Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dámy a pánové hasiči,      pevné zdraví, štěstí, vzájemná ohleduplnost a tolerance, dobrá komunikace při nastávajících jednáních je moje přání a věřím,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dámy a pánové hasiči,      pevné zdraví, štěstí, vzájemná ohleduplnost a tolerance, dobrá komunikace při nastávajících jednáních je moje přání a věřím,"— Transkript prezentace:

1

2 Dámy a pánové hasiči,      pevné zdraví, štěstí, vzájemná ohleduplnost a tolerance, dobrá komunikace při nastávajících jednáních je moje přání a věřím, že i Vaše. Dobrovolnou prací si zpříjemňujeme svůj život, život ve svém okolí. Dobrá nálada ať Vás provází celým rokem Totéž přeji i Vašim rodinám.      Skončily výroční valné hromady SDH a okrsků a tím můžeme uzavřít rok 2006. V našem okrese je evidováno 176 SDH, máme celkem členů. Z toho chlapci a muži tvoří členů, dívky a ženy členů.      K otázce našeho zpravodaje jen tolik. Před rokem jsme se vzájemně ujišťovali, že zpravodaj budeme číst a informovat naše členy v SDH. Hlavně zprávy z odborných rad našeho OSH přenášet do naší dobrovolné členské základny. V mnoha případech se tak nedělo a neděje. Řízení výročních valných hromad je toho jasným důkazem. Neděláme to pro sebe, ale pro váš snazší život a celkový přehled, který každý SDH potřebuje.      Ve dnech 18. – 19. ledna letošního roku se přehnal přes naši vlast ničivý orkán Kyrill. Při zásazích byl nasazen největší počet hasičů od katastrofálních povodní v roce Rozhodnost, odborná zdatnost, nezištné pracovní nasazení pomáhaly zasahujícím odstraňovat kalamitní polomy, zachraňovat poničené střechy, ale i domy. Byla to doopravdy jedna z největších „ostrých prověrek“ tohoto desetiletí. Děkuji všem, kteří přiložili ruce k dílu, k ochraně života a majetku svých spoluobčanů. Na takovéto hasiče můžeme být opravdu hrdí. Naši hasiči a sbory opět prokázali, že jsou pevnou součástí integrovaného záchranného systému a nenahraditelnou oporou obcí a hejtmanů krajů při každém ohrožení.      Proto mi dovolte, abych i já Vám všem ještě jednou poděkoval za vaši obětavost, za práci ve prospěch naší hasičské obce, zaměřenou prioritně na ochranu zdraví, života a majetku ve vašem okolí. Obdobně vašim prostřednictvím děkuji i všem obětavým funkcionářům a členům SDH.      Děkuji Radě Pardubického kraje za přidělenou dotaci na vybavení jednotek obcí našeho okresu. Seznam pro letošní rok je součástí zpravodaje. Těším se s Vámi na další spolupráci.                                                                                       Makkai Rudolf                                                                                       starosta OSH  

3 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje územní odbor Chrudim
V letošním roce došlo a dochází k několika změnám, především organizačního charakteru, které jsou vyvolány zejména z důvodu ukončení služebního poměru dlouholetých příslušníků HZS ÚO Chrudim. V první polovině roku opouští HZS: Rulík František – ředitel územního odboru Komínek Vladimír - vedoucí IZS a služeb Culek Jiří - PS Hlinsko Sedláček Jindřich - PS Hlinsko V návaznosti na tento odliv příslušníků od vykonává funkci ředitele územního odboru Chrudim Bc. Miroslav Polák, ve stejném termínu začal vykonávat funkci velitele stanice Chrudim Ing. Leoš Vávra. Další změnou bude obsazení služebního místa vedoucího IZS a služeb ÚO Chrudim. Již proběhla informace o útlumu operačního střediska ÚO Chrudim, v této návaznosti opět uvádíme telefonní spojení ředitel územního odboru 950 581 120 sekretariát  581 146 velitel stanice Chrudim 950 581 197 velitel stanice Hlinsko 950 582 197 velitel stanice Seč 950 583 197 vedoucí IZS a služeb 950 581 163 vedoucí prevence 950  vedoucí OOB a KŘ  158 Kontakty jsou také uvedeny na Dále uvádíme některé informace ÚO Chrudim. Nejzákladnější informace o činnosti hasičů územního odboru Chrudim. Hasiči na území okresu Chrudim zasahovali od počátku roku do ve 388 případech, kdy byl ohrožen život, zdraví, majetek nebo životní prostředí. Z tohoto počtu událostí bylo 49 požárů, 84 dopravních nehod, 94 živelních pohrom způsobených větrnou smrští, 9 úniků nebezpečných látek, 139 technických havárií a ve 14 případech se jednalo o planý poplach. Za zmínku stojí i to, že hasiči zásahy uchránili majetek v hodnotě 14 729 000,- Kč. Škody na majetku vzniky ve výši 3 584 000,-Kč. Bohužel při událostech došlo i ke zranění osob, a to ve třech případech. Ke zranění hasičů při zásazích nedošlo. Nejčastější příčiny vzniku požáru nešetřená příčina 21 technické závady 9 děti do 15 let 4 neobjasněná příčina 4 úmyslné zapálení 2 kouření 2 použití otevřeného ohně k osvětlování 2

4 Informace za oddělení prevence.
Po stránce kontrol právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob, bylo provedeno celkem 23 kontrol, při nichž bylo zjištěno 157 závad , které se bezprostředně týkají požární bezpečnosti. Do oblasti působnosti hasičů patří i preventivní činnost, spočívající v posuzování staveb, provádění kontrol u právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob. Při  této preventivní činnost byla kontrolována projektová dokumentace ve 148 případech, na jejímž základě byla vydána stanoviska. Kolaudováno bylo od počátku roku 57 staveb, na které byla rovněž stanoviska vypracována. Informace pracoviště ochrany obyvatel a krizového řízení. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje územní odbor Chrudim plní prostřednictvím pracoviště ochrany obyvatelstva a krizového řízení úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva při jakýchkoliv mimořádných událostech a krizových stavech včetně válečného. Podílí se na havarijním a krizovém plánování, zabezpečuje a koordinuje organizační a technická opatření v oblasti ochrany obyvatelstva, především varování, ukrytí, evakuaci a nouzové přežití. Za první čtvrtletí letošního roku se našemu pracovišti mimo jiné podařilo dokončit varování a vyrozumění JPO II a JPO III s dálkovým ovládáním, dále jsme zabezpečili vzdělávání starostů obcí v oblasti krizového řízení a byl aktualizován „Výpis havarijního plánu kraje“ pro obce s rozšířenou působností Chrudim a Hlinsko.

5 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - okres C h r u d i m
Dne O R G A N I Z A Č N Í P O K Y N Y k provedení I. kol a postupu do II. kola soutěže hasičských družstev v PS dospělých a k pohárovým soutěžím v okrese Chrudim 2007. Dle rozhodnutí Ústřední odborné rady velitelů proběhnou v letošním roce opět všechna kola soutěže v PS dospělých. I. kola soutěže Odborná rada velitelů rozhodla, že I. kola proběhnou opět v rámci okrsků a to nejpozději do neděle Za přípravu a provedení I. kola je odpovědný okrskový velitel a to ve spolupráci se starostou a výborem okrsku. Vzhledem k tomu, že vyšší kola budou probíhat výlučně podle Pravidel PS, je vhodné provádět už I. kola podle těchto Pravidel, přičemž se ponechává na organizátorech, které discipliny si podle místních podmínek vyberou. Požární útok s vodou je však disciplinou povinnou. V rámci regulernosti soutěže by bylo vhodné pozvat rozhodčího, který má kvalifikaci a dostatečnou praxi (viz seznam rozhodčích) případně i rozhodčí pomocné. Výsledkovou listinu I. kola předá hlavní rozhodčí (pokud tento nebyl na I. kole přítomen - potom velitel okrsku) neprodleně na OSH. Upozorňujeme, že poslední termín předání dokumentace z I. kola je pondělí 4. června 2007 totéž platí i pro podání přihlášky vítězných družstev z okrsku do II. kola ! Na později podané přihlášky či výsledky nebude již brán zřetel. V letošním roce rozhodnutím generálního ředitelství HZS je na každé soutěži povinnost používat přetlakový ventil, je možno použít stávající přetlakový ventil nastavený na tlak v rozmezí 1,2 až 1,6 Mpa. Musí být zajištěna aretace nastavených hodnot po celou dobu soutěže. Pravidla pož. sportu odstavec 47,48. Do II. kola postoupí vždy vítězné družstvo z každého okrsku, dále loňský vítěz II.kola kategorie mužů , SDH Zbožnov (bez ohledu na umístění v I. kole 2007) a všechna družstva žen, pokud měla účast v I. kole. Jestliže se některé okrsky k soutěži spojí, provede se vyhodnocení pro každý okrsek zvlášť. Účastníci soutěží, provedených po , nemají pochopitelně možnost postupu. II. kolo soutěže v PS dospělých proběhne v Otradově v sobotu v těchto disciplinách: Požární útok s vodou (muži 3 B, ženy 2 B, nástřikové terče), štafeta 4 x l00 m (na l.úseku mají muži domeček, ženy bariéru s oknem, na druhém mají muži bariéru 2 m, ženy barieru O,8 m (příčné břevno) na třetím

6 úseku mají muži kladinu l,2 m a ženy O,8 m, na čtvrtém je přenášení RHP
– (ženy mají přístroj prázdný) běh na l00 m překážek (4 závodníci z družstva, 2 pokusy, 3 nejlepší časy se započítají). Všechny discipliny provede soutěžní družstvo s vlastním nářadím. Postupující družstva doručí do pondělí 4.června 2007 řádnou přihlášku do II. kola na sekretariát OSH Chrudim. Odborná rada velitelů

7 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Římská 45, 121 07 Praha 2
U S N E S E N Í shromáždění starostů OSH, konaného dne 28. dubna 2007 v CHH Přibyslav Shromáždění starostů OSH po projednání přednesených zpráv a informací o činnosti společností, ve kterých je SH ČMS zakladatelem a následné diskusi a p ř i j í m á následující u s n e s e n í : k bodu 2 Shromáždění starostů OSH a) schvaluje průběžnou zprávu o činnosti VV SH ČMS od posledního shromáždění starostů OSH schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření SH ČMS za rok 2006 k bodu 3 Shromáždění starostů OSH vyslechlo roční zprávu o činnosti ÚKRR za rok 2006 k bodu 4 bere na vědomí informace o činnosti Ústředních odborných rad velitelů, prevence a mládeže za rok 2006 a vyjadřuje jim poděkování za jejich aktivitu v roce 2006 k bodu 5 bere na vědomí výsledky činnosti HVP,a.s. bere na vědomí s připomínkami výsledky činnosti VPO,a.s. bere na vědomí výsledky činnosti FIRE EDIT, spol. s r.o. k bodu 5 a 6 bere na vědomí stav přípravy „Litoměřických slavností 2007“ a akce „PYROCAR 2007“ a doporučuje orgánům, funkcionářům a členům SH ČMS podpořit tyto akce svoji širokou a aktivní účastí ukládá zástupcům SH ČMS v orgánech společností HVP a.s.,VPO a.s. a FE spol. s r.o. trvale prosazovat cíle a záměry, které povedou ke splnění hospodářských cílů těchto subjektů pro rok 2007 b) ukládá zástupcům SH ČMS v DR VPO a.s. pravidelně – měsíčně informovat vedení SH ČMS o stavu hospodaření za uplynulý měsíc c) ukládá VV SH ČMS pravidelně se nechat informovat vedením SH ČMS o stavu hospodaření u VPO a.s. zmocňuje VV SH s přihlédnutím k hospodářským výsledkům společností a majetkovou účastí SH ČMS k provedení nutných personálních změn ve statutárních orgánech těchto společností. O provedených změnách informovat příští jednání SS OSH zmocňuje VV SH ČMS jako statutární orgán Sdružení k vytvoření a schválení pracovní skupiny pověřené hledáním a předběžným jednáním se zájemci o kapitálový vstup do HVP a.s. pověřuje starostu SH ČMS ing. Richtera a 1. náměstka starosty SH ČMS p. Janebu : uzavřením Smlouvy o Úvěru mezi SH ČMS a HVB Bank ve výši Kč uzavřením Smlouvy o půjčce mezi SH ČMS a VPO a.s. ve výši Kč se splatností jeden rok a se zajištěním závazku ze strany VPO a.s. vkladem zástavního práva k nemovitostem VPO a.s. zapsaných na LV 750 v katastru nemovitostí pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno město pro obec Brno a k.ú. Horní Heršpice Tuto finanční pomoc pokládá Shromáždění za zcela mimořádnou a očekává s jejím využitím konečné a definitivní zlepšení stavu hospodaření u VPO a.s. ukládá vedení a výkonnému výboru vyhodnotit diskusní příspěvky a přijmout v návaznosti na ně vhodná opatření včetně zaslání odpovědí diskutujícím, kterým jejich dotazy nebyly zodpovězeny na jednání V Přibyslavi dne 28. dubna 2007 Předsedající SS OSH Předseda návrhové komise : Ing. Jan Karger: Lubomír Janeba

8 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - okres Chrudim
Dne Organizační zajištění II. kola soutěže SH ČMS okresu Chrudim v požárním sportu - 2OO7 Pořadatel: OSH Chrudim, odborná rada velitelů ve spolupráci HZS Chrudim, SDH Otradov Soutěž je pořádána v souladu s SIAŘ GŘ HZS ČR – v rámci odborné přípravy JSDO pro rok 2007. Termín provedení: Sobota 9.června 2007 Místo provedení: Stadion v Otradově Účast: Vítězná družstva mužů z každého okrsku, vítěz z roku 2OO6 a všechna družstva žen, která měla v tomto roce 2OO7 účast v I. kole. Jednou z podmínek účasti je včasné podání přihlášky do soutěže (nejpozději v pondělí ) Soutěžní družstvo tvoří 10 členů + vedoucí, maximálně tedy 11 osob. Program soutěže: do 7.OO - příjezd soutěžních družstev a rozhodčích, prezence, (doplnění přihlášek, výdej stravenek) 7.OO - nástup, oficielní zahájení 7.3O - lO.lO - štafeta 4 x lOO m (1 dráhy muži, 2 dráha ženy) lO.3O - l2.3O - běh na lOO m překážek (2 dráhy muži, 1 dráhy ženy) l3.OO - l5.OO - požární útok (střídavě muži a ženy) l5.3O - nástup, vyhlášení výsledků,ukončení a odjezd Štáb soutěže: velitel soutěže: VOLF Zdeněk tajemník soutěže: HORÁČEK Jaroslav hlavní rozhodčí: KOSAŘ Jiří materielní: SDH Otradov velitel tech. čety: Gregor František hlasatel: ŠULC Bohuslav Rozhodčí disciplín: štafeta 4 x lOO m: STANĚK Oldřich běh na lOO m: KUNHART Miroslav požární útok: TOMIŠKA Vladislav Rozpis soutěže: - štafeta 4 x lOO muži - l. domeček - 4. úsek přenášení RHP plného - štafeta 4 x lOO ženy - l. úsek bariéra s oknem 2. úsek bariéra O,8 m 3. úsek kladina 8 x O,8 4. úsek přenášení RHP prázdného - běh na lOO m - překážky analogicky jakou štafety, 4 členové z družstva, 2 pokusy, 3 lepší časy se započtou - požární útok - muži 3 B, ženy 2 B, nástřikové terče

9 Sčítací komise + prezence: HORÁČEK Jaroslav, VAŠKOVÁ Bohunka, OBOLECKÁ Miluše
Technická četa: Velitel tech. čety p.Gregor František +1O členů SDH Otradov Dodávka vody: SDH Otradov Stravování: Zajišťuje SDH Otradov ve spolupráci OSH Chrudim Občerstvení - Prodejní stánek: Zajišťuje SDH Otradov Dopravní služba - Parkování: Zajišťuje SDH Otradov Zdravotní služba: 2 zdravotnice - zajistí SDH Otradov Organizační připomínky: Každé soutěžní družstvo, které postoupí do II. kola, doručí přihlášku k soutěži do pondělí 4.ČERVNA do l3.OO HOD. Na později doručené přihlášky nebude brán zřetel a družstvu nebude zajištěna strava a nebudou připuštění na start! Ústroj a výzbroj soutěžících podle Pravidel PS. Každý soutěžící musí mít opasek (šíře 50 mm) a funkční přilbu bez úprav. Veškeré nářadí pro všechny tři discipliny včetně stroje PS l2 (bez úprav) použije družstvo vlastní. Pořadatel zajišťuje pouze překážky, plata, nádrže na vodu a jejich doplňování, terče pro požární útok a hasící přístroje na štafetu. Veškeré nářadí, které družstvo použije, musí odpovídat ustanovení §45 Pravidel PS a jejich doplňků. Dopravu soutěžního družstva si zajišťuje každý SDH sám. Parkování vozidel bude usměrňováno dopravní službou SDH Otradov. K navážení materiálu na požární útok budou připraveny plošinové vozíky. Soutěžní družstvo smí mít maximálně 10 členů + l vedoucího, tedy nejvýše l1 osob. Zvlášť pozvaní rozhodčí, členové štábu a pořadatelé se do tohoto počtu nezahrnují. Každý soutěžící musí mít s sebou členský průkaz opatřený fotografii. Členský průkaz bez fotografie, nutné doložit občanským průkazem. Členové štábu, sboru rozhodčích a pořadatelé se mohou dopravit se soutěžními družstvy, pokud není jejich doprava řešena svozným plánem, uvedeným v delegaci rozhodčího. Jinak je možno proplatit náhradu cestovních výloh ve výši jízdného hromadného dopravního prostředku. Na soutěži bude provedena namátková kontrola věcných prostředků. ved. odbor. rady velitelů Jiří Kosař Schváleno odb. radou velitelů. Časový plán II. kola dospělých do 7.OO - příjezd jednotek a rozhodčích, prezence, (doplnění přihlášek, předání stravenek) 7.OO - nástup, oficielní zahájení 7.3O - lO.lO - štafeta 4 x lOO m (1 dráhy muži, 2 dráha ženy) lO.3O - l2.3O - běh na lOO m překážek (2 dráhy muži, l dráha ženy - současně) l3.OO - l5.OO - požární útok - střídavě muži a ženy l5.3O - nástup, vyhlášení výsledků, ukončení a odjezd

10


Stáhnout ppt "Dámy a pánové hasiči,      pevné zdraví, štěstí, vzájemná ohleduplnost a tolerance, dobrá komunikace při nastávajících jednáních je moje přání a věřím,"

Podobné prezentace


Reklamy Google