Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Zdravotní t ě lesná výchova je specifická forma t ě lesné výchovy (TV) ur č ená pro zdravotn ě oslabené jedince  jedince za ř azené do III. zdravotní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Zdravotní t ě lesná výchova je specifická forma t ě lesné výchovy (TV) ur č ená pro zdravotn ě oslabené jedince  jedince za ř azené do III. zdravotní."— Transkript prezentace:

1

2  Zdravotní t ě lesná výchova je specifická forma t ě lesné výchovy (TV) ur č ená pro zdravotn ě oslabené jedince  jedince za ř azené do III. zdravotní skupiny dle zdravotnické klasifikace.  je ur č ena všem v ě kovým skupinám.

3 Podle sm ě rnice MZ Č R č. 3/1981 a metodického pokynu MZ Č R z prosince 1990 „Úprava a výklad sm ě rnice č. 3/1981 MZ Č R o pé č i a zdraví p ř i provád ě ní TV a sportu“ byla naše populace rozd ě lena do 4 zdravotních skupin:  jedinci zdraví, p ř im ěř en ě vyvinutí s vysokým stupn ě m trénovanosti, p ř ipraveni k plnému t ě lesnému zatí ž ení  jedinci zdraví, mén ě trénovaní  jedinci zdravotn ě oslabení (trvalé nebo do č asné odchylky t ě lesného vývoje, t ě lesné stavby a zdravotního stavu) – mají ur č itá omezení  nemocní jedinci

4 Zdravotní skupiny Formy tělesné výchovy Zajištění tělovýchovného procesu I. a II. TV v plném rozsahu, sport bez omezení Učitel TV, cvičitel, trenér III. ZTV, TV s úlevami, sportovní činnost dle druhu oslabení Kvalifikovaný učitel TV (ZTV), cvičitel (ZTV), trenér IV.Léčebná TV (LTV)Fyzioterapeuti  Podle uvedených sm ě rnic mají léka ř i základní pé č e posuzovat schopnost a zp ů sobilost k povinné a organizované zájmové TV a sportu.

5  ZDRAVÍ je „stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody“ (rovnováha mezi vn ě jším a vnit ř ním prost ř edím, harmonie ž ivého organismu získaná a zdokonalovaná fylogenetickým vývojem)  vliv vn ě jších faktor ů ( ž ivotní styl – vý ž iva, pohybová aktivita, prost ř edí)  vliv vnit ř ních faktor ů (genetické, nervové, endokrinní)

6 OslabeníSmíšená odděleníSpeciální oddělení Hybný systémoslabení trupu oslabení dolních končetin oslabení horních končetin kyfózy lordózy skoliózy vertebrogenní poruchy poúrazové a pooperační stavy ploché nohy vrozené luxace kyčelních kloubů dětská obrna paréza a jiné deformity poúrazové a pooperační stavy dětská obrna a parézy poúrazové a pooperační stavy

7 Respirační systémbronchitidy astma bronchiale stavy po zápalu plic Kardiovaskulární systém srdeční vady a stavy po operacích hypertenze ischemická choroba srdeční (ICHS) stavy po infarktu myokardu (IM) Metabolické a endokrinologické poruchy diabetes obezita endokrinní poruchy I. typu II. typu do 20 % hmotnosti nad 20 % hmotnosti (dle Brockova indexu) Gastrointestinální systém funkční poruchy organické poruchy Gynekologická Gravidita a šestinedělí poruchy menstruačního cyklu zánětlivé stavy stavy po operacích klimaktérium

8 Nervová a neuropsychická nervová oslabení psychické choroby neuropsychická, LMD mentální oslabení stavy po zánětech záchvatovité stavy stavy po mozkových příhodách stavy po operacích chronická onemocnění CNS (RSK, Parkinsonův syndrom) neurózy epilepsie Smyslováporuchy zraku poruchy sluchu poruchy řeči šeroslepost, barvoslepost, zbytky zraku Starší věkosteoporóza, artrózy, oslabení smyslů, poruchy srdečního rytmu

9  racionálním zp ů sobem odstranit nebo zmírnit zdravotní oslabení a posílit organismus  vytvo ř it p ř edpoklady pro všestranný harmonický vývoj zdravotn ě oslabeného jedince  poskytnout zdravotn ě oslabenému mo ž nost sportovního vy ž ití ve vztahu k jeho schopnostem a zdravotnímu stavu.

10  zdravotní – p ř ízniv ě ovliv ň ovat zdravotní oslabení  vzdělávací - vybavit cvi č ence základními pohybovými dovednostmi a návyky, prohloubit znalosti o vlastním zdravotním oslabení (vhodné a nevhodné PA, jejich dávkování ….)  výchovné - vést k trvalému pohybovému re ž imu a utvá ř et pocit sebed ů v ě ry ve vlastní schopnosti (dodr ž ování zásad TV procesu – pravidelnost, rozvoj psychických a sociálních schopností..)

11  oddíly ZTV (TJ, TV organizace..) – vyškolený cvi č itel  vyu č ovací p ř edm ě t ZTV na všech druzích a typech škol - ZŠ, SŠ a VŠ (dle pot ř eby, č asto jako TV krou ž ek)  Zam ěř ení – specializované oddíly na jednotlivé druhy zdravotního oslabení, nebo smíšené

12 a) obecné:základní gymnastika pohybové hry rytmická gymnastika prvky jednotlivých sportů – plavání b) vyrovnávací:Cvičení uvolňovací (uvolnit klouby a svalové kontraktury) Cvičení protahovací (obnovit fyziologickou délku svalů) Cvičení posilovací (zvýšit zdatnost oslabených svalů a svalových skupin) – dynamické/statické Cvičení dechová (statické/dynamické, druhy dechu) Cvičení relaxační (význam, polohy, podmínky, druhy) Cvičení vytrvalostní (význam, výběr, měření, Zottova tabulka) Cvičení rovnovážná (statická/dynamická/balancování předmětů)

13  je základním zdrojem informací o zdravotním stavu a úrovni funkce pohybového aparátu. Zdroje informací:  od léka ř e (úrove ň celkového zdravotního stavu, výsledky zát ěž ových test ů, pot ř ebná doporu č ení)  od samotného cvi č ence (jeho subjektivní potí ž e, pocity p ř i cvi č ení, psychický stav, ž ivotospráva, aj.)  z vlastního pozorování  cíleným testováním – antropometrické údaje, funk č ní ukazatele - úrove ň t ě lesné zdatnosti a pohybové výkonnosti, úrove ň pohybového aparátu

14  je základní organiza č ní formou práce ve zdravotní t ě lesné výchov ě.  Trvání – 45, 60, z ř ídka 90 minut, frekvence 1- 3x týdn ě  Rozd ě lení cvi č ební jednotky/vyu č ovací hodiny ukazuje tab. 3.

15 ČástObsah Trvání /minuty 45 minut60 minut90 minut ÚVODNÍ cíl, úkoly, obsah, příprava organismu na zátěž 5-88-1010-15 HLAVNÍ – vyrovnávací - rozvíjející (kondiční) vyrovnávací cvičení dle druhu oslabení rozvoj pohybových schopností, osvojení si pohybových dovedností 15-20 10-15 20-30 15-20 25-40 20-40 ZÁVĚREČNÁ fyzické a psychické napětí 5-77-1010-15

16  druhu zdravotního oslabení  zdravotnímu stavu  biologickému v ě ku  pohlaví  pohybovému rozvoji cvi č enc ů / ž ák ů a jejich p ř edcházející pohybové pr ů prav ě  funk č ní zdatnosti cvi č enc ů  zájmu cvi č enc ů

17  schematicky se znázor ň uje k ř ivkou, kterou získáme m ěř ením srde č ní frekvence v jednotlivých č ástech cvi č ební jednotky.  Celkov ě bývá úrove ň zatí ž ení organismu u zdravotn ě oslabených ni ž ší ne ž u zdravých jedinc ů.  Rozlišujeme 3 základní k ř ivky zatí ž ení: jednovrcholová (vrchol je v rozvíjející č ásti) – pro oslabení hybného systému dvouvrcholová (2 vrcholy v rozvíjející č ásti) – pro astmatiky s vyrovnaným zatížením v rozvíjející části (mírn ě kolísající zatí ž ení intervalového charakteru) - pro jedince s nadváhou, obezitou a pro kardiaky

18  Reakce je okam ž itá bezprost ř ední odpov ěď na zevní podn ě t, která je v ž dy stejná a je geneticky zakotvená.  Adaptace je schopnost p ř izp ů sobit se stejnému nebo podobnému podn ě tu p ř icházejícímu ze zevního prost ř edí – adaptovat se a sní ž it tak p ů sobení tohoto podn ě tu a zvýšit schopnost odolat podn ě tu intenzivn ě jšímu.

19  Celý soubor adapta č ních mechanism ů se nazývá adaptační syndrom.  Seley (autor této koncepce) rozeznává stresor (intenzivní t ě lesná zát ěž, chlad, horko, hlad aj.) – z vn ě jšku p ů sobící faktor a stres – d ě j probíhající v organismu.  Definice stresu: je to soubor regula č ních mechanism ů nastupujících p ř i ohro ž ení vnit ř ní homeostázy organismu.

20  Stádium poplachové reakce – mobilizace obranných prost ř edk ů organismu – vyplavení hormon ů : Adrenokortikotropní hormon (ACTH), kortizolu, adrenalinu a noradrenalinu (zvyšuje se srde č ní frekvence, stoupá krevní tlak, prohlubuje se dýchání, stoupá hladina glukózy, aj.), provádí se vše, aby organismus stresor zvládl

21  Stádium adaptace – postupné p ř izp ů sobování a lepší zvládnutí stresora, co ž se projeví ve zvýšené odolnosti. Organismus odpovídá zvýšeným vyplavením vyplavování katecholamin ů a endorfin ů – sni ž ují tak vnímání bolesti a vyvolávají pocit uspokojení  Stádium destrukce – pokud p ů sobí stresor nadm ě rn ě nastává vy č erpání, nastupuje selhání organismu a smrt.

22 A/ Adaptace pohybového systému  zpevn ě ní kosti ve sm ě ru tahu a tlaku zm ě nou architektoniky kostní tkán ě  zvýšené ukládání minerálních solí v kostech  zesílení šlach, zvýšení tahové odolnosti  zv ě tšení svalové hmoty pomocí hypertrofie  zvýšení ú č innosti kontraktilních element ů svalového vlákna p ř i tréninku síly, zvýšení oxidativní kapacity v mitochondriích p ř i tréninku vytrvalosti

23  zmno ž ení cév a zlepšení mikrocirkulace ve svalu  zlepšení svalové koordinace, pohybové techniky  zlepšení neuromuskulární adaptace – schopnost zapnout sou č asn ě více svalových jednotek  celkové zlepšení svalové hmoty, pevnosti a odolnosti vazivového a kostního systému, zvýšení svalové síly i vytrvalosti

24  ekonomizace srde č ní práce  zvýšení srde č ní sta ž livosti  zm ě ny distribuce krve  zlepšení ortostatické tolerance  ekonomizace svalové č innosti se sní ž ením po ž adavk ů na srde č ní systém

25  pokles rizikové slo ž ky LDL cholesterolu, zvýšení ochranné HDL slo ž ky cholesterolu  sní ž ení sekrece insulinu zvýšením citlivosti receptor ů  rychlejší vyu ž ití tuk ů zvýšením aktivity lipázy

26 D/ Adaptace neurovegetativní  zvýšení šet ř ícího vlivu parasympatického systému (-zajiš ť uje č innost organismu v klidu a bezpe č í. Za ř izuje zklidn ě ní celkové č innosti organismu-p ř echod z vlivu sympatiku). Stimuluje proces trávení  sní ž ení tonu sympatiku (-je zodpov ě dný za okam ž ité reakce organismu na hrozící nebezpe č í: mobilizuje zásoby energie a inhibuje proces trávení)

27 E/ Psychická adaptace  získání p ř íjemných zá ž itk ů p ř i vyšší pohybové aktivit ě (vyplavením endorfin ů )  kompenzace stresových vliv ů z b ěž ného ž ivota  zvýšení sebed ů v ě ry, seberealizace  aktivní postoj k vlastnímu zdraví  zlepšení vztah ů ke kolektivu

28  Bursová, M. (2005). Kompenza č ní cvi č ení. Praha: Grada.  Buzková, K. (2006). Stre č ink Praha: Grada.  Č ermák, J. et al. (1992). Záda u ž m ě nebolí, Praha.  Haladová, E., & Nechvátalová, L. (1997). Vyšet ř ovací metody hybného systému. Brno: Institut pro další vzd ě lávání pracovník ů ve zdravotnictví.  Hálková, J. et al. (2001). Zdravotní t ě lesná výchova. [Speciální u č ební texty I. č ást - obecná]. Praha: Č eská asociace Sport pro všechny.  Hošková, B., & Matoušová, M. (2000). Kapitoly z didaktiky zdravotní t ě lesné výchovy. Praha: Karolinum.  Janda, V. (1996). Funk č ní svalový test. Praha : Grada Publishing.  Kabelíková, K., & Vávrová, M. (1997). Cvi č ení k obnovení a udr ž ení svalové rovnováhy (pr ů prava ke správnému dr ž ení t ě la). Praha: Grada Publishing.  Kolá ř, P. et al. (2009). Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galém.  Kyralová, M., & Matoušková, M. (1995). Zdravotní TV, Sport pro všechny, Praha.  Kyralová, M., & Matoušová, M. (1995). Zdravotní TV, 2. č ást, Sport pro všechny, Praha.  Novotná, H. (2001). D ě ti s diagnózou plochá noha. Praha: Olympia.  Lewit, K. (2003). Manipula č ní lé č ba v myoskeletální medicín ě. Praha: Sd ě lovací technika.  P ř idalová, M., & Riegerová, J. (2002). Funk č ní anatomie II. Olomouc: Hanex..  Rašev, E. (1992). Škola zad. Praha: Direkta.  Riegerová, J., & Ulbrichová, M. (1993). Aplikace fyzické antropologie v TV a sportu (p ř íru č ka funk č ní antropologie). [U č ební texty]. Olomouc: Univerzita Palackého, Fakulta t ě lesné kultury.  Schreiber et al. (1998). Funk č ní somatologie. Jino č any: H & H.  Syslová, V. et al. (2003). Zdravotní t ě lesná výchova. [Speciální u č ební text II. č ást - zdravotní t ě lesná výchova p ř i jednotlivých druzích oslabení]. Praha: Č eská asociace Sport pro všechny.  Tanner, J. (1995). Co s bolavými zády. Bratislava: Perfekt.  Véle, F. (2006). Kineziologie: p ř ehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. Praha: Triton.


Stáhnout ppt " Zdravotní t ě lesná výchova je specifická forma t ě lesné výchovy (TV) ur č ená pro zdravotn ě oslabené jedince  jedince za ř azené do III. zdravotní."

Podobné prezentace


Reklamy Google