Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní aspekty Internetu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní aspekty Internetu"— Transkript prezentace:

1 Právní aspekty Internetu
Mgr. Jan Huňka

2 Úvod O právu, svobodě a Internetu pohledem práva.
I. Část - Internet jako právní problém Právo a Internet Internet jako právní problém Právo a svoboda Internetu Příklad: Francouzská digitální gilotina Selhání práva II. Část - Internet a právo pro běžného uživatele Připojení k Internetu Státní hranice na Internetu Soukromí na Internetu Autorská práva na Internetu Internet jako veřejné fórum Vlastnictví virtuálních věcí

3 Část I. Internet jako právní problém
Právo a Internet Internet jako právní problém Rovnováha práv a svobod Příklad: Francouzská digitální gilotina Selhání práva

4 Co je právo Soubor státem garantovaných pravidel, kterými se řídí a organizuje právo, má dávat jistotu, že: jednotlivci nebudou rušeni ve svých právech porušení jejich práv bude stíháno a trestáno stát nebude svévolně zasahovat do práv a svobod občanů účelem práva je udržení společenského konsensu a zabránění svémoci Právo objektivní „psané“ právo (ústava, zákony, vyhlášky) slučuje různé právní ideje (nějakým způsobem odráží hodnoty společnosti) nastavuje pravidla obecně a pro všechny např. Autorský zákon Právo subjektivní právo jednotlivce (objektivním právem garantovaná možnost chování) vždy zcela konkrétní a individuální např. moje právo jako autora prezentace na to, aby ji nikdo nekopíroval

5 Co je Internet Neexistuje právní definice Internetu
právo řeší pouze dílčí právní vztahy nezakládá z hlediska práva novou kvalitu není „právo Internetu“ soubor právních vztahů mezi provozovateli a uživateli Internetu V čem je Internet z hlediska práva zajímavý? Než odpovíme, je nutné odbočit k pojmům právní vztahy právní a protiprávní úkony

6 Pojmy Právní vztahy Právní skutečnosti Právní a protiprávní úkony
vztahy mezi osobami, které jsou upraveny objektivním právem objekt (práva, věci), obsah (práva a povinnosti - činit, dát, strpět, nečinit) a subjekt (osoby) např. právo uživatele vůči provozovateli Facebooku na přístup k účtu např. právo autora hudby žalovat toho, kdo ji nelegálně stáhnul Právní skutečnosti způsobují vznik, změnu nebo zánik právních vztahů (proti)právní úkony, právní události a protiprávní stavy Právní a protiprávní úkony projev vůle, který má objektivním právem předvídaný následek dle práva může být vůle projevena jednáním (činem), opomenutím (nečinností), výslovně (písemně, ústně) a nebo konkludentně („nevýslovným“ jednáním, z nějž je projev vůle zjevný)

7 Internet jako právní problém
V čem je tedy Internet z hlediska práva zajímavý? Internet umožňuje snadno provádět (proti)právní úkony jednáním (např. stahování nebo vystavování obrázků) výslovnou formou (např. objednáním zboží z e-shopu) konkludentní formou (např. příspěvek, jako souhlas s pravidly diskuse) těchto úkonů je obrovské množství prostředí, ve kterém se odehrávají je relativně netransparentní Vzniká mnoho konfliktů subjektivních práv a povinností Právo musí zajistit možnost domáhat se práv a vyřešit konflikty

8 Internet jako právní problém
Domáhání se práv oprávněný zjistí, že jeho právo existuje obrátí se na soud soud rozhoduje na základě obecných pravidel (objektivní právo) soud rozhodne podle toho, jak se věc skutečně odehrála (podle důkazů) Potíže na Internetu oprávněný má obtíže zjistit, že vůbec právo existuje (neví, že mu někdo krade hudbu) soud má problém zjistit, jaké byly skutečné okolnosti (je obtížné dokázat, že někdo hudbu skutečně ukradl) Problém není principielně zcela nový v „anonymních“ velkoměstech nastávají a řeší se obdobné situace Internet jako globální velkoměsto posouvá problém o několik řádů výše Právo nezvládá chránit práva a selhává jako prostředek řešení sporů

9 Rovnováha práv a svobod
Co brání fungování práva na Internetu? „Internet vznikl jako svobodné médium a nikdo by ho neměl omezovat!“ (Anonymní přispěvatel webové diskuse) Svoboda z hlediska práva „svoboda“ v právu není definovaná základní práva a svobody přirozeně právní nebo „smlouva se státem“ popsaná jako jednotlivá práva Lidská práva a svobody (majetek, osobnost, listovní tajemství, soukromí) Politická práva (informace, projev) Hospodářská práva (ochrana tvůrčí duševní činnosti) Právo na soudní ochranu (projednání, rozhodnutí a vymožení práv) jsou dány ústavními zákony (Listina základních práv a svobod) možné omezit zákonem, jde-li o opatření nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých

10 Rovnováha práv a svobod
Lidská a politická práva Ochrana listovního tajemství a ochrana soukromí omezení jen zákonem a pouze pokud jde o bezpečnost Svoboda projevu a právo na informace cenzura nepřípustná vyhledávání, přijímání a rozšiřování omezit zákonem, je-li to nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti Ochrana osobnosti zákaz shromažďování údajů mají zabránit nekontrolované expanzi prosazování zájmů státu znemožňují získávání právně relevantních informací (důkazů) o uživatelích a jejich úkonech na Internetu Zájmy státu bezpečnost, mravnost, veřejné zdraví jejich význam pro státy roste Internet z hlediska státu představuje nebezpečí pro mravnost a bezpečnost

11 Rovnováha práv a svobod
Lidská a hospodářská práva Právo na soudní ochranu žalující se práva domáhá a přináší důkazy Ochrana osobnosti právo na zachování cti, důstojnosti a dobrého jména Ochrana práv k výsledkům tvůrčí duševní činnosti představují většinu obsahu Internetu význam dramaticky vzrostl Rovnováha práv a svobod práva a svobody jsou dány objektivním právem snaha udržet ochranu všech zájmů v rovnováze nastavení pro určitý model společnosti Internet mění váhu chráněných hodnot Internet nikdy nebyl zcela svobodný a neomezený Pojem „svoboda Internetu“ jako reakce na zvyšování míry regulace Internetu Současná rovnováha práv a svobod neodpovídá jejich faktické rovnováze Tlak na posun rovnováhy a pokusy o legislativní řešení

12 Francouzská digitální gilotina
Pokus posunout rovnováhu směrem k právům autorů Monitorování prohřešků provádí Velký Obsah jak zjišťují, kde dochází k prohřeškům, se raději neřeší Státní úřad zasílá z podnětu Velkého Obsahu majitelům konkrétní IP adresy varování postiženi nejsou ti, co škodí, ale majitelé přípojky Soud ve zrychleném řízení rozhodne o odpojení majitele přípojky podezřelý nemá právo se v této fázi vyjádřit K odpojení dojde na základě domněnky, že k porušení došlo otočení povinnosti dokazovat Trest je za nedostatečné zabezpečení přípojky proti stahování pokus o právní kličku Možné se zbavit odpovědnosti, pokud je bezpečnost přípojky svěřena státnímu úřadu motivace k dobrovolnému souhlasu s cenzurou obsahu

13 Selhání práva Právo je nástroj společnosti
Internet mění společnost poptávka po právní ochraně snaha o novou rovnováhu v objektivním právu Právo musí poskytovat právní jistotu, že jednotlivci nebudou rušeni ve svých právech a že porušení jejich práv bude stíháno a trestáno. Ale současně právo musí dávat jistotu, že stát nebude svévolně zasahovat do práv a svobod občanů. hrozí selhání práva (prosazování „práv“ svémocí) konflikt hodnot se samotným účelem práva řešení leží mimo právo Internet je jako velkoměsto. Nabízí temné uličky a v nich naprosto neznámé lidi. Otázka, kterou si klademe, zní: „Namontovat, nebo nenamontovat do ulic kamery?“

14 Část II. Internet a právo pro běžného uživatele
Připojení k Internetu Státní hranice na Internetu Soukromí na Internetu Autorská práva na Internetu Internet jako veřejné fórum Vlastnictví virtuálních věcí

15 Připojení k Internetu Připojení jako právní vztah
poskytovatel a uživatel písemná smlouva (právní úkon výslovný) „volné“ připojení (právní úkon konkludentní) obvykle souhlas se všeobecnými podmínkami na černo (protiprávní úkon) Zvláštní práva a povinnosti odchylky typické pro elektronické komunikace není odpovědnost za škodu vzniklou neposkytnutím služby zúžené možnosti odpojit od služby pro neplacení ochrana obsahu komunikace ochrana osobních údajů ochrana před některými aspekty „informační společnosti“

16 Státní hranice na Internetu
Problém geografického umístění uživatele Internetu právní vztahy na Internetu podléhají obecné úpravě dopad na vymáhání práva (spolupráce států) Trestní právo zásada teritoriality (vše na území ČR) zásada personality (každý občan ČR) zásada registrace (na plavidle a letadle ČR) zásada ochrany (TČ spáchané proti občanovi ČR) zásada univerzality (vybrané TČ zaměřené proti státu, míru a lidskosti) Občanské a obchodní právo mezinárodní právo soukromé (mezinárodní dohoda) kolizní normy (např. rozhoduje ten soud, který je příslušný podle národního předpisu) volba práva (všeobecné podmínky, EULA, konkludentně)

17 Soukromí na Internetu Ochrana důvěrnosti komunikací Záznam údajů
listovní tajemství a právo na soukromí povinnosti provozovatelů sítě zajistit důvěrnost komunikace (odposlech, záznam) smazat provozní a lokalizační údaje (vyúčtování, přenos zpráv) odvolatelný souhlas uživatele (marketingové a jiné účely) Záznam údajů provozovatelé uchovávají lokalizační a provozní údaje (bez obsahu zpráv) uchování 6 měsíců, následuje likvidace rozsah upravuje vyhláška vydáno oprávněným orgánům státu na žádost Odposlech (záznam) provozu Policie, BIS, Vojenské zpravodajství svolení soudu nebo uživatele (u vybrané trestné činnosti)

18 Autorská práva na Internetu
Práva autora díla ke svému dílu jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora vyjádřeno ve vnímatelné podobě literární, umělecké, vědecké, fotografické, audiovizuální (texty, obrázky, hudba, video) za dílo se považuje též počítačový program a databáze Osobnostní práva autora nepřevoditelná, zanikají smrtí rozhodnout o zveřejnění, osobovat si autorství, právo na nedotknutelnost díla Majetková práva autora je možné svěřit výkon těchto práv jinému, platí 70 let po smrti právo dílo užít (rozmnožování, rozšiřování, sdělování díla veřejnosti aj.) sdělováním díla veřejnosti je také zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou sítí

19 Autorská práva na Internetu
Licence právo na výkon majetkových práv autora (autorovi práva nezanikají) na základě vůle autora (licenční smlouva, EULA) bezplatná zákonná licence (propagační, zpravodajská, úřední, pro dočasné rozmnoženiny) Volné užití díla užití díla pro osobní potřebu fyzické osoby záznam, rozmnoženina nebo napodobenina pro osobní potřebu neplatí pro počítačové programy a databáze neplatí pro pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování

20 Autorská práva na Internetu
Počítačové programy práva oprávněného uživatele při užití, k němuž je oprávněn zhotovit záložní rozmnoženinu rozmnožit, upravit, zpracovat program, je-li to nezbytné k jeho použití zkoumat funkčnost programu za účelem zjištění myšlenek a principů Technické prostředky zabezpečení chráněny jako zásah do autorského práva povinnost autora zpřístupnit program uživateli (kontaktní osoba) Databáze soubor nezávislých, systematicky uspořádaných děl či údajů individuálně přístupných zvláštní práva pořizovatele databáze Vytěžování, přepis podstatné části obsahu databáze na jiný podklad Zužitkování, zpřístupnění veřejnosti podstatné části obsahu databáze běžné a přiměřené vytěžování a zužitkování nepodstatné části je povoleno ochrana autorských práv je nedotčena

21 Internet jako veřejné fórum
Internetové diskuse veřejně přístupný prostor spravovaný provozovatelem velký potenciál pro šíření informace svoboda projevu není absolutní Odpovědnost za obsah Internetové diskuse hybridní prostředí, soukromé i veřejné místo odpovědnost provozovatele za obsah provozovatel rozhoduje o závadnosti možná analogie s úpravou veřejných služeb (provozní řády)

22 Vlastnictví virtuálních věcí
Vlastnictví předmětů „Druhého života“ Existuje v právu magický meč v rukou postavy online hry? Věci hmotná povaha vlastnictví, právní pojem základní právo, ochrana proti všem Jiné majetkové hodnoty nehmotné, např. autorské právo mají vlastní právní ochranu proti všem Práva odpovídají povinnosti druhého, např. právo inkasovat dluh ochrana pouze proti povinnému virtuální předměty jsou pouze práva (odpovídá povinnost provozovatele) možné převést, nemožné vlastnit

23 Dotazy


Stáhnout ppt "Právní aspekty Internetu"

Podobné prezentace


Reklamy Google