Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kritická infrastruktura - provozní zabezpečenost distribuční soustavy E.ON Josef Havel – předseda představenstva E.ON Distribuce, a.s. Mělník – 31.5. a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kritická infrastruktura - provozní zabezpečenost distribuční soustavy E.ON Josef Havel – předseda představenstva E.ON Distribuce, a.s. Mělník – 31.5. a."— Transkript prezentace:

1 Kritická infrastruktura - provozní zabezpečenost distribuční soustavy E.ON Josef Havel – předseda představenstva E.ON Distribuce, a.s. Mělník – 31.5. a 1.6.2007

2 Page 2 Obsah přednášky  Organizační struktura koncernu E.ON  Vize skupiny E.ON Czech  Organizační členění skupiny E.ON Czech  E.ON Distribuce, a.s.  Investiční plán  Rizika  Integrace podílů v plynárenství  Závěr

3 Page 3 1. E.ON – Organizační struktura Corporate Center Zodpovědnost za řízení skupiny napříč všemi trhy, určuje strategické aspekty Business units Business units Zodpovědnost za operativní řízení Market units Zodpovědnost za jednotné řízení jejího cílového trhu 3 úrovně odpovědnosti

4 Page 4 2. Vize skupiny E.ON Czech „Být vedoucí integrovanou energetickou společností s elektřinou a zemním plynem v České republice “  Společná vize E.ON: E.ON se stane celosvětovou vedoucí energetickou společností s elektřinou a zemním plynem. Naše vize popisuje budoucí stav naší společnosti, kterého chceme dosáhnout prostřednictvím naší strategie:

5 Page 5 3. Organizační členění energetické skupiny E.ON v ČR E.ON Energie, a.s. (ECE) Obchod a výroba E.ON Distribuce, a.s. (ECD) Distribuce E.ON Czech Holding AG (ECH) Servisní smlouvy (SLA) DodavateléZákazníciOTE ČEPSZákazníciRegulátorOTEPDS E.ON Česká republika, spol. s r.o. (ECR) Služby a servis

6 Page 6 Servisní Smlouvy SLA  Pro poskytování služeb uvnitř skupiny E.ON jsou mezi společnostmi uzavřeny obchodní smlouvy (smlouvy o poskytování služeb - SoPS) s tržními cenami za poskytování služeb Přílohami smlouvy jsou ujednání která specifikující rozsah a úroveň příslušné služby - Service Level Agreement (SLA)

7 Page 7 Vývoj unbundlingu – současný stav v ECH  Unbundling znamená oddělení činností, jež mají charakter přirozeného monopolu (přenos, distribuce) od ostatních činností, které jsou vystaveny konkurenci (výroba, obchod)  Cílem unbundlingu je zajistit nediskriminační a transparentní užívání sítí všemi účastníky trhu s elektřinou a tím posílit možnosti konkurence  V rámci skupiny ECH byl proveden právní a organizační unbundling již k 1. 1. 2005

8 Page 8 Compliance Program (CP)  Soubor opatření k zajištění nediskriminačního chování vůči všem účastníkům trhu s elektřinou při výkonu licencovaných činností provozovatele distribuční soustavy. Je závazný pro všechny zaměstnance a statutární orgány.  ECD provedla analýzy, vyhodnocení a z nich vyplývající úpravy příslušných procesů, aby byly plně v souladu s požadavky CP.  Provedena interní organizační opatření a úpravy smluvních vztahů.

9 Page 9 Compliance Program  Compliance Officer - ustaven ke kontrole implementace CP a dodržování přijatých opatření uvnitř distribuční společnosti.  ECD zveřejňuje každoročně způsobem umožňujícím dálkový přístup aktuální Compliance Program a zprávu o přijatých opatřeních a plnění CP za předchozí období. http://www.eon.cz/cs/distribution/unbundling.shtml

10 Page 10 Působnost jednotlivých společností energetické skupiny E.ON Czech E.ON Energie Obchodování s elektrickou energií a výroba Správa a rozvoj distribuční soustavy, regulace E.ON Distribuce E.ON Česká republika Centrální služby, servis v oblasti sdílených činností

11 Page 11 4. E.ON Distribuce je součástí elektrizační soustavy ČR Nákup + Prodej Nákup elektřiny od dodavatelů + Prodej elektřiny konečným zákazníkům Výroba Přenos Distribuce E.ON Distribuce, a.s.

12 Page 12 E.ON Distribuce, a.s. (ECD)  Držitel licence na distribuci elektřiny na území 5 krajů  ECD je právně nezávislým provozovatelem distribuční soustavy (PDS)  ECD zajišťuje spolehlivé provozování a rozvoj distribuční soustavy (DS)  ECD umožňuje distribuci elektřiny na vysoké úrovni a s vysokou kvalitou dodávek a služeb v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/89/ES

13 Page 13 E.ON Distribuce, a.s. (ECD)  Ceny za distribuci a distribuční služby stanovuje Energetický regulační úřad  ECD je povinna připojit k DS zařízení každého kdo o to požádá a splňuje podmínky  ECD je povinna přenést elektřinu ostatních dodavatelů  Povinnosti PDS plní ECD způsobem šetrným k životnímu prostředí

14 Page 14 Distribuční území společnosti E.ON v České republice

15 Page 15 Provozně technické údaje E.ON Distribuce k 31.12.2006  please overwrite text Délka vedení NN (0,4 kV) v km téměř 40 000,0 Počet odběrných míst v mil. téměř 1,5 Objem přenášené elektřiny – vstup do DS v TWh 14,5 Délka vedení VVN (110 kV) v km téměř 4 000,0 Délka vedení VN (22 kV) v km téměř 22 000,0 Počet transformoven 110/22 kV 79,0 Maximální zatížení distribuční soustavy v GW 2,4 Počet trafostanic 22/0,4 kV 16 936,0

16 Page 16

17 Page 17 5. Střednědobý investiční plán  Cílem je zajistit vysoce kvalitní a spolehlivé služby v oblasti provozování DS  Musí respektovat nárůst spotřeby, zvyšující se požadavky na zatížení DS a nová připojení a zohlednit:  ekonomické trendy v ČR ( růst HDP, spotřeba elektřiny )  požadavky na efektivnost investiční výstavby  bezpečnost a standardy dodávek elektřiny  požadavky ERÚ 2006200720082009 mil. Kč2 4562 4732 4942 495

18 Page 18 Investiční program E.ON Distribuce, a.s. (ECD) v roce 2007  ECD investuje letos do rozvoje a obnovy DS celkem cca. 2,5 mld. Kč  Nejvýznamnější investiční stavby : > Centralizace dispečinků (8,5 mil. Kč) > Připojení průmyslových lokalit - např. Brno - Černovické terasy (30 MW), Brno - Kampus (18 MW) > Rekonstrukce a výstavby nových transformoven 110/22 kV (380 mil. Kč) - např. rekonstrukce R 110/22 kV Slavkov, R 110 kV Humpolec

19 Page 19 Investiční program E.ON Distribuce, a.s. (ECD) v roce 2007 (pokračování) > Rekonstrukce a výstavba nových vedení VVN 110 kV (120 mil.Kč) - např. rekonstrukce vedení 2x110 kV Komárov-Sokolnice > Rekonstrukce distribučních sítí 22 kV a 0,4 kV (cca. 700 mil.Kč) > Pilotní projekt Smart metering  Plánujeme připojit 11 000 nových odběrných míst, včetně výroben - především obnovitelných zdrojů energie (OZE)

20 Page 20 6. Rizika  Výrazný neproporční nárůst spotřeby  Deficit na straně výroby po roce 2012 - 15  Soustředění výroby i spotřeby do velkých celků a z toho plynoucí zvýšené nároky na připojení k DS a vlastní distribuci elektřiny  Výstavba nových tras elektrických vedení naráží stále více na odpor vlastníků, obcí a ekolog. aktivit  Mimořádné události v elektrizační soustavě ČR  Měnící se klimatické podmínky – záplavy, vichřice, sněhové kalamity  Neúplné legislativní návaznosti mezi zákony č.240 a 241/200 Sb. o krizovém řízení, opatřeních pro krizové stavy a energetickým zákonem  Budoucí vývoj v oblasti regulace  Nedostatek odborníků v oblasti investiční činnosti a provozu distribuční soustavy  Požadavek Evropské komise na vlastnický unbundling

21 Page 21 7. Integrace podílů v plynárenství do E.ON Distribuce,a.s. Hlavní cíl: Integrace distribuce plynu do ECD  JČP Distribuce s.r.o. bude během roku 2007 integrována do organizační struktury ECD  ECD přebírá veškeré závazky vyplývající z vlastníka licence na provoz plynárenské distribuční soustavy ve smyslu Energetického zákona  Převedení zaměstnanců a majetku

22 Děkuji Vám za pozornost josef.havel@eon.cz

23 Page 23


Stáhnout ppt "Kritická infrastruktura - provozní zabezpečenost distribuční soustavy E.ON Josef Havel – předseda představenstva E.ON Distribuce, a.s. Mělník – 31.5. a."

Podobné prezentace


Reklamy Google