Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bodová pole, souřadnicové výpočty Bodová pole - měřické body - rozdělení polohového a výškového bodového pole - dokumentace geodetického bodu - stabilizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bodová pole, souřadnicové výpočty Bodová pole - měřické body - rozdělení polohového a výškového bodového pole - dokumentace geodetického bodu - stabilizace."— Transkript prezentace:

1 Bodová pole, souřadnicové výpočty Bodová pole - měřické body - rozdělení polohového a výškového bodového pole - dokumentace geodetického bodu - stabilizace a signalizace bodů Souřadnicové výpočty - délka - směrník - polární metoda - protínání vpřed z úhlů - protínání vpřed z délek - protínání zpět, volné stanovisko, geodetické sítě - polygonové pořady

2 Měřické body Body geodetické Trvale stabilizovány, je k nim vyhotovena dokumentace geodetických údajů. Body ostatní Pouze dočasná stabilizace (dřevěné kolíky s křížkem nebo hřebíčkem, křížky vyznačené křídou).

3 Geodetické body - Polohové - Výškové - Tíhové: slouží především k vědeckým účelům Vytváří bodová pole a geodetické sítě. Každý má číslo, případně i název. Ke každému se vyplňuje formulář s geodetickými údaji (uživatel si je sám musí ověřit). Geodetický bod může patřit do více bodových polí.

4 Rozdělení polohového bodového pole - Základní polohové bodové pole (ZPBP) - Zhušťovací body (ZhB) - Podrobné polohové bodové pole (PPBP) Souřadnice bodů se počítají v S-JTSK. ZPBP tvoří body: referenční sítě nultého řádu, astronomicko-geodetické sítě (AGS), České státní trigonometrické sítě (ČSTS), geodynamické sítě.

5 ZPBP Bodová pole byla budována od roku 1918 jednotně v rámci tehdejší ČSR. ČSTS byla dokončena v 50. letech minulého století. Síť se člení na 5 řádů, body nižšího řádu plošně zhušťují body řádu vyššího. Jde o princip „z velkého do malého“. Hustota bodů V. řádu je 1 – 3 km. Relativní polohová přesnost vztažená k sousedním bodům je cca 15 mm. Práce v ZPBP provádí stát prostřednictvím Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). PPBP Udržují se jen v případě potřeby. Volí se na objektech se značkou kteréhokoli bodového pole, na hraničních kamenech, kamennými hranoly, ocelovými trubkami,...

6

7 Postup budování polí

8 Dokumentace geodetického bodu Geodetické údaje: Ke každému GB se vyplňuje předepsaný formulář. U každého bodu si uživatel musí sám ověřit, zda se nezměnily.

9 Stabilizace ZPBP - 1 povrchová a 2 podzemní značky (nad sebou) -Povrchová: kamenný (žulový) hranol délky 0,8 m s opracovanou hlavou tvaru krychle o straně 0,2 m s vytesaným křížkem. -Podzemní: kamenná a skleněná deska s křížkem. - Další způsoby...

10 Signalizace bodů Trvalá: Měřické věže. Věže kostelů. Měřické pyramidy s čb signální tyčí. Dočasná: Výtyčky umístěné ve stojánku. Stativy s terčem nebo odrazným hranolem. Hrot měřického hřebu nebo tužky.

11 Měřické věže

12 Výškové bodové pole Výšková měření se připojují na pevné výškové body, které tvoří výškové bodové pole (VBP), které je děleno na: Základní výškové bodové pole (ZVBP) Podrobné výškové bodové pole (PVBP) Základní výškové bodové pole obsahuje: Základní nivelační body (ZNB) – 11 bodů rozmístěných na celém území ČR v místech, kde se nepředpokládají geologické posuny. Základní výchozí výškový bod je bod Lišov u Českých Budějovic (zřízen 1889). Body České státní nivelační sítě (ČSNS) I. až III. řádu ZNB a ČSNS I. a II. řádu jsou určeny velmi přesnou nivelací (VPN) ČSNS III. řádu jsou určeny přesnou nivelací (PN)

13 Výškové bodové pole Podrobné výškové bodové pole obsahuje: Body ČSNS IV. řádu (určeny PN) Body plošných nivelačních sítí (určeny PN) Stabilizované body technických nivelací Nivelační body jsou rozmístěny tak, aby v extravilánu byla jejich průměrná vzdálenost menší než 1 km a v intravilánu byla okolo 300 m. V intravilánu jsou osazeny vždy nejméně 3 značky.

14 Stabilizace výškových bodů Stabilizace bodů je prováděna podle vyhlášky č. 31/1995 Sb. Stabilizace přirozená Využívají se vhodné přírodní útvary, které se případně přizpůsobí - např. u základních nivelačních bodů je vlastním bodem vybroušená ploška 15x15 cm na rostlé skále (nad bodem byl vybudován pomník výšky 2 m s dutinou, do které se po odkrytí horního kamene - jehlanu spouští nivelační lať). Použito především pro body ZNB. Stabilizace umělá Značky ze zvláštních hmot – sklo, slitina mědi a niklu, litina (odolávají vlhkosti a kyselinám). Tyto značky jsou buď hřebové nebo čepové.

15 Stabilizace bodů b) značky hřebové - osazují se shora a) značky čepové - osazují se z boku, asi 0,5 m nad terénem

16 Stabilizace bodů Značky se osazují do skály, podsklepených budov, pilířů mostů nebo do nivelačních kamenů.

17

18 Stabilizace bodů, nivelační údaje Nad značkou musí být volný prostor pro svislé postavení nivelační latě Nivelační lať se staví na nejvyšší místo hlavy značky Nad bodem nebo na ochranné červenobílé tyči v blízkosti bodu je umístěn štítek s textem „Státní nivelace. Poškození se trestá.“ Pro každý výškový bod jsou vyhotoveny nivelační údaje, které obsahují: Označení bodu Kde se bod nachází Nadmořskou výšku v BpV Situační nákres a popis Druh značky Kdo a kdy stabilizoval bod a vyhotovil nivelační údaje Nivelační údaje si musí uživatel ověřit.

19

20 Souřadnicové výpočty Poloha bodů je dána pravoúhlými rovinnými souřadnicemi Y, X v daném souřadnicovém systému. Všechny geodetické souřadnicové systémy jsou pravotočivé (osa +Y otočena o pravý úhel od osy +X po směru hodinových ručiček). Souřadnicový rozdíl: x12 = x2 - x1 y12 = y2 - y1 x21 = x1 - x2 y21 = y1 - y2

21 Délka Vzdálenost dvou bodů, platí s 12 =s 21. Znaménko je vždy kladné.

22 Směrník Směrník je orientovaný úhel na výchozím bodě od rovnoběžky s osou +X ke spojnici bodů. Z obrázku vyplývá: Úhel φ je třeba přepočítat do správného kvadrantu.

23 Směrník Kvadranty: KvadrantIIIIIIIV  y 12 ++--  x 12 +--+  12 =  12  12 = 200 g -  12  12 = 200 g +  12  12 = 400 g -  12

24 Směrník - příklady Č. boduY [m]X [m] 120007000 223007200 323006800 417006800 517007200

25 Směrník – příklady

26 Polární metoda Slouží k výpočtu souřadnic bodu P 3, je-li měřeno: délka strany d 13, vodorovný úhel ω. Známo: P 1 [y 1,x 1 ], P 2 [y 2,x 2 ]. Postup výpočtu:

27 Protínání vpřed z úhlů Slouží k výpočtu souřadnic bodu P3, je-li měřeno: vodorovné úhly ω 1, ω 2. Známo: P1[y 1,x 1 ], P2[y 2,x 2 ]. Dále polární metoda, pro kontrolu se bod P 3 počítá z obou stanovisek.

28 Protínání vpřed z délek Slouží k výpočtu souřadnic bodu P3, je-li měřeno: Vodorovné délky d 1, d 2. Známo: P1[y 1,x 1 ], P2[y 2,x 2 ]. Dále polární metoda, pro kontrolu se bod P 3 počítá z obou stanovisek.

29 Z úhlů: Slouží k výpočtu souřadnic bodu (P 4 ), jsou-li na určovaném bodě měřeny vodorovné úhly ω 1 ω 2 mezi třemi body (P 1, P 2, P 3 ). Jsou známy souřadnice bodů P1, P2, P3. Volné stanovisko: Slouží k výpočtu souřadnic bodu (S), jsou-li na určovaném bodě měřeny vodorovné úhly a délky na minimálně dva body P i (minimum jsou dvě délky a jeden úhel. Jsou známy souřadnice bodů P i. Složitý výpočet, řeší se vyrovnáním podle MNČ. Protínání zpět

30 Geodetické sítě Slouží k určení souřadnic bodů sítě. Na jednotlivých bodech jsou měřeny různé veličiny (vodorovné směry, vodorovné úhly, zenitové úhly a délky) na další body sítě. Nadbytečný počet měření. Složitý výpočet, řeší se vyrovnáním podle MNČ, různé způsoby.

31 Geodetická síť, volné stanovisko

32 Polygonové pořady Slouží k současnému určení souřadnic více bodů. Měří se délky všech stran a levostranné vrcholové úhly na všech polygonových bodech. Polygonový pořad – lomená čára spojující měřické body. Polygonové body – vrcholy lomené čáry. Polygonové strany – spojnice sousedních polygonových bodů. Úkolem je určit souřadnice Y,X polygonových bodů. Podmínkou použití je vzájemná viditelnost mezi sousedními body.

33 Polygonové pořady - rozdělení -Připojené: jsou připojeny k měřickým bodům o známých souřadnicích (oboustranně, jednostranně ). -Nepřipojené: nejsou připojeny k měřickým bodům o známých souřadnicích. -Otevřený: začíná a končí na různých bodech. -Uzavřený: začíná a končí na tomtéž bodě. -Orientace pořadu: změření vodorovného úhlu na počátečním (koncovém) bodě.

34 Oboustranně připojený a orientovaný polygonový pořad Známo: Y,X bodů A, B, 1, n. Měřeno: ω 1, ω 2,... ω n ; d 12, d 23,... d n-1,n. Určuje se: Y,X bodů 2, 3,... n-1.

35 Postup výpočtu Přibližný výpočet souřadnic s odděleným vyrovnáním úhlů a souřadnicových rozdílů. 1) Výpočet směrníků na orientační body. 2) Úhlové vyrovnání. 3) Výpočet směrníků v polygonu. 4) Výpočet souřadnicových rozdílů. 5) Souřadnicové uzávěry. 6) Výpočet opravených souřadnicových rozdílů. 7) Výpočet souřadnic polygonových bodů.

36 1) Výpočet směrníků na orientační body dále se podle tabulky určí σ 1A, σ nB. 2) Úhlové vyrovnání n... počet bodů polygonového pořadu

37 Podmínka pro úhlové vyrovnání: Rozdělení úhlové odchylky úměrně počtu vrcholů:

38 3) Výpočet směrníků v polygonu 4) Výpočet souřadnicových rozdílů Kontrola!...

39 5) Souřadnicové uzávěry Souřadnicové uzávěry: Polohový uzávěr:

40 6) Výpočet opravených souřadnicových rozdílů (úměrně souřadnicovým rozdílům) Opravené souřadnicové rozdíly: Kontrola!

41 7) Výpočet souřadnic Kontrola!

42 Známo : Y,X bodů A (orientace), P 1. Měřeno : ω 1, ω 2 … ω n ; d 12, d 23 … d n-1,n. Určuje se : Y,X bodů P 2, P 3, …, P n-1 Úhlový uzávěr: pro vnitřní úhly Uzavřený polygonový pořad pro vnější úhly Musí platit :  x =  y =0. Další výpočet je analogický s předchozím.

43 Voleno : Y,X (např. bodu P 1 ), souřadnicový systém. Měřeno : ω 1, ω 2 … ω n ; d 12, d 23 … d n-1,n. Určuje se : Y,X bodů P 2, P 3, …, P n-1 Úhlový uzávěr: pro vnitřní úhly Uzavřený polygonový pořad – lokální soustava pro vnější úhly Musí platit :  x =  y =0. Další výpočet je analogický s předchozím.


Stáhnout ppt "Bodová pole, souřadnicové výpočty Bodová pole - měřické body - rozdělení polohového a výškového bodového pole - dokumentace geodetického bodu - stabilizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google