Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodárnost provozu Střední odborná škola Otrokovice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodárnost provozu Střední odborná škola Otrokovice"— Transkript prezentace:

1 Hospodárnost provozu Střední odborná škola Otrokovice
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Jaroslav Dufka Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /1 Autor Ing. Jaroslav Dufka Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-In-Vy/3–SO-2/18 Název DUM Hospodárnost provozu Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 36-52-H/01 Obor vzdělávání Instalatér Vyučovací předmět Vytápění Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 17 – 18 let Anotace Výukový materiál je určený k výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium. Náplň: Možnosti zvýšení hospodárnosti provozu v centralizovaném zásobování teplem Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Státní energetická koncepce, opatření k hospodárnosti provozu, fluidní kotel, úpravna parametrů Datum

3 Hospodárnost provozu Náplň výuky: Státní energetická koncepce
Opatření k hospodárnosti provozu Fluidní kotel Předizolované potrubí

4 Státní energetická koncepce
Na centralizované zásobování teplem (CZT) je napojena necelá polovina obyvatel a firem. Proto státní orgány ČR vypracovaly „Státní energetickou koncepci“, která má za úkol zajišťovat hospodárnost při výrobě, distribuci a spotřebě tepla. Znamená to zejména: - lepší zhodnocování energie snížením energetické a elektroenergetické náročnosti výroby. Je známo, že česká ekonomika se vyznačuje vysokou energetickou náročností. Jedná se do jisté míry o dědictví z předcházejícího politického systému, ve kterém ekonomické ukazatele nebraly v úvahu vyšší spotřebu surovin a energie, - vysokou účinnost energetické přeměny primárních energetických zdrojů z hlediska zákonů termodynamiky a zákonů sdílení tepla,

5 Státní energetická koncepce
- maximalizaci úspor tepla při provozu budov (především tepla k vytápění a ohřevu teplé užitkové vody) ve sféře veřejnosprávní, podnikatelské i u drobných odběratelů (domácností), - maximalizaci úspor elektrické energie a dalších forem energie ve všech oblastech spotřeby využíváním energeticky úsporných spotřebičů, - snížení energetických ztrát v rozvodných energetických soustavách a uplatňování optimální centralizaci i decentralizaci zdrojů tepla, - podporou výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů – zdrojů využívajících sluneční energii, energii vodních toků a větru, geotermální energii a biomasu, - optimálním využíváním všech vytěžitelných zásob hnědého a černého uhlí i dalších paliv, která se nacházejí na území ČR při dodržování hledisek ochrany přírody a životního prostředí, - optimalizací podílu jaderné energetiky v rámci dlouhodobě bezpečného energetického mixu.

6 Opatření k hospodárnosti provozu
Patří k nim zejména: - používání kotlů o velkém výkonu (mají vyšší účinnost), - spalování paliv s co nejvyšší možností dokonalého spalování (snižují se ztráty), - využívání kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET), - nastavení správné teploty a tlaku vody v primárním i sekundárním okruhu (spálí se méně paliva), - bezkanálové předizolované trubní rozvody (mají nejmenší tepelné ztráty), - používání čerpadel a elektrických zařízení s nízkou spotřebou energie (většinou s automatizací provozu), - regulace soustavy CZT (směšovacími armaturami), - používání tlakově nezávislých úpraven parametrů tepla (lepší možnost regulace) .

7 Obr. 1: Kotel pro CZT o výkonu 18 MW Je vhodný pro dálkovou dodávku tepla, teplota vody nad 120 °C. Má kombinovanou 120 mm silnou tepelnou izolaci a vodou chlazenou přední stěnu redukují tepelné ztráty sáláním. Tepelně izolovaná je i sběrná komora spalin.

8 Fluidní kotel Fluidní kotle patří k nejmodernějším technologiím při spalování hnědého málo kvalitního uhlí. Ve fluidních kotlích probíhá spalování paliva při teplotě asi 850 – 900 oC. Fluidní vrstva, v níž probíhá spalování, obsahuje částečky uhlí a přidávané látky, které vážou síru a chemické sloučeniny. Hlavními výhodami fluidního spalování je: - vázání škodlivin přímo v ohništi; odpadá nutnost použití odsiřovacího zařízení, - nižšími teplotami při spalování se silně omezuje vznik oxidů dusíku; ekologie, - možnost spalování méně kvalitního uhlí; i s velmi nízkou výhřevností. U fluidních kotlů se výkon uvádí v tunách vyrobené páry za hodinu. Fluidní kotle mají výkon 80 – 350 t/hod a účinnost okolo 90 %. Ve srovnání s jinými kotli produkují nejmenší množství emisí vzniklých spalováním méně kvalitního hnědého uhlí. Fluidními kotli se vybavují nově stavěné i rekonstruované teplárny, takové kotle jsou např. v teplárně Zlín.

9 Obr. 2: Schéma fluidního kotle

10 Obr. 3: Schéma kombinované výroba elektřiny a tepla (KVET)

11 Obr. 4: Předizolované potrubí
Vlevo jednotrubní vedení, vpravo vedení se 2 trubkami Používá se u dálkového vytápění a centralizovaného zásobování teplem. Průměry trubek závisí na požadovaném množství přepravované topné vody a mohou být od 100 až do 1200 mm.

12 Obr. 5: Úpravna parametrů teplonosné látky tlakově nezávislá

13 Kontrolní otázky: Co je hlavním úkolem státní energetické koncepce?
Jaké jsou opatření k hospodárnosti provozu CZT? Proč se používají k ohřevu vody v CZT fluidní kotle? Jaká je největší výhoda předizolovaného potrubí? Čím se regulují soustavy CZT?

14 Seznam obrázků: Obr. 1: anonym, [vid. 2. 3. 2013], dostupné z:
Obr. 2: anonym, [vid ], dostupné z: Obr. 3: anonym, [vid ], dostupné z: Obr. 4 vlastní Obr. 5: anonym, [vid ], dostupné z:

15 Seznam použité literatury:
[1] Štěchovský, J.: „Vytápění pro střední školy se studijním oborem TZB“, Praha, Sobotáles, 2010, ISBN

16 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Hospodárnost provozu Střední odborná škola Otrokovice"

Podobné prezentace


Reklamy Google