Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gramatémy ve FGP a v PDT II Část 2 Magda Razímová, Zdeněk Žabokrtský 8. 11. 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gramatémy ve FGP a v PDT II Část 2 Magda Razímová, Zdeněk Žabokrtský 8. 11. 2004."— Transkript prezentace:

1 Gramatémy ve FGP a v PDT II Část 2 Magda Razímová, Zdeněk Žabokrtský 8. 11. 2004

2 razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 2 / 41 Termíny, s nimiž pracujeme gramatémy atribut wordclass, atribut nodetype slovní druhy sémantické, syntaktické a „tradiční“ t-lema, m-lema, slovní tvar derivace syntaktická a lexikální

3 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 3 / 41 Slovní druhy sémantické slovní druhy –sémantická substantiva / adjektiva / adverbia / slovesa –atribut wordclass syntaktické slovní druhy –syntaktická substantiva / adjektiva / adverbia / slovesa –srov. Šmilauerovo skladebné podstatné jméno… „tradiční“ slovní druhy –10 slovních druhů (substantiva / adjektiva / zájmena…) –morfologický tag

4 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 4 / 41 Vnitřní struktura sémantických substantiv

5 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 5 / 41 Vnitřní struktura sémantických adjektiv

6 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 6 / 41 Vnitřní struktura sémantických adverbií

7 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 7 / 41 Lema vs. slovní tvar t-lema –reprezentant slova v tektogramatickém stromě –tektogramatické lema / trlemma –př. matka, &PersPron; m-lema / lema –produkt z morfologického taggeru, reprezentant slova v analytickém stromě –morfologické lema / ?mrlemma –př. matčin, já slovní tvar / forma –př. matčině, mně

8 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 8 / 41 Syntaktická a lexikální derivace syntaktická derivace –změna slovního druhu na základě nové syntaktické funkce (společné sémantické jádro) lexikální derivace –mění se sémantika slova deriváty reprezentovány t-lematem výchozího slova Kuryłowicz, J. (1936). Dérivation lexicale et dérivation syntaxique Bulletin de la Société de liguistique de Paris, 37, s. 79–92. Český překlad in: Principy strukturní syntaxe I. Praha, Univerzita Karlova, s. 87–94.

9 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 9 / 41 Typy syntaktické derivace, které budou zachyceny v PDT2.0 posesivní adjektiva jako deriváty substantiv –př. matčin  matka, Pavlův  Pavel posesivní zájmena jako deriváty zájmen osobních – př. můj  &PersPron;, čí  kdo deadjektivní adverbia jako deriváty adjektiv – př. hezky  hezký m-lema vyplývá z kombinace t-lematu a funktoru

10 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 10 / 41 Syntaktická derivace a lema příklad: – t-lema : matka – m-lema : matčin – slovní tvar : matčině…

11 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 11 / 41 Typy syntaktické derivace, které v PDT 2.0 zachyceny ne budou deadverbiální adjektiva, př. dnešní  dnes deadjektivní substantiva –typ mladost  mladý – typ naivita  naivní deverbativní substantiva –typ vyrábění  vyrábět, setí  sít –typ výroba  vyrábět, setba  sít deverbativní adjektiva –typ vyrábějící  vyrábět – typ vyrobený  vyrábět

12 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 12 / 41 Typy lexikální derivace, které budou zachyceny v PDT2.0(i) pronominální adverbia se směrovým významem jako deriváty adverbií s významem místním –m-lema vyplývá z kombinace t-lematu a funktoru –př. kudy  kde, tudy  tady pronominální adverbia s různými časovými významy jako deriváty adverbií s významem „kdy“ –m-lema vyplývá z kombinace t-lematu a funktoru –př. dokdy  kdy, odteď  teď

13 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 13 / 41 Typy lexikální derivace, které budou zachyceny v PDT2.0(ii) řadové, druhové, souborové, dílové číslovky jako deriváty číslovek základních –zachyceno gramatémem numertype –př. třetí / troje / trojí / třetina  tři neurčitá, tázací, záporná a totalizační zájmena, pronominální číslovky a adverbia jako deriváty zájmen, číslovek a adverbií vztažných –zachyceno gramatémem indeftype –př. někdo / nikdo / kdokoli  kdo

14 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 14 / 41 Lexikální derivace a lema příklad: – t-lema : kdo – m-lema : někdo – slovní tvar : někomu…

15 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 15 / 41 Atributy nodetype a wordclass atribut nodetype –každý uzel ve stromě –8 typů uzlů – 8 hodnot atribut wordclass –pouze u komplexního uzlu (nodetype=“complex“) –přináležitost komplexního uzlu k některému ze 4 sémantických slovních druhů (19 podskupin: SemN – 6, SemAdj – 6, SemAdv – 6, SemV) –19 hodnot

16 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 16 / 41 Gramatémy 16 gramatémů: sentmod number, gender, person, politeness (SemN) numertype (SemN, SemAdj) indeftype, negation (SemN, SemAdj, SemAdv) degcmp (SemAdj, SemAdv) verbmod, deontmod, dispmod, aspect, tense, resultative, iterativeness (SemV)

17 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 17 / 41 Hodnoty gramatémů vlastní speciální: – nr = nelze vyloučit ani jednu z vlastních hodnot navíc u všech gramatémů př. v gramatému čísla u substantiva ve větě Vypral si kalhoty – nil = není relevantní ani jedna z vlastních hodnot navíc u slovesných gramatémů př. v gramatému času u uzlu reprezentujícího imperativ – inher = hodnota gramatému vyplývá (dědí se) z antecedentu uzlu u reflexiv (t-lema &PersPron; ) a relativ ( kdo apod.)

18 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 18 / 41 Gramatém sentmod jako jediný z gramatémů přidělován uzlu na základě jeho pozice ve stromě (uzel pod kořenem, řídící uzel přímé řeči), nikoli podle hodnoty atributu wordclass hodnoty – enunc : Petr tam nepřišel. Škola. – excl : Vyhráli jsme! Auto! – desid : Ať se vám daří! Hodně štěstí! – imper : Přijďte včas! Pozor! – inter : Kdy dnes přijdete? Škola?

19 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 19 / 41 Gramatém number hodnoty: sg, pl u všech sémantických substantiv zpravidla odpovídá číslu morfologickému (i u hromadných, látkových, „párových“) ke korespondenci nedochází: –u plurálií tantum (př. jedny kalhoty. sg, dvoje kalhoty. pl) –u osobních zájmen v případech vykání ( sg : vy jste přišel ) –v případech jako Verše, které kdekdo. pl známe …

20 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 20 / 41 Gramatém gender u všech sémantických substantiv hodnota koresponduje s rodem morfologickým hodnoty – anim : soused, pes, ( přišli ) tři – inan : hrad, nápad, tisíc – fem : sousedka, děti, dveře, miliarda – neut : dítě, děvče, kolo, ono, sto, co

21 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 21 / 41 Gramatém person u uzlů wordclass =“SemN.pron.def.pers“ (t-lema &PersPron; ) nebo wordclass=“SemN.pron.indef“ hodnoty – 1 : Já tam nepůjdu, náš návrh; Verše, které kdekdo známe… – 2 : Vy už jste se přihlásili, Vy už jste se přihlásil; Zachraň se, kdo můžeš… –jinak 3 : On sem nepřijde, Jeho názor; Kdo přišel?

22 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 22 / 41

23 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 23 / 41 Gramatém politeness u uzlů wordclass=“SemN.pron.def.pers“ jediné t-lema &PersPron; hodnoty: – polite : v případech vykání př. Vy jste to ještě nezaplatil? Jste zván vy i s vaším synem… –jinak: basic př. Vy jste prohráli?, také Já tam nepůjdu… –? polite / basic př. Vy.nr tam nepůjdete?

24 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 24 / 41

25 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 25 / 41 Gramatém numertype číslovky souborové, druhové, řadové a dílové jako lexikální deriváty číslovek základních zachycuje sémantický rys, jímž se derivát liší od výchozí číslovky (?derivém) hodnoty: – basic :uzel reprezentuje číslovku základní – set : číslovku souborovou (př. troje, stery, kolikery ) – kind : číslovku druhovou (př. trojí, sterý, kolikerý ) – ord : číslovku řadovou (př. třetí, stý, kolikátý ) – frac : číslovku dílovou (př. třetina, setina )

26 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 26 / 41

27 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 27 / 41 Gramatém indeftype (i) zájmena / zájmenné číslovky / zájmenná adverbia neurčitá, tázací, záporná a totalizační jako lexikální deriváty zájmen / číslovek / adverbií vztažných zachycuje sémantický rys, jímž se derivát liší od výchozího slova (?derivém) hodnoty: relat, indef1 až indef6, inter, negat, total1, total2

28 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 28 / 41

29 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 29 / 41 Gramatém indeftype (ii)

30 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 30 / 41 Gramatémy numertype a indeftype –t-lema kolik

31 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 31 / 41 Gramatém negation u substantiv: jen u slov na - ní / -tí, -ost u všech adjektiv u negovatelných adverbií hodnoty – neg1 : nebytí > bytí. neg1, nedodržování ( podmínek ), nedokonalost; nepěkný; nepříliš, nedaleko – neg0 : bytí, dodržování dokonalost; pěkný, nekalý; příliš, daleko (u sloves: negace jako samostatný uzel, funktor RHEM)

32 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 32 / 41

33 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 33 / 41 Gramatém degcmp hodnoty: pos, comp, sup, acomp u pojmenovacích sémantických adjektiv (vedle adjektiv také deadjektivní adverbia) –nerozlišena na stupňovatelná / nestupňovatelná (? čokoládový: nejčokoládovější čokoláda)  – pos : všechny nestupňované tvary – acomp : př. starší člověk, vyšší odborná škola u stupňovatelných pojmenovacích sémantických adverbií (jen „původní“ adverbia) –př. později, nejblíž vs. nestupňovatelná dnes, příliš

34 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 34 / 41

35 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 35 / 41 Gramatém verbmod u uzlů reprezentujících slovesný predikát – hodnoty: – ind : Přišli jsme na schůzi včas. – imp : Přijďte tam včas! – cdn : Byli bychom tam přišli včas, kdyby… jinak (infinitiv, přechodníky): nil – př. Každý má povinnost poskytnout člověku první pomoc, Hlasitě naříkajíc, odcházela…

36 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 36 / 41 Gramatém deontmod u všech uzlů reprezentujících slovesný tvar hodnoty: – deb : muset – hrt : mít (uloženo) – vol : chtít, hodlat – poss : moct, dá se – perm : smět – fac : dovést, umět – decl bez modálního slovesa u neskrytého modálního slovesa u nejmenovaných sloves s modálním významem (lze, dokázat…)

37 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 37 / 41 Gramatém dispmod u uzlů reprezentujících neimperativní predikát – hodnoty: – disp1 :  vztah / postoj agentu k ději  konstrukce: zvratné pasivum + dativní agens + MANN  př. Tato studie se studentům.ACT čte dobře.MANN, Spalo se nám.ACT tu dobře.MANN, popř. Nám.ACT se tu spalo! – disp0 : ve všech ostatních typech vět jinak (imperativ, infinitiv, přechodníky): nil

38 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 38 / 41 Gramatém aspect u všech uzlů reprezentujících slovesný tvar hodnoty: – proc : důraz na průběh děje (brát, na/kupovat) – cpl : důraz na ucelenost děje (vzít, na/koupit) –tzv. obouvidová slovesa: užita jako nedokonavá, nebo dokonavá proc : Operace byla blokována až do konce 80. let. cpl : K 31. 1. registroval úřad 75 tisíc nezaměstnaných.

39 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 39 / 41 Gramatém tense u uzlů reprezentujících neimperativní slovesný predikát nebo přechodník – hodnoty: – sim („současnost s okamžikem promluvy / s jiným dějem“) pouze u nedokonavých sloves př. Rád spí, Rád by spal, Hlasitě naříkajíc, odcházela… – ant („předčasnost k okamžiku promluvy / k jinému ději“) př. Spal, Probudil se, Byl by spal, ale…Byvši spokojena, odešla… – post („následnost k okamžiku promluvy / k jinému ději“) př. Bude spát, probudí se a půjde tam… jinak (imperativ, infinitiv): nil

40 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 40 / 41 Gramatém resultative u všech uzlů reprezentujících slovesný tvar hodnoty: – res1 : tzv. výsledný stav ( být / mít + trpné příčestí) př. Je uklizeno a (je) uvařeno, Je uklizeno a má uvařeno, Přál si mít uklizeno, Maje uklizeno… –jinak res0 : př. Uklidil a uvařil

41 8. 11. 2004razimova@ufal.ms.mff.cuni.cz 41 / 41 Gramatém iterativeness u všech uzlů reprezentujících slovesný tvar hodnoty: – it1 : děj opakovaný / násobený jen iterativnost vyjádřená slovesným sufixem - ívat/-ávat, -ívávat/-ávávat př. bývat / bývávat > být. it1 –jinak it0 : i při lexikálně vyjádřené iterativnosti, př. Každé pondělí chodí plavat


Stáhnout ppt "Gramatémy ve FGP a v PDT II Část 2 Magda Razímová, Zdeněk Žabokrtský 8. 11. 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google