Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Patologická fyziologie jako věda 30. 9. 2009 Všeobecné lékařství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Patologická fyziologie jako věda 30. 9. 2009 Všeobecné lékařství."— Transkript prezentace:

1 Patologická fyziologie jako věda 30. 9. 2009 Všeobecné lékařství

2 Patologická fyziologie jako věda je nauka o etiologii a patogeneze nemoci, založená na experimentálních výsledcích a klinickém pozorování. Etiologie Etiologie pojednává o příčinách nemocí Patogeneze Patogeneze se zabývá rozvojem onemocnění Symptom (=příznak) Symptom (=příznak) - rys svědčící pro onemocnění Syndrom Syndrom je soubor příznaků Patologický stav Patologický stav je soubor symptomů

3 Genetics (genomics) in 21 st century  Hypothesis: every disease has its own genetic predisposition, close or distant  Arguments: Every living being is fatal Disease can be a state leading to death Ageing can be a state leading to death (Can be ageing considered a disease?)

4 Mortality  Can be explained by progressive disequilibrium between individual genome and environmental factors  Genome and environmental factors can be changed by different rate  Genome is more inertial

5 Lessons from population genetics Main task towards survival: a sufficient number of individuals must survive for species survival From this point of view, average is substantial, not extremes

6 Genome stability vs. genome variability Genome stability endangered during life time by many repeated DNA replications is preserved by different mechanisms. Genome variability seems to be a source of surviving potencial in changing environmental context.

7 Genome stability Since our genomes are constantly exposed to exogenously-derived (e.g. UV radiation) and endogenously- derived (e.g. metabolically generated reactive oxygen species) DNA damaging agents, an impaired ability to detect and/or respond appropriately to these efects can impact on the maintenance of genetic stability. O´Driscoll M: Curr Genomics. 2008 May; 9(3): 137–146

8 Genome stability There are many examples of human Mendelian disorders defective in the repair of or response to DNA damage. The importance of these pathways is demonstrated by the increase in cancer predisposition and developmental abnormalities associated with these conditions. O´Driscoll M: Curr Genomics. 2008 May; 9(3): 137–146

9 Epigenetic effects Transcriptionally active chromatin is predominantly unmethylated and has high levels of acetylated histone tails. Most mammalian transcription factors have GC-rich binding sites and many have CpGs in their DNA recognition elements. Binding by several of these factors is impeded or abolished by methylation of CpG.

10 How transcription can be modified? By transcription repression By methylation state By acetylation of histone

11 Všeobecná patofyziologie A. Zdraví a nemoc A. Zdraví a nemoc. 1. Definice zdraví a nemoci 2. Patogenní faktory (fyzikální chemické a biologické) a odpověď organismu na ně (adaptace, dysadaptace). 3. Typy a stupně nemoci. 4. Smrt.

12 Všeobecná patofyziologie B: Vliv genetického základu na vznik nemoci nemoci monogenní nemoci polygenní (multifaktoriální) C: Buněčné mechanismy za patologických stavů D. Reakce na poškození tkáňové integrity a infekce. zánět 1. Nespecifická (vrozená) imunita: zánět (imunodefekty, hypersenzitivita a autoimunita) 2. Specifická (získaná) imunita, získané imunitní nemoci (imunodefekty, hypersenzitivita a autoimunita)

13 Všeobecná patofyziologie E: Růst a proliferace 1. Indukce proliferace a hojení ran 2. Maligní proliferace 3. Nádorový růst 4. Malignita a organismus

14 Speciální patofyziologie Molekulární patofyziologie orgánů Patofyziologie orgánů orgánových systémů Patofyziologie orgánových systémů

15 Zdraví a nemoc Jakýkoliv zákon o zdravotní péči musí vycházet z definice zdraví Označení za nemocného může mít pro jednotlivce velké sociální následky Nemoc a zdraví jsou zároveň přírodním a kulturním fenoménem

16 Nemoc subjektivně, Nemoc se vnímá subjektivně, tj. jako individuální zážitek poruchy „cítění se“ nebo „necítění se dobře“, jako pocit churavosti, utrpení, ohrožení, strachu. starosti a bolesti, nevýkonnosti, selhání. Objektivně rozpoznává nemoc lékař podle příznaků porušené struktury a funkce, a to i nezávisle na tom, jsou-li subjektivně vnímány i pacientem.

17 Světová zdravotnická organizace (WHO ) "Zdraví není jen absence nemoci či poruchy, ale je to komplexní stav tělesné, duševní i sociální pohody („well- being“). Tuto definici chápeme jako jisté naznačení ideálního stavu, ke kterému se více či méně přibližujeme. Upozorňuje na pozitivní stránku zdraví, tj. na uspokojování základních potřeb člověka, jeho aspirací, vztahů i cílů. Biologické zdraví je spojeno s pocitem životního uspokojení i celkové pohody, a to nezávisle na metodách jejich zjišťování a měření. Zvyšování dobré pohody jedince tvoří podstatný vklad pro posilování jeho zdravotního stavu. Analogicky to platí i o činnosti řady společenských skupin a organizací. Uvažuje se o zdravé rodině, přátelských skupinách, škole, profesi, obci, ale i obecné politice.

18 Výzva WHO "Zdraví pro všechny" (1982) Zdraví je schopnost vést sociálně a ekonomicky produktivní život". „Zdraví je schopnost vést sociálně a ekonomicky produktivní život". Zdraví přestává být samo o sobě cílem, ale stává se prostředkem pro uskutečňování harmonického vývoje člověka. Vyplývá z toho: potřeba aktivní prevence a) potřeba aktivní prevence, která se zaměřuje na posilování základních předpokladů zdraví, tj. na faktory, které zvyšují odolnost člověka při zvládání nejrůznějších zátěžových okolností života pozitivního aspektu zdraví b) hodnocení pozitivního aspektu zdraví = rozbor vlivů, které udržují a posilují zdraví člověka, pomáhají odstraňovat důsledky mnoha nemocí či poruch a podporují kladné mezilidské vztahy.

19 Zdraví a nemoc Zdraví člověka je podmíněno také těmito skutečnostmi: specifické formy chování a) specifické formy chování zvyšují či přímo vytvářejí rizika vzniku závažných onemocnění (nevhodný životní styl, a to mnohdy již v těhotenství, alkohol, drogy, nevhodné dietní návyky, nedostatek pohybu, selhání ve školách, sociální izolace aj.) záměrně měnit a snižovat rizika b) chování jedince a jeho návyky se mohou záměrně měnit a snižovat rizika různých selhání účelně volené programy preventivních zásahů c) účelně volené programy preventivních zásahů (výchova, osvěta, sítě přátelských vztahů, sociální opora aj.) jsou většinou ekonomicky nenáročné a mnohdy výhodnější než pozdější léčení vzniklých poruch.

20 Stádia rozvoje nemoci Prodromy Akutní Akutní onemocnění (1-21 dní) Chronické Chronické (víc než 40 dní) a) navazující na akutní po časově definované době (chronická bronchitida u kuřáka, navazující na akutní) b) chronické od začátku (Wegenerova granulomatóza)

21 Stádia rozvoje nemoci Chronické onemocnění: stadia Remise- zlepšení až vyhojení Exacerbace Exacerbace- nové vzplanutí Zbytková nemoc Komplikace

22 Kvalitativní a kvantitativní znaky v populaci Kvalitativní znaky Kvalitativní znaky představují alternativu (rozštěp patra) Kvantitativní znaky Kvantitativní znaky (čitatelné-např. počet prstů, metrické-např. krevní tlak, celkový cholesterol) Jejich charakteristika z biologického hlediska: spojitá distribuce v populaci spojitá distribuce v populaci (ideálně podle křivky normálního rozložení) podmíněnost multigenní podmíněnost multigenní problém problém rozhodnout o patologickém rozmezí znaku

23 Alternativní vs. kontinuální model zdraví a nemoci Alternativní model: "Vše nebo nic„ Vliv “velkého” faktoru  heterogennní soubor příčin Samostatné distribuce kvalitatiních znaků Zájem kurativní medicíny Kontinuální model Kontinuální model: Homogenní soubor příčin Homogenní soubor příčin Jediná distribuce znaku v populaci Jediná distribuce znaku v populaci Zájem preventivní medicíny Zájem preventivní medicíny Plynulé přechody mezi zdravím a nemocí Plynulé přechody mezi zdravím a nemocí

24 “normální” distribuce. Nejjednodušší (bino- mický) model vzniku zvonovité, popř. “normální” distribuce. Normální distribuce vzniká, sečítá-li se vliv nekonečně mnoha nekonečně malých faktorů vytvářejících danou proměnnou veličinu (výšku těla, dlouhověkost...)

25 9

26 10

27 Zdravotně (= adaptačně) významné vlastnosti jsou v populaci pod selekčními tlaky. Při změně podmínek se populace může dočasně dostat mimo adaptační optimum – typicky u tzv. komplexních nemocí.  Pokud není populace příliš daleko od optima v daném znaku, vzniká U křivka (symetrické okolo nejčastější hodnoty v populaci- např. mortalita v závislosti na hematokritu), vzniká U křivka (symetrické okolo nejčastější hodnoty v populaci- např. mortalita v závislosti na hematokritu),  Pokud je populace vzdálenější od optima v daném znaku, vzniká J křivka (posunutá mimo nejčastější hodnotu znaku v populaci (např. morbidita v závislosti na hladinách cholesterolu) vzniká J křivka (posunutá mimo nejčastější hodnotu znaku v populaci (např. morbidita v závislosti na hladinách cholesterolu)

28 11 J-křivka morbidity ve vztahu k hladině celkového cholesterolu v populaci: I jedinci s podprůměrnou hodnotou cholesterolu mají v naší populaci zvýšené riziko nemocí spjatých s hladinou cholesterolu.

29 12

30 Způsob určování referenčního (“normálního”) intervalu

31 Co může znamenat poloha pacienta v okraji (nebo i za okrajem) referenčního intervalu: Preinstrumentální chybu (např. příprava pacienta, způsob odběru krve) Instrumentální chybu (rozptyl měření nebo i systematickou chybu např. při spektrofotometrickém stanovení koncentrací látek) Intraindividuální zakolísání měřené veličiny Příslušnost do 5% zdravých osob, které bývají z intervalu vylučovány Eufunkční extrém (norma individua je přitom dodržena) Skutečně patologickou hodnotu daného znaku

32 Problém nevyžádaných hodnot: nevyžádané hodnoty můžeme podle okolností: zopakovat popř. déledobě sledovat (snížení preinstrumentální a instrumentální chyby, intraindividuálního kolísání) doplnit doplnit anamnestickými údaji a dalšími vyšetřeními (zvýšení nebo snížení pravděpodobnosti, že tvoří součást nějakého širšího syndromu či nemoci) zanedbat konečně zanedbat

33 Základní patofyziologické otázky: Jak? Proč????? Odkaz na ÚPF: hhhh tttt tttt pppp :::: //// //// wwww wwww wwww.... mmmm eeee dddd.... mmmm uuuu nnnn iiii.... cccc zzzz //// pppp aaaa tttt ffff yyyy zzzzTěším se příště! Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Přednostka Ústavu patologické fyziologie LF MU email: avasku@med.muni.cz


Stáhnout ppt "Patologická fyziologie jako věda 30. 9. 2009 Všeobecné lékařství."

Podobné prezentace


Reklamy Google