Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Způsoby nabytí vlastnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Způsoby nabytí vlastnictví"— Transkript prezentace:

1 Způsoby nabytí vlastnictví
Jakub Porod Studentská vědecká odborná činnost 2011/2012

2 Osnova Vydržení Přivlastnění Konsensuální převod práva

3 Vydržení § 1089 an NOZ Řádné vydržení § 1089
(1) Drží-li poctivý držitel vlastnické právo po určenou dobu, vydrží je a nabude věc do vlastnictví. (2) Nepoctivost předchůdce nebrání poctivému nástupci, aby počal vydržení dnem, kdy nabyl držby. § 1090 (1) K vydržení se vyžaduje pravost držby a aby se držba zakládala na právním důvodu, který by postačil ke vzniku vlastnického práva, pokud by náleželo převodci nebo kdyby bylo zřízeno oprávněnou osobou. (2) Nabyl-li zůstavitel nepravou držbu, nemůže vlastnické právo vydržet ani jeho dědic, i kdyby držel poctivě. To platí obdobně i pro všeobecného právního nástupce právnické osoby. Čtyři podmínky Poctivá držba Řádná držba Pravá držba Plynutí času

4 Držba řádná Právní titul – typicky smlouva + tradice
§ 991 Řádná držba Držba je řádná, pokud se zakládá na platném právním důvodu. Kdo se ujme držby bezprostředně, aniž ruší cizí držbu, nebo kdo se ujme držby z vůle předchozího držitele nebo na základě výroku orgánu veřejné moci, je řádným držitelem Právní titul – typicky smlouva + tradice Titul musí být takové kvality, aby byl způsobilý vlastnické právo převést Neznemožňuje požadavek řádnosti užití vydržení ve prospěch nabytí od nevlastníka? Spíše ne, u nabytí od nevlastníka se budou zkoumat i tituly, kterými nabyl převodce. Dalšími tituly: zákon, výrok orgánu veř. moci (soudní rozhodnutí)

5 Držba poctivá Poctivá držba
§ 992 (1) Kdo má z přesvědčivého důvodu za to, že mu náleží právo, které vykonává, je poctivý držitel. Nepoctivě drží ten, kdo ví nebo komu musí být z okolností zjevné, že vykonává právo, které mu nenáleží. (2) Nepoctivost zástupce při nabytí držby nebo při jejím výkonu zástupcem činí držbu nepoctivou. To neplatí, pokud zastoupený zvláštním příkazem daným se zřetelem k této držbě zástupci nařídil, aby se držby ujal nebo aby ji vykonával. - Dobrá víra pouze ve vztahu ke skutkovým omylům

6 Držba pravá Co toto vlastně znamená? Není to zbytečné? § 993
Neprokáže-li se, že se někdo vetřel v držbu svémocně nebo že se v ni vloudil potajmu nebo lstí, anebo že někdo usiluje proměnit v trvalé právo to, co mu bylo povoleno jen výprosou, jde o pravou držbu. Co toto vlastně znamená? Není to zbytečné?

7 Musí být všechny podmínky splněny najednou?
Řádné vydržení § 1089 (1) Drží-li poctivý držitel vlastnické právo po určenou dobu, vydrží je a nabude věc do vlastnictví. (2) Nepoctivost předchůdce nebrání poctivému nástupci, aby počal vydržení dnem, kdy nabyl držby. § 1090 (1) K vydržení se vyžaduje pravost držby a aby se držba zakládala na právním důvodu, který by postačil ke vzniku vlastnického práva, pokud by náleželo převodci nebo kdyby bylo zřízeno oprávněnou osobou. (2) Nabyl-li zůstavitel nepravou držbu, nemůže vlastnické právo vydržet ani jeho dědic, i kdyby držel poctivě. To platí obdobně i pro všeobecného právního nástupce právnické osoby. - Při převodu práva je třeba, aby byly splněny všechny podmínky? - Při přechodu práva stačí poctivá držba? Pokud ano, proč se vydržení nazývá řádné?

8 Plynutí času § 1089 Drží-li držitel vlastnické právo po určenou dobu, vydrží je a nabude věc do vlastnictví. § 1091 (1) K vydržení vlastnického práva k movité věci je potřebná nepřerušená držba trvající tři roky. (2) K vydržení vlastnického práva k nemovité věci je potřebná nepřerušená držba trvající deset let Je třeba, aby držba splňovala všechny tři podmínky, tj. řádnost, poctivost a pravost, po celou dobu? Jazyková interpretace: spíše ano Opravdu budeme po vydržiteli chtít, aby pořád kontroloval řádnost držby, tj. např. sledoval judikaturu?

9 Lze držet i jiné právo než vlastnické?
§ 989 (1) Vlastnické právo drží ten, kdo se věci ujal, aby ji měl jako vlastník. (2) Jiné právo drží ten, kdo je počal vykonávat jako osoba, jíž takové právo podle zákona náleží, a komu jiné osoby ve shodě s ním plní. § 1011 Vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, je jeho vlastnictvím.

10 Lze vydržet např. užívací právo ?
Nevlastník věci, coby pronajímatel, pronajme věc osobě A. Nevlastník převedl užívací právo. Osoba A tedy drží vlastnické právo k užívacímu právu. Vydrží osoba A vlastnické právo k užívacímu právu a stane se vlastníkem užívacího práva? Jsou splněny podmínky pro vydržení, tj. poctivá, řádná a pravá držba? Byl toto záměr?

11 Shrnutí

12 Přivlastnění Zbrusu nový způsob nabytí vlastnického práva
K jeho životaschopnosti je třeba konstrukce věci ničí.

13 Jak se věc stane věci ničí
Opravdovým opuštěním § 1045 Věc, která nikomu nepatří, si každý může přivlastnit, nebrání-li tomu zákon nebo právo jiného na přivlastnění věci. Movitá věc, kterou vlastník opustil, protože ji nechce jako svou držet, nikomu nepatří. Domnělé opuštěním § 1050 Nevykonává-li vlastník vlastnické právo k movité věci po dobu tří let, má se za to, že ji opustil. Byla--li movitá věc, která pro vlastníka měla zřejmě jen nepatrnou hodnotu, zanechána na místě přístupném veřejnosti, považuje se za opuštěnou bez dalšího. Práva, tj. např. pohledávky jsou rovněž věcmi. Dlužník tedy okupuje pohledávku věřitele a dojde ke splynutí?

14 Domněnka opuštění K úspěšné okupaci je třeba, aby
Vlastník nevykonával vlastnické právo po dobu tří let Nedošlo k vyvrácení vyvratitelné domněnky spočívající v tom, že se má za to, že vlastník věc opustil, protože ji nechce dál jako svou držet.

15 Ústavnost Podivný předpoklad, že každý své vlastnické právo musí vykonávat – když mi stojí tři roky auto v garáži, vykonávám vlastnické právo k autu? Součástí vlastnického práva je věc zničit. A maiori ad minus musí mít vlastník přece právo vlastnické právo nevykonávat. Vlastnické právo se sice nepromlčuje, ale rovnou ho někdo bere. Promlčecí doba pohledávky je defaultně tříletá, ale může být prodloužena. Prodloužení vlastně nic nevyřeší, protože dlužník bude dříve (po třech letech) okupovat.

16 Důkazní břemena Nevýkon vlastnického práva Dokazuje okupant
Problém se zásadou, že neexistence se nedokazuje – vzhledem k pochybné ústavnosti je možné tuto zásadu porušit Vyvrácení domněnky Vyvrací vlastník, jinak by nešlo o domněnku § 1050 Nevykonává-li vlastník vlastnické právo k movité věci po dobu tří let, má se za to, že ji opustil. Byla--li movitá věc, která pro vlastníka měla zřejmě jen nepatrnou hodnotu, zanechána na místě přístupném veřejnosti, považuje se za opuštěnou bez dalšího. Opuštění znamená, že vlastník nechce věc jako svou držet (§ 1045)

17 Co je výkon práva? Movitá, hmotná věc
Užívání, placení daně, vedení v účetnictví? Movitá, nehmotná věc – pohledávka Placení daně, vedení v účetnictví, přirůstání úroků z prodlení? Výzva dlužníkovi k placení? § 1012 Vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. Vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit.

18 Jak prokázat vůli věc dále držet jako svou vlastní
Obtížné vyvrátit – jak dokázat vůli Výzva dlužníkovi k zaplacení? Jak se vlastně okupuje právo? Je tedy problém okupace pohledávky vůbec reálný?

19 Shrnutí Problém s domněnkou opuštění
Každý má právo své vlastnické právo nevykonávat Doba je příliš krátká Důkazní břemeno ohledně vyvrácení domněnky je těžké

20 Převod práva Konsensuální převod práva § 1099
Vlastnické právo k věci určené jednotlivě se převádí už samotnou smlouvou k okamžiku její účinnosti,ledaže je jinak ujednáno nebo stanoveno zákonem. Výjimky Věci (movité i nemovité) zapsané ve veřejném seznamu Cenný papír na doručitele Cenný papír na řad Zaknihovaný cenný papír

21 Rozsah dispozice stran
§ 1099 Vlastnické právo k věci určené jednotlivě se převádí už samotnou smlouvou k okamžiku její účinnosti,ledaže je jinak ujednáno nebo stanoveno zákonem. Lze smluvit převod před účinností smlouvy? NS ČR 7. února 2006, sp. zn. 29 Odo 1241/2004 Nelze vázat účinnost na zaplacení, protože není titul, ze kterého by plynula povinnost platit – tzn. asi nejde Lze smluvit věcněprávní účinky předání? Relevantní v případě odstoupení – kdy by pak přešlo vlastnické právo zpět? Pravděpodobně nelze

22 Interakce s kupní smlouvou
Přechod nebezpečí § 2082 (1) Na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci současně s nabytím vlastnického práva. Nabude-li kupující vlastnické právo před odevzdáním věci, má prodávající až do odevzdání věci práva a povinnosti schovatele. (2) Při uzavření smlouvy s odkládací podmínkou přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího nejdříve dnem splnění podmínky.

23 Shrnutí

24 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Způsoby nabytí vlastnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google