Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(Matrix Laboratory) www.mathworks.com www.humusoft.cz MATLAB® (Matrix Laboratory) www.mathworks.com www.humusoft.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(Matrix Laboratory) www.mathworks.com www.humusoft.cz MATLAB® (Matrix Laboratory) www.mathworks.com www.humusoft.cz."— Transkript prezentace:

1 (Matrix Laboratory) www.mathworks.com www.humusoft.cz
MATLAB® (Matrix Laboratory)

2 MATLAB - literatura

3 Co je MATLAB ? Integrované prostředí pro : Matematické výpočty
Modelování Analýzu a vizualizaci dat Měření a zpracování dat Vývoj algoritmů …… mnohé další …..

4 Základní komponenty MATLABu
Výpočetní jádro pro maticové operace Grafický subsystém (práce s 2D a 3D grafy) Pracovní nástroje (programovací jazyk) Toolboxy (rozsáhlé knihovny funkcí navíc)

5 Umístění v počítači C:\MATLAB7\bin\win32\matlab.exe
Možnost spouštět MATLAB i z příkazové řádky systému (možnost použití doplňkových parametrů) : otevřít příkazové okno CMD cd C:\MATLAB7\bin C:\MATLAB7\bin>matlab -help

6 Popis pracovní plochy 3 otevřená okna: Command Window
Current Directory / Workspace Command History možnost zobrazení,odpojování oken, standardní tvar: Desktop->Desktop Layout->Default

7 Spuštění a ukončení MATLABu
Spuštění z Windows nebo z příkazové řádky Ukončení: příkazem Exit - z příkazového okna File -> Exit Matlab ( CTRL+Q )

8 M-soubory Textové soubory s příponou *.m
Slouží k zápisu posloupnosti příkazů MATLABu – jsou zdrojovým kódem, který umí MATLAB vykonat

9 Základní operace s čísly
Příklady: 12+10* 2^3+1/(100+20) pi exp(-0.1) log10(3) sqrt(25)

10 Elementární funkce 1 sin Funkce sinus sin(pi) sinh Hyperbol.sinus
asin Inversní sinus asin(1) asinh Inversní h.sinus asinh(pi) cos Funkce cosinus cos(2*pi) cosh Hyperb.cosinus cosh(0.1) acos Inversní cosinus acos(0.11) acosh Inversní h. cos acosh(1) tan Funkce tangens tan(pi/2)

11 Elementární funkce 2 fix fix(2.6) rem rem(10,4) sign sign(-100) round
zaokrouhlení dolů fix(2.6) rem cel.zbytek po děl. rem(10,4) sign znaménková fun. sign(-100) round zaokr.k nejbl. číslu round(2.5) exp expon.funkce exp(2) log přiroz.logaritmus log(10) log10 desít.logaritmus log10(100) sqrt druhá odmocnina sqrt(25) pow2 mocnina se zákl.2 pow2(8)

12 Základní operátory + součet 2+2 - rozdíl 5-6 * součin 3*3 / podíl 25/5
^ umocnění 2^3 () závorky 2/(2+3)

13 Nápověda a historie s využitím funkce HELP
další možnosti nápov. (F1,menu,?,Lookfor) Př.: help sin help efun (element.mat.funkce) nalezení příkazu v historii a přenesení do pracovního okna

14 Formáty zobrazení čísel
help format format (standard – jako „short“) format long format short e format long e format short g format long g format hex příklady

15 Proměnné a datové typy Co je proměnná ? (pojmenovaná dat.oblast)
Deklarace: výskytem , nebo použitím Název proměnné je „case sensitive“ - !! POZOR !! Typy dat: double pohyblivá řádová čárka, dvojitá přesnost (standard) single p.ř.č. jednoduchá přesnost logical logické pole (0 , 1) char znakové pole int8 / uint8 celé číslo (Integer) na 8 bitech int16 / uint16 celé číslo (Integer) na 16 bitech int32 / uint32 celé číslo (Integer) na 32 bitech int64 / uint64 celé číslo (Integer) na 64 bitech

16 Některé zvláštní proměnné a čísla
ans - standardní proměnná computer - typ počítače version - použitá verze MATLABu pi - Ludolfovo číslo inf - nekonečno (při dělení nulou) eps - relativní přesnost ve výpočtech Výpis proměnných: who , whos Výmaz proměnných: clear [all | <xy> ]

17 Proměnná a příkazy Název , Identifikátor proměnné :
„Množina písmen a číslic , začínající písmenem“ Definování: zápisem jména a přiřazením hodnoty , deklarace výskytem, neexist. vícenásobné přiřazení Datový typ proměnné: stand. nebo z kontextu Oddělovač příkazů: ; (umožňuje více příkazů na 1 řádce a potlačení výpisu obsahu proměnné)

18 Relační operátory == (eq) rovno ~= (ne) nerovno > (gt) větší než
< (lt) menší než >= (ge) větší nebo rovno <= (le) menší nebo rovno

19 Příklady a=1 b=2 c=a<b funkce: class(c) -> logical a=5 ; b=6 ;

20 Uložení a obnovení proměnných
SAVE <jméno> do bin.souboru *.mat obnovení: LOAD <jméno> .... z bin.souboru *.mat Neuvedeme-li cestu , míní se pracovní adresář. POZOR na jméno: bez diakritiky , bez mezer !!!

21 Práce s komplexními čísly
imaginární část je uvozena písmeny „i“ nebo „j“ (!! POZOR na stejnojmenné proměnné – nepoužívat jako proměnné i a j) Př.: 2+i*3 2+3i 2+3*i 2+3j (stejná odezva)

22 Základní operace při práci s komplexními čísly
abs absolutní hodnota conj Obrácení znamének u imaginární části complex konstrukce k.č. z reálné a imag.části imag imaginární část real reálná část isreal „pravda“pokud číslo (pole) je reálné

23 Symboly Inf a NaN inf ... vrací hodnotu kladného nekonečna
NaN ... reprezentace žádného čísla 0 / 0 Inf / Inf

24 Práce s řetězci znaků Zápis znakové proměnné Řazení
jmeno=´Pavel Brodský´ jmeno1=char(´Bohuslav´) a=´AAAAA´;b=´BBBBB´;s=char(a,b) Řazení text=[´Josef´,´a Jan´] ... vedle sebe text=[´Josef´;´a Jan´] ... pod sebou Převod řetězců na čísla b1=double(´Karel´) ; b2=double(jmeno) Zpětný převod na znaky char(b1)

25 Převod čísla jako řetězec na číslo DOUBLE
text=´ ´ c=str2num(text) A převod zpět na řetěz text2= num2str(c) Je tato proměnná typu text ? ( 1=true,0=false ) ischar(c) ischar(text2) Na kterých pozicích řetězu je písmeno a kde číslo? isletter(´Nakup156´) Datum v Matlabu: A=date; whos A Na jakém počítači běží MATLAB ? computer


Stáhnout ppt "(Matrix Laboratory) www.mathworks.com www.humusoft.cz MATLAB® (Matrix Laboratory) www.mathworks.com www.humusoft.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google