Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana a bezpečnost organizace charakteristika studijního oboru Bezpečnostní management.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana a bezpečnost organizace charakteristika studijního oboru Bezpečnostní management."— Transkript prezentace:

1 Ochrana a bezpečnost organizace charakteristika studijního oboru Bezpečnostní management

2 Trocha historie 4. 6. 1990 založena 1. soukromá pětiletá obchodní akademie jako první nestátní škola v ČSFR od 1. 9. 1996 Soukromá vyšší odborná škola a První soukromá obchodní akademie v roce 2003 po splnění všech povinností SVOŠ a PSOA zaniká

3 Trocha historie Za podnětný příspěvek k rozvoji soukromého školství byla ministerstvem školství škole udělena medaile ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR II. stupně.

4 Historie vysoké školy 14. 6. 2000 vydala Akreditační komise souhlasné stanovisko a akreditací studijního programu Ekonomika a management a s udělením státního souhlasu 26. 4. 2004 byl akreditován studijní program Ochrana a bezpečnost organizace

5 Současnost Studijní programyStudijní obor B6208Ekonomika a management Management organizací Management organizací se specializací na podnikání v podmínkách EU Účetnictví B6808Ochrana a bezpečnost organizace Bezpečnostní management Studijní programy a obory na SVŠES Dvouleté studium pro absolventy vyšších odborných škol Roční studium pro absolventy vysokých škol Bakalářské studijní programy – prezenční a kombinované

6 Bezpečnostní management Charakteristika oboru Obor Bezpečnostní management připraví odborníky schopné aplikovat principy managementu do oblasti vytváření a řízení systému prevence bezpečnosti podniku, odstraňování zjištěných nedostatků, eliminování nebezpečí a následků jeho ohrožení. Ekonomický základ vzdělání získaný v tomto oboru je nezbytný pro odborné posuzování ekonomických procesů, zatímco bezpečnostní erudice vytváří předpoklad pro ochranu ekonomických zájmů, stability, efektivnosti a bezpečnosti v organizaci.

7 Bezpečnostní management Cíl studijního oboru Student se naučí předvídat, analyzovat a řešit krizové a organizaci ohrožující situace a mimořádné události, narušující plynulé fungování ekonomických procesů v organizaci. Student pochopí, že neoddělitelnou součástí managementu organizací je i management bezpečnosti, neboť o zajištění bezpečnosti lidských zdrojů, majetku, výrobního či nevýrobního programu, včetně výzkumu, nových technologií a inovačních procesů uskutečňovaných podnikem či institucí se musí postarat organizace sama.

8 Bezpečnostní management Profil absolventa Absolvent studijního oboru Bezpečnostní management bude všestranně připraven k výkonu činnosti na úseku bezpečnostního managementu v organizacích všech forem vlastnictví jak v České republice, tak i v zemích Evropské unie. Rovněž bude připraven k navazujícímu magisterskému studiu.

9 Bezpečnostní management Uplatnění absolventa Absolvent nalezne uplatnění při ochraně společenských a výrobních procesů před bezpečnostními riziky, v řízení speciálních týmů řešících mimořádné situace a při organizování preventivní činnosti. Bude připraven pracovat v podnicích s rizikovou výrobou, ve státních i soukromých firmách, v orgánech vykonávající státní odborný dozor, v bankovních domech, pojišťovnách, makléřských firmách, bezpečnostně auditorských firmách či ve složkách integrovaného záchranného systému.

10 Bezpečnostní management týdnů za semestr14 12 pořadí semestru123456 A. Předměty společného základu - povinné Matematika3Zk Statistika2zp2Zk Cizí jazyk první3zp 3 KZ 3zp3Zk Cizí jazyk druhý2zp 2Zk Základy práva ČR2Zk Základy práva EU 2Zk Užití výpočetní techniky2zp Makroekonomie2Zk Mikroekonomie 2Zk Podniková ekonomika I2Zk Podniková ekonomika II 2Zk

11 Bezpečnostní management týdnů za semestr14 12 pořadí semestru123456 B. Předměty oborově rozvíjející společný základ - povinné Základy managementu 3Zk Technická ochrana objektů 2zp Dopravní a vyprošťovací prostředky 2zp Právní aspekty bezpečn. managementu 2Zk Právo mezinárodní bezpečnosti 2Zk Ekonomická kriminalita 2zp Pojištění rizik 2zp Krizové řízení a IZS 2Zk Bezpečnost informačních systémů 2zp2Zk Sociální patologie 2zp Psychologie krizového managementu I 2zp Psychologie krizového managementu II 2Zk Vyšetřování mimořád. událostí v organiz. 2Zk

12 Bezpečnostní management týdnů za semestr14 12 pořadí semestru123456 C. Oborové předměty Bezpečnostní management I 2Zk Bezpečnostní management II 2Zk Management rizika 2Zk Logistika při mimoř. událostech 2Zk Bezpečnostní audit v organizaci 2Zk Ochrana životního prostředí 2Zk Požární bezpečnost 2zp Ochrana písemností v organizaci 2zp Situační a rozhodovací cvičení 1zp 2Zk Diplomní seminář zp Odborná praxe zp

13 Bezpečnostní management týdnů za semestr14 12 pořadí semestru123456 D. Předměty ostatní – povinně volitelné Politologie 2zp Evropská unie 2zp Evropské bezpečnostní standardy 2zp Státní a nestátní bezpečnostní služby 2zp Utajované skutečnosti v organizaci 2zp Ochrana před praním špinavých peněz 2zp Základy znalecké činnosti 2zp Havarijní plánování 2zp

14 Bezpečnostní management týdnů za semestr14 12 pořadí semestru123456 E. Předměty ostatní – nepovinně volitelné Účetnictví a manažerské účetnictví 2zp Podnikové finance 2zp Základy marketingu 2zp Korupce a úplatkářství 2zp Organizace Interpolu a Europolu 2zp Cizí jazyk třetí 2zp Předměty z ostatních studijních oborů

15 Bezpečnostní management Návrh témat bakalářských prací Postavení a úkoly bezp. manažera v organizační struktuře podniku. Analýza rizik v podniku Personální zajištění efektivního fungování bezpečnostního managementu organizace. Tvorba bezp. politiky organizace a její realizace. Problematika zajištění bezpečnosti jako součást podnikatelského záměru. Problematika informací v činnosti bezp. manažera. Bezp.služby a možnosti jejich efektivního využití. Postup při provádění bezpečnostního auditu Lidský faktor a bezpečnost organizace. Zajištění požární ochrany v organizaci. Projekt ochrany písemností a jejich archivace

16 Bezpečnostní management Státní závěrečné zkoušky Ekonomie a podniková ekonomika - zkouška je zaměřena na: –makroekonomii, –mikroekonomii, –podnikovou ekonomiku. Bezpečnostní management - zkouška je zaměřena na: –bezpečnostní management a management rizika, –logistiku při mimořádných situacích, –bezpečnostní audit v organizaci. Obhajoba bakalářské práce.

17 Bezpečnostní management Matematika Typ předmětu:povinný Celkový hodinový rozsah:3 hodiny za týden, dva semestry 2 hodin přednášek, 1 hodina seminářů Absolvování předmětu každý semestr je zakončen zkouškou. Anotace předmětu: Cílem předmětu Matematika je poskytnout matematické poznatky, pomocí nichž si student osvojí vhodné nástroje pro analýzu a řešení reálných problémů, s nimiž se bude setkávat ve své profesní činnosti. Student zvládne poznatky a dovednosti patřící k základům matematických kalkulů, které tvoří úvod do tzv. vyšší matematiky. Předmět Matematika rozvíjí schopnosti studenta logicky uvažovat a v souladu s jejich dalšími odbornými poznatky správně hodnotit praktické situace ekonomického charakteru, což je nezbytnou součástí manažerských kvalit. Matematika vytváří předpoklady pro osvojení poznatků a dovedností obsažených v dalších vyučovacích předmětech potřebných pro získání odpovídající kvalifikace. V tomto smyslu přispívá znalost matematiky ke schopnosti číst s porozuměním odborné publikace. Matematicko-logické vzdě1ání kultivuje přístup k řešení problémů v nejrůznějších oblastech a dovoluje proniknout do jejich podstaty. Předmět bude vyučován formou přednášek a seminářů s důrazem na pochopení a praktickou aplikaci probíraných témat.

18 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Ochrana a bezpečnost organizace charakteristika studijního oboru Bezpečnostní management."

Podobné prezentace


Reklamy Google