Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝZNAM ZÁSOB V LOGISTICKÝCH ŘETĚZCÍCH

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝZNAM ZÁSOB V LOGISTICKÝCH ŘETĚZCÍCH"— Transkript prezentace:

1 VÝZNAM ZÁSOB V LOGISTICKÝCH ŘETĚZCÍCH
Logistika VÝZNAM ZÁSOB V LOGISTICKÝCH ŘETĚZCÍCH Vypracovali: Berka Jiří Cieciotková Zuzana Grecšová Nikola Husák Jan Jiřík Stanislav Nosková Barbora Tým č. 2 Termín cvičení: Úterý (li) 10:30

2 Zásoby – vymezení pojmu
Hmotné statky, které se nacházejí v podniku a doposud se nepoužili na určitý účel Zásoby = oběžný majetek v podniku dobu < než 1 rok mění svou podobu určen k jednorázové spotřebě

3 Zásoby – vymezení pojmu
Za zásoby se dle §9 vyhlášky č.500/2002, kterou se provádějí některá ustanovení k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, považují: Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby vykazovaných za podmínek stanovených v § 3 a 4 vyhlášky č. 500/2002. Základní postupy účtování o zásobách pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami, stanoví České účetní standardy pro podnikatele č. 015.

4 Zásoby – vymezení pojmu
Účtování Dle §9 vyhlášky 500/2002 se o zásobách účtuje průběžně způsobem A nebo periodicky způsobem B. Způsob B mohou účetní jednotky použít pouze v případě, že zajistí průkazné vedení evidence o zásobách tak, že budou schopny prokázat v průběhu účetního období stav zásob včetně ocenění těchto zásob podle zákona. Oceňování Zásoby se oceňují podle § 25 Zákona o účetnictví a § 49 vyhlášky č.500/2002: pořizovacími cenami, reprodukčními pořizovacími cenami nebo u zásob vlastní výroby vlastními náklady, Úbytky lze též oceňovat cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem nebo metodou FIFO.

5 Cíle zásobování Technické – zabezpečení hmotných vstupů v požadované kvalitě, v požadovaném množství, požadovaný sortiment, ve správném čase a na správné místo Ekonomické – zajištění a skladování zásob při minimálních nákladech

6 Význam zásob Smyslem zásob je zajistit bezporuchový a plynulý výdej skladovaných položek do spotřeby. Jejich výše je ovlivněna požadavkem jištění před poruchami které mohou ovlivnit dispoziční množství v jednotlivých typech skladů. Poruchou mohou být: Výkyvy nebo neplnění dodávek (od dodavatelů, z předchozích výrobních fází nebo v odvádění hotových výrobků) – tzv. objemový fatro vytváření zásob Výkyvy v dodávkovém cyklu (od dodavatelů, ale v rámci výrobního procesu mezi jednotlivými provozy) – tzv. časový faktor vytváření zásob

7 Západní přístup Japonský přístup
Velké zásoby umožňují Malé zásoby odkrývají - plynulou výrobu bez procesy v nichž dochází k výpadku problémů promptní dodávky špatné vyvážení kapacit překlenutí poruch nedostatečnou pružnost hospodárnou výrobu nedostatečnou přesnost konstantní vytížení plnění termínů kapacit Zdroj: eko.fsv.cvut.cz/~vokalova

8 Typologie zásob z hlediska funkce zásob ve výrobním procesu
Výrobní zásoby – zásoby veškerého materiálu nakoupeného od dodavatelů, tzn. Materiál od pořízení až do jeho předání do výrobního procesu Zásoby nedokončené výroby – zásoby vlastních polotovarů Zásoby hotových výrobků – zásoby dokončené výroby, která byla převzata jako výrobky určené k dodávkám odběratelům (Synek, 1992)

9 Typologie zásob z hlediska operativního řízení
Běžná (obratová) zásoba – část zásob, která kryje potřeby v období mezi dvěma dodávkami Pojistná zásoba – část zásob, která kryje odchylky od plánované spotřeby Technická zásoba – část materiálu, které má krýt potřebu nezbytných technologických požadavků na přípravu materiálu před jeho použitím Sezónní zásoba – zásoba soužící ke krytí, pokud je spotřeba pouze sezónní, nebo je zásobu možné doplňovat jen v určitém období Havarijní zásobu – zásoba, která se vytváří tam, kde by mohl nedostatek materiálu způsobit závažné problémy v celém výrobním procesu. Maximální zásobu – výše stavu zásob v okamžiku nové dodávky Minimální zásobu – výše stavu zásob před dodáním další dodávky

10 Řízení zásob – EW Matice
pro řízení zásob velkého počtu skladových položek s minimálními náklady na jejich držení a zabezpečením požadované úrovně Economic Wizard je jediná poradenská společnost na českém trhu, která se zabývá vlastním vývojem nových metod (EW matice) EW matice je metoda vhodná pro jednoznačnou segmentaci skladových položek. Výsledkem je matice o devíti řádcích, ve kterých jsou výsledky ABC analýz, např.: řádek "AA" značí, že položka patří do A skupiny jak podle množství (objemu) i do A skupiny podle účetní hodnoty

11 Sloupce ukazují rozdělení položek podle výsledků analýzy struktury tzn
Sloupce ukazují rozdělení položek podle výsledků analýzy struktury tzn. sloupec "++(4-6)" - položka měla poptávku minimálně ve čtyřech resp. až šesti měsících z celkového počtu šesti sledovaných měsíců. Další sloupec "+ (1-3)" znamená, že položky měli pouze 1-3 měsíce ze šesti poptávku, takže zbývající počet měsíců byly drženy ve zbytečné zásobě. Sloupec "0 (0)" identifikuje tzv. "skladové ležáky", položky, které za sledované období neměly žádnou poptávku.

12 Kombinace analýz v EW matici
EW matice na základě kombinace několika analýz segmentuje celé portfolio: ABC analýza podle množství (objemu, četnosti odběru apod.) ABC analýza podle účetní hodnoty (použití tzv. skladové ceny, úplných vlastních nákladů nebo prodejní ceny) nebo ABC analýza podle krycího příspěvku (přidané hodnoty, marže) Struktura zásob Analýza obrátkovosti Počet období s poptávkou po produktu vs. celkový počet sledovaných období Trendová analýza Určení hlavního trendu (růst, pokles, konstantní průběh) Výpočet variačního koeficientu (identifikace stability spotřeby) Předpověď poptávky (nehodnotíme pouze stávající stav v podniku, ale i jeho budoucí vývoj)

13 Logistický řetězec - analýza subjektu
Logistický řetězec představuje dynamické propojení trhu a spotřeby a trhy surovin, materiálů a dílů v hmotném i nehmotném stavu vycházející od poptávky konečného zákazníka nebo se váže na konkrétní zakázky. V řetězci se vyskytují: pasivní prvky = suroviny, materiál, nedokončené výrobky, obaly,atd. aktivní prvky = tj.prostředky, jejíchž způsobem se toky pasivních toků realizují-technické prostředky pro manipulaci, přepravu, skladování atd. včetně lidské složky

14 Cíl logistického řetězce
Poskytovat konečnému spotřebiteli žádanou kombinaci výstupů při minimálních nákladech Koordinací všech článků řetězců lze zabezpečit: Výrobu logistických objektů Přípravu a přepravu v požadovaném sortimentu Na určité místo, v určenou dobu, ve stanovené jakosti Při optimálních celkových nákladech vynaložených ve výrobním i distribučním řetězci s přihlédnutím na ekologické aspekty

15 Logistický řetězec Logistické řetězce se plánují adresně (jmenovitě) pro určitý produkt nebo jeho části. Při jejich plánování je nutné dílčí procesy svědomitě definovat a řídit se určitými pravidly.

16 Články logistického řetězce
Za články LŘ se považují: Závody Dílny Linky Sklady Komunikace Železnice Přístavy Letiště Články VO a MO atd.

17 Realizace logistického systému v logistických řetězcích

18 Logistický řetězec Ve výrobě: továrny, dílny, výrobní linky, sklady
V dopravě: železniční stanice, námořní přístavy, letiště V obchodě: prodejny, maloobchodní a velkoobchodní sklady Větší celky: logistické areály, různé terminály, překladiště, budovy i plochy mezi těmito články probíhají v rámci logistických řetězců materiálové, informační, peněžní, energetické toky

19 FOR LOGISTIC 2008 1. mezinárodní veletrh v Praze s názvem FOR LOGISTIC (předmět): doprava logistika skladování manipulace Veletrh vzešel z podnětů odborné veřejnosti s apelem na význam tohoto dynamicky se rozvíjejícího oboru.

20 Jak dnes vypadá logistický trh v Evropě?
V souvislosti s expanzí Evropské Unie začínají logističtí operátoři vytvářet jednotnou evropskou síť Logistika je pro evropskou ekonomiku a její obyvatelé důležitější než si asi většina z nich uvědomuje. V roce 2006 se celkový obrat logistického sektoru vyšplhal na – 900 miliard euro. Dlouhodobý růst logistického průmyslu se pohybuje mezi 4 – 8 %, přičemž polovina tohoto růstu je koncentrována do pouhých tří zemí: Německo (3 miliony m2) Velká Británie (2,5 milionů m2) Francie (2,5 milionů m2)

21 Nabídka skladovacích ploch firmou Logio, s. r. o.
Zdroj:

22 ZDROJE SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 4.vydání, Praha: Grada Publishing, a.s s. ISBN URL:< [cit ] URL: < > [cit ] URL: < > [cit ] URL: < > [cit ] URL: < > [cit ] URL:< [cit ] URL:< [cit ] URL: < [cit ] URL: < [cit ] URL: < > [cit ] URL: < [cit ]

23 DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "VÝZNAM ZÁSOB V LOGISTICKÝCH ŘETĚZCÍCH"

Podobné prezentace


Reklamy Google