Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ODBORNÁ TERMINOLOGIE - ŠPANĚLŠTINA „Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů v zemích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ODBORNÁ TERMINOLOGIE - ŠPANĚLŠTINA „Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů v zemích."— Transkript prezentace:

1 ODBORNÁ TERMINOLOGIE - ŠPANĚLŠTINA „Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů v zemích třetího světa“ 19. 10. 2012, Brno Připravil: Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, Ph. D.

2 1.ČÁST: ZPRACOVÁNÍ ŽIVOTOPISU A MOTIVAČNÍHO DOPISU 2. ČÁST: JAK PSÁT PROJEKT? UKÁZKA KONKRÉTNÍCH PROJEKTŮ 3. ČÁST: DISKUSE PARTE N.1: ELABORACIÓN DE CURRÍCULO Y CARTA DE MOTIVACIÓN PARTE N.2: ¿CÓMO ESCRIBIR UN PROYECTO? ENSEÑANZA DE PROYECTOS CONCRETOS PARTE N.2: DEBATE CRONOGRAMA DEL CURSO

3 PRVKY ŽIVOTOPISU: OSOBNÍ ÚDAJE POŽADOVANÉ ZAMĚSTNÁNÍ / PROFESE PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI VZDĚLÁNÍ, ODBORNÁ PŘÍPRAVA A ŠKOLENÍ SCHOPNOSTI, ZNALOSTI A DOVEDNOSTI JAZYK DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PŘÍLOHY PARTES DE CURRÍCULO: INFORMACIÓN PERSONAL EMPLEO DESEADO / CAMPO PROFESIONAL EXPERIENCIA LABORAL EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CAPACIDADES Y COMPETENCIAS PERSONALES IDIOMAS OTRAS INFORMACIONES ANEXOS CURRÍCULO

4 PRVKY MOTIVAČNÍHO DOPISU: KONTAKTNÍ ÚDAJE POPTÁVANÁ POZICE MOTIVACE ODKAZ NA ŽIVOTOPIS DOTAZ NA OSOBNÍ POHOVOR PODPIS PARTES DE LA CARTA DE MOTIVACIÓN: DATOS PERSONALES EMPLEO DESEADO MOTIVO DE LA CANDIDATURA REFERENCIA AL CURRÍCULO REFERENCIA A UNA ENTREVISTA FIRMA CARTA DE MOTIVACIÓN

5 NĚKOLIK OTÁZEK NEŽ ZAČNETE: 1.REAGUJE VÁŠ PROJEKT NA NĚJAKOU REÁLNOU POTŘEBU/PROBLÉM? 2.NEŘEŠÍ TUTO SITUACI UŽ NĚKDO JINÝ? 3.BUDE O VÁŠ PROJEKT ZÁJEM? 4.ZÍSKÁTE (SPOLU)PRACOVNÍKY PRO ZÍSKÁNÍ FINANČNÍ PODPORY? 5.PROMYSLELI JSTE SI VEŠKERÁ MOŽNÁ RIZIKA? ¿CÓMO ESCRIBIR UN PROYECTO? UN PAR DE PREGUNTAS ANTES DE EMPEYAR: 1.¿CORRESPONDE TU PROYECTO A UNA NECESIDAD/PROBLEMA REAL? 2.¿NO HAY ALGUIEN QUE YA ESTÁ BUSCANDO LA SOLUCIÓN PARA ESTA SITUACIÓN? 3.¿SE PUEDE ESPERAR EL INTERÉS SOBRE TU PROYECTO? 4.¿ESTÁS CAPAZ DE ENCONTRAR COLABORADORES DESPUÉS DE CONSEGUIR EL APOYO FINANCIERO? 5.¿HAS PENSADO TODOS RIESGOS POSIBLES?

6 POPIS MOŽNÝCH RIZIK OHROŽUJÍCÍCH REALIZACI PROJEKTU:  ZDRAVOTNÍ RIZIKA;  SOCIÁLNÍ RIZIKA: ABSENCE ZÁJMU O SPOLUPRÁCI ;  POLITICKÁ RIZIKA: REGIONÁLNÍ STÁVKY. PROTIOPATŘENÍ:  OČKOVÁNÍ;  DLOUHODOBÉ PŘEDCHOZÍ ZKUŠENOSTI S PRACÍ V REGIONU;  MOTIVACE, ADEKVÁTNÍ PUBLICITA. DESCRIPCIÓN DE RIEGOS POSIBLES QUE PONEN EN PELIGRO LA REALIZACIÓN DE PROYECTO:  RIESGOS DE SALUD;  RIESGOS SOCIALES: AUSENCIA DEL INTERÉS EN LA COLABORACIÓN;  RIESGOS POLÍTICOS: HUELGAS REGIONALES. CONTRAMEDIDA:  VACUNACIÓN;  EXPERIENCIAS ANTERIORES A LARGO PLAZO CON EL TRABAJO EN LA REGIÓN;  GESTIONES MOTIVADORAS, PUBLICIDAD ADECUADA. RIESGOS Y CONTRAMEDIDA

7 1.VČASNÉ ODEVZDÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI; 2.CHYBY VE FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTECH; 3.KOHERENCI MEZI OBSAHOVÝMI, ČASOVÝMI I FINANČNÍMI ÚDAJI; 4.NEDOSTATEČNĚ POPSANÝ VÝCHOZÍ STAV ČI NULOVOU VARIANTU (TJ. CO BY SE STALO, KDYBY NEBYL PROJEKT REALIZOVÁN); 5.NADHODNOCENÍ SOCIOEKONOMICKÝCH PŘÍNOSŮ ČI JEJICH NEPODLOŽENÁ KVANTIFIKACI; 6.SPRÁVNOST VYPLNĚNÍ ROZPOČTU, VČETNĚ UVEDENÍ ZPŮSOBILÝCH I NEZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ, A DOLOŽENÍ ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ. ¿CON QUÉ TENER CUIDADO? 1.ENTREGA DE LA PROPUESTA DE PROYECTO AL TIEMPO; 2.ERRORES EN FORMALIDADES; 3.COHERENCIA ENTRE CONTENIDO, CRONOGRAMA Y DATOS FINANCIEROS; 4.DESCRIPCIÓN INSUFICIENTE DEL ESTADO INICIAL O VARIANTE CERO (E.D. QUE HUBIESE PASADO, SI EL PROYECTO NO DEBERÍA REALIZADO); 5.SOBREVALORACIÓN DE BENEFICIOS SOCIO-ECONÓMICOS O SU CUANTIFICACIÓN INFUNDADA; 6.EXACTITUD EN CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO, INCLUSO A INDICACIÓN DE COSTOS RELEVANTES Y NO RELEVANTES, Y EVIDENCIA DE LOS RECURSOS DE FINANCIAMIENTO.

8 TŘI ZÁKLADNÍ FÁZE ŽIVOTNÍHO CYKLU PROJEKTU Z ČASOVÉHO HLEDISKA: 1.INICIAČNÍ – ZÁKLADNÍ MYŠLENKA PROJEKTU, DEFINICE PŘEDMĚTU, POSTUPŮ, CÍLŮ, STRATEGIÍ, SESTAVENÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU; 2.REALIZAČNÍ – STŘEDNÍ FÁZE PLÁNOVÁNÍ A POSTUPŮ REALIZACE; 3.FINÁLNÍ – UKONČENÍ PROJEKTU, ANALÝZA DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ, VÝSLEDNÝ PRODUKT. CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO TRES FASES BÁSICAS DE CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO DEL PUNTO DE VISTA TEMPORAL: 1. FASE INICIAL - ÍDEA DE PROYECTO, DEFINICIÓN DE SU OBJETO, METODOLOGÍA, OBJETIVOS, ESTRATEGÍAS, CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE PROYECTO; 2. FASE DE REALIZACIÓN - FASE CENTRAL DE PLANIFICICÓN Y REALIZACIÓN; 3. FASE FINAL - FINALIZACIÓN DE PROYECTO, ANÁLISIS DE RESULTADOS, PRODUCTO FINAL.

9  JASNÁ DEFINICE CÍLE PROJEKTU;  STANOVENÍ METOD REALIZACE;  ZVÁŽENÍ HROZEB A NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ (SWOT ANALÝZA);  ANALÝZA PROJEKTOVÉHO PROSTŘEDÍ;  PROVEDENÍ POTŘEBNÝCH ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ VEDOUCÍCH KE SCHVÁLENÍ PROJEKTU.  CLARA DEFICIÓN DEL OBJETIVO DE PROYECTO;  DETERMINACIÓN DE MÉTODOS DE SU REALIZACIÓN;  ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTRAMEDIDAS (ANÁLISIS SWOT);  ANÁLISIS DE ÁREA DE LA REALIZACIÓN DE PROYECTO;  REALIZACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA LA ACEPTACIÓN DE PROYECTO. FASE INICIAL

10  VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉHO PLÁNU (ZVAŽOVÁNÍ ALTERNATIV);  ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE;  ČASOVÝ ROZPIS PROJEKTU;  PLÁNOVÁNÍ ČINNOSTÍ A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ;  TVORBA TÝMU;  MONITOROVÁNÍ RIZIK. FASE DE REALIZACIÓN  PREPARACIÓN DEL PLAN DE PROYECTO (CONSIDERACIÓN DE ALTERNATIVAS);  ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN;  CRONOGRAMA DE PROYECTO;  PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y LAS MANERAS DE USO DE LOS RECURSOS;  CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO;  SEGUIMIENTO A RIESGOS.

11  VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ DOKUMENTACE;  REKAPITULACE ZÍSKANÝCH POZNATKŮ A ZKUŠENOSTÍ;  ZHODNOCENÍ PROJEKTU;  VYPOŘÁDÁNÍ FINANČNÍCH ZÁVAZKŮ SPOJENÝCH S PROJEKTEM, ZÁVĚREČNÉ INVENTURY;  ARCHIVACE PROJEKTU. FASE FINAL  ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FINAL;  REPASO DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS ADQUIRIDAS;  EVALUACIÓN DE PROYECTO;  LIQUIDACIÓN DE COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS, INVENTARIOS FINALES;  ARCHIVACIÓN DE PROYECTO.

12  EUROPEAID (EVROPSKÁ KOMISE);  ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA ;  DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY.  EUROPEAID (COMISIÓN EUROPEA);  AGENCIA DE DESARROLLO LA REPÚBLICA CHECA;  PROGRAMAS DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE EDUACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES. PROGRAMAS Y AGENCIAS

13  MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGS);  AMBICIÓZNÍ CÍLE OSN V OBLASTI SVĚTOVÉHO ROZVOJE DO ROKU 2015;  8 CÍLŮ: 1.ODSTRANIT EXTRÉMNÍ CHUDOBU A HLAD; 2.DOSÁHNOUT ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ PRO VŠECHNY; 3.PROSAZOVAT ROVNOST MUŽŮ A ŽEN A POSÍLIT ROLI ŽEN VE SPOLEČNOSTI; 4.SNÍŽIT DĚTSKOU ÚMRTNOST; 5.ZLEPŠIT ZDRAVÍ MATEK; 6.BOJOVAT S HIV/ AIDS, MALÁRIÍ A DALŠÍMI NEMOCEMI; 7.ZAJISTIT UDRŽITELNÝ STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ; 8.BUDOVAT SVĚTOVÉ PARTNERSTVÍ PRO ROZVOJ. OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO  MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGS);  OBJETIVOS AMBICIOSOS EN EL ÁREA DE DESARROLO MUNDIAL HASTA EL AÑO 2015;  8 OBJETIVOS: 1.ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE; 2.LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL; 3.PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS Y EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER; 4.REDUCIR LA MORTALIDAD DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS; 5.MEJORAR LA SALUD MATERNA; 6.COMBATIR EL VIH/SIDA, LA MALARIA Y OTRAS ENFERMEDADES; 7.GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE; 8.FOMENTAR UNA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO.

14 OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO POBREZA Y HAMBRE ENSEÑANZA PRIMARIA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS MORTALIDAD DE LOS NIÑOS SALUD MATERNA SIDA, MALARIA ETC. SOSTENIBILIDAD DESARROLLO

15 ROZVOJ AKADEMICKÉ SPOLUPRÁCE NA POLI VĚDECKÉM A KULTURNÍM MEZI UNIVERZITOU KARLOVOU V PRAZE, ČESKOU ZEMĚDĚLSKOU UNIVERZITOU V PRAZE A UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONÍA (PERU) PARTE 3/1: EJEMPLOS DE PROYECTOS CONCRETOS ROZVOJ AKADEMICKÉ SPOLUPRÁCE NA POLI VĚDECKÉM A KULTURNÍM MEZI UNIVERZITOU KARLOVOU V PRAZE, ČESKOU ZEMĚDĚLSKOU UNIVERZITOU V PRAZE A UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONÍA (PERU) PROYECTO DE DESARROLLO DE LA COLABORACIÓN ACADÉMICA EN LA ESFERA CIENTÍFICA Y CULTURAL ENTRE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE (UNIVERSIDAD CAROLINA EN PRAGA, REPÚBLICA CHECA), CESKA ZEMEDELSKA UNIVERZITA V PRAZE (UNIVERSIDAD CHECA DE AGRONOMIA EN PRAGA, REPÚBLICA CHECA) Y UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONÍA (PERÚ)

16 KOMPARATIVNÍ VÝZKUM LÉČBY DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ TRADIČNÍ DOMORODOU MEDICÍNOU AKTIVITA MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI NA PODPORU MOBILITY VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ A PRACOVNIC MOBILITY INVESTIGACIÓN COMPARATIVA DE TRATAMINETO DE DROGAS CON LA MEDICINA TRADICIONAL PROGRAMA DE COOPERACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA-MEYS PARTE 3/2: EJEMPLOS DE PROYECTOS CONCRETOS

17 solicitudžádost proyectoprojekt hipótesisvýzkumná otázka marco lógicologický rámec objetivos principaleszákladní cíle metodologíametodologie necesidad del proyectodůležitost projektu pertinencia de la propuestavhodnost návrhu referenciasreference duracióndoba trvání inovacióninovace aporte del proyectopřínos projektu ¿QUÉ NO DEBERÍAN OLVIDAR?

18 garantía de sostenibilidadgarance udržitelnosti riesgos posiblesmožná rizika contramedida opatření grupos destinatarios cílové skupiny actividades clavesklíčové aktivity financiaciónfinancování presupuestorozpočet subvencióndotace coste de la acciónnáklady na akci recursoszdroje resultados estimadosočekávané výstupy evaluación del proyecto vyhodnocení projektu publicidadpublicita ¿QUÉ NO DEBERÍAN OLVIDAR?

19 BIBLIOGRAFIE  ČERVENKA, S. 1994. Zpracováváme vzdělávací projekty. Kroměříž: IUVENTA.  CHVALOVSKÝ, V. 2005. Řízení projektů aneb překážkový běh na dlouhou trať. Praha: ASPI.  JINDRA, J. 1997. Psaní projektů a grantů. Praha: Raabe.  KOSZTOLÁNYI, I. 1997. Jak napsat žádost o grant. Baltimore: The John Hokins University Institute.  NĚMEC, V. 2002. Projektový management. Praha: Grada Publishing.  SVOZILOVÁ, A. 2006. Projektový management. Praha: Grada Publishing. BIBLIOGRAFÍA

20 DĚKUJI ZA POZORNOST! E -MAIL: miroslav.horak.ujks@mendelu.cz ¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! E -MAIL: miroslav.horak.ujks@mendelu.cz


Stáhnout ppt "ODBORNÁ TERMINOLOGIE - ŠPANĚLŠTINA „Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů v zemích."

Podobné prezentace


Reklamy Google