Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní útvary a jejich území RUMUNSKO Liberec 2007Stanislav DVOŘAN Seminární práce z předmětu Vybrané kapitoly z politické geografie 2 varianta „A“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní útvary a jejich území RUMUNSKO Liberec 2007Stanislav DVOŘAN Seminární práce z předmětu Vybrané kapitoly z politické geografie 2 varianta „A“"— Transkript prezentace:

1 Státní útvary a jejich území RUMUNSKO Liberec 2007Stanislav DVOŘAN Seminární práce z předmětu Vybrané kapitoly z politické geografie 2 varianta „A“

2 Úvod Dějiny Rumunska jsou velice pestré. Tato balkánská země ve své historii zažila rovněž mnoho územních zisků i ztrát. Cílem této seminární práce je objasnit územní změny především ve 20. století, protože jsou z dnešního hlediska zajímavé a do jisté míry dokonce ovlivňují i současnost. Také bych rád do této práce zapracoval vztahy Rumunska a Československa, které se jen na první pohled zdají jako standardní. 2

3 Rané dějiny Oblast Balkánu byla osídlována již od doby kamenné. V období kolem r. 3500 př. Kr. začaly tímto prostorem putovat pastýřské národy z ruských stepí na západ. Ve 3. stol. př. Kr. se přistěhovaly na zdejší území keltské kmeny. Po úpadu makedonské moci koncem 3. stol. př. Kr. začala římská expanze na východ. Původní obyvatelstvo si ale ještě dlouho zachovalo svou samostatnost. R. 106 si římský císař Traianus podmanil území dnešního Rumunska a jako provincii Dacia ho začlenil do Římské říše. V 6. až 7. století přišly na tato území slovanské kmeny. 3

4 Středověk V 9. a 10. stol. se místní kmeny začaly spojovat do větších celků. V 11. až 12. stol. si Sedmihradsko podmanil uherský stát, r. 1150 se přistěhovali první Sasové. Ve 14. stol. vznikla samostatná podunajská knížectví Moldavsko a Valašsko. Mapa 1: Historická území dnešního Rumunska Zdroj: http://www.romaniatourism.com/hist_reg_map.htmlhttp://www.romaniatourism.com/hist_reg_map.html Sedmihradsko se dostalo pod tureckou nadvládu, zachovalo si však vnitřní autonomii. R. 1691 bylo připojeno k Rakousku. Moldavsko a Valašsko v této době připadly Osmanské říši. 4

5 Samostatnost Rumunska První velký státní útvar na území dnešního Rumunska vznikl spojením tří knížectví pod vládou Michala Smělého v bojích proti Turkům v r. 1600. V 19. stol. začal na podunajská knížectví narůstat vliv Ruska. V letech 1828-1834 ovládalo celé rumunské území. Ruský protektorát skončil až r. 1856, po porážce Ruska v krymské válce. Osmanská říše obnovila svou nadvládu nad rumunskými knížectvími, přičemž pařížský mír zaručil jejich autonomii. 23. prosince 1861 přijala sjednocená knížectví společný název Rumunsko, hlavním městem se stala Bukurešť. 9. května 1877 vyhlásilo Rumunsko svou samostatnost, kterou r. 1878 potvrdil i Berlínský kongres evropských velmocí. 5

6 1. světová válka a rozdělení Rakouska - Uherska Územní změny ve střední a jihovýchodní Evropě byly dohodnuty na zámcích v okolí Paříže (Pařížská mírová konference). Rumunska se týkala Trianonská smlouva. Rumunsku připadla území Sedmihradska (na úkor Maďarska), Besarábie a Moldavska (na úkor Ruska). Rumunsko bylo územími „odměněno“, protože se války zúčastnilo na straně Dohody. Mapa 2: Nástupnické státy po Rakousku - Uhersku Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/%C3%96sterreich- Ungarns_Ende.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/%C3%96sterreich- Ungarns_Ende.png 6

7 Malá dohoda (1920 – 1921) Politický a vojenský spojenecký systém ve 20. a 30. letech Jugoslávie, ČSR a Rumunska, především proti proti případným územním požadavkům Maďarska, které se po prohrané válce nesmířilo s významnými ztrátami území Pakt Ribbentrop-Molotov (1939) Jednalo se o smlouvu o neútočení mezi nacistickým Německem a Svazem sovětských socialistických republik. Smlouva byla dodržována až do r. 1941. Pakt měl 3 stěžejní oblasti – rozdělení Polska, hranice vlivu Německa v Pobaltí. Pro Rumunsko byla nejdůležitější část – předznamenala ztrátu území Besarábie a Bukoviny (1940). Obr. 1: Ribbentrop, Molotov, v pozadí Stalin Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MolotovRibbentropStalin.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MolotovRibbentropStalin.jpg 7

8 Vstup Rumunska do války Rumunsko vstoupilo po boku Německa do války, byla mu slíbena možnost vybojovat zpět oblast Besarábie, navíc pak území až k ukrajinské Oděse, které získali. Historikové dokonce mluví o plánu získat území až po ruský Krym. K dispozici dostali Němci přístup k ropě v rumunské oblasti Ploesti. Rumunsko se zejména zúčastnilo pokusu o dobití Stalingradu (1942). 8

9 Vyhlášení války Německu V r. 1944, při přiblížení fronty k rumunským hranicím se Rumunsko přidává na stranu protihitlerovské koalice, rumunští vojáci se účastní bojů v Maďarsku a také se podílejí na osvobození Československa (Brno, Českomoravská vrchovina). Rumunsko tak končí válku opět jako vítěz a to se projeví při poválečných územních úpravách. 9

10 Poválečné vyrovnání Rumunsko muselo po válce vrátit území, která získalo spojenectvím s Německem – Besarábii a jihovýchodní přístup k Černému moři Bulharsku. Hranice s Maďarskem se vrátily do stavu po 1. světové válce, protože Maďarsko patřilo k poraženým zemím. Mapa 3: Vyrovnání po 2. sv. válce Zdroj: http://content.answers.com/main/content/wp/en/c/ca/Romania_WWII.pnghttp://content.answers.com/main/content/wp/en/c/ca/Romania_WWII.png 10

11 Období 1945 - 2007 V tomto období k žádným územním změnám nedošlo, ale tlaky, především politické, byly znát. Svůj vliv v Evropě se snaží mít Čína (např. vliv v Albánii), Rumunsko se za vlády Ceaucesca snaží odpoutat od SSSR (jen do jisté míry), je podporováno právě Čínou, USA (NATO). V r. 1968 se odmítne účastnit obsazení Československa. Spolupracuje s Francií (Renault – Dacia). V r. 1977 postihuje Rumunsko zemětřesení, Ceaucescu má plány na obnovu Bukurešti, které ale země finančně nezvládá, podobně jako projekt kanálu Dunaj – Černé moře. Mapa 4: Současná situace Zdroj: http://www.travelswithsheila.com/romaniaineuropemap%20(400%20x%2 0370).jpg http://www.travelswithsheila.com/romaniaineuropemap%20(400%20x%2 0370).jpg 11

12 Současnost a budoucnost V současné době nehrozí Rumunsku žádné přímé nebezpečí ohrožení jeho území a ani naopak. Celé 20. století ovšem trvá „nespravedlnost“ v očích Maďarů, kterým z původního velkého Maďarska před 1. svět. válkou zbyla méně než polovina území. Nutno ale dodat, že po válkách bylo dvakrát na straně poražených. V Rumunsku je velká maďarská menšina. V dnešní době s tendencí rušení hraničních kontrol a používání jednotné evropské měny na úkor národních měn předpokládám, že územní změny v nejbližší době nebude nikdo nárokovat. 12

13 Zdroje: Bez názvu [online]. [2006] [cit. 2007-11-25]. Dostupný z WWW:. Česko-rumunské vztahy [online]. 2005 [cit. 2007-11-25]. Dostupný z WWW:. Das Ende Osterreich - Ungarns [online]. 2006 [cit. 2007-11-25]. Dostupný z WWW:. Ion Antonescu [online]. [2005] [cit. 2007-11-25]. Dostupný z WWW:. Romania - Historical Regions Map [online]. 2002-2005 [cit. 2007-11-25]. Dostupný z WWW:. Romania After WWII [online]. [2006] [cit. 2007-11-25]. Dostupný z WWW:. Rumunsko [online]. [2005] [cit. 2007-11-25]. Dostupný z WWW:. Rumunsko [online]. [2006] [cit. 2007-11-25]. Dostupný z WWW:. Rumunsko [online]. [2007] [cit. 2007-11-25]. Dostupný z WWW:. Soubor:MolotovRibbentropStalin.jpg [online]. 2005 [cit. 2007-11-25]. Dostupný z WWW:. 13

14 Klíčové heslo 1: Sedmihradsko Též Transylvánie (cca 100 000 km 2 = 42% rozlohy země) Je historickou částí Rumunska, území, které často v minulosti měnilo svou příslušnost Oblast velmi ceněná a stále více navštěvovaná díky čisté a divoké přírodě V souvislostí s tímto územím je hodně diskutovaná národnostní otázka Po 1. světové válce území připadloRumunsku, společně s historickými oblastmi Banát a Partium Uhersko tehdy přišlo o dvě třetiny svého území a třetina etnických Maďarů se ocitla mimo nově vzniklý stát – největší část právě v Rumunsku Z hlediska rumunsko-maďarské problematiky šlo o přelomovou událost, která umožnila, aby maďarizační politiku (prosazování maďarštiny jako úředního jazyka a naopak potírání rumunské řeči, kultury i pravoslavného náboženství) mohla vystřídat ta samá politika v bledě modrém, tentokrát ale řízená z Bukurešti. Zdroje dalších informací: http://www.navychod.cz/?req=article&id=149 http://cs.wikipedia.org/wiki/Sedmihradsko http://sedmihradsko.navajo.cz/ 14

15 Klíčové heslo 2: Ion Antonescu „Vzestup a pád vlivné osoby rumunských válečných období“ narozen v r. 1882, popraven v r. 1946 Byl rumunským diktátorem za 2. světové války, ale na vojenskou kariéru se vydal již za 1. světové války Mezi válkami byl povýšen na generála, byl velkým obdivovatelem Mussoliniho V roce 1940 se stal rumunským premiérem s diktátorskými pravomocemi S Rumunskem vstoupil po boku Německa do války V srpnu 1944 byl zatčen, odsouzen a popraven za válečné zločiny 15 Zdroje dalších informací: http://2svetovavalka.kvalitne.cz/osoby/rum_antonescu.htm http://www.kcprymarov.estranky.cz/clanky/nase-knihovna/typologie-fasismu http://www.reflex.cz/Clanek17824.html zdroj: http://ro.altermedia.info/images/220pxIonAntonescu.jpghttp://ro.altermedia.info/images/220pxIonAntonescu.jpg Obr. 2: Ion Antonescu

16 Klíčové heslo 3: Král Michal 1921 - Byl iniciátorem převratu proti nacistické diktatuře v Rumunsku Podílel se na vyhlášení války Německu (v době, kdy nebyla jiná možnost – fronta byla již na rumunských hranicích) Za jeho vlády se rumunští vojáci podílejí na osvobozování Československa Po válce (1948) byl nucen abdikovat a opustit zemi, žil v Británii a usadil se ve Švýcarsku V roce 1992 navštívil Rumunsko a byl přivítán milionovým davem V západní Evropě podporoval vstup Rumunska do NATO a EU Zdroje dalších informací: http://www.radio.cz/cz/zpravy/66195 http://michael-ja-rumunska.navajo.cz/ http://www.bbc.co.uk/czech/worldnews/story/2004/10/041022_romania_king _0945.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/czech/worldnews/story/2004/10/041022_romania_king _0945.shtml 16 zdroj: http://michael-ja-rumunska.navajo.cz/ http://michael-ja-rumunska.navajo.cz/ Obr. 3: Král Michal

17 Klíčové heslo 4: Účast ve válkách Rumunsko se aktivně účastnilo v bojích na obou světových válkách Na konci válek bylo Rumunsko vždy vítězným státem, i když ve 2. světové válce Rumunsko přešlo na stranu vítězů až v době, kdy byla nepřátelská vojska na hranicích Rumunsko má mnoho společného s Československem, v některých oblastech mělo k Československu nejblíže ze všech států jihovýchodní Evropy Zdroje dalších informací: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rumunsko http://www.euroskop.cz/43583/120206/clanek/rumunsko/historie- rumunska-/http://www.euroskop.cz/43583/120206/clanek/rumunsko/historie- rumunska-/ http://rumunsko.navajo.cz/ 17

18 Klíčové heslo 5: Národnostní otázka Maďarská menšina v Sedmihradsku a její řešení Problém je dlouhodobý, Maďaři žijí na území Sedmihradska již několik století (prokazatelně od konce 9. století) a tudíž se nechtějí smířit se současným uspořádáním hranic. Také maďarská politika je nacionálně laděná, podporuje aktivity mimo maďarské území (také na Slovensku) Političtí geografové nepředpokládají změnu hranic, ale minimálně nespravedlnost v očích Maďarů bude trvat i nadále Zdroje dalších informací: http://www.inext.cz/texty/Book/p126.html http://www.koneckoncu.cz/strany/evropa/clank_cely.php?RECORD_KEY(ev ropa)=ID&ID(evropa)=4http://www.koneckoncu.cz/strany/evropa/clank_cely.php?RECORD_KEY(ev ropa)=ID&ID(evropa)=4 http://www.navychod.cz/?req=article&id=149 18

19 Klíčové heslo 6: Nicolae Ceaucescu Byl rumunským diktátorem, vládnul v letech 1965 – 1989 Byl zajímavou postavou poválečného období v jihovýchodní Evropě – dokázal do jisté míry nezávislost na SSSR, ale na druhou stranu se neizoloval Měl několik odvážných projektů, především obnova poničené Bukurešti po zemětřesení v roce 1977 a nebo kanál Dunaj – Černé moře. Slabá ekonomika ale tyto projekty nezvládá a způsobuje finanční krizi státu 19 Zdroje dalších informací: http://zivotopisyonline.cz/nicolae-ceausescu.php http://www.rozhlas.cz/kultura/portal/_zprava/181122 http://cs.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Ceau%C5%9Fescu zdroj: http://www.dictatorofthemonth.com/Ceaucescu/ceaucescu3.jpghttp://www.dictatorofthemonth.com/Ceaucescu/ceaucescu3.jpg Obr. 4: Nicolae Ceaucescu


Stáhnout ppt "Státní útvary a jejich území RUMUNSKO Liberec 2007Stanislav DVOŘAN Seminární práce z předmětu Vybrané kapitoly z politické geografie 2 varianta „A“"

Podobné prezentace


Reklamy Google