Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní aspekty Internetu Mgr. Jan Huňka. Úvod O právu, svobodě a Internetu pohledem práva. I. Část - Internet jako právní problém  Právo a Internet 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní aspekty Internetu Mgr. Jan Huňka. Úvod O právu, svobodě a Internetu pohledem práva. I. Část - Internet jako právní problém  Právo a Internet "— Transkript prezentace:

1 Právní aspekty Internetu Mgr. Jan Huňka

2 Úvod O právu, svobodě a Internetu pohledem práva. I. Část - Internet jako právní problém  Právo a Internet  Internet jako právní problém  Právo a svoboda Internetu  Příklad: Francouzská digitální gilotina  Selhání práva II. Část - Internet a právo pro běžného uživatele  Připojení k Internetu  Státní hranice na Internetu  Soukromí na Internetu  Autorská práva na Internetu  Internet jako veřejné fórum  Vlastnictví virtuálních věcí

3 Část I. Internet jako právní problém  Právo a Internet  Internet jako právní problém  Rovnováha práv a svobod  Příklad: Francouzská digitální gilotina  Selhání práva

4 Co je právo Soubor státem garantovaných pravidel, kterými se řídí a organizuje - právo, má dávat jistotu, že: 1) jednotlivci nebudou rušeni ve svých právech 2) porušení jejich práv bude stíháno a trestáno 3) stát nebude svévolně zasahovat do práv a svobod občanů - účelem práva je udržení společenského konsensu a zabránění svémoci  Právo objektivní - „psané“ právo (ústava, zákony, vyhlášky) - slučuje různé právní ideje (nějakým způsobem odráží hodnoty společnosti) - nastavuje pravidla obecně a pro všechny - např. Autorský zákon  Právo subjektivní - právo jednotlivce (objektivním právem garantovaná možnost chování) - vždy zcela konkrétní a individuální - např. moje právo jako autora prezentace na to, aby ji nikdo nekopíroval

5 Co je Internet Neexistuje právní definice Internetu - právo řeší pouze dílčí právní vztahy - nezakládá z hlediska práva novou kvalitu  není „právo Internetu“  soubor právních vztahů mezi provozovateli a uživateli Internetu V čem je Internet z hlediska práva zajímavý? Než odpovíme, je nutné odbočit k pojmům - právní vztahy - právní a protiprávní úkony

6 Pojmy  Právní vztahy - vztahy mezi osobami, které jsou upraveny objektivním právem - objekt (práva, věci), obsah (práva a povinnosti - činit, dát, strpět, nečinit) a subjekt (osoby) - např. právo uživatele vůči provozovateli Facebooku na přístup k účtu - např. právo autora hudby žalovat toho, kdo ji nelegálně stáhnul  Právní skutečnosti - způsobují vznik, změnu nebo zánik právních vztahů - (proti)právní úkony, právní události a protiprávní stavy  Právní a protiprávní úkony - projev vůle, který má objektivním právem předvídaný následek - dle práva může být vůle projevena jednáním (činem), opomenutím (nečinností), výslovně (písemně, ústně) a nebo konkludentně („nevýslovným“ jednáním, z nějž je projev vůle zjevný)

7 Internet jako právní problém V čem je tedy Internet z hlediska práva zajímavý?  Internet umožňuje snadno provádět (proti)právní úkony 1) jednáním (např. stahování nebo vystavování obrázků) 2) výslovnou formou (např. objednáním zboží z e-shopu) 3) konkludentní formou (např. příspěvek, jako souhlas s pravidly diskuse) - t ěchto úkonů je obrovské množství - prostředí, ve kterém se odehrávají je relativně netransparentní  Vzniká mnoho konfliktů subjektivních práv a povinností  Právo musí zajistit možnost domáhat se práv a vyřešit konflikty

8 Internet jako právní problém  Domáhání se práv - oprávněný zjistí, že jeho právo existuje - obrátí se na soud - soud rozhoduje na základě obecných pravidel (objektivní právo) - soud rozhodne podle toho, jak se věc skutečně odehrála (podle důkazů)  Potíže na Internetu - oprávněný má obtíže zjistit, že vůbec právo existuje (neví, že mu někdo krade hudbu) - soud má problém zjistit, jaké byly skutečné okolnosti (je obtížné dokázat, že někdo hudbu skutečně ukradl)  Problém není principielně zcela nový - v „anonymních“ velkoměstech nastávají a řeší se obdobné situace - Internet jako globální velkoměsto posouvá problém o několik řádů výše  Právo nezvládá chránit práva a selhává jako prostředek řešení sporů

9 Rovnováha práv a svobod Co brání fungování práva na Internetu? „Internet vznikl jako svobodné médium a nikdo by ho neměl omezovat!“ (Anonymní přispěvatel webové diskuse)  Svoboda z hlediska práva - „svoboda“ v právu není definovaná - základní práva a svobody - přirozeně právní nebo „smlouva se státem“ - popsaná jako jednotlivá práva - Lidská práva a svobody (majetek, osobnost, listovní tajemství, soukromí) - Politická práva (informace, projev) - Hospodářská práva (ochrana tvůrčí duševní činnosti) - Právo na soudní ochranu (projednání, rozhodnutí a vymožení práv) - jsou dány ústavními zákony (Listina základních práv a svobod) - možné omezit zákonem, jde-li o opatření nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých

10 Rovnováha práv a svobod Lidská a politická práva Ochrana listovního tajemství a ochrana soukromí - omezení jen zákonem a pouze pokud jde o bezpečnost Svoboda projevu a právo na informace - cenzura nepřípustná - vyhledávání, přijímání a rozšiřování - omezit zákonem, je-li to nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti Ochrana osobnosti - zákaz shromažďování údajů  mají zabránit nekontrolované expanzi prosazování zájmů státu  znemožňují získávání právně relevantních informací (důkazů) o uživatelích a jejich úkonech na Internetu Zájmy státu - bezpečnost, mravnost, veřejné zdraví - jejich význam pro státy roste - Internet z hlediska státu představuje nebezpečí pro mravnost a bezpečnost

11 Rovnováha práv a svobod Lidská a hospodářská práva Právo na soudní ochranu - žalující se práva domáhá a přináší důkazy Ochrana osobnosti - právo na zachování cti, důstojnosti a dobrého jména Ochrana práv k výsledkům tvůrčí duševní činnosti - představují většinu obsahu Internetu - význam dramaticky vzrostl Rovnováha práv a svobod - práva a svobody jsou dány objektivním právem - snaha udržet ochranu všech zájmů v rovnováze - nastavení pro určitý model společnosti - Internet mění váhu chráněných hodnot  Internet nikdy nebyl zcela svobodný a neomezený  Pojem „svoboda Internetu“ jako reakce na zvyšování míry regulace Internetu  Současná rovnováha práv a svobod neodpovídá jejich faktické rovnováze  Tlak na posun rovnováhy a pokusy o legislativní řešení

12 Francouzská digitální gilotina Pokus posunout rovnováhu směrem k právům autorů  Monitorování prohřešků provádí Velký Obsah  jak zjišťují, kde dochází k prohřeškům, se raději neřeší  Státní úřad zasílá z podnětu Velkého Obsahu majitelům konkrétní IP adresy varování  postiženi nejsou ti, co škodí, ale majitelé přípojky  Soud ve zrychleném řízení rozhodne o odpojení majitele přípojky  podezřelý nemá právo se v této fázi vyjádřit  K odpojení dojde na základě domněnky, že k porušení došlo  otočení povinnosti dokazovat  Trest je za nedostatečné zabezpečení přípojky proti stahování  pokus o právní kličku  Možné se zbavit odpovědnosti, pokud je bezpečnost přípojky svěřena státnímu úřadu  motivace k dobrovolnému souhlasu s cenzurou obsahu

13 Selhání práva Právo je nástroj společnosti - Internet mění společnost - poptávka po právní ochraně - snaha o novou rovnováhu v objektivním právu  Právo musí poskytovat právní jistotu, že jednotlivci nebudou rušeni ve svých právech a že porušení jejich práv bude stíháno a trestáno.  Ale současně právo musí dávat jistotu, že stát nebude svévolně zasahovat do práv a svobod občanů. - hrozí selhání práva (prosazování „práv“ svémocí) - konflikt hodnot se samotným účelem práva - řešení leží mimo právo Internet je jako velkoměsto. Nabízí temné uličky a v nich naprosto neznámé lidi. Otázka, kterou si klademe, zní: „Namontovat, nebo nenamontovat do ulic kamery?“

14 Část II. Internet a právo pro běžného uživatele  Připojení k Internetu  Státní hranice na Internetu  Soukromí na Internetu  Autorská práva na Internetu  Internet jako veřejné fórum  Vlastnictví virtuálních věcí

15 Připojení k Internetu  Připojení jako právní vztah - poskytovatel a uživatel - písemná smlouva (právní úkon výslovný) - „volné“ připojení (právní úkon konkludentní) - obvykle souhlas se všeobecnými podmínkami - na černo (protiprávní úkon)  Zvláštní práva a povinnosti - odchylky typické pro elektronické komunikace - není odpovědnost za škodu vzniklou neposkytnutím služby - zúžené možnosti odpojit od služby pro neplacení - ochrana obsahu komunikace - ochrana osobních údajů - ochrana před některými aspekty „informační společnosti“

16 Státní hranice na Internetu Problém geografického umístění uživatele Internetu - právní vztahy na Internetu podléhají obecné úpravě - dopad na vymáhání práva (spolupráce států)  Trestní právo - zásada teritoriality (vše na území ČR) - zásada personality (každý občan ČR) - zásada registrace (na plavidle a letadle ČR) - zásada ochrany (TČ spáchané proti občanovi ČR) - zásada univerzality (vybrané TČ zaměřené proti státu, míru a lidskosti)  Občanské a obchodní právo - mezinárodní právo soukromé (mezinárodní dohoda) - kolizní normy (např. rozhoduje ten soud, který je příslušný podle národního předpisu) - volba práva (všeobecné podmínky, EULA, konkludentně)

17 Soukromí na Internetu  Ochrana důvěrnosti komunikací - listovní tajemství a právo na soukromí - povinnosti provozovatelů sítě - zajistit důvěrnost komunikace (odposlech, záznam) - smazat provozní a lokalizační údaje (vyúčtování, přenos zpráv) - odvolatelný souhlas uživatele (marketingové a jiné účely)  Záznam údajů - provozovatelé uchovávají lokalizační a provozní údaje (bez obsahu zpráv) - uchování 6 měsíců, následuje likvidace - rozsah upravuje vyhláška - vydáno oprávněným orgánům státu na žádost  Odposlech (záznam) provozu - Policie, BIS, Vojenské zpravodajství - svolení soudu nebo uživatele (u vybrané trestné činnosti)

18 Autorská práva na Internetu  Práva autora díla ke svému dílu - jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora vyjádřeno ve vnímatelné podobě - literární, umělecké, vědecké, fotografické, audiovizuální (texty, obrázky, hudba, video) - za dílo se považuje též počítačový program a databáze  Osobnostní práva autora - nepřevoditelná, zanikají smrtí - rozhodnout o zveřejnění, osobovat si autorství, právo na nedotknutelnost díla  Majetková práva autora - je možné svěřit výkon těchto práv jinému, platí 70 let po smrti - právo dílo užít (rozmnožování, rozšiřování, sdělování díla veřejnosti aj.) - sdělováním díla veřejnosti je také zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou sítí

19 Autorská práva na Internetu  Licence - právo na výkon majetkových práv autora (autorovi práva nezanikají) - na základě vůle autora (licenční smlouva, EULA) - bezplatná zákonná licence (propagační, zpravodajská, úřední, pro dočasné rozmnoženiny)  Volné užití díla - užití díla pro osobní potřebu fyzické osoby - záznam, rozmnoženina nebo napodobenina pro osobní potřebu - neplatí pro počítačové programy a databáze - neplatí pro pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování

20 Autorská práva na Internetu  Počítačové programy - práva oprávněného uživatele při užití, k němuž je oprávněn - zhotovit záložní rozmnoženinu - rozmnožit, upravit, zpracovat program, je-li to nezbytné k jeho použití - zkoumat funkčnost programu za účelem zjištění myšlenek a principů  Technické prostředky zabezpečení - chráněny jako zásah do autorského práva - povinnost autora zpřístupnit program uživateli (kontaktní osoba)  Databáze - soubor nezávislých, systematicky uspořádaných děl či údajů individuálně přístupných - zvláštní práva pořizovatele databáze - Vytěžování, přepis podstatné části obsahu databáze na jiný podklad - Zužitkování, zpřístupnění veřejnosti podstatné části obsahu databáze - běžné a přiměřené vytěžování a zužitkování nepodstatné části je povoleno - ochrana autorských práv je nedotčena

21 Internet jako veřejné fórum  Internetové diskuse - veřejně přístupný prostor - spravovaný provozovatelem - velký potenciál pro šíření informace - svoboda projevu není absolutní  Odpovědnost za obsah Internetové diskuse - hybridní prostředí, soukromé i veřejné místo - odpovědnost provozovatele za obsah - provozovatel rozhoduje o závadnosti - možná analogie s úpravou veřejných služeb (provozní řády)

22 Vlastnictví virtuálních věcí Vlastnictví předmětů „Druhého života“ Existuje v právu magický meč v rukou postavy online hry? Věci - hmotná povaha - vlastnictví, právní pojem - základní právo, ochrana proti všem Jiné majetkové hodnoty - nehmotné, např. autorské právo - mají vlastní právní ochranu proti všem Práva - odpovídají povinnosti druhého, např. právo inkasovat dluh - ochrana pouze proti povinnému - virtuální předměty jsou pouze práva (odpovídá povinnost provozovatele) - možné převést, nemožné vlastnit

23 Dotazy


Stáhnout ppt "Právní aspekty Internetu Mgr. Jan Huňka. Úvod O právu, svobodě a Internetu pohledem práva. I. Část - Internet jako právní problém  Právo a Internet "

Podobné prezentace


Reklamy Google