Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ"— Transkript prezentace:

1 PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ
AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

2 D I S T R I B U C E A D I S T R I B U Č N Í P O L I T I K A
AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

3 PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ
D I S T R I B U C E Distribuce jako součást marketingového mixu představuje umístění produktů na trhu. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

4 PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ
D I S T R I B U C E Zahrnuje soubor postupů a operací, prostřednictvím kterých se produkt dostává postupně z místa vzniku do místa, kde bude spotřebován nebo užit. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

5 PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ
D I S T R I B U Č N Í P O L I T I K A Obsahuje komplex konkrétních opatření, která na sebe jednak navazují, jednak se prolínají a týkají se přemístění zboží od výrobce/ dodavatele buď přímo, nebo prostřednictvím určitých mezistupňů na místo vybrané zákazníkem nebo na místo, kde si je může zákazník bez problémů obstarat. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

6 PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ
D I S T R I B U Č N Í P O L I T I K A V podnikové distribuční politice se bezprostředně odráží způsob a rozsah pokrytí potřeb cílového zákazníka, tzn. zabezpečení zpřístupnění výrobku nebo služby kupujícím. Svůj konkrétní výraz nachází marketingová distribuční politika v marketingových distribučních cestách. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

7 PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ
D I S T R I B U Č N Í C E S T A Představuje spojení mezi výrobcem/ dodavatelem a zákazníkem/ spotřebitelem/ uživatelem. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

8 Uspořádání distribuční cesty zabezpečuje :
D I S T R I B U Č N Í C E S T A Uspořádání distribuční cesty zabezpečuje : umístění produktu v místě a čase; úroveň služeb, kterou zákazník požaduje; vytvoření určitých podnikových distribučních příležitostí; vše s přiměřenými vynaloženými náklady. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

9 PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ
D I S T R I B U Č N Í C E S T A Distribuční cesty dělají produkt dosažitelným ve vhodném čase, na správném místě, ve správné kvalitě i kvantitě, a to za přispění např. skladování, dopravy, manipulace atd. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

10 PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ
D I S T R I B U Č N Í C E S T A Zákazník „nevidí“ distribuci produktu, neboť nesleduje přímo jeho distribuci, ale hodnotí jeho dostupnost, kterou distribuční cesta přináší. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

11 D I S T R I B U Č N Í C E S T A P Ř Í M Á
Dochází-li k přímému kontaktu mezi výrobcem a zákazníkem, tzn., že jednají bezprostředně jeden s druhým, potom jde o distribuční cestu přímou. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

12 D I S T R I B U Č N Í C E S T A P Ř Í M Á
Výrobce si uchovává vlastnický vztah k produktu po dobu distribuční cesty s plnou odpovědností za : - dodání, - uskutečnění prodeje, - platební operaci, - provedení všech služeb požadovaných zákazníkem. Přímé uspořádání cest vyžaduje odborné znalosti a zdroje. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

13 DISTRIBUČNÍ CESTA PŘÍMÁ P R O S P O T Ř E B N Í T R H Y
Využívá se především pro zboží denní potřeby, které : podléhá rychlé zkáze; je vhodné pro nabídku v prodejních automatech; je možné nabízet pomocí nejrůznějších katalogů, reklamních brožur a letáků, televizní reklamy a elektronických nosičů informací. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

14 DISTRIBUČNÍ CESTA PŘÍMÁ P R O S P O T Ř E B N Í T R H Y
Formy prodeje jsou zejména : prodej ve vlastní prodejně; prodej „ode dveří ke dveřím“, který se uskutečňuje za přispění prodejních agentů výrobce; prodej pomocí automatů; přímý marketing. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

15 DISTRIBUČNÍ CESTA PŘÍMÁ P R O P R Ů M S L O V É T R H Y
Využívá se především při dodávkách : ● přírodních a zemědělských surovin a základních materiálů; ● strojů a zařízení; ● součástek, polotovarů, strojů a zařízení objemově a váhově ne příliš rozměrných, avšak dodávaných ve velkých množstvích. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

16 DISTRIBUČNÍ CESTA PŘÍMÁ P R O P R Ů M S L O V É T R H Y
Přímé distribuční cesty na průmyslových trzích není vhodné použít pro obsluhu zákazníků, kteří nakupují v malých množstvích a jsou příliš geograficky rozptýleni. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

17 D I S T R I B U Č N Í C E S T A N E P Ř Í M Á
Je charakteristická tím, že se mezi výrobcem a konečným zákazníkem objeví distribuční mezičlánek, resp. mezičlánky. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

18 D I S T R I B U Č N Í C E S T A N E P Ř Í M Á
Distribuční cestou nepřímou se cesta prodlužuje, komplikuje a prodražuje. Tím, že výrobce přenechá část úkonů nezbytných pro přemístění produktu mezičlánkům, ztrácí bezprostřední kontrolu nad produktem, který přemísťuje a prodává někdo jiný. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

19 D Ů V O D Y P R O V O L B U DISTRIBUČNÍ CESTY NEPŘÍMÉ
Jsou: rozdílný časový rytmus mezi dobou výroby a dobou spotřeby; prostorové odloučení výrobců a zákazníků; různorodost výrobního a sortimentu. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

20 CHARAKTERISTIKA DISTRIBUČNÍ CESTY NEPŘÍMÉ
Typem distribučních mezičlánků Počtem distribučních mezičlánků Funkcemi vykonávanými distribučními mezičlánky Činnostmi distribučních mezičlánků, na kterých participují v rámci distribuční cesty. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

21 T Y P Y D I S T R I B U Č N Í C H M E Z I Č L Á N K Ů
1. Prostředníci – přemísťované zboží kupují, stávají se po určité časové období jeho vlastníky a znovu ho prodávají. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

22 T Y P Y D I S T R I B U Č N Í C H M E Z I Č L Á N K Ů
2. Zprostředkovatelé – aktivně vyhledávají kontakty mezi výrobcem a zákazníkem. Produkty, které jsou předmětem zájmu, se nestává jejich vlastnictvím. Mohou mít stálé vztahy s jedním, nebo více výrobci a popř. zákazníky. Tyto vztahy mohou být jednorázové anebo časově omezené. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

23 T Y P Y D I S T R I B U Č N Í C H M E Z I Č L Á N K Ů
3. Podpůrné distribuční mezičlánky – směnu pouze usnadňují a nestávají se vlastníky přemísťovaných produktů ani konkrétními zprostředkovateli kontaktů mezi výrobcem a zákazníkem – nejsou faktickou součástí distribuční cesty, neboť jde např. banky, propagační agentury). AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

24 Z Á K L A D N Í F U N K C E M E Z I Č L Á N K Ů
Jsou : obchodní; logistická; doplňková. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

25 Z Á K L A D N Í F U N K C E M E Z I Č L Á N K Ů
Obchodní funkce – jde o nákup a opětovný prodej, nalezení všech komunikačních a stimulačních aktivit ve vztahu k zákazníkům, formování nabídky a její přizpůsobení potřebám trhu, dohody o cenách, o podmínkách dodávky i prodeje, převzetí rizik v případě zastarání, zhoršení kvality i dalších ztrát atd. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

26 Z Á K L A D N Í F U N K C E M E Z I Č L Á N K Ů
Logistická funkce představuje třídění a kompletování zboží, jeho skladování a manipulace s ním, balení, doprava atd. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

27 Z Á K L A D N Í F U N K C E M E Z I Č L Á N K Ů
Doplňkové funkce představuje zejména shromažďování a poskytování informací o příslušném marketingovém prostředí a jeho vývojových tendencích, o potenciálních i reálných zákaznících a jejich požadavcích, o možnostech získání a využití finančních prostředků k pokrytí nákladů distribuční cesty atd. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

28 N E P Ř ÍM Á D I S T R I B U Č N Í C E S T A
pro průmyslové trhy s jedním mezičlánkem (tj. nepřímé spojení výrobce se zákazníkem) se využívá především při dodávkách : menších a malých množství surovin a základních materiálů; standardizovaných nebo méně nákladných polotovarů, součástí, náhradních dílů, strojů a zařízení; velkému počtu odběratelů, geograficky široce rozptýlených; standardních typů produktů a produktů určených k víceúčelovému použití. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

29 Vertikální marketingové systémy
Systém je tvořen ve vertikální ose „výrobce – velkoobchod – maloobchod“ na základě stanovených pravidel při vůdčí úloze kteréhokoli člena, a to na základě : vlastnických vztahů; ekonomické síly a velikosti; uzavřených smluv o spolupráci s ostatními články cesty. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

30 Vertikální marketingové systémy
Využívány jsou tři základní typy vertikálního propojení, a to : korporační systém; administrativní (správní) systém; smluvní systém. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

31 Vertikální marketingové systémy
Korporační systém znamená vertikální integraci výrobních a distribučních operací prováděných v rámci jednoho vlastníka. Administrativní systém představuje koordinaci výroby a distribuce po vertikální linii na základě velikosti nebo ekonomické síly jednoho z účastníků cesty. Smluvní systém koordinuje výrobní a distribuční činnosti nezávislých subjektů po vertikální linii na smluvním základě. Jedná se o tři alternativní možnosti : - Velkoobchodník organizuje na bázi dobrovolnosti skupiny maloobchodníků s cílem, aby byla dosažena schopnost konkurovat velkým prodejcům. - Malí, nezávislí maloobchodníci vytvářejí organizace, které se zabývají i velkoobchodními činnostmi. - Franchising. který představuje poskytnutí licence (uzavření licenční smlouvy) jedním subjektem (poskytovatelem franchisy) jinému subjektu (příjemci franchisy), jenž je následně oprávněn k podnikání jménem poskytovatele. Základním dokumentem je franchisingová smlouva obsahující metodologii vedení a provozování franchisingového podniku. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

32 Horizontální marketingové systémy
Představují spojení dvou nebo více podniků působících na stejné úrovni distribuční cesty. Tyto podniky spojují své zdroje, síly, schopnosti a dovednosti k dosažení vyšší účinnosti společným provozováním činností, např. dočasná nebo trvalá dohoda o společném využití určitých marketingových zdrojů. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

33 V Í C E N Á S O B N É D I S T R I B U Č N Í C E S T Y
K uspokojivému pokrytí trhu je možné použít současně i několik typů cest pro určité zboží, které mohou zahrnovat rozdílné mezičlánky pro tytéž produkty – potom hovoříme o vícenásobných distribučních cestách, resp. o vícenásobné distribuci. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

34 V Ý B Ě R D I S T R I B U Č N Í C E S T Y
Výběr distribuční cesty vychází z : podnikových i marketingových cílů; marketingových strategií; zdrojů; činností, které budou cestám svěřeny; šetření účinnosti cesty a z rizik s ní spojených; zkoumání možností. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

35 V Ý B Ě R D I S T R I B U Č N Í C E S T Y
Základními faktory při konečném rozhodování jsou : Produkt; Výrobní podnik; Trhy (zákazníci); Distribuční mezičlánky; Prostředí. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

36 S L U Ž B Y P O S K Y T O V A N É Z Á K A Z N Í K Ů M
Představují soubor aktivit spojených s distribucí, který je orientovaný na zákazníka a je daný především povahou produktu a typem zákazníka. Jde o : přijetí objednávky a její zpracování, zajištění dodání zboží s příslušnými dokumenty a doprovodnými činnostmi, jeho vyúčtování zákazníkovi, komunikace se zákazníkem, sledování průběhu celého procesu, zjišťování nedostatků a omylů a jejich náprava. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

37 S L U Ž B Y P O S K Y T O V A N É Z Á K A Z N Í K Ů M
Prvků, ze kterých se služby skládají, je mnoho a mezi základní, které zároveň slouží jako ukazatele úrovně služeb poskytovaných zákazníkům, patří : dodací lhůta, stupeň spolehlivosti dodávky, stupeň úplnosti dodávky, stupeň pohotovosti dodávky, kvalita dodávky, minimální velikost dodávky. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ


Stáhnout ppt "PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ"

Podobné prezentace


Reklamy Google