Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o eGovernmentu. 2 22.8.2014 Co je eGovernment? eGovernment z pohledu Evropské unie Definice Evropské unie „využívání informačních a komunikačních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o eGovernmentu. 2 22.8.2014 Co je eGovernment? eGovernment z pohledu Evropské unie Definice Evropské unie „využívání informačních a komunikačních."— Transkript prezentace:

1 Zákon o eGovernmentu

2 2 22.8.2014 Co je eGovernment? eGovernment z pohledu Evropské unie Definice Evropské unie „využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě, které provází změna organizace a osvojení nových dovedností s cílem zlepšit služby veřejnosti, posílit demokratické procesy a podpořit veřejný zájem.” Definice OECD „využití informačních a komunikačních technologií, především internetu, jako prostředku k dosažení dobré (lepší) správy“

3 3 Co je eGovernment? eGovernment z pohledu českých odborníků Vládní pojetí (e-Česko 2006) „transformace vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy pomocí moderních informačních a komunikačních technologií s cílem optimalizovat interní procesy. Jejím cílem je pak rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy nejširší veřejnosti a zajištění větší otevřenosti veřejné správy ve vztahu ke svým zákazníkům. Totéž se očekává i od samosprávy.“ Štědroň B. „sériie procesů, umožňujících výkon veřejné správy a uplatňování občanských práv a povinností fyzických a právnických osob, realizovaných elektronickými prostředky. Cílem je rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy nejširší veřejnosti a zajištění větší otevřenosti veřejné správy ve vztahu ke svým uživatelům (občanům). 22.8.2014

4 4 Co je eGovernment? Jednoduše a snadno 22.8.2014 VRCHNOSTENSKÉ POJETÍ SLUŽBA VEŘEJNOSTI Efektivní komunikace mezi orgány státní správy navzájem a mezi orgány státní správy a občanem

5 5 Obecné cíle vlády při zavádění eGovernmentu Zrovnoprávnění papírové a elektronické formy. Přiblížení úřadů k občanům prostřednictvím elektronických nástrojů. Zjednodušení komunikace mezi lidmi a úřady či úřady navzájem. Zavedení jednoznačné a bezpečné e-Indentity. Zavedení nového fungování a nových procesů u veřejné správy. 22.8.2014

6 6 Vize vlády Strategie aneb eGON ožívá Vizi e-governmentu současné české vlády, si můžeme představit jako organismus, který je schopen existovat pouze tehdy, spojí-li se všechny jeho potřebné orgány a funkce dohromady. Prsty: Czech POINT Oběhová soustava: Komunikační infrastruktura veřejné správy (neboli „KIVS“) Srdce: Zákon o eGovernmentu Mozek: Základní registry veřejné správy 22.8.2014

7 7 Zákon o eGovernmentu eGON žije Oživení eGONa umožňuje Zákon o eGovernmentu,tedy zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů č. 300/2008 Sb. 22.8.2014

8 8 Zákon o eGovernmentu – PŘEDMĚT ÚPRAVY 22.8.2014

9 9 Zákon o eGovernmentu -CO NÁM ZAVÁDÍ? Povinnou formu elektronické komunikace mezi orgány veřejné moci prostřednictvím datových schránek Povinnou formu elektronického doručování dokumentů orgánů veřejné moci fyzickým a právnickým osobám, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku Dobrovolnou formu činění úkonů fyzických a právnických osob, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku vůči orgánům veřejné moci Autorizovanou konverzi dokumentů 22.8.2014

10 10 Digitalizace dokumentů jako východisko pro vznik zákona o eGovernmentu Hlavní problémy digitalizace chybné, nebo nejasné chápání takových pojmů jako je listina, písemnost, dokument apod. technologicky závislá legislativa – tzn. použití takových pojmů v zákoně, které nelze rozšířit ani výkladem př. kniha opiátů, znalecký deník apod. Přílohy, které nelze v elektronické podobě doručovat )od předmětů doličných až po výkresy velkých rozměrů) Negativní přístup k zákonu o archivnictví a spisové službě Obecná touha lidstva mít v ruce papír, tedy pocit, že mám nad procesem (byť fiktivní) kontrolu 22.8.2014

11 11 Základní pojmy, které musíme pro správné uchopení zákona o eGovernmentu znát (dříve písemnost) každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce dokument NEMUSÍ BÝT POUZE NA PAPÍŘE je jakýkoliv objekt obsahující zaznamenané informace, které lze zpřístupnit jiné osobě (Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě) 22.8.2014

12 12 Základní pojmy, které musíme pro správné uchopení zákona o eGovernmentu znát Dokument Listina (= listinná podoba dokumentu) je písemnost zachycena na papírovém nosiči, tedy papírový dokument nebo doklad Elektronický dokument (datová zpráva - shodný termín akcentuje možnost odeslání ) písemnost zachycená na nosiči, který umožňuje záznam elektronicky, optoelektronicky nebo jiným obdobným způsobem, jde o elektronický dokument (dokument vznikne buď jako původní nebo převodem z listinné podoby) 22.8.2014

13 13 Základní pojmy, které musíme pro správné uchopení zákona o eGovernmentu znát 22.8.2014 Identifikace = určení osoby, která učinila určitý úkon, tedy rozpoznání subjektu na základě identifikátorů, spojených s jeho osobou a může být znám dalším osobám (jméno, příjmení popř. rodné číslo apod.) Autentizace = ověření proklamované identity subjektu (svědci, podpisový vzor, úředně ověřený podpis apod.)

14 14 Základní pojmy, které musíme pro správné uchopení zákona o eGovernmentu znát Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Elektronický podpis - údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a které umožňují ověření totožnosti podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě. Za elektronický podpis se v širším významu považuje i prosté nešifrované uvedení identifikačních údajů (např. jména, IČA apod.) na konci textu v elektronické podobě, které zaručuje identifikaci (tedy jednoznačné určení) označené osoby. Nezaručuje integritu podepsaného dokumentu ani autentizaci podepsaného. 22.8.2014

15 15 Základní pojmy, které musíme pro správné uchopení zákona o eGovernmentu znát Zaručený elektronický podpis – údaje, které jsou připojeny k obsahu elektronického dokumentu a které jsou vytvořeny zvláštním postupem s využitím kryptografie : je jednoznačně spojen s podepisující osobou umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které má podepisující osoba výhradně pod svojí kontrolou je ke zprávě připojen takovým způsobem, že lze zjistit jakoukoliv následnou změnu zprávy Zajišťuje integritu dokumentu a autentizaci podepsaného. 22.8.2014

16 16 Základní pojmy, které musíme pro správné uchopení zákona o eGovernmentu znát Certifikát – datová zpráva, která je vydána poskytovatelem certifikačních služeb, spojuje data pro ověřování podpisů s podepisující osobou a umožňuje ověřit její totožnost Kvalifikovaný certifikát - má náležitosti uvedené zákonem o elektronickém podpisu a byl vydán poskytovatelem certifikačních služeb splňujícím podmínky stanovené zákonem pro poskytovatele certifikačních služeb vydávajících kvalifikované certifikáty, v současné době v ČR 3 instituce – Česká pošta s.p., eIdentity a.s., První certifikační autorita a.s. 22.8.2014

17 17 Základní pojmy, které musíme pro správné uchopení zákona o eGovernmentu znát Kvalifikovaný certifikát Certifikát Zaručený elektronický podpis Elektronický podpis 22.8.2014 Stupně podpisů a certifikátů dle Zákona o elektronickém podpisu

18 18 Základní pojmy, které musíme pro správné uchopení zákona o eGovernmentu znát Elektronická značka (=otisk úředního razítka)– je technicky (nikoliv právně) elektronický podpis, který byl vytvořen technickým zařízením : je jednoznačně spojena s označující osobou a umožňuje její identifikaci prostřednictvím kvalifikovaného systémového certifikátu, byla vytvořena a připojena k datové zprávě pomocí prostředku pro vytváření elektronických značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojena takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat Zatímco elektronický podpis označuje fyzickou osobu, která jedná svým jménem nebo jménem právnické osoby nebo jejího orgánu, elektronická značka může označovat i právnickou osobu nebo organizační složku státu 22.8.2014

19 19 Základní pojmy, které musíme pro správné uchopení zákona o eGovernmentu znát V oblasti orgánů veřejné moci je za účelem podpisu možné používat pouze ZARUČENÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY A KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY VYDÁVANÉ AKREDITOVANÝMI POSKYTOVATELI CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB A ELEKTRONICKÉ ZNAČKY NA BÁZI KVALIFIKOVANÝCH SYSTÉMOVÝCH CERTIFIKÁTŮ 22.8.2014

20 20 Základní pojmy, které musíme pro správné uchopení zákona o eGovernmentu znát Kvalifikované časové razítko je datová zpráva, kterou: vydal kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb a která důvěryhodným způsobem spojuje data v elektronické podobě s časovým okamžikem, a zaručuje, že uvedená data v elektronické podobě existovala před daným časovým okamžikem Zatímco elektronický podpis je především potvrzením identity autora dokumentu nebo odesílatele zprávy, časové razítko potvrzuje existenci dokumentu v čase. (náležitosti časového razítka viz §12b zákona o elektronickém podpisu) 22.8.2014

21 21 Základní pojmy, které musíme pro správné uchopení zákona o eGovernmentu znát Elektronická veřejná listina je veřejná listina vydaná soudy ČR nebo jinými státními orgány v mezích jejich pravomoci, popř. listina, kterou zvláštní právní předpis prohlašuje za veřejnou a k její verifikaci je použit zaručený elektronický podpis na bázi kvalifikovaného certifikátu nebo elektronická značka na bázi kvalifikovaného systémového certifikátu (zákon č. 99/1963 Sb., Občanský řád soudní) 22.8.2014

22 22 Základní pojmy, které musíme pro správné uchopení zákona o eGovernmentu znát Fyzická osoba je jedním ze dvou typů právních subjektů. Na rozdíl od právnické osoby jde o tzv. přirozenou osobu. Fyzickou osobou je myšlen člověk jako jedinec v oblasti právních vztahů. Fyzická osoba má právní způsobilost k právům a povinnostem a právním úkonům. Způsobilost k právům a povinnostem má každý člověk od početí do smrti. Plnou způsobilost k právním úkonům mají zletilí, tzn. osoby, které dovršily věkovou hranici 18 let (nebo dovršili věkovou hranici 16 let a s povolením soudu uzavřeli manželství) a které zároveň nebyly této způsobilosti zbaveny. Zbavit nebo omezit způsobilost k právním úkonům může výhradně soud. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 22.8.2014

23 23 Základní pojmy, které musíme pro správné uchopení zákona o eGovernmentu znát Podnikající fyzická osoba nebo také osoba samostatně výdělečně činná je termín používaný v zákonech o dani z příjmů, o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění pro takovou fyzickou osobu, která má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti. Typicky je OSVČ například živnostník, samostatný zemědělec, samostatně výdělečný umělec, soudní znalec a podobně Obchodní zákoník definuje podnikaní jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní účet a odpovědnost za účelem dosažení zisku. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 22.8.2014

24 24 Základní pojmy, které musíme pro správné uchopení zákona o eGovernmentu znát Právnické osoby mají způsobilost mít práva a povinnosti. Právnickými osobami jsou sdružení fyzických nebo právnických osob, účelová sdružení majetku, jednotky územní samosprávy a jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon. Ke zřízení právnické osoby je potřebná písemná smlouva nebo zakládací listina, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Právnické osoby vznikají dnem, ke kterému jsou zapsány do obchodního nebo do jiného zákonem určeného rejstříku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Právnické osoby mají svůj název, který musí být určen při jejich zřízení. Při zřízení právnické osoby musí být určeno její sídlo. Právní úkony právnické osoby ve všech věcech činí ti, kteří k tomu jsou oprávněni smlouvou o zřízení právnické osoby, zakládací listinou nebo zákonem (statutární orgány). Příklady právnických osob: akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, státní podnik, národní podnik, družstvo, nadace, církev, příspěvková organizace, vysoká škola. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 22.8.2014

25 25 Základní pojmy, které musíme pro správné uchopení zákona o eGovernmentu znát Orgány veřejné moci - státní orgány, orgány územních samosprávných celků, Pozemkový fond ČR a jiné státní fondy, Český rozhlas, Česká televize, samosprávné komory zřízené zákonem, notáři a soudní exekutoři Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů www.datoveschranky.info 22.8.2014

26 26 Základní pojmy, které musíme pro správné uchopení zákona o eGovernmentu znát Poštovní licence - poštovní licence se uděluje subjektu, který je ochoten a schopen zajišťovat všeobecnou dostupnost základních služeb na celém území České republiky. Jako kompenzace těchto povinností se mu současně uděluje výhradní právo podnikat v oblasti dodávání některých písemností. Základními službami, na které se vztahuje poštovní povinnost, jsou poštovní služby a zahraniční poštovní služby. Česká pošta, s.p., je držitelem poštovní licence od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2008, která byla dále prodloužena na období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013. 22.8.2014

27 27 www.svs.institutpraha.cz www.datoveschranky.info 22.8.2014

28 28 22.8.2014


Stáhnout ppt "Zákon o eGovernmentu. 2 22.8.2014 Co je eGovernment? eGovernment z pohledu Evropské unie Definice Evropské unie „využívání informačních a komunikačních."

Podobné prezentace


Reklamy Google