Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Působnost norem občanského práva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Působnost norem občanského práva"— Transkript prezentace:

1 Působnost norem občanského práva
A) působnost věcná, tj. okruh společenských vztahů, na které se vztahují předpisy obč. práva – vzájemná práva a povinnosti osob § 1 NOZ; B) působnost osobní, která vymezuje právní charakteristiku (okruh) osob, kterým jsou příslušné normy adresovány; C) působnost místní, která vyplývá z rozsahu státní suverenity příslušného normotvůrce a z níž plyne na jednu stranu uplatnění na území ČR právních norem jiného státu, mezinárodních smluv či práva EU, resp. zvyklostí uplatňovaných v tomto okruhu, a na druhou stranu rozsah teritoriální působnosti umožňuje uplatnit české právo (např. na základě prorogace – volby práva či kolizních norem) mimo teritorium ČR

2 Časová působnost Kodex nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014 ( § 3081)
Kodexem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti (§ 3028 odst. 1)

3 Časová působnost Přechodná ustanovení NOZ
A) Všeobecná ustanovení (3028 – 3035) B) Lhůty a doby (§ ) C) Právnické osoby (§ 3041 – 3053) D)Pozemky a stavby (§ 3054 – 3068) E) Závazková práva ( § 3073 – 3079)

4 Všeobecná ustanovení Zachování kontinuity dosavadních právních poměrů
Zásada, že zákony nepůsobí zpětně Ochrana nabytých práv za staré právní úpravy

5 Časová působnost II Nepravá zpětná účinnost § 3028 odst. 2
Není-li stanoveno jinak, ustanoveními NOZ se řídí i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných;jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti NOZ se posuzují podle dosavadních předpisů. Zpětná neúčinnost § 3028 odst. 1,3 Jiné právní poměry vzniklé před a práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně porušení smlouvy se řídí dosavadními právními předpisy.Výjimka např.§ 3074ods 1 § 3028 odst 3 –tzv. volba či prorogace práva Ohledně jiných (zásadně závazkových) práv si strany mohou sjednat, že se práva a povinnosti vzniklé z těchto vztahů budou ode dne účinnosti NOZ řídit tímto kodexem.Účinky dohody nastávají vždy ex nunc.

6 Právní poměr Právní poměr = právní vztah Založen smlouvou.
? - pokud nabídka (návrh) na uzavření smlouvy byla učiněna v r. 2013, ale samotná smlouva uzavřena až 2014 je rozhodujícím kriteriem uzavření smlouvy Obdobná konstrukce § 763 obch. zák.

7 Problémy § 3028 odst.3 Podřízení novému právu jen části závazku. (ne)
Lze se vrátit do starého práva pokud už byl právní poměr jednou podřízen novému. Dodatky starých smluv, novace, narovnání - jaké právo je třeba aplikovat na právní jednání – novaci, narovnání – vady jednání ;nová nahrazená obligace se řídí NOZ

8 § 3028 odst. 3 Smlouva o smlouvě budoucí uzavřená podle starého práva
Budoucí smlouva uzavřená v r se bude řídit NOZ Rámcové smlouvy – nezakládají-li konkrétní právní poměr budou se smlouvy uzavřené na jejím základě řídit NOZ

9 §3028 odst.3 Změna subjektů – postoupení pohledávky,převzetí dluhu
Postupitelnost (které pohledávky je možné postoupit atd.ú se bude řídit podle staré právní úpravy, rovněž původní smlouva se nadále řídí starým právem Vztah mezi postupitelem a postupníkem nový právní poměr (NOZ)

10 § 3028 odst. 3 Započtení pohledávek
Započitatelnost, co lze započítat, stará právní úprava; technika, jak, započtení – NOZ Zápočet staré a nové pohledávky – budou muset být splněny požadavky obou režimů tak aby byly splněny požadavky platného zápočtu jak starých tak nových pohledávek

11 § 3028 odst. 3 Uznání dluhu, smluvní pokuta NOZ

12 Časová působnost III Pravá zpětná účinnost-základní hodnotové otázky
Na práva a povinnosti, které se posuzují podle dosavadních předpisů, se použijí ustanovení části první hlavy I, tj. ustanovení o předmětu úpravy a základních zásadách práv. úpravy (§ 3030); Přání osoby, aby aby v budoucnu jejím opatrovníkem byla určitá osoba, se i před nabytím účinnosti NOZ řídí §59, resp. § 469 (§ 3034) Obdobně přechodná ustanovení dědického práva §

13 Časová působnost IV Lhůty,doby a řízení,které začaly běžet před nabytím účinnosti nového předpisu, se zásadně posuzují podle dosavadních předpisů (§ 3036 – 3037); § 778ZOK obsahuje stejné pravidlo Nový kodex reaguje na rozpor mezi dřívějšími právními úkony a novou kogentní právní úpravou řešením Obecně se použije na trvající práv.vztahy úprava nových institutů ex lege (např. změna režimu stavby § 3054)

14 Časová působnost IV Variantní řešení používá nový kodex v některých případech: pokud některá právní jednání z trvajících vztahů odporují kogent. předpisům pozbývají závaznosti s účinnosti NOZ a je třeba je přizpůsobit v zákonem stanovené lhůtě (např. § 3041 odst. 2)

15 Právnické osoby § 3041 - 3053 Koncept nepravé zpětné účinnosti
§ 3041 odst. 1 – právní povaha PO upravených NOZ se od řídí ust. NOZ; právní povaha zahrnuje základní otázky PO - založení, zrušení, organizace vnitřních poměrů, orgány atd. Odst. 2 – povinnost přizpůsobit do 3 let společenskou smlouvu nebo statut NOZ pod sankcí zrušení §3042 – povinnost přizpůsobit do 2 let název PO ustanovením NOZ- výjimka, jsou-li pro to důležité důvody, zejména užívá-li PO svůj název dlouhodobě, je pro ni příznačný a zaměnitelnost či klamavost nelze rozumně předpokládat Pro obchodní korporace lhůta 6 měsíců (§ 777 ZOK)

16 Právnické osoby V některých případech stanoví NOZ možnost (nikoli povinnost) k přizpůsobení dosavadního právního stavu nové právní úpravě (např. § PO založené podle z. č. 42/1980Sb., sdružení podle § 636 z.č Sb.)

17 Časová působnost VI Některé vztahy po účinnosti NOZ zanikají po uplynutí určité doby a je třeba je posoudit podle nových právních předpisů (např. § 3033 odst. 1) –osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům resp., byly omezeny nabudou svéprávnosti Výjimkou z nepravé zpětné účinnosti jsou ustanovení podle nichž se změny nastalé po účinnosti NOZ resp. nové vztahy, vážící se na některé ze vztahů, které vznikly před nabytím účinnosti NOZ, budou řídit po nabyté účinnosti NOZ dosavadní právní úpravou (srov. režim bytového vlastnictví § 3063)Vylučuje v jednom domě existenci dvou právních režimů podle NOZ a podle zák. o vlastnictví bytů

18 Závazková práva (§ 3073 – 3079) Nová právní úprava hojí (konvaliduje) následky některých vad práv. úkonů učiněných podle dosavadního stavu, pokud jsou v souladu s novým stavem (zhojení neplatnosti cestovní smlouvy § 3078) V některých mimořádných případech lze přiznat osobě podle nové právní úpravy práva, která jí podle dosavadní nenáležela (např. přiznání náhrady nemajetkové újmy podle § 3079 odst. 2)

19 Závazková práva Nájem (§ 3074)
Nájem se od řídí NOZ, i když ke vzniku nájmu došlo před ; vznik nájmu a práva a povinnosti vzniklé před se však posuzují podle dosavadních předpisů To neplatí pro nájem movité věci ani pro pacht Deregulace nájmu I u starých nájmů nebude bytová náhrada Řízení o neplatnost nájmu se dokončí podle starých předpisů, vzniklo-li právo na bytovou náhradu, trvá dále

20 Závazková práva Účet (§ 3077)
Účet se od řídí NOZ, i když k uzavření smlouvy o účtu došlo před ; vznik této smlouvy a práva a z ní vzniklé před se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.

21 Závazková práva Práva ze zajištění závazku, i věcná (§ 3073)
- vzniklá přede dnem nabytí účinnosti NOZ, se posuzují podle dosavadních předpisů, ale strany si mohou sjednat podřízení NOZ

22 Přechodná ustanovení ZOK (§ 775 – 783)
ZOK se řídí práva a povinnosti vzniklé od jeho účinnosti (§ 775) Ujednání společenských smluv, která jsou v rozporu s kogent, ust. ZOK, se zrušují (§ 777/1) Obchodní korporace přizpůsobí do 6 měsíců společenské smlouvy úpravě podle ZOK a doručí je do sbírky listin, pod sankcí zrušení Obsahem společenských smluv obch. korporací, které vznikly před účinností ZOK, jsou i dosavadní ustanovení obch. zák., která upravovala práva a povinnosti společníků, pokud nejsou v rozporu s kogent. ust. ZOK nebo se od nich společníci neodchýlili ve společenské smlouvě (§ 777/4) Obchodní korporace se mohou do 2 let podřídit ZOK jako celku Změna spol. smlouvy nabývá účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se ZOK jako celku v OR (§ 777/5)

23 ZOK Výkon funkce členů orgánů
Jaký právní režim se použije na členy orgánů obchodních korporací zvolených/jmenovaných do funkce před ? Podle § 3041/1 a § 775 spíše nové právo Ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně se uzpůsobí ZOK do 6 měsíců, jinak platí, že je výkon funkce bezplatný (§ 7773)

24


Stáhnout ppt "Působnost norem občanského práva"

Podobné prezentace


Reklamy Google