Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rodinné právo po 1. lednu 2014 Seminář pro advokáty dne

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rodinné právo po 1. lednu 2014 Seminář pro advokáty dne"— Transkript prezentace:

1 Rodinné právo po 1. lednu 2014 Seminář pro advokáty dne 24. 4. 2014
JUDr. Daniela Kovářová Praha 3, Přemyslovská 2346/11,

2 O čem bude řeč Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.)
Zákon o zvláštních řízeních soudních (zákon č. 292/2013 Sb.) Novinky v rodinných vztazích (manželé, rodiče, děti) Vyživovací povinnosti, styk s dětmi Manželské majetkové právo Bydlení manželů, bydlení po rozvodu

3 Margaret Mead, antropoložka
„Od nepaměti žili lidé v rodinách. Nevíme o žádném období, ve kterém tomu tak nebylo. A nevíme o žádných lidech, kteří by dokázali rodinu něčím jiným nahradit.“ Margaret Mead, antropoložka

4 Do 2013: 131 paragrafů (zákon o rodině, občanský zákoník - společné jmění manželů a bydlení)
Od 2014: 322 paragrafů (část druhá NOZ)

5 Dopad rodinného práva v NOZ
Část druhá § 655 až 975 Manželé, rozvedení manželé, rodiče a děti, rodičovství a mateřství, popírání otcovství Pro registrované partnery platí jen obecná část, absolutní a relativní majetková práva § 3020 Nepojmenované rodiny (druh a družka) – jen nároky nesezdané matky, výjimka § 885 Nelze použít: dědění, vyživovací povinnost, rodinný závod, příspěvek na domácnost, společné jmění manželů, bydlení.

6

7 Nepojmenovaná rodina Majoritní část společnosti
Vztahy právem opomíjené, byť společností a sociálními dávkami podporované Neupravené majetkové poměry Žádné dědění, chybějící úprava bydlení, práv a povinností

8 Nové pojmy Švagrovství - vztah mezi manželem a příbuznými druhého manžela; zanikne-li smrtí manželství, švagrovství nezaniká § 774 Příbuzenství - vztah založený na pokrevním poutu (může vzniknout i osvojením nebo uměle medicínsky) § 771 an. Sňatečný obřad - přetrvává forma církevní i občanská Připojované příjmení - návrat do šesti měsíců po rozvodu Co je to rodina?

9 Manželé Rodiče Sourozenci Děti Vnuci Švagři Prarodiče Rodina podle NOZ

10 Uspokojování potřeb rodiny
§ 690 NOZ Uspokojování potřeb rodiny Každý z manželů přispívá na potřeby života rodiny a potřeby rodinné domácnosti podle svých osobních a majetkových poměrů, schopností a možností tak, aby životní úroveň všech členů rodiny byla zásadně srovnatelná. Poskytování majetkových plnění má stejný význam jako osobní péče o rodinu a její členy.

11 „Vládni rodině, jako bys vařil malou rybku – velmi jemně.“
Čínské přísloví

12 Vznik manželství Ohlášky – snoubenci uvedou, že jim nejsou známy překážky § 665 Omezení věku § 672 odst. 2 (16 let), ale teoretická možnost i dříve (je-i schopen se sám živit a obstarat si své záležitosti; resp. je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého) § 37 odst. 1 Sňatek v zastoupení nevyžaduje zmocněnce stejného pohlaví § 669

13 Manželské povinnosti Rovná práva a rovné povinnosti § 687
Manželé jsou si povinni úctou, jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svou důstojnost, podporovat se, udržovat rodinné společenství, vytvářet zdravé rodinné prostředí a společně pečovat o děti § 687 Lze připojit jen jedno příjmení §

14 Nová práva a povinnosti
Manžel má právo, aby mu druhý manžel sdělil údaje o příjmech, stavu svého jmění, pracovních, studijních aj. činnostech § 688 Manžel je povinen při volbě pracovních, studijních aj. činnostech brát zřetel na zájem rodiny, druhého manžela a nezletilého dítěte § 689 O záležitostech rodiny, včetně volby umístění rodinné domácnosti se mají manželé dohodnout § 692 odst. 1 Manželé spolu nežijí, netvoří-li manželské či rodinné společenství, bez ohledu na to, zda vedou společnou domácnost, pokud alespoň jeden nechce obnovit společné soužití § 758

15 Uspokojování potřeb rodiny
Každý z manželů podle svých možností a majetkových poměrů, aby byla životní úroveň rodiny zásadně srovnatelná § 690 Manželé se v záležitostech rodiny vzájemně zastupují § 693, 696 Jednání jednoho zavazuje druhého společně a nerozdílně To neplatí, pokud předem manžel sdělil třetí osobě, že s jednáním manžela nesouhlasí § 694 odst. 1 Vyloučení následků takového jednání lze vysoudit § 694 odst. 2 Pro SJM speciální úprava !! § 695

16 Rozvod Je-li soužití hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení § 755 Soud zamítne, pokud je v rozporu se zájmy nezletilého dítěte nebo manžela, který se na rozvratu převážně nepodílel Sporný rozvod – zjišťuje se důvod Nesporný rozvod – trvající rok, šest měsíců spolu manželé nežijí, dohoda o dětech, majetku a bydlení § 757 (písemná dohoda, podpisy ověřeny)

17 Nový civilní proces Zákon o zvláštních řízeních soudních č. 292/2013 Sb. Předběžná opatření, nezletilí, rodina, osvojení, mezinárodní únosy, výkon rozhodnutí Neplatí povinnost tvrzení ani břemeno Soud odpovídá za zjištění stavu věci Lze zahájit i bez návrhu Soud může překročit návrhy stran Úplná apelace Neplatí se náklady řízení (jen výjimky) Zásada vyhledávací a oficiality

18 Řízení o rozvod manželství
Hlava V. Řízení ve věcech rodinně právních (manželské a partnerské, domácí násilí, určení a popření rodičovství, předběžné opatření, osvojení, výkon rozhodnutí) Místní příslušnost – poslední společné bydliště § 383 ZZŘS Návrh manžela nebo společný návrh § 384 ZZŘS Ke společnému návrhu se lze připojit Jestliže soud schválí dohodu, nelze podat odvolání Soud nařídí jednání a účastníky vyslechne § 389 ZZŘS Soud vede účastníky k dohodě a usiluje o smíření

19 Nezletilé dítě - práva Dítě má právo na informace a na vlastní názor, má právo vyjádřit se ke každému rozhodnutí, které se ho týká § 867 Rodiče a soud mají povinnost názor zjistit § 867, § 875 Rodiče a soud mají povinnost brát jeho názor v úvahu § 875 odst. 2, § 880 odst. 2 Rodič a dítě jsou si povinni pomocí, podporou a ohledem na svou důstojnost § 883 Ohled na názor, schopnosti a nadání dítěte při volbě povolání § 880 odst. 2 Základní korektiv – zájem dítěte § 875

20 Nezletilé dítě - povinnosti
Rodič a dítě jsou si povinni pomocí, podporou a ohledem na svou důstojnost § 883 Dítě je povinno dbát svých rodičů § 857 Rodiče mohou použít výchovné prostředky v podobě a míře přiměřené okolnostem § 884 odst. 2 Povinnost dítěte podílet se na péči o chod domácnosti vlastní prací, popř. peněžitými příspěvky § 886 odst. 2 Povinnost dítěte podřídit se výchovným opatřením rodičů § 856 odst. 2

21 Rodičovské povinnosti
Právo na styk dítěte s rodičem § 888 Povinnost zdržet se všeho, co výchovu a vztah k rodičům ztěžuje § 888 Povinnost vzájemně si sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů § 890 Při rozhodování o vzdělání dítěte a jeho pracovním uplatnění jsou rodiče povinni vzít v úvahu jeho názor, schopnosti a nadání § 880 odst. 2

22 Řízení ve věcech dětí § 452 až 497 ZZŘS Obecný soud nezletilého dítěte
Dítě zastoupeno opatrovníkem, pokus o smír Soud rozhoduje s největším urychlením § 471 odst. 2 Předběžná vykonatelnost: výživné, výchovné opatření s odnětím z péče rodičům, mezinárodní únosy Změna poměrů - nové řízení § 475 odst. 2 Schválenou dohodu nelze napadnout odvoláním

23 Druhy výživného Děti (stejná životní úroveň jako rodiče) § 915
Potomci a předkové (slušná výživa) § 910 Manželé (stejná životní úroveň) § 697 Rozvedení manželé (přiměřená výživa) § 760 Rozvedený manžel, který nezavinil rozvrat Neprovdaná matka (výbavička, přiměřený příspěvek, maximálně 2 roky) § 920 Náklady na provoz domácnosti § 690 Právo na zaopatření po smrti § 1665

24 Výživné mezi členy rodiny
Zrušen korektiv dobrých mravů Předci a potomci mají vzájemnou vyživovací povinnost § 910 Výživné lze přiznat, jestliže oprávněný není schopen se sám živit § 911 Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů § 915 odst. 1 Dítě je povinno zajistit svým rodičů slušnou výživu § 915 odst. 2 Větší počet povinných – poměrná povinnost

25 Výživné mezi rozvedenými
Manžel neschopen se sám živit, neschopnost má původ v manželství - přiměřená vyživovací povinnost, lze-li to na něm spravedlivě považovat § 760 Trvání manželství, doba po rozvodu, odmítnutí přiměřeného zaměstnání, řádní hospodaření s vlastním majetkem, podíl na vedení domácnosti, trestný čin vůči manželovi Sankční výživné: maximálně tři roky pro toho, kdo se na rozvratu převážně nepodílel, nikoli agresor domácího násilí § 762

26 Výživné na nezletilé dítě
Schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného/oprávněné potřeby nezletilého (předkové - potomci) § 913 Žádná spodní ani horní hranice (tabulky) Výpočet z čistého celkového příjmu Nespolupracující OSVČ – fikce 25 násobku životního minima ( Kč) § 916 Zbavení rodiče rodičovské odpovědnosti nemá vliv a jeho vyživovací povinnost § 874 Právo na výživné i při vlastnictví majetku § 912

27 Právo na zaopatření Nedědící nepominutelný dědic – právo na nutné zaopatření § 1665 Těhotná vdova a matka dítěte – nutná výživa do konce 6. týdne po porodu Manžel - slušná výživa do 6. týdne a vlastnické právo k věcem tvořícím základní vybavení domácnosti § 1666 Rodič – nutné zaopatření § 1668

28 Styk s dítětem Jde o osobní právo § 887
Lze určit podmínky styku, povinnost rodičů spolupracovat § 888, 891 Bezdůvodné bránění ve styku je změnou poměrů § 889 Podávání informací vzájemně § 890 právo na styk s příbuznými a dalšími blízkými osobami (prarodiče a sourozenci) § 927

29 Majetek dítěte Povinnost rodičů pečovat o jmění dítěte jako řádní hospodáři § 896 Odpovědnost za škodu, i trestněprávní K právnímu jednání nutný souhlas soudu Zisk náleží dítěti, příjmy primárně na výživu § 900, lze požadovat úhradu nákladů § 902 i odměnu § 903 Při prohlášení úpadku zánik povinnosti § 901 ?!?

30 Svěřenský fond Majetkový soubor, který vlastník vyčlení pro určitý účel (nikoli podnikatelský) a ten svěří správci (statutem ve formě veřejné listiny, smlouvou se správcem, dědickou smlouvou nebo závětí) § 1448 Oddělené a nezávislé vlastnictví, vlastním jménem na oddělený účet Obmyšlený – ten, komu je určeno plnění z fondu, určí zakladatel nebo svěřenský správce

31 Výkon rozhodnutí v ZZŘS
3 pododdíly: výživné, úprava poměrů a péče o dítě § 497 an. ZZŘS Příslušný soud nezletilého, u mezinárodních únosů soud, který rozhodnutí vydal Soud písemně vyzve, ev. požádá OSPOD – snaha o dobrovolné plnění § 501 Nařízení výkonu – pokuty do výše Kč, navrácení dítěte, setkání s mediátorem, plán režimu, styk pod dohledem, setkání s pedopsychologem, odnětí dítěte Doručení rozhodnutí až při výkonu § 504

32 Mediace Zákon č. 202/2012 Sb. o mediaci, vyhláška č. 277/2012 Sb. o zkouškách a odměně Účinnost od Výhody: čas, finanční úspora, vztahy, dobrovolnost § 100 odst. 3 o. s. ř.: nařízené první setkání s mediátorem (odměnu platí stát – 400 Kč za hodinu plus DPH) Podobně při neplnění soudního rozhodnutí § 501 odst. 1 písm. a) ZZŘS

33 Určení rodičovství Matkou žena, která porodila, i uměle oplodněná § 775 I. Manžel do 300. dne po zániku manželství, ev. nový manžel § 776 II. Souhlasné prohlášení (i s umělým oplodněním) § 779, 782, 778 III. Soulož mezi 160 až 300. dnem před porodem § 783

34 Popření otcovství 1. domněnka vylučuje popření biologickým otcem (nemanželem), a to i při novém sňatku! Popření otcovství – 6 měs. (subjektivní), 6 let (objektivní lhůta) Matka do šesti měsíců § 789 Nelze u umělého oplodnění! § 787 Soud může povolit zmeškání lhůty! § 792

35 Osvojení Přechodné ustanovení § 3035
Osvojit lze jakkoli staré dítě, a to i opětovně (readopce) Osvojenec dědí v první třídě Vyloučení: neslučitelná choroba, nesvéprávnost, registrované partnerství Nutný: bezpodmínečný souhlas manžela, dítěte staršího 16 let, rodičů (matka nejdříve 6 týdnů po porodu, otec až po porodu) § 813 (zjevný nezájem 3 měsíce)

36 Nově povinnost informovat dítě o osvojení do zahájení školní docházky, právo seznámit se se spisem § 836, 838 Právo žádat utajení před původní rodinou osvojovaného dítěte § 837 Po třech letech nelze osvojení zrušit § 840 odst. 2 Má-li osvojené dítě potomka, účinky osvojení dopadají i na ně § 834

37 Osvojení zletilého U nás do roku 1949
Nemá vliv na příjmení, na potomky jen narodí-li se později, dědění v 1. skupině 2 formy - obdoba nezletilého (právní úprava se použije obdobně) § 847 - nikoli obdoba osvojení nezl. (výjimečně, z důvodů hodných zvláštního zřetele, je-li pro všechny přínosné) § 848 Nevzniká příbuzenství, žádná majetková práva, zůstávají práva k původní rodině

38 Manželské majetkové právo
Obvyklé vybavení rodinné domácnosti = soubor movitých věcí, sloužících běžně nezbytným životním potřebám rodiny; není rozhodné, zda jednotlivé věci náleží oběma nebo jednomu z manželů § 698 Základní vybavení rodinné domácnosti = movité věci, bez nichž nelze vést domácnost (povlečení, nádobí, ložní prádlo) § 1667 při opuštění domácnosti žaloba o vydání věcí § 699 Rodinný závod – členové rodiny podílející se na obchodním úspěchu firmy (nikoli korporace) na bezesmluvním základě, speciální typ obchodního závodu § 700 Prodej rodinného závodu § 338 zqa o. s. ř.

39 Hospodaření rodinného závodu
Podíl na zisku a na věcech směněných § 701 K přijetí rozhodnutí o použití zisku nutný souhlas většiny členů rodiny Nezbytná osobní povaha účastenství, za souhlasu všech lze převést na jiného příbuzného § 703 Přednost při rozdělení nebo zcizení § 704 Při zrušení, zcizení, zániku atd. právo na vypořádání podílu na zisku a přírůstcích § 705, 706 Přednost má OZ, ale pozor na zvyklosti § 707

40 Správa majetku v SJM Výkladová pravidla § 1236 až 1239
Právo k celé věci, jednomyslný souhlas všech, nelze rozdělit, dokud společenství trvá Do SJM nově patří i výnosy a dluhy z výlučného majetku a podíl v obchodní společnosti nebo družstvu (ledaže nabyto výlučně) § 708 odst. 3, § 711 Odlišný smluvený režim, nutný notářský zápis (zvláštní seznam povede KN) § 716 Zúžení SJM jen z vážných důvodů § 724 Po 3 letech fikce § 741

41 Dluhy v manželství Dluh před svatbou – zavazuje jen dlužníka
Dluh za manželství – zavazuje oba manžele § 710 Výjimky - pokud se dluh týká výlučného majetku jednoho z manželů a přesahuje výnos nebo pokud se manžel stal dlužníkem bez souhlasu a vědomí druhého manžela Odmítá-li manžel souhlas, lze jej nahradit soudně § 714 Jedná-li manžel bez souhlasu druhého – lze se dovolat neplatnosti § 714 odst. 2

42 Exekuce proti SJM Dluh vzniklý za manželství – ze SJM § 731
Dluh vzniklý proti vůli manžela - jen do výše vypořádacího podílu § 732 Do šesti měsíců od zúžení SJM – uspokojení ze SJM § 733 Poškození věřitelé při zúžení nebo vyloučení majetku ze SJM se mohou domáhat uspokojení i z podílu druhého manžela § 734 Vypořádáním SJM nesmějí být dotčena práva třetích osob § 737 Vypořádání dluhů platí jen mezi manžely!

43 Vypořádání SJM Jako dnes § 742
Investice z výlučného a do výlučného majetku § 742 odst. 2 Účinky dohody ke dni zániku, u věcí zapisujících se do veřejných seznamů až dnem zápisu § 738 Vlastnické právo k věcem tvořícím základní vybavení domácnosti § 1667 Pozor na práva třetích osob § 737

44 Bydlení manželů Obydlí = místo, kde mají manželé rodinnou domácnost § 743 Bydliště = místo pro přijímání pošty Žádá-li manžel o přeložení domácnosti, má mu druhý manžel vyhovět § 743 odst. 2 Tituly k bydlení: společné právo nájmu (závazkové) a odvozené právo bydlení (vlastnictví bytu či domu) Povinnost zdržet se všeho, co by bydlení druhého znemožnilo, ohrozilo či činilo neslučitelným § 747 (lze se dovolat neplatnosti) Manželé se mohou písemně dohodnout jinak

45 Domácí násilí V případě nesnesitelného soužití kvůli domácímu fyzickému nebo duševnímu násilí Soud může na návrh dotčeného manžela (i rozvedeného) omezit či vyloučit na určitou dobu jeho právo bydlení § 751 Analogicky se může domáhat i jiná osoba, která žije spolu s manžely (i rozvedenými) v rodinné domácnosti (dítě, prarodič) § 753 Lze použít v případě druha a družky nebo registrovaných partnerů § 3021

46 Soudní ochrana Obecný soud navrhovatele § 400 ZZŘS
Příslušný soud navrhovatele Od 16 let plná procesní způsobilost § 403 odst. 3 Rozhodnutí do 48 hodin (předběžné opatření, vykonatelné vydáním) Lze nařídit povinnost: opustit obydlí, nezdržovat se, nevstupovat, nekontaktovat, nesledovat § 405 Předběžné opatření trvá měsíc, lze prodloužit Při podání odvolání předloží soud nadřízenému soudu do 15 dnů, ten rozhodne do 7 dnů Ústní jednání, po něm rozhodnutí do 2 měsíců Zánik po maximálně 6 měsících

47 Bydlení po rozvodu 1 Společné právo nájmu § 768 odst. 1, 2
Dohoda nebo zrušení rozhodnutím soudu Soud může rozhodnout o náhradním bydlení Jestliže nerozhodne, právo bydlet nejdéle jeden rok Má-li v péče nezletilé dítě, může soud založit právo bydlení

48 Bydlení po rozvodu 2 Odvozené právo bydlení § 769, 770
Dohoda nebo manžel se silnějším právem může žádat vystěhování Soud rozhodne o povinnosti se vystěhovat Má-li v péče nezletilé dítě, může soud založit právo bydlení

49 Bydlení po smrti manžela
U společného práva nájmu nájemcem přeživší manžel § 766 U odvozeného práva bydlení zánik práva bydlení § 767 To neplatí, nelze-li spravedlivě žádat, aby pozůstalý manžel dům či byt opustil Pečuje-li o nezletilé dítě, může soud zřídit věcné břemeno

50 Nepominutelní dědicové
Děti zůstavitele § 1642 a § 1618 Zletilý potomek musí získat minimálně ¼ z podílu Nezletilý musí získat minimálně ¾ zákonného podílu Nelze podmínit ani zatížit odkazy § 1644 Pokud je zůstavitel pomine, nemají právo na pozůstalost, ale jen na výplatu podílu v penězích § 1654

51 Kdo nedědí? Kdo se dopustil úmyslného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku či manželovi § 1481 Kdo se dopustil zavrženíhodného činu proti zůstavitelově závěti Manžel, byl-li podán návrh na rozvod pro domácí násilí Rodič, pokud byl zbaven rodičovské odpovědnosti pro zneužívání

52 Vydědění Krajní možnost, jen pro děti § 1646
Jen toho, kdo neposkytl potřebnou pomoc v nouzi, neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl, byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze, trvale vede nezřízený život

53 Dědění ze zákona I. třída – děti a manžel, každý stejně
II. třída – manžel (1/2), rodiče a osoby spolužijící a spolupečující poslední rok III. třída – sourozenci a osoby spolužijící IV. třída – prarodiče zůstavitele V. třída – prarodiče rodičů VI. třída – děti dětí sourozenců a děti prarodičů Nedědí-li nikdo, dědí stát § 1634

54 „Bez rodiny se člověk chvěje zimou v nekonečném vesmíru!“
André Murois

55 Děkuji za pozornost. JUDr. Daniela Kovářová


Stáhnout ppt "Rodinné právo po 1. lednu 2014 Seminář pro advokáty dne"

Podobné prezentace


Reklamy Google