Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gramatémy ve FGP a v PDT II Část 2

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gramatémy ve FGP a v PDT II Část 2"— Transkript prezentace:

1 Gramatémy ve FGP a v PDT II Část 2
Magda Razímová, Zdeněk Žabokrtský

2 Termíny, s nimiž pracujeme
gramatémy atribut wordclass, atribut nodetype slovní druhy sémantické, syntaktické a „tradiční“ t-lema, m-lema, slovní tvar derivace syntaktická a lexikální

3 Slovní druhy sémantické slovní druhy syntaktické slovní druhy
sémantická substantiva / adjektiva / adverbia / slovesa atribut wordclass syntaktické slovní druhy syntaktická substantiva / adjektiva / adverbia / slovesa srov. Šmilauerovo skladebné podstatné jméno… „tradiční“ slovní druhy 10 slovních druhů (substantiva / adjektiva / zájmena…) morfologický tag

4 Vnitřní struktura sémantických substantiv

5 Vnitřní struktura sémantických adjektiv

6 Vnitřní struktura sémantických adverbií

7 Lema vs. slovní tvar t-lema m-lema / lema slovní tvar / forma
reprezentant slova v tektogramatickém stromě tektogramatické lema / trlemma př. matka, &PersPron; m-lema / lema produkt z morfologického taggeru, reprezentant slova v analytickém stromě morfologické lema / ?mrlemma př. matčin, já slovní tvar / forma př. matčině, mně

8 Syntaktická a lexikální derivace
syntaktická derivace změna slovního druhu na základě nové syntaktické funkce (společné sémantické jádro) lexikální derivace mění se sémantika slova deriváty reprezentovány t-lematem výchozího slova Kuryłowicz, J. (1936). Dérivation lexicale et dérivation syntaxique Bulletin de la Société de liguistique de Paris, 37, s. 79–92. Český překlad in: Principy strukturní syntaxe I. Praha, Univerzita Karlova, s. 87–94.

9 Typy syntaktické derivace, které budou zachyceny v PDT2.0
posesivní adjektiva jako deriváty substantiv př. matčin  matka, Pavlův  Pavel posesivní zájmena jako deriváty zájmen osobních př. můj  &PersPron;, čí  kdo deadjektivní adverbia jako deriváty adjektiv př. hezky  hezký m-lema vyplývá z kombinace t-lematu a funktoru

10 Syntaktická derivace a lema
příklad: t-lema: matka m-lema: matčin slovní tvar: matčině…

11 Typy syntaktické derivace, které v PDT 2.0 zachyceny nebudou
deadverbiální adjektiva, př. dnešní  dnes deadjektivní substantiva typ mladost  mladý – typ naivita  naivní deverbativní substantiva typ vyrábění  vyrábět, setí  sít typ výroba  vyrábět, setba  sít deverbativní adjektiva typ vyrábějící  vyrábět – typ vyrobený  vyrábět

12 Typy lexikální derivace, které budou zachyceny v PDT2.0 (i)
pronominální adverbia se směrovým významem jako deriváty adverbií s významem místním m-lema vyplývá z kombinace t-lematu a funktoru př. kudy  kde, tudy  tady pronominální adverbia s různými časovými významy jako deriváty adverbií s významem „kdy“ př. dokdy  kdy, odteď  teď

13 Typy lexikální derivace, které budou zachyceny v PDT2.0 (ii)
řadové, druhové, souborové, dílové číslovky jako deriváty číslovek základních zachyceno gramatémem numertype př. třetí / troje / trojí / třetina  tři neurčitá, tázací, záporná a totalizační zájmena, pronominální číslovky a adverbia jako deriváty zájmen, číslovek a adverbií vztažných zachyceno gramatémem indeftype př. někdo / nikdo / kdokoli  kdo

14 Lexikální derivace a lema
příklad: t-lema: kdo m-lema: někdo slovní tvar: někomu…

15 Atributy nodetype a wordclass
atribut nodetype každý uzel ve stromě 8 typů uzlů – 8 hodnot atribut wordclass pouze u komplexního uzlu (nodetype=“complex“) přináležitost komplexního uzlu k některému ze 4 sémantických slovních druhů (19 podskupin: SemN – 6, SemAdj – 6, SemAdv – 6, SemV) 19 hodnot

16 Gramatémy sentmod number, gender, person, politeness (SemN)
numertype (SemN, SemAdj) indeftype, negation (SemN, SemAdj, SemAdv) degcmp (SemAdj, SemAdv) verbmod, deontmod, dispmod, aspect, tense, resultative, iterativeness (SemV)

17 Hodnoty gramatémů vlastní speciální:
nr = nelze vyloučit ani jednu z vlastních hodnot navíc u všech gramatémů př. v gramatému čísla u substantiva ve větě Vypral si kalhoty nil = není relevantní ani jedna z vlastních hodnot navíc u slovesných gramatémů př. v gramatému času u uzlu reprezentujícího imperativ inher = hodnota gramatému vyplývá (dědí se) z antecedentu uzlu u reflexiv (t-lema &PersPron;) a relativ (kdo apod.)

18 Gramatém sentmod jako jediný z gramatémů přidělován uzlu na základě jeho pozice ve stromě (uzel pod kořenem, řídící uzel přímé řeči), nikoli podle hodnoty atributu wordclass hodnoty enunc: Petr tam nepřišel. Škola. excl: Vyhráli jsme! Auto! desid: Ať se vám daří! Hodně štěstí! imper: Přijďte včas! Pozor! inter: Kdy dnes přijdete? Škola?

19 Gramatém number hodnoty: sg, pl u všech sémantických substantiv
zpravidla odpovídá číslu morfologickému (i u hromadných, látkových, „párových“) ke korespondenci nedochází: u plurálií tantum (př. jedny kalhoty.sg, dvoje kalhoty.pl) u osobních zájmen v případech vykání (sg: vy jste přišel) v případech jako Verše, které kdekdo.pl známe…

20 Gramatém gender u všech sémantických substantiv
hodnota koresponduje s rodem morfologickým hodnoty anim: soused, pes, (přišli) tři inan: hrad, nápad, tisíc fem: sousedka, děti, dveře, miliarda neut: dítě, děvče, kolo, ono, sto, co

21 Gramatém person u uzlů wordclass =“SemN.pron.def.pers“ (t-lema &PersPron;) nebo wordclass=“SemN.pron.indef“ hodnoty 1: Já tam nepůjdu, náš návrh; Verše, které kdekdo známe… 2: Vy už jste se přihlásili, Vy už jste se přihlásil; Zachraň se, kdo můžeš… jinak 3: On sem nepřijde, Jeho názor; Kdo přišel?

22

23 Gramatém politeness u uzlů wordclass=“SemN.pron.def.pers“
jediné t-lema &PersPron; hodnoty: polite: v případech vykání př. Vy jste to ještě nezaplatil? Jste zván vy i s vaším synem… jinak: basic př. Vy jste prohráli?, také Já tam nepůjdu… ?polite / basic př. Vy.nr tam nepůjdete?

24

25 Gramatém numertype číslovky souborové, druhové, řadové a dílové jako lexikální deriváty číslovek základních zachycuje sémantický rys, jímž se derivát liší od výchozí číslovky (?derivém) hodnoty: basic: uzel reprezentuje číslovku základní set: číslovku souborovou (př. troje, stery, kolikery) kind: číslovku druhovou (př. trojí, sterý, kolikerý) ord: číslovku řadovou (př. třetí, stý, kolikátý) frac: číslovku dílovou (př. třetina, setina)

26

27 Gramatém indeftype (i)
zájmena / zájmenné číslovky / zájmenná adverbia neurčitá, tázací, záporná a totalizační jako lexikální deriváty zájmen / číslovek / adverbií vztažných zachycuje sémantický rys, jímž se derivát liší od výchozího slova (?derivém) hodnoty: relat, indef1 až indef6, inter, negat, total1, total2

28

29 Gramatém indeftype (ii)

30 Gramatémy numertype a indeftype
t-lema kolik

31 Gramatém negation u substantiv: jen u slov na -ní / -tí, -ost
u všech adjektiv u negovatelných adverbií hodnoty neg1: nebytí > bytí.neg1, nedodržování (podmínek), nedokonalost; nepěkný; nepříliš, nedaleko neg0: bytí, dodržování dokonalost; pěkný, nekalý; příliš, daleko (u sloves: negace jako samostatný uzel, funktor RHEM)

32

33 Gramatém degcmp hodnoty: pos, comp, sup, acomp
u pojmenovacích sémantických adjektiv (vedle adjektiv také deadjektivní adverbia) nerozlišena na stupňovatelná / nestupňovatelná (?čokoládový: nejčokoládovější čokoláda)  pos: všechny nestupňované tvary acomp: př. starší člověk, vyšší odborná škola u stupňovatelných pojmenovacích sémantických adverbií (jen „původní“ adverbia) př. později, nejblíž vs. nestupňovatelná dnes, příliš

34

35 Gramatém verbmod u uzlů reprezentujících slovesný predikát – hodnoty:
ind: Přišli jsme na schůzi včas. imp: Přijďte tam včas! cdn: Byli bychom tam přišli včas, kdyby… jinak (infinitiv, přechodníky): nil př. Každý má povinnost poskytnout člověku první pomoc, Hlasitě naříkajíc, odcházela…

36 Gramatém deontmod u všech uzlů reprezentujících slovesný tvar hodnoty:
deb: muset – hrt: mít (uloženo) vol: chtít, hodlat – poss: moct, dá se perm: smět – fac: dovést, umět decl bez modálního slovesa u neskrytého modálního slovesa u nejmenovaných sloves s modálním významem (lze, dokázat…)

37 Gramatém dispmod u uzlů reprezentujících neimperativní predikát – hodnoty: disp1:  vztah / postoj agentu k ději  konstrukce: zvratné pasivum + dativní agens + MANN  př. Tato studie se studentům.ACT čte dobře.MANN, Spalo se nám.ACT tu dobře.MANN, popř. Nám.ACT se tu spalo! disp0: ve všech ostatních typech vět jinak (imperativ, infinitiv, přechodníky): nil

38 Gramatém aspect u všech uzlů reprezentujících slovesný tvar hodnoty:
proc: důraz na průběh děje (brát, na/kupovat) cpl: důraz na ucelenost děje (vzít, na/koupit) tzv. obouvidová slovesa: užita jako nedokonavá, nebo dokonavá proc: Operace byla blokována až do konce 80. let. cpl: K registroval úřad 75 tisíc nezaměstnaných.

39 Gramatém tense u uzlů reprezentujících neimperativní slovesný predikát nebo přechodník – hodnoty: sim („současnost s okamžikem promluvy / s jiným dějem“) pouze u nedokonavých sloves př. Rád spí, Rád by spal, Hlasitě naříkajíc, odcházela… ant („předčasnost k okamžiku promluvy / k jinému ději“) př. Spal, Probudil se, Byl by spal, ale…Byvši spokojena, odešla… post („následnost k okamžiku promluvy / k jinému ději“) př. Bude spát, probudí se a půjde tam… jinak (imperativ, infinitiv): nil

40 Gramatém resultative u všech uzlů reprezentujících slovesný tvar
hodnoty: res1: tzv. výsledný stav (být / mít + trpné příčestí) př. Je uklizeno a (je) uvařeno, Je uklizeno a má uvařeno, Přál si mít uklizeno, Maje uklizeno… jinak res0: př. Uklidil a uvařil

41 Gramatém iterativeness
u všech uzlů reprezentujících slovesný tvar hodnoty: it1: děj opakovaný / násobený jen iterativnost vyjádřená slovesným sufixem -ívat/-ávat, -ívávat/-ávávat př. bývat / bývávat > být.it1 jinak it0: i při lexikálně vyjádřené iterativnosti, př. Každé pondělí chodí plavat


Stáhnout ppt "Gramatémy ve FGP a v PDT II Část 2"

Podobné prezentace


Reklamy Google