraniční akciový fond a v 1946 je zavedeno automatické reinvestování dividend umožňující zvýšení výnosu investice.

25 Historie podílových fondů
PODÍLOVÉ FONDY Historie podílových fondů V 50. a 60. letech nastává v USA boom podílových fondů a objem spravovaných aktiv roste meziročně i o 600 %. Objevují se první "technologické fondy" investující do akcií firem vyvíjejících moderní technologie jako je jaderná energetika, chemický a elektronický průmysl nebo výroba proudových motorů. Zároveň vznikají první fondy orientované na investice do státních dluhopisů (1969). V sedmdesátých letech se objevuje několik novinek - jsou představeny první podílové fondy peněžního trhu (1972), první vysoce výnosové dluhopisové fondy, které investují do spekulativních dluhopisů ("high-yield bond funds"), dále indexové fondy (1976) a fondy municipálních dluhopisů. Atraktivitu investic do podílových fondů pouze snižuje dlouhotrvající pokles akciového trhu.

26 Historie podílových fondů
PODÍLOVÉ FONDY Historie podílových fondů Osmdesátá léta charakterizuje opětovný rozmach podílových fondů zejména v souvislosti se schválením programu individuálního penzijního spoření (IRA), který dovoluje jednotlivcům přispívat určitou částkou na svůj penzijní účet prostřednictvím podílových fondů. Fondy také začínají využívat distribuční sítě finančních zprostředkovatelů a zavádějí výstupní poplatky. V roce 1984 je rovněž zavedeno hodnocení podílových fondů (též "rating") nově založenou firmou Morningstar. 90. léta - vlivem dlouhotrvajícího růstu akciového trhu přesunují domácnosti do podílových fondů značnou část svého bohatství, takže ve Spojených státech je na přelomu tisíciletí 60 % všech finančních aktiv uloženo právě v podílových fondech. Na celém světě v té době existuje zhruba 53 tisíc otevřených podílových fondů s aktivy ve výši téměř 11 biliónů amerických dolarů.

27 Situace pro investování do podílových fondů dnes?
PODÍLOVÉ FONDY Situace pro investování do podílových fondů dnes? VIDEO UKÁZKA Č. 1

28 Situace pro investování do podílových fondů dnes?
PODÍLOVÉ FONDY Situace pro investování do podílových fondů dnes? VIDEO UKÁZKA Č. 2

29 Co jsme se z videoukázek dozvěděli?
PODÍLOVÉ FONDY Co jsme se z videoukázek dozvěděli? Jaké jsou aktuální trendy ve světové ekonomice? Svět se rychle mění, vše je složitější a dynamičtější Globální ekonomika vyžaduje globální pohled Rychlý růst populace Rychlý růst střední třídy Urbanizace Asie = hnací motor ekonomiky Růst poptávky po zboží a službách Trh je nenasycen Mnoho investičních příležitostí Které příležitosti stojí za riziko? Jak se v nich vyznat? Představení investiční společnosti Franklin Templeton

30 Pomůžou nám investiční profesionálové
PODÍLOVÉ FONDY Pomůžou nám investiční profesionálové - renomované investiční společnosti Více jak 590 investiční profesionálů Více než 50 kanceláří v 35 zemích Investoři z více jak 150 zemí světa Více jak 21 milionů účtů Více jak 60 let zkušeností Spravovaný majetek ve fondech: 813 mld. US$ Jedna z nejuznávanějších investičních společností světa FT je součástí indexu S&P 500

31

32 PODÍLOVÉ FONDY Templeton Growth Fund nejstarší globálních akciový fond Průměrný výnos od založení: 12,55 % p.a. Příští rok slaví fond 60 let své existence! Počáteční investice : $ $ Kapitál k 32

33 PRŮMĚRNÝ ROČNÍ VÝNOS FONDU VE 20 LETÝCH PERIODÁCH
PODÍLOVÉ FONDY Hodnota majetku fondu = 16,4 miliard USD PRŮMĚRNÝ ROČNÍ VÝNOS FONDU VE 20 LETÝCH PERIODÁCH průměrný výnos fondu v USD = 14,6% p.a. průměrný výnos fondu v EUR = 12,05% p.a.

34 PODÍLOVÉ FONDY Hodnota majetku fondu = 38,9 miliard USD
Průměrný roční výnos od založení (za 10 let) = 10,9% p.a.

35 PODÍLOVÉ FONDY Hodnota majetku fondu = 314,2 milionů USD
Průměrný roční výnos za 5 let = 9,4% p.a.

36 PODÍLOVÉ FONDY Hodnota majetku fondu = 773,6 milionů USD
Průměrný roční výnos za 5 let = 12,3% p.a.

37 PODÍLOVÉ FONDY Hodnota majetku fondu = 801,4 milionů USD
Průměrný roční výnos za 10 let = 13,6% p.a.

38 PODÍLOVÉ FONDY Hodnota majetku fondu = 861,2 milionů USD
Průměrný roční výnos od založení (za 5 let) = 27,1% p.a.

39 PODÍLOVÉ FONDY Hodnota majetku fondu = 2,1 miliard USD
Průměrný roční výnos od založení (za 5 let) = 13,0% p.a.

40 PODÍLOVÉ FONDY Hodnota majetku fondu = 90 milionů USD
Průměrný roční výnos od založení (za 1,5 roku) = 14,3% p.a.

41 PODÍLOVÉ FONDY Hodnota majetku fondu = 142,3 milionů USD
Průměrný roční výnos od založení (za 5 let) = 11,9% p.a.

42 PODÍLOVÉ FONDY Hodnota majetku fondu = 1,4 miliardy USD
Průměrný roční výnos za posledních 10 let = 12,5% p.a.

43 Statistika úspěšnosti fondů Franklin Templeton
PODÍLOVÉ FONDY Statistika úspěšnosti fondů Franklin Templeton Za posledních 5 let (2 krize: hypotéční krize, 2011 – evropská krize) má ze 361 fondů společnosti Franklin Templeton průměrný roční výnos: ≥ 8% p.a. 109 fondů ≥ 10% p.a fondů ≥ 12% p.a fondů ≥ 14% p.a fondů Největšího průměrného ročního výnosu za 5 let dosáhl fond Franklin Biotechnology Discovery, a to 21,7 % p.a.

44 PODÍLOVÉ FONDY Závěr Otevřené podílové fondy (zejména renomované zahraniční) poskytují vysoký potenciál zisku při velmi dobrém krytí investičních rizik. Příklad – Jak s fondy naspořit za 15 let milion:

45 KONEC oDpolední části 3. BLOKU
PŘESTÁVKA 15:15 – 15:30


Stáhnout ppt "ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K FINANCÍM"

Podobné prezentace


Reklamy Google