Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jana Hadravová Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Kraji Vysočina Jana Hadravová Oddělení grantových programů ORR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jana Hadravová Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Kraji Vysočina Jana Hadravová Oddělení grantových programů ORR."— Transkript prezentace:

1 Jana Hadravová Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Kraji Vysočina Jana Hadravová Oddělení grantových programů ORR

2 Jana Hadravová Obsah Úvod Základní pojmy Výsledky analýzy 1. výzvy 2. výzva, časový harmonogram Globální grant do 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání

3 Jana Hadravová Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je prostředek k získání podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Globálním cílem tohoto programu je rozvoj společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky ČR prostřednictvím kvalitního a moderního systému celoživotního vzdělávání. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Financován je z 85% ze ESF a z 15% ze SR. Celková alokace na tento program je 1811,8 mil. € (51,6 mld. Kč), tj. 7 % z celkové sumy z fondů EU pro ČR pro plánovací období 2007 – 2013.

4 Jana Hadravová Individuální projekty (v Prioritní ose 1, 2, 3, 4)  Národní – připravuje MŠMT na celonárodní úrovni  Ostatní – připravují a realizují jiné instituce na regionální nebo nadregionální úrovni Grantové projekty realizované v rámci Globálních grantů (v Prioritní ose 1 a 3) -vyhlašovatelem a správcem GG je kraj -kraj je zodpovědný za dodržení podmínek dohodnutých s MŠMT Typy projektů

5 Jana Hadravová Přehled prioritních os a oblastí podpory OP VK

6 Jana Hadravová Cíle GG GG Prioritní osy 1 – oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina Hlavním cílem GG je vytvoření podmínek k podávání a realizaci projektů zaměřených na zvyšování kvality počátečního vzdělávání v kraji Vysočina Specifickým cílem GG je rozvoj klíčových kompetencí žáků, zejména v oblasti ICT, zvyšování jazykové vybavenosti žáků (především v AJ), podpora správné studijní a profesní volby Tyto kompetence umožní absolventům počátečního vzdělávání dobře se orientovat v dnešní informační společnosti a obstát vůči požadavkům neustále se vyvíjejícího trhu práce Dalším specifickým cílem GG je motivovat žáky k celoživotnímu učení a rozvoji vlastní osobnosti

7 Jana Hadravová Cíle GG GG Prioritní osy 1 – oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina Hlavním cílem GG je umožnit podávání a realizaci projektů zaměřených na zlepšení rovných příležitostí ve vzdělávání všech dětí a žáků bez ohledu na druh znevýhodnění (zdravotní, ekonomické, sociální, etnické, podle pohlaví či státní příslušnosti).

8 Jana Hadravová Cíle GG GG Prioritní osy 1 – oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina Hlavním cílem GG je umožnit realizaci projektů zaměřených na zvyšování profesních kompetencí pracovníků škol a školských zařízení, na jejichž odbornosti závisí kvalita a přínos všech strategických změn (tzn. pojetí výuky, míra využití individualizovaných metod výuky, způsob hodnocení, rozvoj individuality žáka a motivace k celoživotnímu učení). Důraz je kladen na tyto specifické cíle: kvalitní výuka cizích jazyků, efektivní využívání ICT, EVVO a rozvoj manažerských dovedností vedoucích pracovníků k zajištění kvality a efektivity počátečního vzdělávání

9 Jana Hadravová Plánovací období se dělí na 2 části pro GG pro prioritní osu 1

10 Jana Hadravová Časový průběh 1. části plánovacího období pro Prioritní osu 1

11 Jana Hadravová Časový průběh pro GG 3.2

12 Jana Hadravová Analýza 1. výzvy - předložené žádosti dle typu žadatele Typ žadatele - předložené žádosti 1.1 1.2 1.3Celkem hospodářská komora1 12 mateřská škola44 4 města obce4 37 ostatní1 1 NNO881321 odborové organizace zaměstnavatelů 1 1 ostatní vzdělávací organizace1 56 právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém prostředí 132116 střední škola213125 školské zařízení3 14 vysoká škola1 23 základní škola314237 zaměstnavatel1 1 Celkový součet902129140

13 Jana Hadravová Doporučené žádostí v 1. výzvě Oblast podpory Počet doporučených projektů VK a ZK Schválená výše finanční podpory Převod do další výzvy 1.12376 125 42223 874 578 1.2421 535 61414 464 385 1.338 402 68236 597 318 Celkem30106 063 71874 936 281

14 Jana Hadravová Podpořené žádosti dle typu žadatele Typ žadatele - podpořené žádosti 1.1 1.2 1.3Celkem mateřská škola120 3 města, obce10 34 NNO1 00 1 právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém prostředí 10 0 1 střední škola620 8 základní škola130 0 Celkový součet234330

15 Jana Hadravová Analýza 1. výzvy – (1.1) Nejvíce žadatelů do oblasti podpory 1.1 se ve svých projektových žádostech zaměřilo na naplnění následujících vzdělávacích potřeb: 1.rozvoj klíčových kompetencí žáků, 2.změna dosavadního přístupu k výuce (tedy změna výuky dosud založené na frontálním způsobu vyučování, pasivní roli žáka a direktivním přístupu učitele), 3.zavádění moderních metod a forem výuky, 4.inovace ŠVP z hlediska obsahového zaměření, vyučovacích metod a zvýšení uplatnitelnost žáků (absolventů) na trhu práce. Doplňkově se objevuje také další vzdělávání pedagogických pracovníků, podpora spolupráce a síťování škol a materiální vybavení škol a školských zařízení.

16 Jana Hadravová Analýza 1. výzvy (1.2) Žadatelé se zaměřili zejména na: 1.rovné příležitosti – vytváření podmínek pro jejich zajištění přizpůsobením metod a forem práce dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „SVP“), 2.usnadnění přístupu ke vzdělávání (kompenzace znevýhodnění), 3.podpora integrace dětí a žáků se SVP, 4.zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků (identifikace SVP, znalost speciálního přístupu a dovednost pedagogické péče o znevýhodněné žáky; v oblasti výchovného poradenství a neformálního vzdělávání), 5.rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků se SVP (zejména komunikačních a prezentačních, jazykových, občanských a sociálních), 6.změna přístupu k výuce (zejména v rovině motivace žáků se SVP ke vzdělávání); 7.inovace školních vzdělávacích programů (mimovýukové aktivity na podporu rovných příležitostí), 8.uplatnitelnost na trhu práce (konkurenceschopnost absolventů se SVP), 9.zvyšování rodičovských kompetencí (vyrovnávání šance dětí na vzdělávací úspěch), 10.schopnost reagovat na multikulturní aspekty ve vzdělávání (vzdělávání dětí cizinců, prevence rasismu a xenofobie)

17 Jana Hadravová Analýza 1. výzvy – 1.3 V předložených projektových žádostech žadatelé řešili tyto vzdělávací potřeby pracovníků škol a školských zařízení: 1.rozvoj obecných a odborných pedagogických kompetencí učitelů, 2.vzdělávání reagující na změny ve školství v souvislosti s kurikulární reformou, 3.metodické vedení a podpora pedagogických pracovníků, 4.rozvoj kompetencí k inovaci školního vzdělávacího programu (zejm. dovednost aplikovat metody a formy k rozvoji klíčových kompetencí žáků), 5.spolupráce a síťování škol při dalším vzdělávání pedagogických pracovníků - vzájemná výměna informací a zkušeností, rozvoj praktických dovedností (didaktiky).

18 Jana Hadravová Alokace 2. výzva Oblast podpory Alokace na výzvu V Kč Počet přijatých žádostív Kč 1.1 93 875 000 88431 542 271,11 1.2 44 500 000 1862 444 990,75 1.3 71 500 000 31126 908 039,72 Celkem 209 875 000 137620 805 301,58

19 Jana Hadravová 2. výzva po přijatelnosti Oblast podpory Počet projektů vyhovují Počet vyřazených žádostí Počet projektů vyhovujících přijatelnosti v Kč 1.1 67 21326 692 312,91 1.2 15 354 156 680,15 1.3 26 5108 034 923,68 Celkem 108 29488 883 916,74

20 Jana Hadravová 2. výzva – další postup - v současné době finišuje hodnocení věcné (zajišťují individuální hodnotitelé z CDH) - bonifikace 10% IPRM - dne 14. 7. 2009 – školení členů výběrové komise - dne 16. a 17. 7. 2009 – jednání výběrové komise - ZK dne 15. 9. 2009 – rozhodnutí o poskytnutí podpory - uzavírání smluv s příjemci září/říjen 2009 - realizace projektů z 2. výzvy (semináře pro příjemce 26. 10. a 27. 10. 2009) - konference (příklady dobré praxe z 1. výzvy 3. 12. 2009)

21 Jana Hadravová GG do 3.2 Schválen GG do 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina (155 mil.) Podporované aktivity: -podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním při vytváření vzdělávacích modulů -podpora vzdělávací nabídky v oblastí dalšího vzdělávání – rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích -vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj -rozvoj sítí a partnerství subjektů v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství -poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod (organizace působící v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj)

22 Jana Hadravová Postup prací GG 3.2 30. 6. 2009 – pracovní schůzka k podmínkám výzvy 2. 7. 2009 - projednání výzvy ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK Vysočina 2. 7. 2009 - projednání v Radě pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina projednání v RK (pravděpodobně 11. 8. nebo 25. 8. 2009) následně vyhlášení výzvy informační kampaň 5. 8. 2009, semináře pro žadatele 26. 8. 2009 a 31. 8. 2009

23 Jana Hadravová Prostor pro dotazy Děkuji za pozornost Jana Hadravová Odbor regionálního rozvoje Oddělení grantových programů opvk@kr-vysocina.cz hadravova.j@kr-vysocina www.vysocina-finance.cz tel. 564 602 580


Stáhnout ppt "Jana Hadravová Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Kraji Vysočina Jana Hadravová Oddělení grantových programů ORR."

Podobné prezentace


Reklamy Google