Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁCE S ODBORNOU LITERATUROU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁCE S ODBORNOU LITERATUROU"— Transkript prezentace:

1 PRÁCE S ODBORNOU LITERATUROU
Projekt Zdravotnické studijní programy v inovaci na FZS Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.2.00/ PRÁCE S ODBORNOU LITERATUROU Petra Mandysová, MSN 2011/2012

2 Projekt Zdravotnické studijní programy v inovaci na FZS Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.2.00/15.0357
Úvod: pojmy ve výzkumu, druhy výzkumných prací, výzkumný proces, evidence-based nursing (EBN) Petra Mandysová, MSN KAPITOLA Č. 1 2011/2012

3 Věda – základní pojmy1 věda: proces získávání nových poznatků o objektivní realitě prostřednictvím koordinovaných činností činnost duševního i fyzického rázu vyznačující se vědeckou metodologií, racionálností a úsilím o aplikovatelnost výsledků v praxi zkoumá a zobecňuje, podává odůvodněný systém výpovědí…vědecké explanace a verifikace 1Kutnohorská, 2009, s

4 Výzkum – základní pojmy2
vědecký výzkum se snaží porozumět, vysvětlovat, předpovědět, přezkoumat jednotlivé fenomény výzkum rozšiřuje teoretickou i praktickou základnu každé disciplíny cílem je získat objektivní, důkladné a vyčerpávající poznání 2Kutnohorská, 2009, s

5 Metodologie výzkumu – základní pojmy3,4
metodologie výzkumu = souhrn badatelských postupů, souhrn zvláštních pravidel, kterými je nutno se v procesu získávání poznatků řídit, aby byly získány potřebné údaje je základem každé vědecké práce spočívá v rozčlenění jevů nebo procesů na prvky nebo části s cílem odhalit jejich vzájemné vztahy je to základní způsob shromaždování nebo analýzy dat systematičnost, opakovatelnost, zobecnitelnost, přesnost, kontrolovatelnost, verifikovatelnost, 3Kutnohorská, 2009, s. 12 4Bártlová et al., 2008, s. 10

6 Druhy obecných vědeckých metod5
dvě hlavní obecné metody, dané dvojicemi: analýza – syntéza indukce - dedukce 5Bártlová et al., 2008, s

7 Druhy obecných vědeckých metod6
analýza: myšlenkový postup, kdy zkoumaný celek rozčleňujeme na základní části, vztahy a souvislosti syntéza: myšlenkový postup protikladný analýze, kdy analýzou vyčleněné části, vztahy a souvislosti zkoumaného objektu spojujeme do celku – často se dostáváme k něčemu, co se v izolovaných částech nevyskytovalo indukce: vyvození; myšlenkový postup, kdy z pravidelnosti zkoumaných událostí odvozujeme obecné pravidlo dedukce: myšlenkový postup, kdy z nějakých daných tvrzení (premis) odvozujeme jiná tvrzení (závěry) dle logických pravidel, aplikace teorie na daný případ 6Bártlová et al., 2008, s

8 Indukce vs. dedukce7 Zkoumaná událost → indukce → teorie → tvorba hypotéz (dedukce) a další testování teorie Dvojí role výzkumu: tvorba teorií a další testování teorií (často za použití co nejvíce heterogenních situací k vyvrácení potenciálně konkurenčních teorií Příklad použití teorie pro výzkum: McCalleb a Cull (2000) – použití modelu Oremové pro studium vlivu sociokulturních a ekonomických charakteristik na sebepéči 7Polit a Beck, 2004, s

9 Ošetřovatelské teorie a modely jakožto organizační struktury8
Ne všechen výzkum testuje teorii nebo model – někdy výzkumníci předpokládají, že teorie (model) je pravdivá(-ý) a použijí ji (jej) jakožto organizační strukturu nebo kontext pro výzkum – tento výzkum neposkytuje informace o validitě teorie (modelu) 8Polit a Beck, 2004, s. 129

10 Důležitost výzkumu v ošetřovatelství9
„evidence-based practice“ (EBP) = použití nejlepšího klinického důkazu při rozhodování týkajících se péče o pacienty Nejlepší druh „důkazu“ – výstupy z kvalitních výzkumů, použití těchto důkazů při rozhodování, které má být klinicky vhodné, efektivní a které vede k pozitivním výsledkům a je co nejméně nákladné co znamená termín EBN? 9Polit a Beck, 2004, s. 4

11 Participace ve výzkumu v ošetřovatelství10
Kontinuum: spotřebitelé ošetřovatelského výzkumu: čtou výzkum – nové dovednosti pro použití v praxi: „research utilization“ (RU) producenti ošetřovatelského výzkumu: plánují a provádějí výzkum další aktivity na tomto kontinuu: čtenářský klub účast na konferencích poskytování informací pacientům o účasti ve výzkumu pomoc při rozdávání dotazníků účast na etických komisích, atd. 10Polit a Beck, 2004, s. 5

12 Zdroje lidského poznání11
Tradice všeobecná základna akceptovaných pravd, může zasahovat do schopnosti vnímat různé alternativy Zkušenosti vedou ke schopnosti zevšeobecňovat, rozpoznávat pravidelnost jevů, předvídat objektivní realita vnímána jedinci rozdílně – kdo má pravdu? Logické uvažování spojování zkušeností, intelektuálních schopností a formálních systémů myšlení Pokus a omyl zkoumání všech alternativ, dokud se nenajde odpověď na otázku Vědecký přístup 11Kutnohorská, 2009, s

13 Typy výzkumu12 Na základě způsobu, jakým dochází k realizaci výzkumu:
individuální skupinový / týmový zkušební (předvýzkum) – ověřování vhodnosti a validity výzkumné metodiky experimentální – pokusné zjišťování působení určitých faktorů v přesně vymezeném procesu komparativní – porovnání z minimálně dvou výzkumů 12Bártlová et al., 2008, s. 20

14 Předvýzkum13 Sondáž, pretest, pilotáž = první etapa výzkumu
na menším vzorku / v menším prostoru ověřujeme všechny postupy, které použijeme při realizaci výzkumu, srozumitelnost pro respondenty, ověření organizační náročnosti, atd. pilotáž prověřuje projekt po stránce věcné – věcně zvolené otázky, řeší problémy spojené s tazateli, se zvoleným vzorkem, apod. Pretest ověřuje jasnost a srozumitelnost otázek, určuje kódování pro potřeby zpracování výzkumu 13Bártlová et al., 2008, s

15 Typy výzkumu (2)14 Na základě funkce a využití výsledků v praxi / míry konkrétnosti: základní: řešení klíčových teoretických problémů – nezabývá se přímo společenskou využitelností výsledků – hlavním uživatelem jsou opět vědci; hlavním cílem je připravit základní předpoklady, na nichž se může stavět budoucí výzkum aplikovaný: zkoumání praktického problému, hledání cest, jak využít vědecké poznatky získané základním výzkumem metodologický výzkum: ověřování stávajících a hledání nových metod a technik, vhodnost jejich použití pro různé druhy výzkumu, zjišťování jejich spolehlivosti, atd. 14Bártlová et al., 2008, s

16 Typy výzkumu (3)15 Na základě zvolené metodologie (postupu použitého při strukturování výzkumu, sběru dat, analýze informací): kvalitativní kvantitativní kombinace metod (i v rámci jedné výzkumné studie); metody se mohou doplňovat, nekonkurují si 15Kutnohorská, 2009, s. 19

17 Kvantitativní výzkum16,17 založeno na myšlenkách pozitivismu – předpokládá se, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předvídat použití deduktivního smýšlení – tvorba tvrzení nebo hypotézy, návrh testu pro jejich podporu nebo zamítnutí systematický postup – vychází se z definice problému a výběru konceptu / teorie, tvoří se výzkumné otázky / hypotézy, navrhne se struktura studie, shromáždí se data, provede se jejich sumarizace, kondenzace, apod., vysloví se závěry použití kontrol – vytváření podmínek, kdy je cílem minimalizovat určité předsudky či sklony a tím zvýšit přesnost a validitu cílem je generalizace (zobecnění) výsledků do jiných situací 16Polit a Beck, 2004, s. 15 17Bártlová et al., 2008, s. 21

18 Kvalitativní výzkum18 založeno na myšlenkách:
fenomenologie zdůrazňuje význam každodenního života lidí, jeho prožitků a souvislostí etnometodologie – zajímá se o to, jak svět vidí normální lidé symbolického interakcionismu – lidská komunikace umožňuje používat symboly a jejich prostřednictvím získávat informace i o věcech a událostech prostorově a časově vzdálených systematický postup a subjektivní přístup k popisu a interpretaci životních zkušeností – analýza narativních informací neprobíhá organizovaným, ale intuitivním způsobem 18Bártlová et al., 2008, s. 23

19 Kvantitativní vs. Kvalitativní výzkum19
Kvantitativní výzkum Kvalitativní výzkum Tvrdá věda Měkká věda Zaměření – stručné, jasné Zaměření – komplexní, široké Usuzování – logické, deduktivní Usuzování - induktivní Základ poznání – příčina a následek – výzkum je konfirmatorní Základ poznání – smysl a objevování – výzkum je spíše exploratorní Ověřování teorie, hypotézy Vytváření teorie a hypotézy Kontrola, manipulace („konstruktér situace“) Interpretace Používání techniky Používání komunikace a pozorování Základní element analýzy – čísla Základní element analýzy – slova, věty Statistická analýza Individuální interpretace Generalizace Jedinečnost Snadné zjistit validitu a reliabilitu Triangulace – více zdrojů informací 19Kutnohorská, 2009, s. 21

20 Kvantitativní vs. Kvalitativní výzkum - účel a druhy otázek20
Otázky - Kvantitativní výzkum Otázky - Kvalitativní výzkum Identifikace Co je tento jev? Jak se jmenuje? Popis Jak častý je tento jev? Jaké má charakteristiky? Jaké má tento jev dimenze? Jaké jeho variace existují? Co je na něm důležité? Explorace (poznání) Jaké faktory se tohoto jevu týkají? Co tomuto jevu předcházelo? Jaké povahy je tento jev? Co se tu opravdu děje? Jak se tento jev vyvíjí nebo jak je prožíván? 20Polit a Beck, 2004, s. 19

21 Kvantitativní vs. Kvalitativní výzkum - účel a druhy otázek (2)20
Otázky - Kvantitativní výzkum Otázky - Kvalitativní výzkum Explanace (vysvětlení) Jaké jsou měřitelné vztahy mezi jevy? Jaké faktory tento jev způsobily? Vysvětluje tento jev teorie? Jak tento jev funguje? Proč tento jev existuje? Jaký je význam tohoto jevu? Jak k tomuto jevu došlo? Předpověď Co se stane, když jev změníme nebo do jevu zasáhneme? Pokud dojde k jevu X, dojde i k jevu Y? Kontrola Jak můžeme způsobit, že k jevu dojde nebo jak změníme jeho průběh či frekvenci? Jak můžeme jevu předejít nebo jak jej můžeme kontrolovat? 20Polit a Beck, 2004, s. 19

22 Výhody kvantitativního výzkumu21
nezávislost na přesvědčení výzkumníka, možnost ověřitelnosti dat testování teorií Generalizace zjištěných zkušeností Rychlý a přímočarý sběr dat rychlá analýza dat s využitím počítačů Užitečný při zkoumání velkých skupin analogie kvantitativního výzkumu s přírodními vědami – tím se sociální vědy mohly postavit na úroveň výzkumu přírodovědnému 21Bártlová et al., 2008, s

23 Nevýhody kvantitativního výzkumu22
Nelze sledovat celý „přirozený systém“ – je nutno zkoumanou realitu redukovat: v počtu pozorovaných proměnných v počtu analyzovaných vztahů mezi nimi z časového kontinua na krátké období z celého základního souboru na výběrový soubor získaná znalost může být příliš abstraktní a obecná pro přímou aplikaci v místních podmínkách výzkumník může opomenout fenomény, protože se soustřeďuje jen na určitou teorii a její testování a ne na rozvoj teorie 22Bártlová et al., 2008, s

24 Výhody kvalitativního výzkumu23
získává podrobný popis a vzhled při zkoumání jedince, skupiny, události, fenoménu zkoumá fenomén v přirozeném prostředí Umožňuje studovat procesy, Umožňuje navrhovat teorie dobře reaguje na místní podmínky a situace hledá lokální příčinné souvislosti pomáhá při počáteční exploraci fenoménů 23Bártlová et al., 2008, s. 26

25 Nevýhody kvalitativního výzkumu24
získává znalost nemusí být zobecnitelná na populaci a do jiného prostředí je těžké provádět kvantitativní predikce Je obtížné testovat teorie a hypotézy sběr dat a jejich analýza jsou často časově náročné procesy výsledky jsou snadněji ovlivněny výzkumníkem a jeho osobními preferencemi – pro výzkum jsou nutné znalosti metodologie i značné praktické zkušenosti 24Bártlová et al., 2008, s. 26

26 ZKUŠENOSTI RODIČŮ A SESTER S DLOUHODOBOU HOSPITALIZACÍ DÍTĚTE S DOPROVODEM RODIČE
Andrea Páleníková, Radka Bužgová Abstrakt Cílem práce bylo zjistit, jaké jsou zkušenosti všeobecných sester a rodičů s dlouhodobou hospitalizací dítěte s doprovodem rodiče. Zkoumání bylo realizováno kvalitativní metodou. Sběr dat byl proveden technikou nestandardizovaného rozhovoru, respondenti byli vybráni metodou sněhové koule. Byly identifikovány tři základní kategorie zkoumaných zkušeností: péče, pomoc a podpora a režimová opatření. Výzkum ukázal, že pozitivní vliv přítomnosti rodiče na hospitalizaci dítěte si uvědomují rodiče i všeobecné sestry, ty poukázaly i na negativní aspekty své práce, spojené s nedostatečnou psychologickou podporou pro rodiče i personál, s prováděním léčebných a diagnostických výkonů v přítomnosti rodiče a s nedodržováním režimových opatření ze strany rodičů. Zdroj: Profese online, 2009, roč. 2, č. 4,

27 KOLONOSKOPICKÉ NÁLEZY U PACIENTŮ S POZITIVNÍM TESTEM NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ V PARDUBICKÉ KRAJSKÉ NEMOCNICI A.S. ZA ROKY 2002–2007 Jana Levová Abstrakt Příspěvek prezentuje retrospektivní studii záznamů endoskopického oddělení Pardubické krajské nemocnice a.s. za roky 2002–2007. Cílem práce byl rozbor nálezů u těchto pacientů, porovnat klinické výsledky s literárními údaji a určit výtěžnost screeningu kolorektálního karcinomu na tomto pracovišti. Ve sledovaném období bylo vyšetřeno 365 klientů s pozitivním výsledkem testu na okultní krvácení. U 21 z nich byl diagnostikován kolorektální karcinom a v 62 případech adenomový polyp. Dále byla v této práci potvrzena větší incidence nádoru tlustého střeva u mužů než u žen, souvislost mezi velikostí polypu a stupněm dysplazie a potvrzen stoupající výskyt kolorektálního karcinomu s přibývajícím věkem Zdroj: Profese online, 2009, roč. 2, č. 3,

28 Smíšené metody výzkumu – Mixed Methods25
výzkum obsahující prvky kvalitativní i kvantitativní metodologická triangulace – kombinace kvalitativních i kvantitativních metod, aplikace různých metod při studiu stejného fenoménu příklad článku s použitím smíšených metod výzkumu: 25Bártlová et al., 2008, s. 28

29 Smíšené metody výzkumu – Mixed Methods25
O1, O3: Kvalitativní rozhovory O2: Audity dokumentace (skóre) Gifford et al. Implementation Science :51

30 Výzkumný proces – kvantitativní výzkum26
Přípravná fáze Formulování vědeckého problému Dosavadní stav poznání: Ošetřovatelství na důkazech, literatura Cíl a hodnota výzkumu Předmět výzkumu Zkoumaný soubor Metody a techniky Sběr dat Zpracování empirických dat Interpretace a praktická aplikace Diseminace 26Bártlová et al., 2008, s

31 Výzkumný proces – kvalitativní výzkum27
Výběr problému Výběr teoretického východiska Výběr metody Výběr vzorku Sběr dat Kategorizace Kódování, třídění, analýza, identifikace a definice problémů Interpretace a prezentace výsledků 27Bártlová et al., 2008, s. 76

32 Ošetřovatelství založené na důkazech28
„Důkazy“ – neexistuje shodný názor, v čem spočívají; jaký typ důkazů je nutný Ale výzkumníci se shodují, že kvalitně provedený výzkum je obzvláště silným důkazem k tomu, aby pomohl sestrám při rozhodování Rozhodování sester musí být založeno na faktech (důkazech), které dokazují, že péče je vhodná, efektivní a že povede ke kladným výsledkům Je třeba, aby výzkum a ošetřovatelství založené na důkazech bylo součástí péče o pacienty a aby bylo podporováno i managementem „klokaní péče“ – příklad změny v péči (předčasně narozený novorozenec v dotyku s tělem rodiče) Sestra by měla fungovat minimálně na úrovni spotřebitele ošetřovatelského výzkumu 28 Polit a Beck, 2008, s. 3-4

33 Ošetřovatelství založené na důkazech - EBN (2)29
Nejprve termín Evidence – Based Medicine (EBM) – 90. léta Časopis Evidence Based Nursing – od roku 1998 Nejlepší důkazy z výzkumu + klinická expertíza + pacientovy hodnoty Klinické rozhodování EBN je širší pojem než použití výzkumu („research utilization“, RU) Většina sester však nemá dostatečné znalosti a dovednosti, aby: rozeznaly kvalitní výzkum od nekvalitního interpretovaly výsledky výzkumu 29 DiCenso et al., 2005 + dostupné zdroje

34 Ošetřovatelství založené na důkazech (3)30
3 základní otázky při používání ošetřovatelské literatury: Je studie dostatečné kvality a je tedy pravděpodobné, že výsledky jsou pravdivé? – porozumění možným vlivům Jakých výsledků studie dosáhla? – porozumění výsledkům Jak mohu tyto informace použít ve své praxi? – aplikace výsledků do praxe EBN se týká nejen jednotlivých sester při poskytování péče jedinci, ale i péče o veřejné zdraví,…poskytování péče ze systémového hlediska 30DiCenso et al., 2005

35 Ošetřovatelství založené na důkazech (4)31
Důkazy mohou být jak kvantitativní, tak i kvalitativní: efektivnost a bezpečnost ošetřovatelských postupů přesnost ošetřovatelských posuzovacích metod cenové srovnání síla vztahů mezi jevy porozumění tomu, co pro pacienta nemoc znamená, postoje, …v co pacient věří výsledky intervenčních studií – týkající se optimálního efektu dané intervence (ale již se netýkají studia překážek, které pacientovi zabraňují při dodržování léčby / péče) 31DiCenso et al., 2005

36 Ošetřovatelství založené na důkazech - příklady výzkumných otázek 32
cena: Jsou centra pro výuku sebe-péče pro pacienty s diabetem cenově výhodná? diagnostika Může být infekce močových cest identifikována prostřednictvím vizuální inspekce vzorku moče? prognóza Je pravidelná chůze spojena s nižším rizikem vzniku Alzheimerovy choroby? Atd. 32DiCenso et al., 2005

37 Typ důkazů Primární studie – přímo konkrétní výzkumné šetření do detailu popsané autory Experiment Randomizovaný kontrolovaný pokus Kohortová studie Studie případů a kontrol Průřezová studie Kazuistika Série případů Sekundární studie – zpracovány z primárních Přehledy – systematické, nesystematické, meta-analýzy Guidelines, Doporučení pro praxi

38 EBN: Hierarchie síly důkazů 33
Systematické přehledy („systematic review“) randomizovaných pokusů Jediný randomizovaný pokus Systematické přehledy observačních studií zabývajících se výsledky důležitými pro pacienta Jediná observační studie zabývající se výsledky důležitými pro pacienta Fyziologické studie (měření krevního tlaku, atd.) Nesystematické klinické pozorování 33DiCenso et al., 2005

39 Samostudium Hájek (2002). Publikační bias…
dostupné na

40 Zdroje: BÁRTLOVÁ, S. et al . Výzkum a ošetřovatelství.. Brno : NCONZO, 2008. KUTNOHORSKÁ, J. Výzkum v ošetřovatelství. Praha, Grada, 2009. POLIT, D.F.; BECK, C.T. Essentials of nursing research: methods, appraisal, and utilization. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2004.

41 Děkuji Vám za pozornost
Projekt Zdravotnické studijní programy v inovaci na FZS Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.2.00/ Děkuji Vám za pozornost Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.


Stáhnout ppt "PRÁCE S ODBORNOU LITERATUROU"

Podobné prezentace


Reklamy Google