Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postup nacházení kreativního konceptuálního návrhu - redesign Jakub JURA Ústav přístrojové a řídicí techniky, Fakulta strojní, ČVUT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postup nacházení kreativního konceptuálního návrhu - redesign Jakub JURA Ústav přístrojové a řídicí techniky, Fakulta strojní, ČVUT."— Transkript prezentace:

1 Postup nacházení kreativního konceptuálního návrhu - redesign Jakub JURA Jakub.Jura@fs.cvut.cz Ústav přístrojové a řídicí techniky, Fakulta strojní, ČVUT v Praze, Technická 4, 166 07 Praha 6 Experimentální práce s CRDP 20.4.2010

2 Konceptuální navrhování Fáze návrhu –Předběžný návrh (early design).Účelem předběžného návrhu je zformulovat požadavky, funkce a vlastnosti navrhovaného systému. –Konceptuální návrh (conceptual design). Účelem konceptuálního návrhu je zformulovat základní principy fungování navrhovaného systému. –Detailní návrh (detailed design). Účelem detailního návrhu je obvykle návrh a výpočet konkrétní podoby produktu (tvary, rozměry, materiál atd.). (Bíla, Tlapák 2004)

3 Konceptuální navrhování Konceptuální návrh vede od specifikace cílového produktu k syntéze funkcionální struktury, obvykle nazývané schéma (Bíla, Tlapák 2004). To obvykle vysvětluje funkci cíle navrhování a popisuje základy struktury cílového návrhu (komponenty, vztahy mezi nimi, rámcové výpočty).

4 Příklad konceptuálního návrhu s počítačovou podporou Principem zařízení pro měření průtoku je kmitání křidélka (30) způsobené prouděním plynu. To je principielně ovlivněno nejen rychlostí proudění, které měříme, ale také tvarem stěny interakční komory (27) a umístěním křidélka (30) v této komoře a omezením pohybu křidélka pomocí kolíků (31, 32, 33). x = PNEU { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/8/2289176/slides/slide_4.jpg", "name": "Příklad konceptuálního návrhu s počítačovou podporou Principem zařízení pro měření průtoku je kmitání křidélka (30) způsobené prouděním plynu.", "description": "To je principielně ovlivněno nejen rychlostí proudění, které měříme, ale také tvarem stěny interakční komory (27) a umístěním křidélka (30) v této komoře a omezením pohybu křidélka pomocí kolíků (31, 32, 33). x = PNEU

5 Příklad: vklíněnec a friend Účelem zařízení je vytvoření pevného bodu ve skále za účelem jištění horolezce. Vklíněnec je starší a princip jeho fungování vedl nejdříve k excentrickému vklíněnci a následně k tzv. friendu. Obrázky: http://www.horolezeckametodika.cz/http://www.horolezeckametodika.cz/

6 Vklíněnec Principem fungování je opření se klínu o dvě strany skalní štěrbiny. Tím se vklíněnec ve své ose zafixuje. Při zvýšeném zatížení (např. při pádu) se vklíněc ještě více upevňuje ve štěrbině (mnohdy natolik, že je obtížné jej vyndat). Obrázky: http://www.horolezeckametodika.cz/http://www.horolezeckametodika.cz/

7 Hexcentrik Principem fungování je excentrické uložení provazu, který z šestihranu vychází. Tím dochází k pootáčení a tím zvyšování tření ve štěrbině (s rostoucím zatížením).

8 Friend Friend funguje na principu dvou excentrů, které se při zátěži více rozvírají a tím zvyšují tření, což je princip, na kterém friend funguje. V nezatíženém stavu friend rozevírá pouze pružina - tím zajišťuje, aby se ani v nezatíženém stavu nepohnul. V odlehčeném stavu je však možné frend také vyndat a to překonáním síly pružiny uvolňovacím táhlem. Obrázky: http://www.horolezeckametodika.cz/http://www.horolezeckametodika.cz/

9 Spárové smyce Smyce se v lehce povoleném stavu zastrkují do spáry. A) Plochá - po zatížení se uzel dotáhne a tím ztuhne a v žádaném směru je ve spáře zaseklý. B) Excentrická - Při zatížení se uzel navíc naklání do nitra spáry a lépe v ní drží.

10 Příklad: vklíněnec Jako množinu známých řešení bychom mohli využít rozličné specielní použití vklíněnce (spojení více vklíněnců) a jeho modifikace (abalaky, hexcentriky) a použití smycí (podobný princip, ale jiný materiál). Obrázky: http://www.horolezeckametodika.cz/http://www.horolezeckametodika.cz/

11 Emergence Za emergentní jev můžeme obecně pokládat cokoliv, co je na určité „vyšší" úrovni zřetelné a svébytné (symetrický tvar sněhové vločky), kauzálně působivé (úder pěsti), či jakkoliv jinak pozoruhodné (lavina, inflace), a na co lze hledět jako na důsledek vlastností a chování prvků nějaké „nižší" úrovně (molekul H 2 O, svalových buněk, sněhových vloček, ekonomických subjektů), přičemž to není snadné nebo dokonce možné prostředky této nižší úrovně popsat, vymezit či předpovědět (Hillis 1989).

12 Emergence Negativní emergentní jevy mají nejčastěji podobu neočekávaných situací, které se snažíme předvídat, či detekovat Pozitivních emergentní jevy, tedy ty, které považujeme za žádoucí. Jejich příkladem je emergence nového řešení v kreativním konceptuálním navrhování.

13 Intenze a emergentní kalkul Intenze jsou ve Fregeovském smyslu definovaná jako zobrazení z množiny všech možných světů (PSW) do příslušné množiny (extenze) hodnot. ψ: PSW  extenze Možný svět: (Materna 1995) jako maximální množinu všech faktů o světě, které neobsahují logický spor. Ψ propozice:PSW  {pravda, nepravda} Ψ veličina:PSW  {R} Ψ vlastnosti:PSW  {{M1}, {M2}, … {Mi}} Ψ role:PSW  {individua} Ψ emergentní jev:PSW  {emergentní řešení}

14 Intenze a emergentní kalkul Teorie rolí Emergentní syntéza Teorie množin Matematika Kalkul logiky PSW množina všech možných světů (maximální souhrn faktů, které mohou platit) pravdivostn í hodnoty např.: pravda / nepravda čísla např.: R + množiny, třídy např.: {jeleni, srnci, extroverti, introverti …} individua např.: Peirce, Frege, Church výrok (propozice) veličina vlastnost, predikát individuální úřad, role emergentní řešení emergentní jevy Intenze Extenze (Bíla, Tlapák 2004)

15 Algoritmus CRDP (Conceptula ReDesign Process využívající emergentního kalkulu) Algoritmus vychází z množin znalostních prvků: –S … známá řešení, –Q … kritéria pro nová řešení a –P … formační parametry, což jsou operace, relace atd., které popisují možné cesty od vetera k novu. X … základní množina znalostních prvků, vytvořená jako kombinace předchozích tří množin S, Q a P. Výpočet je realizován na třech kontextech: –Lokální kontext (LOC) redukuje operace s prvky množiny X na operace s prvky bází. –Problémový kontext (PCX) obsahuje expertní odhad specielních charakteristik řešení X. –Globální kontext (GLB). Návrhy na nová řešení x jsou zapsána ve specifikačním jazyce GLB pomocí jeho preformovaných sémantických struktur. (Bíla & Tlapák 2005), (Bíla, Tlapák & Jura 2006), (Bíla, Brandejský, Bukovský, Jura 2006)

16 Algoritmus CRDP (Conceptula ReDesign Process využívající emergentního kalkulu) Krok 1. Zadají se množiny S,Q,P a sestrojí se X. Krok 2. Vytvoří se kontexty pro prvky X. Krok 3. Generuje se poloha nového prvku x e v kontextech GLB a PCX. Krok 4.Vypočítává se hodnota DE a DEF. Krok 5. Pro prvky splňující DEF Emergent (x e ) ≥ 0.5 se provádí kontrola možnosti rozšíření některé báze lokálního kontextu. Krok 6. Pro prvky splňující podmínky rozšíření báze se postupuje dále k interpretaci. (Bíla & Tlapák 2005), (Bíla, Tlapák & Jura 2006), (Bíla, Brandejský, Bukovský, Jura 2006)

17 Ontologie v AI Ontologie je explicitní specifikace konceptualizace (Gruber 1993). Ontologie je formální specifikaci sdílené konceptualizace (Borst 1997). Ontologie obsahují množiny specifikací a definic konceptů a relací určených pro popis jednotlivých problémových oblastí. Ontologie je rovinou konceptualizace (Bíla), řezem realitou, resp. jazykovou verzí světa, kterou komunikanté znají a uznávají.

18 Ontologie GLB Kombinuje prvky obecných sémantických sítí s prvky jazyka UML. Ontologie GLB je úlohová a předmětová GLB pracuje s popisem (prvků a komponent), který není postaven na číselných charakteristikách. Použitý kontextový popis je kompromisem sémantického modelování, kódování a srozumitelnosti. (Bíla, Tlapák 2004)

19 Pole aktivit (Field of activities) Pole aktivit se skládá z hlavní podvrstvy principy 1 (jméno) Ta má další vrstvu principy 2 (bližší specifikace) Ta se skládá z dvou vrstev: –Principy 3 - označuje vrstvu vnitřního chování principů (stavový diagram UML) –Principy 4 - označuje vrstvu popisu vnějšího chování principů (sekvenční diagram UML

20 GLB Expl GLB FAct GLB Env GLB Princ1 GLB Princ2 GLB Princ3 GLB Princ4 State diagram UML Stratum for the description of an internal behaviour Sequential diagram UML Stratum for the description of an external behaviour Specification Name Fields of Activities Environment Explanation principy Uspořádání ontologie GLB

21 Hierarchie a vzájemné zapouštění vrstev a podvrstev ontologie GLB GLB = >> GLB Env >

22 Lokalizace znalostních prvků polí aktivit GLB

23 Nosiče ontologie GLB Vrstvy a podvrstvy GLB FAct, GLB Princ1, GLB Princ2 mají strukturu modelů GLB p = Fam p,  (Fam p ) vrstvy a podvrstvy GLB Expl, GLB Princ3, GLB Princ4 a GLB Env mají strukturu algeber GLB p = Fam p, F(Fam p )

24 Nosiče ontologie GLB Nosiče algeber a modelů budeme nazývat “rodina” (“Family” s označením Fam) a jejich prvky “formační prostory” (“Formation Space” s označením FS).

25 Formační prostory polí aktivit Nosič „ Fam FAct “ obsahuje formačn í prostory pol í aktivit, (např. Mechanika, Elektrotechnika, „ Pneumatika, apod.). Fam FAct =  ME, PNU, HME, ELS, MSF, TCS, LGS, ORG, MAT, STRUCT, ENV … 

26 P ol e aktivit ME … Mechani cké, PNU … Pneumatic ké, HME … Hydro m echanic ké, ELS … Electromagnetic ké and e lectronic ké, MSF … Mathematic ké, s ymbolic ké a f orm á l ní TCS … Technologic ké k onstru kce ( mosty, rámy, spojovací prvky, konteinery atd.), LGS … Legislati vní prostředky ( konvence, nařízení, příkazy, zákazy, povolení, normy, zákony atd. ), STRUCT … Stru k tur y prvků systému (struktury interagujících formačních prostorů), ORG … Organizační pole aktivit, MAT … Materiály, ENV … Environment

27 ZkratkaNázevPopisPříklady ME Mechanické Zařízení i jejich součásti jejichž funkce je odvozena z funkčních principů mechaniky těles. Obvyklé strojní součásti jako převody ( ozubená kola, řemenové, řetězové převody), spojovací prvky (klíny, pera, kolíky, závity etc.) i celé mechanismy. PNU Pneumatické Zařízení i jejich součásti jejichž funkce je odvozena z funkčních principů mechaniky plynů. Pneumatické technické prvky jako rozvaděče, pneumotory, fluidikové prvky AND, OR, MEM, klapka/tryska. HME Hydromechanické Zařízení i jejich součásti jejichž funkce je odvozena z funkčních principů mechaniky kapalin. Hydraulické elementy jako například hydraulické rozvaděče, hydromotory atp. ELS Electromagnetické a elektronické Zařízení i jejich součásti jejichž funkce je odvozena z funkčních principů teorie elektromagnetismu, alektrotechniky, elektroniky atp. Elektrické stroje a zařízení (elektromotory, transformátory, jističe, stykače atp.), řídicí elektronické systémy (regulátory IPC, PLC atp.) MSF Matematické, symbolické a formální Různé formální symbolické systémy.Různé algebry (klasická, vyšší algeb. Struktury, boolova, univerzální al gebra), systémy logik (FL, VL, PL, ModL, TempL atp.) TCS Technologické konstrukce Podpůrné technické systémymosty, rámy, obaly, spoje, komponenty, konteinery LGS Legislativní prostředky Právní, normativní a normotvorné pole aktivit Obecné struktury normativní logiky (příkázáno O, zakázáno F povoleno P), sociokulturní a legislativní normativy, STRUCT Struktury Struktury prvků systému ORG Organizační pole MAT Materiály Materiály a jejich struktury.Různé typy materiálů, ocel, slitina, plast, keramika, kompozity, přírodní materiály atd. A jejich struktury – u ocele např. austenit, ledeburit, perlit, banit atp. ENV Prostředí Okolní prostředí popisovaného systému, s kterým interaguje. Krajina, příroda, ale také například jiné technické prvky, tvořící okolí popisovaného jsoucna.

28 Příklad: vklíněnec a friend O principu fungování vklíněnce a friendu můžeme uvažovat v kontextu polí aktivit: MECH … mechanické TCS … technologické konstrukce Obrázky: http://www.horolezeckametodika.cz/http://www.horolezeckametodika.cz/

29 Formační prostory principů 1 Nosič „Fam Princ1 “ obsahuje formační prostory první vrstvy principů (např. „Agg“ (Agregace), „Trans“ (Transformace), „R-Eff“ (Relativní efekt), apod.). Fam Princ1 =  Agg, Trns, Contr, Protc, Cnstr, R-Eff, Instr, Dam, Emb, Prod 

30 Formační prostory principů 1 Agg … Aggregation, Trns … Transformation, Contr … Control, Protc … Protection, Cnstr … Constructions, R-Eff … Relative Effects, Instr … Instrumental, Dam … Damage, Emb … Embedding, Prod … Production.

31 Formační prostory principů 2 Nosič „Fam Princ2 “ obsahuje formační prostory druhé vrstvy principů (např. „Accum“ (Akumulace), „Synth“ (Syntéza) – k principu „Agg“ 1.vrstvy, nebo „Transfer“ (Transformace se změnou vnitřních vlastností transformované substance), „Transms“ (Transmission) – k principu „Trans“ 1.vrstvy principů, apod.).

32 Formační prostory principů 2 Fam Princ2 =  Agg, Trns, Contr, Protc, Cnstr, R-Eff, Inst, Dam, Emb, Prod }

33 Formační prostory principů 2 Accum … Accumulation (Aggregation without change of the aggregated components), Synth … Synthesis (Aggregation with a change of the aggregated components), ChCarr … Change of Energy Carriers, ChCarrV … Change of Carrier Variables, Transfer … Change of position of energy matter with possible changes of the internal properties, Transms … (Transmission) Change of position of energy matter without changes of the internal properties, ChBeh …. Change of Behavior of Energy matter, ChVVal … Change of Values of descriptive Variables, Rep … Repression of an effect (process, principle), Supp … Support of an effect (process, principle), Catal … Catalysation of an effect (process, principle), Analog … Analog control of an effect (process, principle),

34 Logic … Logic control of an effect (process, principle), F-Logic … Fuzzy Logic control of an effect (process, principle), ProtcProd … Protection of Products, ProtcProp … Protection of Properties, ConsvState … Conservation of a State, Separ... to Separate, Fix … to Fix, Bear … to Bear, Content … to form a volume, Join … to Join, Shape …to Shape, Milieu … to form a Milieu, Filter … Filter, Joint … Joint, Bearing … generalized Bearing, Tool … Tool, Material … Material, Means … Means (non special facilities to help an effect or action), Discard … to Discard (to eliminate the existence), Contamin … to Contaminate, Destruct … to Destruct, InConstr … to embed in a system and to use the functionality (of the embedded system or of both), Include … to embed without specified utilisation of functionalities, Anbnex … to Annex, Objects … production of Objects, UnivQual … production of Universal Qualities (money, water, light, foodstuffs), UnivPower … production of Universal Powers (electrical energy, heat).

35 Příklad: vklíněnec Vklíněnec můžeme v specifikačním jazyce GLB popsat následujícím znakovým řetězcem: x = Agg (Accum) & Trns (ChVVal) & Contr (Analog) & TCS Agg (Accum) & Cnstr (Fix & Shape) & Emb (InContr & Annex) Vyjadřujeme tím, že na mechanickém poli aktivit je jeho funkce založena na změně chování při zátěži a tato změna je řízena a podporována spojitě. Z konstrukčního hlediska jde o především o spojení a tvar vklíněnce. Důležitá je také interakce s prostředím, neboť vklíněnec je při své funkci do prostředí začleněn. Obrázky: http://www.horolezeckametodika.cz/http://www.horolezeckametodika.cz/

36 Formační prostory principů 3 Nosič „Fam Princ3 “ obsahuje stavy a přechody stavových diagramů UML vztažené k dané ontologii.

37 Formační prostory principů 4 Nosič „Fam Princ4 “ obsahuje objekty, události a podmínky sekvenčních diagramů UML vztažené k dané ontologii.

38 Výstup algoritmu CRDP Ontologie GLB má návrháři napovědět, ze kterých polí aktivit a principů složit nové zařízení.

39 Příklad: friend Algoritmus CRDP může vygenerovat například následující znakový řetězec, jakožto redesign vklíněnce: x = MECH AND AND Cnstr AND R-Eff > AND ENV > Obrázky: http://www.horolezeckametodika.cz/http://www.horolezeckametodika.cz/

40 Interpretace Interpretace je převedení jevu do jazyka. Interpretace je výklad textu (souhrn úvah, kterými určujeme přesný smysl textu). Interpretace je náhrada rozhovoru s autorem textu, který obvykle již není možný. Interpretace GLB je interpretací pro překlad a pro inferenci.

41 Interpretace GLB Jádro interpretačního systému je založeno na konstrukci zobrazení (  ), které spojuje gramaticky korektní znakové řetězce s jejich sémantickým obsahem a to v kontextu řešení úloh a problémů konceptuálního designu a redesignu. (Jura, Bíla, 2007)

42 Gestalt

43 Interpretace ontologie GLB Slovník jednotlivých výrazů + příkladyTCS, ME, …. Slovník základních řetězů + příkladySTRUCT (agg) Slovník rozšířených řetězů + příkladySTRUCT (agg(acc)) Slovník základních spojení + příkladySTRUCT (agg(acc)) AND ELS (trasn(chcar) Slovník zanořených spojení + příklady STRUCT (agg(acc) AND (trasn(chcar) Slovník kombinací zanořených a základních spojení + příkladySTRUCT (agg(acc) AND (trasn(chcar)

44 Zobrazování interpretace STRUCT Agg Synth Trns ChCarr Trns ChBeh ME Ch AND STRUCTME Agg Synt h Trns ChC arr Trns ChB eh

45 Příklad: friend zobrazení znakového řetězce MECH Emb Include ENV Ch AND Contr AnalogSupp AND Trns ChBehChVal AND Cnstr JoinBear AND Shape R-Eff Joint

46 Příklad: x e zobrazení znakového řetězce ME TCS Xe AND Trns R-Eff JointBearing AND Shape Cnstr R-Eff Bearing ChVVal

47 Interpretace znakového řetězce: STRUCT(Agg(Synth)) struktura koho, čeho agregace typu syntéza způsob uspořádání, vztahy mezi prvky, resp. uspořádání samo shluknutí, složenina spojení, složení, seskupení Skládání, složení. Agregace se změnou agregovaných komponent. Spojení s přidanou hodnotou. (Zde jen v kontextu agregace). z latinského základu STAz latinského. aggregar, které je složené z a – grex (stádo) z řec. synthesis (skládání) z syn- + ti-thémi (klad), podobnost s thema (téma) Změna struktury uspořádání se změnou komponent. Použijeme stejných prvků (součástí), ale smontujeme je jinak, čímž sestava získá nové funkčnosti. Přechod od pevné kladky k volné Zapojení reproduktoru jako mikrofonu.

48 Interpretace znakového řetězce: STRUCT(Trns(ChCarr)) struktura koho, čeho transformace typu změna energetického nosiče způsob uspořádání, vztahy mezi prvky, resp. uspořádání samo proměna, přetvoření, přeměnazměna nosiče energie, kterým může být například elektrický náboj, tlak v kapalině, či plynu, atomové jádro atd. z latinského základu STAtrans = pře, přes, za formare = lat. formovat, tvořit. Od forme, které vzniklo přesmyčkou z řeckého morfé Změna struktury uspořádání, která povede k využití jiných forem přenosu energie. Změna v struktuře nosič-prvek a jejich vazbě. Změníme nosiče energie v systému (stlačený vzduch, elektrická energie, mechanická energie apod.). To vyžaduje i příslušnou změnu součástí. ME – mechanická energie. Nosič: tuhé těleso. Různé podtypy energie.: kinetická, potenciální, deformační, setrvačník, pružina, závaží atd.

49 Interpretace znakového řetězce: ME(Trns(ChVVal)) Mechanika koho, čeho transformace typu změna energetického nosiče Machinace, přelstění přírody. Dnes obor fyziky, který se zabývá mechanickým pohybem, tedy přemísťováním těles v prostoru a čase a změnami velikostí a tvarů těles proměna, přetvoření, přeměnazměna hodnoty klíčové (určující) veličiny z latinského základu Mechanétrans = pře, přes, za formare = lat. formovat, tvořit. Od forme, které vzniklo přesmyčkou z řeckého morfé Změna hodnoty klíčové mechanické veličiny. Změna v struktuře nosič-prvek a jejich vazbě. Změníme nosiče energie v systému (stlačený vzduch, elektrická energie, mechanická energie apod.). To vyžaduje i příslušnou změnu součástí. ME – mechanická energie. Nosič: tuhé těleso. Různé podtypy energie.: kinetická, potenciální, deformační, setrvačník, pružina, závaží atd.

50 ME R-Eff Bearing Mechanický princip ložiska, resp. Uložení TCS Cnstr Shape Technologické vytvarování funkční části do tvaru klínu Nápady ME Trns ChVVal

51 Interpretace znakového řetězce: Tento řetězec znamená, že v celkovém uspořádání systému dojde ke změně energetických nosičů. Přitom dojde také ke změně energetických nosičů na poli aktivit elektrotechnických systémů. Například na strukturní úrovni dojde ke změně nosiče energie (převodu, transformaci) z elektrického na mechanický, což vyžaduje i změnu nosiče v elektrotechnickém systému – přechod (transformaci) mezi řídicí a výkonovou složkou (napěťové úrovně, přizpůsobení průřezů vodičů potřebám výkonového obvodu, který dále transformuje elektrickou energii na mechanickou). STRUCT(Trns(ChCarr)) AND ELS(Trns(ChCarr))

52 Gramatika GLB Gramatika umožňuje generovat smysluplné a interpretovatelné znakové řetězce v jazyce GLB. Navrhovaná gramatika je formulována jako bezkontextová. Gramatika se skládá z: –definice hlavní struktury (general grammar pattern) znakových řetězců (sing chains) a ze –seznamu zakázaných znakových řetězců (forbidden grammar forms) (Jura, Bíla, 2007)

53 General grammar pattern Ch = >> AND >> > AND >> > … AND >> > >, α 1, α 2,…, α n  Fam FAct β 11, β 21, …, β kn  Fam Princ1, γ 11, γ 21, …, γ kn  Fam Princ2, AND …spojovací operátor s významem logické konjunkce “ ” a “,” jsou znakové separátory

54 Tabulka vybraných zakázaných řetězů F Act Princ1Princ2PopisVysvětlení MSFR-Eff Bearing Relative Effects - generalized Bearing. V současnosti není obvyklé realizovat zobecněné ložisko pomocí matematických formalismů Emb Include Embedding - to embed without specified utilisation of functionalities Funkce a struktura jsou v matematice silně spjaty a není možné cokoliv do této struktury zabudovat aniž by to mělo na její funkci vliv. Annex Embedding - to Annex. Operace zabrání není obvykle zapracovaná do matematických formalismů. Prod UnivQual Production of Universal Qualities (money, water, light, foodstuffs), Matematické a formální struktury obvykle produkují zase jen matematické a formalin struktury. UnivPower Production of Universal Powers (electrical energy, heat). Matematické a formální struktury obvykle produkují zase jen matematické a formalin struktury. LGSTrns ChCarr Transformation - Change of Energy Carriers. V současnosti není obvyklé realizovat změnu nosiče energie na legislativním poli aktivit. ChCarrV Transformation - Change of Carrier Variables. V současnosti není obvyklé realizovat změnu proměnné nosiče na legislativním poli aktivit. Transms Transformation - (Transmission) Change of position of energy matter without changes of the internal properties. V současnosti není obvyklé realizovat změnu stavu energetické substance na legislativním poli aktivit. R-Eff Bearing Relative Effects - generalized Bearing. V současnosti není obvyklé realizovat zobecněné ložisko na legislativním poli aktivit. Prod UnivQual Production of Universal Qualities (money, water, light, foodstuffs), Ačkoliv je možné popsat produkci univerzálních kvalit použitím legislativních prostředků, tak legislativní prostředky neprodukují univerzální kvality sami o sobě. UnivPower Production of Universal Powers (electrical energy, heat). Ačkoliv je možné popsat produkci univerzální energie použitím legislativních prostředků, tak legislativní prostředky neprodukují univerzální energii sami o sobě. ORGTrns ChCarr Transformation - Change of Energy Carriers. V současnosti není obvyklé realizovat změnu nosiče energie na organizačním poli aktivit. Cnstr - Constructions principles (to Separate, to Fix, to Bear, to form a volume, to Join, to Shape, to form a Milieu) Konstrukční principy jsou obvykle realizovány na technickém nebo fzyikálním poli aktivit.

55 Příklad – Malá pontonová elektrárna Mechanické segmenty (pontony) jsou se pohybují v závislosti na mořských vlnách. Pontony jsou navzájem spojené. Nepravidelný oscilační pohyb pontonů je transformován na jednosměrný rotační pohyb, který pohybuje rotorem alternátoru. (Bíla, Tlapák 2005)

56 Závěr Interpretace znakových řetězců s popisem nového zařízení je klíčový proces syntézy konceptuálního návrhu, při kterém emerguje výsledné řešení.

57 Koncepční inovace - Protiklíny Využívá se u nich vzájemného vklínění dvou segmentů, jejichž styčnou plochou je šikmá plošina. Buď to jsou dva klíny vůči sobě pohyblivé, přičemž pohyb je usměrňován pomocí drážky, nebo je to klín s vhloubením, ve kterém se pohybuje menší klínek. Jsou určeny do velmi úzkých puklin a spárek. http://www.horolezeckametodika.cz/


Stáhnout ppt "Postup nacházení kreativního konceptuálního návrhu - redesign Jakub JURA Ústav přístrojové a řídicí techniky, Fakulta strojní, ČVUT."

Podobné prezentace


Reklamy Google