Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návod na hru a základní moje post ř ehy.  Ha tak ty chceš hrát Magic tak tady bude podrobný popis co nudeš pot ř ebovat:  Nejd ř ive pot ř ebujet sev.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návod na hru a základní moje post ř ehy.  Ha tak ty chceš hrát Magic tak tady bude podrobný popis co nudeš pot ř ebovat:  Nejd ř ive pot ř ebujet sev."— Transkript prezentace:

1 Návod na hru a základní moje post ř ehy

2  Ha tak ty chceš hrát Magic tak tady bude podrobný popis co nudeš pot ř ebovat:  Nejd ř ive pot ř ebujet sev ů j vlastní balík který se ř ídí n ě kolika pravidly:  V ě tšina turnaj ů se d ě lí hlavn ě na 3 skupiny:  Extendent,standart a legion, n ě které turnaje vy ž adují speciální decky nap ř. jednokar ť áky nebo zam ěř ené na n ě kterou ze starých sérií nap ř. alpha/beta  Ve v ě tšin ě deck ů smí být obsa ž ena karta toto ž ného jména pouze 4x nezávisle na obrázku nebo na sérii nap ř. karta cancel smí být obsa ž ena v decku jen 4x i kdy ž jeden je z desáté série druhý z M11 apod.  tak nyní ji ž máte sv ů j deck ale i ten má sevé mouchy tak nezapome ň te zkoumat decky jiných hrá čů a sna ž it se ho vylepšit.Dále pokra č uj k barvám many:  pokra č ovatpokra č ovat

3  Ve h ř e magic the gathering existuje tzv. 5 barev.Ka ž dá barva p ř edstavuje jednu magii, bílou, modrou, č ernou, č ervenou a zelenou.Zelená p ř edstavuje ž ivot,bílá práva a spravedlnost, modrá inteligenci, č erná smrt a č ervená hromy a blesky.Ka ž dá barva má své výhody i nevýhody a je jen na tob ě co si vybereš

4  Nyní se dostáváme k typ ů m karet a ty jak sám uvidíš ž e hra není jen o obrázcích a psaní, je to i o taktice a p ř emýšlení. Ostatn ě to č asem zjistíš sám.

5  Planeswalker je n ě co jako ty. V ě tšinou má t ř i nebo č ty ř i funkce a v ě tšinou jsou pro nep ř ítele docela zni č ující jako nap ř íklad schopnosti Jace,the Mind Sculptor.Jeho schopnost m ůž eš hrát jednou za kolo a musíte se dívat na č íslo vedle schopnosti.Kdy ž je tam nap ř íklad u ji ž zmín ě ného jace: +2 look at the top card target´s player library.You may put that card on the bottom of that player´s library  P ř idá mu 2 loyality tak ž e ze základu bude mít 5 loyality.Jakmile našet ř íte na loyality 12 m ůž ete pou ž ít jeho nejmocn ě jší schopnost -12 Exile all cards from target player´s library, then that player shuffles his or her hand into his or her library

6  Oh moje oblíbená, jedny z nejmocn ě jších karet a mají jednu výhodu, m ůž ete je hrát i kdy ž hraje váš soupe ř.  N ě které mají tu výzhodu ž e dají p ř ímý útok do creatury nebo do hrá č e  N ě které mohou i zrušit kouzla vašeho nep ř ítele  Doufám ale ž e to s nimi v decku nebudete p ř ehán ě t proto ž e č eho je moc toho je p ř íliš!!

7  Ach ano kouzla, ty by vám m ě li zajistit(aspo ň kdy ž hrajete modrou barvu) kontrolu nad hrou  U č ervené barvy jsou momentní a dají se pou ž ít docela dob ř e na zni č ení hrá č e  Č erná je zase schopna z protihrá č e vycucnout poslední známky ž ivota  A bílá ta vám dodá ztracenou energii

8  Bytosti tak to by vás m ě lo zajímat nejvíce  Bytosti jsou hlavní prost ř edek jak zni č it č i p ř ímo rozdrtit protihrá č e  Dob ř e se dají kombinovat s instanty jako t ř eba mocný ant queen s kombinací giant growth m ůž e být pro protihrá č e smrtelná kombinace, ale i enchatementy(zmíním za chvíli) se mohou stát v kobinaci s ji ž zmi ň ovaným queenem smrtelné t ř eba jako eldrazi conscription, ale eldrazi conscription je smrtelná zvlášt ě pokud hrajete nezni č itelného Emrakul, the Aeons Torn !!!!

9  Ano enchatementy, ty mohou rozhodnout bitvu, ale musíte si um ě t vybrat proto ž e se mohou nep ř íjem ě obrátit proti vám  D ě lí se na dv ě č ásti-enchatement a enchtement aura, ano abych nezop ě l jsou zde i enchant creature a podobné ale ty se ji ž moc nepou ž ívají a kdy ž ano tak je pou ž ívají jen amaté ř i

10  Tyto karty také doká ž í rozhodnout boj ale nedával bych si jich do balíku více ne ž 5, pak by se z balíku stal artefaktový a ty jsou napadnutelné z mnoha sm ě r ů, hlavn ě nových creatur a infect ů  Ale i tak je mohu v ř ele doporu č it pokud si vyberete správn ě  Mezi artefakty se také p ř id ě lují takzvané equipmenty které se také dávají na bytost a ty bych si opravdu do decku dal

11  Nyní ji ž víte vše o kartách ale co samotná hra???  Vše co by si m ě l a cht ě l v ě d ě t se dozvíš na www.hrajumagic.cz a karty se ž eneš na www.cernyrytir.czwww.hrajumagic.cz www.cernyrytir.cz  Hra, pokud ji pochopíte je vcelku jednoduchá ale k hraní pot ř ebujete alespo ň základní znalosti angli č tiny nebo si karty m ůž ete p ř elo ž it na www.hrajumagic.czwww.hrajumagic.cz  Další mo ž nost jak získat karty je m ě n ě ním a doufám ž e neprohloupíte a budete se sna ž it získat karty za mnohem menší cenu ne ž v obchod ě  Zp ě t na základ Zp ě t na sorcery Zp ě t na základZp ě t na sorcery  Zp ě t na planeswalker Zp ě t na creature Zp ě t na planeswalker Zp ě t na creature  Zp ě t na instant Zp ě t na enchatement Zp ě t na instantZp ě t na enchatement Zp ě t na artefaktZp ě t na artefakt P Ř EJI P Ř ÍJEMNOU ZÁBAVUP Ř EJI P Ř ÍJEMNOU ZÁBAVU

12 Napsal: Michal Hostonský ZP Ě T NA ZA Č ÁTEK


Stáhnout ppt "Návod na hru a základní moje post ř ehy.  Ha tak ty chceš hrát Magic tak tady bude podrobný popis co nudeš pot ř ebovat:  Nejd ř ive pot ř ebujet sev."

Podobné prezentace


Reklamy Google