Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XXXV. zasedání Akademického sněmu AV ČR 15. prosince 2009 Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR www.avcr.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XXXV. zasedání Akademického sněmu AV ČR 15. prosince 2009 Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR www.avcr.cz."— Transkript prezentace:

1 XXXV. zasedání Akademického sněmu AV ČR 15. prosince 2009 Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR www.avcr.cz

2 2 Úvod Plnění usnesení XXXIV. a mimořádného zasedání Sněmu Výsledky výzkumné činnosti a významná ocenění Proces transformace a současné postavení AV ČR Vize dalšího vývoje AV ČR - jak orientovat budoucí vývoj Akademie věd a jejích pracovišť? Návrh implementačních opatření Návrh legislativních opatření Závěr Hlavní body

3 3 30.6.2009 - první mimořádné zasedání Akademického sněmu Ztráta důvěry vědecké a akademické obce ve stávající Radu pro výzkum, vývoj a inovace Částečná korekce finanční situace AV ČR na rok 2010 Jednání u kulatých stolů o budoucnosti české vědy (informace o aktuálním průběhu těchto jednání bude podána v rámci bodu 4 dnešního programu) Příprava nové „Koncepce činnosti Akademie věd ČR pro období 2010-2014“ Úvod

4 4 Plnění usnesení mimořádného zasedání Sněmu Iniciace jednání s vládou, prezidentem, představiteli všech parlamentních stran a členy věcně příslušných výborů Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR Informační činnost směrem k partnerským institucím doma i v zahraničí včetně Evropské komise Příprava koncepcí hodnocení výsledků výzkumu a vývoje a rozdělování institucionální podpory mezi jednotlivé poskytovatele v součinnosti s Radou vysokých škol a Českou konferencí rektorů Iniciace informačních a propagačních akcí směrem k veřejnosti a médiím Nepodařilo se dosáhnout personální obměny v současném složení RVVI – k tomuto kroku dosud chybí politická vůle

5 5 Oblast věd o neživé přírodě Unikátní metoda pro bezdotykovou vibrodiagnostiku složitých nelineárních systémů Teoretické objasnění anizotropie tvrdosti na základě atomárního složení látky Experimenty ukazující výrazný nárůst propustnosti hliníkové fólie pro záření při vysokých intenzitách v měkkém rentgenovém oboru spektra Původní metoda přímého měření hustoty elektronových stavů v nízko- dimenzionálních systémech, založená na pronikání elektrického pole elektronovým plynem Originální technologie na úpravu mechanických vlastností NiTi vláken s tvarovou pamětí pro lékařské implantáty Příprava projektu SAFMAT s cílem vybudovat Středisko analýzy funkčních materiálů Výsledky výzkumné činnosti 1/3

6 6 Výsledky výzkumné činnosti 2/3 Oblast věd o živé přírodě a chemických věd Hybridní polymerní systém pro cílený transport nukleových kyselin - genů do vybraných buněk organismu Působení metalokarboranů na bílkovinu zodpovědnou za množení viru HIV Nový elektrochemický mikroreaktor pro přípravu speciálních chemikálií Technologie pro chemickou recyklaci odpadních polyurethanových pěn Příprava buněčných náhrad pro léčbu míšních poranění s využitím polymerních biomateriálů nebo nanovlákenných nosičů Objev nové bílkoviny, který otevírá možnost prevence závažných chorob, jakými jsou klíšťová encefalitida a lymská borelióza Nové aplikace zobrazovací spektroskopie pro sledování signálu fluorescence chlorofylu a pigmentů xantofylového cyklu u rostlin Přímý důkaz významu oligomerizace adenylát cyclasového toxinu při tvorbě pórů v membráně cílových buněk

7 7 Výsledky výzkumné činnosti 3/3 Oblast humanitních a společenských věd Vydání rozsáhlého díla Přemyslovci - budování českého státu připraveného Centrem medievistických studií Vydání prvního dílu Akademické encyklopedie českých dějin Vydání synteticky pojednaného netradičního úvodu do světa moderní logiky Uspořádání výstavy věnované prezentaci výsledků soustavných archeologických výzkumů na Pražském Hradě Prozkoumání nového, dosud neznámého sídliště lovců mamutů z doby kamenné Dokončení projektu výzkumu církevních dějin 20. století a vydání souborného díla Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert ve spolupráci s německým výzkumným centrem Collegium Carolinum Uspořádání mezinárodní konference o pádu komunismu ve střední a východní Evropě a mezinárodní vědecké konference Literatury mezi východem a západem

8 8 Česká hlava Doc. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc. MUDr. et MDDr. Jiří Šedý, Ph.D. „Bertaut prize“ Dr. Lukáš Palatinus Medaile Josefa Hlávky Prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc. Cena Josefa Hlávky Ing. Martin Vejmelka, Ph.D. Praemium Academiae 2009 Prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. Významná ocenění 1/2

9 9 Významná ocenění 2/2 Cena Akademie věd za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu Doc. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc. Prof. RNDr. Antonín Novotný, CSc. Prof. MUDr. Jiří Forejt DrSc. Ing. Zdeněk Trachtulec Dr., RNDr. Soňa Gregorová Ing. Petr Jansa, CSc. Mgr. David Homolka Mgr. Ondřej Mihola Cena Akademie věd pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce RNDr. Jan Kyselý, Ph.D. Doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D. Cena Akademie věd za zvláště úspěšné řešení programových a grantových projektů RNDr. Jiří Čermák, DSc. Ing. Lubomír Král, Ph.D. Ing. Bohumil David, Ph.D. Mgr. Ivo Stloukal, Dr. Doc. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. Mgr. Michal Koblížek, Ph.D. Mgr. Radek Káňa Mgr. Michal Mašín, Ph.D. Mgr. Ivo Purš

10 10 Proces transformace AV ČR 1/2 Hlavní rys vývoje AV po r. 1993 - systematická transformace jejích pracovišť mající jednoznačný cíl: zvýšení kvality vědecko-výzkumné činnosti Klíčový nástroj profilace AV - periodické hodnocení pracovišť s dopady do diferencovaného financování se zaměřením na podporu vědecké excelence (restrukturalizace při snížení počtu pracovišť z 84 v r. 1993 na současných 54) AV - první výzkumná instituce v ČR, která zavedla praxi hodnocení výsledků výzkumu dle mezinárodně uznávaných kritérií AV - první výzkumná instituce v ČR, která realizovala systém alokace financování na základě soutěže o projekty dle mezinárodních standardů pro účelové financování (v r. 1993 zřízení Grantové agentury AV ČR - model pro pozdější zřízení GA ČR)

11 11 Proces transformace AV ČR 2/2 1.1.2007 - Přechod pracovišť na formu veřejných výzkumných institucí (založení prvních spin-off firem) Spolupráce s aplikační sférou (Technologické centrum AV ČR; zřízení podnikatelského inkubátoru; cca 200 projektů a grantů aplikovaného výzkumu v r. 2008; komercializace výsledků výzkumu - 20 % rozpočtu AV) Vzdělávací činnost (2 100 doktorandů; 1 000 studentů magisterského studia; více než 50 společných pracovišť s VŠ) Zahraniční spolupráce (integrace do ERA a mezinárodních struktur; aktivní účast v projektech Rámcových programů a strukturálních fondů EU; ze tří projektů ERC udělených do ČR, směřovaly dva na pracoviště AV; 63 dvoustranných dohod o spolupráci s partnery ze 45 zemí) Propagační a popularizační činnost (Týden vědy a techniky; Dny otevřených dveří, cyklus Akademická Praha, Letní škola soudobých dějin atd.)

12 12 Současné postavení AV ČR 1/4 Zdroj: WoS Produkce hlavních typů publikací AV ČR v časové ose 0500010000150002000025000 domácím Příspěvek ve sborníku zahraničním celek Monografie kapitola V šechny články Ostatní články Impakt. články počet prací 2003 - 2007 2004 - 2008 Příspěvek ve sborníku Monografie

13 13 Současné postavení AV ČR 2/4 Karel Aim Akademický bulletin, říjen 2009 Některá fakta a mýty o financování Akademie věd (zejména o tzv. institucionální podpoře)Některá fakta a mýty o financování Akademie věd (zejména o tzv. institucionální podpoře) Skutečná institucionální podpora se dobře pozná podle toho, že pokud není instituci poskytnuta, instituce zaniká … AV ČR prokazatelně vždy podporovala navyšování veřejných výdajů na VaV pro VŠ a další výzkumné organizace. Jiří Rákosník Akademický bulletin, září 2009 Zvyšovala se celková podpora výzkumných záměrů v AV ČR?Zvyšovala se celková podpora výzkumných záměrů v AV ČR? … vládou schválené výdaje pro příslušný rok byly vždy výrazně nižší a podle toho byly každoročně aktualizovány (tj. snižovány) částky v rozhodnutích o podpoře výzkumných záměrů.

14 14 Současné postavení AV ČR 3/4 Zdroj: ASEP

15 15 Současné postavení AV ČR 4/4 Zdroj: WoS Podíl AV ČR a UK na citačním indexu ČR, 2000-2008 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 200020012002200320042005200620072008 Podíl AV ČR a UK na vědecké produkci ČR, 2000-2008 (počet záznamů ve Web of Science) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 200020012002200320042005200620072008 ostatníAV + UK

16 16 Vize dalšího vývoje AV ČR - Jak orientovat budoucí vývoj Akademie věd a jejích pracovišť? 1/3 Vytvoření systémových podmínek pro spolupráci s podnikatelskou sférou: 2000 - „Koncepce AV ČR na začátku 21. století“ 2004 - „Koncepce rozvoje výzkumu a vývoje v AV ČR pro období 2005- 2008“ 2007 - přechod ústavů AV ČR na formu veřejných výzkumných institucí  posun těžiště vědecké práce od řešení projektů z oblasti čistého základního výzkumu k řešení projektů tzv. orientovaného základního výzkumu

17 17 Vize dalšího vývoje AV ČR - Jak orientovat budoucí vývoj Akademie věd a jejích pracovišť? 2/3 Vize – AV ČR bude nadále utvářet svůj profil jako instituce špičkového základního výzkumu, s důrazem na strategickou orientaci jeho výsledků podle společensko-ekonomických priorit a aktuálních trendů světové vědy Politika strategických potřeb rozvoje ČR - vodítko pro strategické orientování základního výzkumu Profilace výzkumných aktivit AV ČR - nástroj vnitřní orientace základního výzkumu

18 18 Vize dalšího vývoje AV ČR - Jak orientovat budoucí vývoj Akademie věd a jejích pracovišť? 3/3 2010 - kritické hodnocení pracovišť AV ČR v souladu s „Koncepcí způsobu hodnocení výsledků VaV a s tím souvisejícím rozdělováním institucionální podpory“. V rámci tohoto hodnocení bude AV ČR mimo jiné: posuzovat výzkumné aktivity s důrazem na zohlednění společensko- ekonomických priorit ČR; přisuzovat odpovídající význam výsledkům aplikovaného výzkumu a jejich uplatnění v praxi; posuzovat spolupráci s aplikační i podnikatelskou sférou a dalšími potenciálními uživateli výsledků výzkumu.  Závěry hodnocení se budou ještě výrazněji promítat do diferencované výše institucionální podpory jednotlivých pracovišť a do nových priorit ve vnitřní politice AV ČR se zohledněním dosahovaných výsledků, aktuálních trendů světové vědy a společensko-ekonomických preferencí.

19 19 Návrh implementačních opatření 1/3 Úkoly AV ČR: klást důraz na budování kompetence, zvyšování kvality vědecké práce a na strategickou orientaci výzkumu do ekonomicky a společensky důležitých oblastí; nadále efektivně organizovat soustavu pracovišť AV ČR; alokovat institucionální prostředky na základě periodického hodnocení pracovišť s využitím mezinárodních standardů, a to zejména s ohledem na kvalitu a společensko-ekonomický přínos dosahovaných výsledků; uskutečňovat výzkum v propojení s dalšími aktéry systému VaVaI v ČR, aktivně se zapojovat do vytváření společných týmů a klást důraz na partnerství subjektů výzkumné, aplikační a veřejné sféry; posilovat mezinárodní konkurenceschopnost pracovišť AV ČR, ještě více se otevřít mezinárodní spolupráci, pokračovat v integrování výzkumných týmů a pracovišť AV ČR do mezinárodních a evropských struktur;

20 20 Návrh implementačních opatření 2/3 Úkoly AV ČR (pokračování): zlepšovat podmínky pro doktorské studium na půdě AV ČR, a to jak v rámci jednotlivých pracovišť, tak celoakademicky nabízenými podpůrnými aktivitami; vytvářet na pracovištích AV ČR vhodné podmínky pro badatelskou činnost excelentních pracovníků a týmů, talentovaných mladých vědců a významných zahraničních vědců; budovat a provozovat velké výzkumné infrastruktury a umožnit jejich využívání vysokými školami a dalšími výzkumnými institucemi; usnadňovat zakládání spin-off firem; aktivně přistupovat k ochraně práv k duševnímu vlastnictví, k licenční problematice a dbát na dodržování vědecké i obecně lidské etiky; nadále budovat infrastrukturu výzkumu v AV ČR, vybavovat pracoviště přístroji a zařízeními na odpovídající mezinárodní úrovni a případně zakládat nová specializovaná pracoviště.

21 21 Návrh implementačních opatření 3/3 Vládní opatření: formulovat politiku strategických potřeb rozvoje ČR; vymezit působnost jednotlivých aktérů v systému VaVaI kompetenčním zákonem a zajistit koordinaci jejich hlavních aktivit; zřídit koordinační orgán na ústřední úrovni státní správy s odpovědností za VaVaI; iniciovat přípravu nového zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací; zajistit demokratický partnerský vztah mezi veřejnými vysokými školami a veřejnými výzkumnými institucemi; zavést mezinárodně osvědčené metody hodnocení vědecké výkonnosti pro všechny instituce zabývající se výzkumem a vývojem v ČR; zajistit přiměřenou finanční podporu výzkumu a vývoje z veřejných prostředků se zohledněním výsledků hodnocení; financovat provoz výzkumných pracovišť vybudovaných v rámci programů podporovaných ze strukturálních fondů EU; financovat doktorské studijní programy a udílet doktorské tituly Ph.D. na pracovištích AV ČR; motivovat soukromou sféru k finanční podpoře výzkumu a vývoje, ke spolupráci při transferu nových poznatků do praxe a využívat nepřímých nástrojů podpory VaV; odstranit existující bariéry pro národní, mezinárodní a mezisektorovou mobilitu vědeckých pracovníků.

22 22 Návrh legislativních opatření 1/2 Urychleně je třeba připravit novou zákonnou úpravu s cílem: formulovat základní koncepci veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací v souladu s praxí vyspělých evropských zemí; stanovit mechanismus, který by zajišťoval (i) stabilitu a předvídatelnost institucionálního financování z veřejných prostředků a (ii) korektní rozdělování institucionální podpory výzkumným organizacím; zajistit, aby prostředky rozpočtové kapitoly AV ČR byly navýšeny o náklady spojené s uskutečňováním doktorských studijních programů, které ukládá pracovištím Akademie věd zákon č. 283/1992 Sb., o AV ČR; přehodnotit současnou úlohu, způsob práce a postavení RVVI v systému VaVaI; přehodnotit všechna ustanovení, o která se opíralo zavedení metodiky hodnocení výsledků výzkumu a následně i centrální určování výše veřejné podpory na činnost jednotlivých institucí; stanovit základní rámec veřejné podpory VaVaI, podrobná ustanovení technického, organizačního a procedurálního rázu přenést do jednoho nebo více prováděcích předpisů.

23 23 Návrh legislativních opatření 2/2 Novou právní úpravu vyžaduje v některých oblastech problematika vztahů mezi AV ČR a VVŠ: zakotvit rovný partnerský vztah mezi veřejnými vysokými školami a veřejnými výzkumnými institucemi; umožnit vybraným veřejným výzkumným institucím samostatně uskutečňovat doktorské studijní programy (za předpokladu úspěšné akreditace); uzákonit obnovenou vědeckou hodnost „doktor věd“ (DSc.).

24 24 Pro naplnění vize AV ČR a pro skutečnou a úspěšnou reformu systému vědy a výzkumu v ČR je zapotřebí: vést seriózní dialog a kriticky reflektovat postoje všech klíčových aktérů systému VaVaI; obnovit důvěru vědecké obce ve způsoby a mechanismy rozhodování o oblasti vědy a výzkumu; revidovat a upravit střednědobý výhled výdajů SR na VaVaI na léta 2011 a 2012 v souladu s usnesením Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Závěr

25 25 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "XXXV. zasedání Akademického sněmu AV ČR 15. prosince 2009 Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR www.avcr.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google