Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh objektového modelu GIS uhelných důlních děl pro implementaci v systému AMEBA Vedoucí: Ing. Jan Růžička Konzultanti: doc. Ing. Vlastimil Hudeček,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh objektového modelu GIS uhelných důlních děl pro implementaci v systému AMEBA Vedoucí: Ing. Jan Růžička Konzultanti: doc. Ing. Vlastimil Hudeček,"— Transkript prezentace:

1 Návrh objektového modelu GIS uhelných důlních děl pro implementaci v systému AMEBA Vedoucí: Ing. Jan Růžička Konzultanti: doc. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc. (VŠB-TU)

2 Hlavní cíle návrh objektového modelu GIS uhelných důlních děl naznačení konceptu implementace modelu do instančního modelu AMEBA

3 Dílčí cíle definovat objektovou klasifikaci důlních děl – důl, patro, chodba, … definovat atributy a metody nalezených tříd objektů definovat strukturu modelu (vazeb mezi objekty)

4 Postup prací Analýza zadání Nalezení tříd modelu Studium problematiky hlubinného dobývání uhlí Studium problematiky analýzy a návrhu systémů pomocí OOT Konzultace s odborníky Tvorba objektového modelu Konzultace s odborníky Tvorba konečného objektového modelu Koncept implementace

5 Základní pojmy z hlubinného dobývání Důlní dílo – prostor v podzemí dolu vytvořený člověkem, různorodý tvarem, rozměry a umístěním, za účelem vydobytí užitkové suroviny

6 Podle převažujícího rozměru Dlouhá d.d. – vodorovná nebo úklonná d.d. s výrazně převládající délkou vůči ostatním rozměrům Prostorová d.d. – d.d. převyšující svými rozměry (kromě délky) dlouhá důlní díla Podle polohy podélné osy Vertikální (svislá) d.d. – důlní dílo, jehož podélná osa je svislá Horizontální (vodorovná) d.d. – d.d. pod úklonem menším než 50 promile k vodorovné rovině Úklonná d.d. – d.d. ražená pod úklonem větším než 50 promile k vodorovné rovině Dělení důlních děl

7 Charakteristika prací hlubinného dobývání ložisek Úvodní otvírka ložiska – vyhloubení a vyražení úvodních otvírkových d.d. (jámy,…) Provozní otvírka a rozčlenění ložiska na patře – vyražení překopů, šibíků a jiných provozních důlních děl Příprava ložiska na dobývání – hlavní příprava (patrové a sledné chodby, svažných a úpadnic), podrobná příprava (mezipatrové chodby, proražky) Vlastní dobývání ložiska – používají se různé způsoby dobývání (OKR – stěnování)

8 Analýza a návrh systému Objektově orientovaná analýza a návrh systému se uskutečňuje pomocí jednotlivých modelů. Modely jsou v tomto smyslu chápány jako pohledy na vytvářený systém, který má následující vlastnosti:  popisuje celý zpracovávaný systém;  odráží jen některé aspekty systému;  zobrazuje určitou abstraktní úroveň zobrazovaných aspektů; OMT - objektově orientovaná metodika pro analýzu a návrh informačních systémů

9 Základní pojmy objektové technologie Třída – objektová abstrakce definovaná množinou atributů a množinou metod (operací) Objekt – je výskytem (instancí) třídy. Má atributy platnosti a hodnoty atributů třídy Asociace – abstrakce vztahu mezi asociovanými třídami Atribut - elementární charakteristika přiřazená třídě, jež nabývá pro objekt konkrétních hodnot Metoda – operace (proces) přiřazený třídě poskytující specifickou funkcionalitu objektu dané třídy

10 Objektový model

11 Příklad popisu asociací

12 Příklad popisu tříd

13 AMEBA informační systém využívaný jako GIS aplikace s možností využití v libovolných aplikačních oblastech otevřený, objektově orientovaný systém umožňující řešenou problematiku rozšiřovat postupně aplikační témata jsou do systému vkládána bez programování prostřednictvím definice datového modelu podobně jako data je uložena v databázi i většina funkcí systému, které je možno přepisem v databázi změnit podle potřeb uživatele umí pracovat s interními i externími databázovými zdroji

14 Část modelu vybraná k implementaci DůlníPodnik Závod DobývacíProstor DůlníDílo Zá je součástí DPo DPo obsahuje Zá Zá působí v DPr DD je vyraženo v DPr Dd se sestává z Dd +1

15 Koncept implementace

16 databázová technologie, která řeší ukládání a správu rozsáhlých objemů geografických dat v bezešvé formě mapový server pro internet a intranet, který umožňuje využití dat z různých zdrojů v kombinaci s lokálními daty SDE, ArcIMS

17 zobrazení informace z GIS databáze ve 2D či 3D poloha důlních děl je určována často pomocí souřadnic x, y, z a nikoli jen pomocí souřadnic x a y 3D zobrazení přínosem, vyšší náklady (doplnění dat, hardware) Zobrazení

18 Literatura Objektově orientované metodiky a technologie; 1. a 2. díl; RNDr. Pavel Drbal, CSc. a spolupracovníci, Základy hlubinného dobývání ložisek; Zdeněk Maršálek, Vlastimil Hudeček. Dispečerské řízení dolu; Vladimír Strakoš. Hornictví I.; V.Pokorný. Hornictví II.; K.Švéda. Hlubinné dobývání ložisek II.; J.Dlouhý a kolektiv.

19 Děkuji za pozornost milan_bukowczan@hotmail.com


Stáhnout ppt "Návrh objektového modelu GIS uhelných důlních děl pro implementaci v systému AMEBA Vedoucí: Ing. Jan Růžička Konzultanti: doc. Ing. Vlastimil Hudeček,"

Podobné prezentace


Reklamy Google