Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana a bezpečnost organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana a bezpečnost organizace"— Transkript prezentace:

1 Ochrana a bezpečnost organizace
charakteristika studijního oboru Bezpečnostní management

2 Trocha historie založena 1. soukromá pětiletá obchodní akademie jako první nestátní škola v ČSFR od Soukromá vyšší odborná škola a První soukromá obchodní akademie v roce 2003 po splnění všech povinností SVOŠ a PSOA zaniká

3 Trocha historie Za podnětný příspěvek k rozvoji soukromého školství
byla ministerstvem školství škole udělena medaile ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR II. stupně.

4 Historie vysoké školy vydala Akreditační komise souhlasné stanovisko a akreditací studijního programu Ekonomika a management a s udělením státního souhlasu byl akreditován studijní program Ochrana a bezpečnost organizace

5 Současnost Studijní programy a obory na SVŠES
Bakalářské studijní programy – prezenční a kombinované Studijní programy Studijní obor B6208 Ekonomika a management Management organizací Management organizací se specializací na podnikání v podmínkách EU Účetnictví B6808 Ochrana a bezpečnost organizace Bezpečnostní management Dvouleté studium pro absolventy vyšších odborných škol Roční studium pro absolventy vysokých škol

6 Bezpečnostní management
Charakteristika oboru Obor Bezpečnostní management připraví odborníky schopné aplikovat principy managementu do oblasti vytváření a řízení systému prevence bezpečnosti podniku, odstraňování zjištěných nedostatků, eliminování nebezpečí a následků jeho ohrožení. Ekonomický základ vzdělání získaný v tomto oboru je nezbytný pro odborné posuzování ekonomických procesů, zatímco bezpečnostní erudice vytváří předpoklad pro ochranu ekonomických zájmů, stability, efektivnosti a bezpečnosti v organizaci.

7 Bezpečnostní management
Cíl studijního oboru Student se naučí předvídat, analyzovat a řešit krizové a organizaci ohrožující situace a mimořádné události, narušující plynulé fungování ekonomických procesů v organizaci. Student pochopí, že neoddělitelnou součástí managementu organizací je i management bezpečnosti, neboť o zajištění bezpečnosti lidských zdrojů, majetku, výrobního či nevýrobního programu, včetně výzkumu, nových technologií a inovačních procesů uskutečňovaných podnikem či institucí se musí postarat organizace sama.

8 Bezpečnostní management
Profil absolventa Absolvent studijního oboru Bezpečnostní management bude všestranně připraven k výkonu činnosti na úseku bezpečnostního managementu v organizacích všech forem vlastnictví jak v České republice, tak i v zemích Evropské unie. Rovněž bude připraven k navazujícímu magisterskému studiu.

9 Bezpečnostní management
Uplatnění absolventa Absolvent nalezne uplatnění při ochraně společenských a výrobních procesů před bezpečnostními riziky, v řízení speciálních týmů řešících mimořádné situace a při organizování preventivní činnosti. Bude připraven pracovat v podnicích s rizikovou výrobou, ve státních i soukromých firmách, v orgánech vykonávající státní odborný dozor, v bankovních domech, pojišťovnách, makléřských firmách, bezpečnostně auditorských firmách či ve složkách integrovaného záchranného systému.

10 Bezpečnostní management
týdnů za semestr 14 12 pořadí semestru 1 2 3 4 5 6 A. Předměty společného základu - povinné Matematika 3Zk Statistika 2zp 2Zk Cizí jazyk první 3zp 3KZ Cizí jazyk druhý Základy práva ČR Základy práva EU Užití výpočetní techniky Makroekonomie Mikroekonomie Podniková ekonomika I Podniková ekonomika II

11 Bezpečnostní management
týdnů za semestr 14 12 pořadí semestru 1 2 3 4 5 6 B. Předměty oborově rozvíjející společný základ - povinné Základy managementu 3Zk Technická ochrana objektů 2zp Dopravní a vyprošťovací prostředky Právní aspekty bezpečn. managementu 2Zk Právo mezinárodní bezpečnosti Ekonomická kriminalita Pojištění rizik Krizové řízení a IZS Bezpečnost informačních systémů Sociální patologie Psychologie krizového managementu I Psychologie krizového managementu II Vyšetřování mimořád. událostí v organiz.

12 Bezpečnostní management
týdnů za semestr 14 12 pořadí semestru 1 2 3 4 5 6 C. Oborové předměty Bezpečnostní management I 2Zk Bezpečnostní management II Management rizika Logistika při mimoř. událostech Bezpečnostní audit v organizaci Ochrana životního prostředí Požární bezpečnost 2zp Ochrana písemností v organizaci Situační a rozhodovací cvičení 1zp Diplomní seminář zp Odborná praxe

13 Bezpečnostní management
týdnů za semestr 14 12 pořadí semestru 1 2 3 4 5 6 D. Předměty ostatní – povinně volitelné Politologie 2zp Evropská unie Evropské bezpečnostní standardy Státní a nestátní bezpečnostní služby Utajované skutečnosti v organizaci Ochrana před praním špinavých peněz Základy znalecké činnosti Havarijní plánování

14 Bezpečnostní management
týdnů za semestr 14 12 pořadí semestru 1 2 3 4 5 6 E. Předměty ostatní – nepovinně volitelné Účetnictví a manažerské účetnictví 2zp Podnikové finance Základy marketingu Korupce a úplatkářství Organizace Interpolu a Europolu Cizí jazyk třetí Předměty z ostatních studijních oborů

15 Bezpečnostní management
Návrh témat bakalářských prací Postavení a úkoly bezp. manažera v organizační struktuře podniku. Analýza rizik v podniku Personální zajištění efektivního fungování bezpečnostního managementu organizace. Tvorba bezp. politiky organizace a její realizace. Problematika zajištění bezpečnosti jako součást podnikatelského záměru. Problematika informací v činnosti bezp. manažera. Bezp.služby a možnosti jejich efektivního využití. Postup při provádění bezpečnostního auditu Lidský faktor a bezpečnost organizace. Zajištění požární ochrany v organizaci. Projekt ochrany písemností a jejich archivace

16 Bezpečnostní management
Státní závěrečné zkoušky Ekonomie a podniková ekonomika - zkouška je zaměřena na: makroekonomii, mikroekonomii, podnikovou ekonomiku. Bezpečnostní management - zkouška je zaměřena na: bezpečnostní management a management rizika, logistiku při mimořádných situacích, bezpečnostní audit v organizaci. Obhajoba bakalářské práce.

17 Bezpečnostní management
Matematika Typ předmětu: povinný Celkový hodinový rozsah: 3 hodiny za týden, dva semestry 2 hodin přednášek, 1 hodina seminářů Absolvování předmětu každý semestr je zakončen zkouškou. Anotace předmětu: Cílem předmětu Matematika je poskytnout matematické poznatky, pomocí nichž si student osvojí vhodné nástroje pro analýzu a řešení reálných problémů, s nimiž se bude setkávat ve své profesní činnosti. Student zvládne poznatky a dovednosti patřící k základům matematických kalkulů, které tvoří úvod do tzv. vyšší matematiky. Předmět Matematika rozvíjí schopnosti studenta logicky uvažovat a  v souladu s jejich dalšími odbornými poznatky správně hodnotit praktické situace ekonomického charakteru, což je nezbytnou součástí manažerských kvalit. Matematika vytváří předpoklady pro osvojení poznatků a dovedností obsažených v dalších vyučovacích předmětech potřebných pro získání odpovídající kvalifikace. V tomto smyslu přispívá znalost matematiky ke schopnosti číst s porozuměním odborné publikace. Matematicko-logické vzdě1ání kultivuje přístup k řešení problémů v nejrůznějších oblastech a dovoluje proniknout do jejich podstaty. Předmět bude vyučován formou přednášek a seminářů s důrazem na pochopení a praktickou aplikaci probíraných témat.

18 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Ochrana a bezpečnost organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google