Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mnichov 1938 Konec Československé republiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mnichov 1938 Konec Československé republiky"— Transkript prezentace:

1 Mnichov 1938 Konec Československé republiky
Dagmar Zemanová

2 Cesta k Mnichovu Co se stalo 30.ledna 1933? Jaké důsledky to mělo pro demokracii v Německu (v Evropě)? Zdroj:

3 Nástup Hitlera k moci 30.ledna 1933 Hitler říšským kancléřem
likvidace parlamentu zákaz politických stran (mimo NSDAP) pronásledování a likvidace opozice a Židů Zdroj:

4 Mezinárodní situace  fašistické režimy v Evropě (Německo, Rakousko, Itálie, Španělsko, Polsko, Maďarsko...) příprava Německa na válku (odplata za 1.světovou válku-západ, snaha o nová území-východ) Zdroj:

5 První válečné konflikty 
Čína – agrese Japonska, vznik státu Mandžukuo ( ) v čele bývalý čínský císař Pchu i loutkový stát Japonska Co znamená výraz loutkový stát? Zdroj:

6 První válečné konflikty 
Etiopie – 1935 – napadena Itálii brutální boj proti špatně vyzbrojené armádě pro Itálii nákladná válka, mezinárodní odsouzení  sbližování s Německem Zdroj:

7 Občanská válka ve Španělsku
první konflikt na území Evropy mezinárodní rozměr Vyhledej v učeb. s následující informace a zapiš je do sešitu: Kdo byl Francisco Franco? Kdo podporoval jednotlivé strany konfliktu? Jak se ke konfliktu stavěly Francie a Velká Británie? Zdroj:

8 Guernica Jako reakce na události občanské války ve Španělsku vznikl i tento obraz s názvem Guernica. Zjisti jméno malíře, který obraz namaloval a na základě jaké události tak učinil. Zdroj:

9 Mezinárodní situace fašistické státy zbrojí a připravují se na válku
Německo porušuje ustanovení Versailleské smlouvy – obsazení demilitarizovaných území, všeobecná branná povinnost, vyzbrojování armády Zdroj:

10 Reakce západních mocností 
jen politická prohlášení a odsouzení snaha o usmíření s Hitlerem a dohodu o neútočení tzv. politika appeasementu (usmiřování) Zdroj:

11 Anšlus Rakouska  Hitler chce připojit rodné Rakousko k Říši
marná snaha demokratických sil aktu zabránit (vyhlášení referenda, zmařeno nacisty) velká popularita nacismu v Rakousku Zdroj:

12 Anšlus Rakouska  12.březen 1938 – obsazení Rakouska německou armádou (reakce na podvržený dopis s prosbou o pomoc) likvidace opozice, poltických stran začátek pronásledování židů mezinárodní diplomacie opět jen protestovala Zdroj:

13 Anšlus Rakouska Většina Rakušanů vítala Adolfa Hitlera s nadšením
Zdroj:

14 Později nadšení vyprchalo
Zdroj:

15 Příprava Mnichova  nový cíl nacistů – Československo
početná německá menšina spřátelená strana DNSAP, později SdP stupňování požadavků sudetských Němců na československou vládu – autonomie, vlastní školství atd. Zdroj:

16 Političtí vůdci Konrád Henlein (1898-1945)
učitel tělocviku (matka Češka) v čele strany 1933 přispěl k rozbití ČSR odpovědný za teror na území Sudet sebevražda v americkém zajetí Zdroj:

17 Političtí vůdci Karl Hermann Frank (1898-1946) knihkupec Karlovy Vary
nenávist k Čechům a Židům odpovědný za teror v Protektorátu (Lidice, Ležáky) po válce popraven Zdroj:

18 Situace v Československu 
nebezpečí od všech sousedních zemí (fašistické režimy) stupňované požadavky sudetských Němců nebezpečí války diplomatická jednání zbrojení a budování opevnění Zdroj:

19 Diplomatická jednání 
1935 – spojenecká smlouva Československa s Francií a Sovětským svazem v září 1938 Francie nedodržela Zdroj:

20 Karlovarský program  duben 1938 – po dohodě s Hitlerem stupňovat nesplnitelné požadavky povzbuzeni anšlusem Rakouska německá armáda začala připravovat plán na přepadení ČSR (Fall Grün) Zdroj:

21 Karlovarský program Jaký cíl měly tyto požadavky?
Nastolení úplné rovnoprávnosti sudetoněmecké národnostní skupiny s českým národem. Uznání sudetoněmecké národnostní skupiny jako právní osoby za účelem zachování tohoto rovnoprávného postavení ve státě. Stanovení a uznání sudetoněmeckého územního osídlení. Vytvoření sudetoněmecké samosprávy na územích osídlených sudetskými Němci ve všech oblastech veřejného života, jež se týkají zájmů a záležitostí sudetoněmecké národnostní skupiny. Ustavení zákonných ochranných opatření pro ty sudetské Němce, kteří žijí mimo území souvisle osídlená sudetskými Němci. Odstranění křivd spáchaných na sudetských Němcích od roku 1918 a náhrada škod, které těmito křivdami vznikly. Uznání a realizaci zásady, podle níž by v německých oblastech měli pracovat němečtí veřejní zaměstnanci. Plná svoboda přiznání se k německé národnosti a k německému světovému názoru. Jaký cíl měly tyto požadavky?

22 Diplomatická jednání 
mise lorda Runcimana (Walter Runciman) – srpen 1938 snaha uklidnit situaci a vyjednat kompromis neúspěšné ovlivňován sudetoněmeckými politiky Zdroj:

23 Budování opevnění 1935-1938 několik obranných linií dobře vyzbrojeny
ne vše dokončeno (hranice s Rakouskem) po Mnichovu opuštěny na konci války využívány německou armádou Zdroj:

24 Opevnění Zdroj:

25 Opevnění Zdroj:

26 Němci se po okupaci pokoušeli některé pevnosti rozstřílet
Němci se po okupaci pokoušeli některé pevnosti rozstřílet. S jakým výsledkem? Zdroj:

27 Situace na Slovensku  slovenští nacionalisté využili rozporů mezi Čechy a Němci duben 1938 – 20.výroční Pittsburské dohody kampaň a demonstrace proti Čechům a ČSR Připomeň si, co obsahovala Pittsburská dohoda. Zdroj:

28 září 1938  jednání britského premiéra Chamberlaina s Hitlerem
15.září uznal nároky na odstoupení pohraničí čs.vláda vyzvána Velkou Británií a Francií opustit pohraničí Zdroj:

29 září 1938 čsl. vláda odmítá – doporučení se mění na ultimátum
Co znamená slovo ultimátum? Československo zareagovalo vyhlášením mobilizace Co znamená slovo mobilizace? Zdroj:

30 Mobilizace 1938  českoslovenští vojáci nastupovali s nadšením
lid byl odhodlán republiku bránit Zdroj:

31 Mnichovská konference 
září 1938 jednání představitelů Německa (Hitler), Francie (Daladier), Velké Británie (Chamberlain) a Itálie (Mussollini) uzavřena dohoda o odtržení pohraničních oblastí ČSR Zdroj:

32 Mnichovská dohoda Zdroj:

33 Mnichovská dohoda Zdroj:

34 O nás bez nás! Zdroj:

35 Reakce v Československu 
30.září čsl. vláda diktát přijala mezinárodní společenství nepomohlo velké zklamání a hněv lidu západní politici věřili v zachování míru v Evropě Zdroj:

36 Sudetští Němci přijali dohodu s nadšením
Zdroj:

37 Důsledky Mnichova Německu bylo odstoupeno území o rozloze km2 s obcemi, ve kterých žilo obyvatel, z toho československých státních příslušníků podle národnosti Němců Čechoslováků 6 659 Židů celkový počet Čechů na odstoupených územích k byl , rozdíl oproti roku 1938 – osob československé národnosti… Zdroj: Modernidejiny.cz

38 Požadavky Polska 30. září 1938 ultimatum polské vlády– okamžité vydání požadovaných oblastí 2. října 1938 začalo obsazování východní části československého Těšínska polskou armádou (do 11. října 1938) 869 km 56 % obyvatelstva Polskem anektovaného území se podle výsledků sčítání lidu z roku 1930 hlásilo k české národnosti místní Češi a Němci byli hospodářsky diskriminováni, vyvlastňováni, propouštěni ze zaměstnání a nuceni k vysídlení polština se stala jediným úředním jazykem přibližně Čechů a 5000 Němců bylo v době polského záboru donuceno odejít do zbytku Československa… Zdroj: Modernidejiny.cz

39 Požadavky Maďarska ukončena I. vídeňská arbitráž o maďarsko-československé hranici 5.–10. listopadu 1938 musí ČSR odstoupit Maďarsku část území jižního a východního Slovenska a jihozápadní část Podkarpatské Rusi celkem km² s více než miliónem maďarských obyvatel Zdroj: Modernidejiny.cz

40 Důsledky Mnichova v reakci na územní změny po Mnichovu byl zákonem definován „uprchlík” a) cizí státní občan, který se přistěhoval nebo přistěhuje následkem útisku v domovském státě b) „československý státní občan“, který opustil nebo opustí území postoupené Německu, Polsku nebo Maďarsku byly zřízeny zvláštní sběrné tábory pro uprchlíky (výnos ministerstva vnitra z ) – v Česko-Slovensku vzniklo postupně 78 táborů, v nichž bylo k celkem uprchlíků k se uvádí přesídlenců z odstoupených území, z toho: Čechů, Slováků a Rusínů Němců Židů Zdroj: Modernidejiny.cz

41 Uprchlíci z pohraničí Jaká byla jejich situace?
Zdroj:

42 Sudetské ženy Zdroj:

43 A po 7 letech... Zdroj:

44 Důsledky Mnichovské dohody
Zdroj:

45 Bez komentáře Zdroj:

46 Další důsledky morální – národ se nebránil se zbraní v ruce, i když armáda byla mobilizována, traumatický moment – selhání politických elit, ztráta národní hrdosti strategické a obranné – na odstoupených územích zůstaly vojenské objekty, výzbroj, výstroj, nový státní útvar přišel o přirozenou obranu hranic – velmi se ztížily možnosti budoucí obrany zbytku území… zahraničně-politické – nejistota ohledně proklamovaných nových závazků spojenců vůči hranicím pomnichovské ČSR hospodářské a dopravní – oblasti, které získalo Německo, byly průmyslově rozvinuté, silný potenciál, přetrhání dlouholetých vazeb, reorganizace železniční sítě… sociální – problémy uprchlíků, nová situace, ztráta majetku, zaměstnání, obtížné nalézání možnosti obživy Zdroj: Modernidejiny.cz

47 Anulování Mnichova 5. srpna 1942 prohlásila vláda Velké Británie dohodu za neplatnou, protože ji porušilo samo Německo 15. března 1939 29. září 1942 oznámil de Gaullův Francouzský národní výbor, že pokládá dohodu za zcela neplatnou 26. září 1944 prohlásila vláda Itálie, že všechny akty dohody pokládá za neplatné v letech se konala ve Vídni konference OSN o právnosti mezinárodních smluv, uznala mnichovskou dohodu za neplatnou jako příklad dohody sjednané donucením pod hrozbou použití síly 11. prosince 1973 byla v Praze podepsána smlouva o vzájemných vztazích mezi ČSSR a SRN, ve které se smluvní formou podařilo částečně uzavřít otázku mnichovské smlouvy 18. září 1990 se britská ministerská předsedkyně na půdě Federálního shromáždění omluvila za britskou účast při podpisu mnichovského diktátu...


Stáhnout ppt "Mnichov 1938 Konec Československé republiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google