Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní útvary a jejich území

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní útvary a jejich území"— Transkript prezentace:

1 Státní útvary a jejich území
RUMUNSKO Seminární práce z předmětu Vybrané kapitoly z politické geografie 2 varianta „A“ Liberec 2007 Stanislav DVOŘAN

2 Úvod Dějiny Rumunska jsou velice pestré. Tato balkánská země ve své historii zažila rovněž mnoho územních zisků i ztrát. Cílem této seminární práce je objasnit územní změny především ve 20. století, protože jsou z dnešního hlediska zajímavé a do jisté míry dokonce ovlivňují i současnost. Také bych rád do této práce zapracoval vztahy Rumunska a Československa, které se jen na první pohled zdají jako standardní.

3 Rané dějiny Oblast Balkánu byla osídlována již od doby kamenné. V období kolem r př. Kr. začaly tímto prostorem putovat pastýřské národy z ruských stepí na západ. Ve 3. stol. př. Kr. se přistěhovaly na zdejší území keltské kmeny. Po úpadu makedonské moci koncem 3. stol. př. Kr. začala římská expanze na východ. Původní obyvatelstvo si ale ještě dlouho zachovalo svou samostatnost. R. 106 si římský císař Traianus podmanil území dnešního Rumunska a jako provincii Dacia ho začlenil do Římské říše. V 6. až 7. století přišly na tato území slovanské kmeny.

4 Středověk Mapa 1: Historická území dnešního Rumunska V 9. a 10. stol. se místní kmeny začaly spojovat do větších celků. V 11. až 12. stol. si Sedmihradsko podmanil uherský stát, r se přistěhovali první Sasové. Ve 14. stol. vznikla samostatná podunajská knížectví Moldavsko a Valašsko. Zdroj: Sedmihradsko se dostalo pod tureckou nadvládu, zachovalo si však vnitřní autonomii. R bylo připojeno k Rakousku. Moldavsko a Valašsko v této době připadly Osmanské říši.

5 Samostatnost Rumunska
První velký státní útvar na území dnešního Rumunska vznikl spojením tří knížectví pod vládou Michala Smělého v bojích proti Turkům v r V 19. stol. začal na podunajská knížectví narůstat vliv Ruska. V letech ovládalo celé rumunské území. Ruský protektorát skončil až r. 1856, po porážce Ruska v krymské válce. Osmanská říše obnovila svou nadvládu nad rumunskými knížectvími, přičemž pařížský mír zaručil jejich autonomii. 23. prosince 1861 přijala sjednocená knížectví společný název Rumunsko, hlavním městem se stala Bukurešť. 9. května 1877 vyhlásilo Rumunsko svou samostatnost, kterou r potvrdil i Berlínský kongres evropských velmocí.

6 1. světová válka a rozdělení Rakouska - Uherska
Územní změny ve střední a jihovýchodní Evropě byly dohodnuty na zámcích v okolí Paříže (Pařížská mírová konference). Rumunska se týkala Trianonská smlouva. Rumunsku připadla území Sedmihradska (na úkor Maďarska), Besarábie a Moldavska (na úkor Ruska). Rumunsko bylo územími „odměněno“, protože se války zúčastnilo na straně Dohody. Mapa 2: Nástupnické státy po Rakousku - Uhersku Zdroj:

7 Malá dohoda (1920 – 1921) Pakt Ribbentrop-Molotov (1939)
Politický a vojenský spojenecký systém ve 20. a 30. letech Jugoslávie, ČSR a Rumunska, především proti proti případným územním požadavkům Maďarska, které se po prohrané válce nesmířilo s významnými ztrátami území Obr. 1: Ribbentrop, Molotov, v pozadí Stalin Zdroj: Pakt Ribbentrop-Molotov (1939) Jednalo se o smlouvu o neútočení mezi nacistickým Německem a Svazem sovětských socialistických republik. Smlouva byla dodržována až do r Pakt měl 3 stěžejní oblasti – rozdělení Polska, hranice vlivu Německa v Pobaltí. Pro Rumunsko byla nejdůležitější část – předznamenala ztrátu území Besarábie a Bukoviny (1940).

8 Vstup Rumunska do války
Rumunsko vstoupilo po boku Německa do války, byla mu slíbena možnost vybojovat zpět oblast Besarábie, navíc pak území až k ukrajinské Oděse, které získali. Historikové dokonce mluví o plánu získat území až po ruský Krym. K dispozici dostali Němci přístup k ropě v rumunské oblasti Ploesti. Rumunsko se zejména zúčastnilo pokusu o dobití Stalingradu (1942).

9 Vyhlášení války Německu
V r. 1944, při přiblížení fronty k rumunským hranicím se Rumunsko přidává na stranu protihitlerovské koalice, rumunští vojáci se účastní bojů v Maďarsku a také se podílejí na osvobození Československa (Brno, Českomoravská vrchovina). Rumunsko tak končí válku opět jako vítěz a to se projeví při poválečných územních úpravách.

10 Poválečné vyrovnání Rumunsko muselo po válce vrátit území, která získalo spojenectvím s Německem – Besarábii a jihovýchodní přístup k Černému moři Bulharsku. Hranice s Maďarskem se vrátily do stavu po 1. světové válce, protože Maďarsko patřilo k poraženým zemím. Mapa 3: Vyrovnání po 2. sv. válce Zdroj:

11 Období V tomto období k žádným územním změnám nedošlo, ale tlaky, především politické, byly znát. Svůj vliv v Evropě se snaží mít Čína (např. vliv v Albánii), Rumunsko se za vlády Ceaucesca snaží odpoutat od SSSR (jen do jisté míry), je podporováno právě Čínou, USA (NATO). V r se odmítne účastnit obsazení Československa. Spolupracuje s Francií (Renault – Dacia). V r postihuje Rumunsko zemětřesení, Ceaucescu má plány na obnovu Bukurešti, které ale země finančně nezvládá, podobně jako projekt kanálu Dunaj – Černé moře. Mapa 4: Současná situace Zdroj:

12 Současnost a budoucnost
V současné době nehrozí Rumunsku žádné přímé nebezpečí ohrožení jeho území a ani naopak. Celé 20. století ovšem trvá „nespravedlnost“ v očích Maďarů, kterým z původního velkého Maďarska před 1. svět. válkou zbyla méně než polovina území. Nutno ale dodat, že po válkách bylo dvakrát na straně poražených. V Rumunsku je velká maďarská menšina. V dnešní době s tendencí rušení hraničních kontrol a používání jednotné evropské měny na úkor národních měn předpokládám, že územní změny v nejbližší době nebude nikdo nárokovat.

13 Zdroje: Bez názvu [online]. [2006] [cit ]. Dostupný z WWW: < Bez názvu [online]. [2006] [cit ]. Dostupný z WWW: < Česko-rumunské vztahy [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < Das Ende Osterreich - Ungarns [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < Ion Antonescu [online]. [2005] [cit ]. Dostupný z WWW: < >. Romania - Historical Regions Map [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < Romania After WWII [online]. [2006] [cit ]. Dostupný z WWW: < Rumunsko [online]. [2005] [cit ]. Dostupný z WWW: < >. Rumunsko [online]. [2006] [cit ]. Dostupný z WWW: < Rumunsko [online]. [2007] [cit ]. Dostupný z WWW: < >. Soubor:MolotovRibbentropStalin.jpg [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <

14 Klíčové heslo 1: Sedmihradsko
Též Transylvánie (cca km2 = 42% rozlohy země) Je historickou částí Rumunska, území, které často v minulosti měnilo svou příslušnost Oblast velmi ceněná a stále více navštěvovaná díky čisté a divoké přírodě V souvislostí s tímto územím je hodně diskutovaná národnostní otázka Po 1. světové válce území připadloRumunsku, společně s historickými oblastmi Banát a Partium Uhersko tehdy přišlo o dvě třetiny svého území a třetina etnických Maďarů se ocitla mimo nově vzniklý stát – největší část právě v Rumunsku Z hlediska rumunsko-maďarské problematiky šlo o přelomovou událost, která umožnila, aby maďarizační politiku (prosazování maďarštiny jako úředního jazyka a naopak potírání rumunské řeči, kultury i pravoslavného náboženství) mohla vystřídat ta samá politika v bledě modrém, tentokrát ale řízená z Bukurešti. Zdroje dalších informací:

15 Klíčové heslo 2: Ion Antonescu
Obr. 2: Ion Antonescu Klíčové heslo 2: Ion Antonescu „Vzestup a pád vlivné osoby rumunských válečných období“ narozen v r. 1882, popraven v r. 1946 Byl rumunským diktátorem za 2. světové války, ale na vojenskou kariéru se vydal již za 1. světové války Mezi válkami byl povýšen na generála, byl velkým obdivovatelem Mussoliniho V roce 1940 se stal rumunským premiérem s diktátorskými pravomocemi S Rumunskem vstoupil po boku Německa do války V srpnu 1944 byl zatčen, odsouzen a popraven za válečné zločiny zdroj: Zdroje dalších informací:

16 Klíčové heslo 3: Král Michal
Obr. 3: Král Michal Klíčové heslo 3: Král Michal 1921 - Byl iniciátorem převratu proti nacistické diktatuře v Rumunsku Podílel se na vyhlášení války Německu (v době, kdy nebyla jiná možnost – fronta byla již na rumunských hranicích) Za jeho vlády se rumunští vojáci podílejí na osvobozování Československa Po válce (1948) byl nucen abdikovat a opustit zemi, žil v Británii a usadil se ve Švýcarsku V roce 1992 navštívil Rumunsko a byl přivítán milionovým davem V západní Evropě podporoval vstup Rumunska do NATO a EU Zdroje dalších informací: zdroj:

17 Klíčové heslo 4: Účast ve válkách
Rumunsko se aktivně účastnilo v bojích na obou světových válkách Na konci válek bylo Rumunsko vždy vítězným státem, i když ve 2. světové válce Rumunsko přešlo na stranu vítězů až v době, kdy byla nepřátelská vojska na hranicích Rumunsko má mnoho společného s Československem, v některých oblastech mělo k Československu nejblíže ze všech států jihovýchodní Evropy Zdroje dalších informací:

18 Klíčové heslo 5: Národnostní otázka
Maďarská menšina v Sedmihradsku a její řešení Problém je dlouhodobý, Maďaři žijí na území Sedmihradska již několik století (prokazatelně od konce 9. století) a tudíž se nechtějí smířit se současným uspořádáním hranic. Také maďarská politika je nacionálně laděná, podporuje aktivity mimo maďarské území (také na Slovensku) Političtí geografové nepředpokládají změnu hranic, ale minimálně nespravedlnost v očích Maďarů bude trvat i nadále Zdroje dalších informací:

19 Klíčové heslo 6: Nicolae Ceaucescu
Byl rumunským diktátorem, vládnul v letech 1965 – 1989 Byl zajímavou postavou poválečného období v jihovýchodní Evropě – dokázal do jisté míry nezávislost na SSSR, ale na druhou stranu se neizoloval Měl několik odvážných projektů, především obnova poničené Bukurešti po zemětřesení v roce 1977 a nebo kanál Dunaj – Černé moře. Slabá ekonomika ale tyto projekty nezvládá a způsobuje finanční krizi státu Obr. 4: Nicolae Ceaucescu Zdroje dalších informací: zdroj:


Stáhnout ppt "Státní útvary a jejich území"

Podobné prezentace


Reklamy Google