Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trh kapitálu Ing. Vojtěch Jindra

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trh kapitálu Ing. Vojtěch Jindra"— Transkript prezentace:

1 Trh kapitálu Ing. Vojtěch Jindra

2 Formy kapitálu Kapitál jsou ekonomické statky, které se znovu vracejí do výroby, zásoba kapitálu vzrůstá pomocí investic, jejichž zdrojem jsou úspory, kapitál přináší dodatečnou hodnotu (výnos) Formy kapitálu: 1. produktivní – fixní a oběžný 2. oběhový – peněžní, zbožní, portfoliový Z hlediska oblasti působení: 1. průmyslový 2. obchodní 3. zápůjční

3 Formy kapitálu Přeměna úspor na investice:
Trh kapitálu z hlediska zdrojů (úspor) vystupuje jako trh finančního kapitálu. Přeměna úspor na investice: 1. přímé investování k vlastnímu podnikání 2. nákup cenných papírů 3. uložení úspor u finančních zprostředkovatelů => zřizují běžné účty, vkladní knížky, sporožirové účty, termínované vklady

4 Nabídka kapitálu Dána velkostí úspor, s růstem osobního důchodu roste sklon k úsporám a klesá sklon ke spotřebě Mezní sklon ke spotřebě udává, o kolik vzroste spotřeba v souvislosti se zvýšením důchodu o jednotku MPC = C/ Y Mezní sklon k úsporám udává, o kolik vzrostou úspory v souvislosti se zvýšením důchodu o jednotku MPS = S/ Y průměrný sklon ke spotřebě APC = C/Y průměrný sklon k úsporám APS = S/Y

5 Poptávka po kapitálu Závisí na poptávce po produkci vyráběné pomocí nových investic. Rozsah investic závisí na úrokové míře, která je cenou kapitálu (investic). Na mikroekonomické úrovni porovnávají firmy mezní náklady na kapitál s příjmem z mezního produktu kapitálu (MRPk).

6 Poptávka po kapitálu MRPk = MPPk * MR MPPk = TPPk / K MR = TR / Q
poptávka po kapitálu roste dokud je MRPk > MFCk , poptávka ustane po dosažení => MRPk = MFCk = i podmínka rovnováhy a maximalizace zisku firmy

7 Hospodářské cykly Krátkodobé (Kitschinovy), trvají asi 3 roky, příčinou jsou sezónní vlivy např. výkyvy v zásobách a rozpracované výrobě. Střednědobé (Juglarovy), přibližně 10 let, spojeny s investicemi do fixního kapitálu. Dlouhodobé (Kondratěvovy, Kuznetsovy), let, vyvolány změnami výrobních technologií, monetárními jevy a politickými událostmi.

8 Multiplikátor, akcelerátor
Multiplikátor - o kolik se změní agregátní poptávka (důchod), jestliže se změní investiční výdaje o jednotku, (jde o koeficient, kterým musíme vynásobit prvotní zvýšení investic, abychom zjistili celkové zvýšení důchodů) => důchodotvorný efekt Y = k*I, k = 1/(1-C/Y) = 1/(S/Y) Akcelerátor - o kolik se změní zásoba kapitálu (investic), jestliže se změní reálný produkt (důchod) o jednotku, (rychlé tempo růstu produktu je spojeno s ještě vyšším tempem růstu investic) => kapacitotvorný efekt K = a*Y, a =K/Y K = IN (IN – čisté investice)

9 Finanční trh Finanční trh je tvořen:
trhem peněz – transakční peníze a úvěry do 1 roku trhem ostatních finančních aktiv – cenné papíry, dlouhodobé úvěry nad 1 rok Finanční investice mají povahu majetkové transakce mezi lidmi

10 Cenné papíry Cenné papíry jsou písemným dokladem o poskytnutí majetku a o nároku na určitý podíl z výnosu. Finanční investice mají podobu investic do cenných papírů. Cenné papíry z hlediska převoditelnosti: na majitele – mohou být volně prodávány, změna vlastnictví předáním na jméno – při změně majitele změna zápisu jména v tomto papíru, někdy i souhlas eminenta (výstavce cenného papíru) nebo jeho seznámení s převodem na řad – rovněž jméno majitele, převod i bez souhlasu eminenta díky indosamentu (rubopisu) => písemné prohlášení na zadní straně cenného papíru

11 Cenné papíry Dematerializované cenné papíry - evidovány PC a dokladem o jejich existenci je výpis z centra registrace Nominální hodnota - částka na kterou je cenný papír vystaven Tržní hodnota je cena, za kterou se s cenným papírem obchoduje Kurz cenného papíru - poměr tržní hodnoty k nominální hodnotě vyjádřený v procentech Na primárním trhu cenných papírů se prodávají nově emitované (vystavené) papíry prvním majitelům Sekundární trh - zbývající část trhu

12 Formy cenných papírů 1. peněžní vklady - malé riziko, rychlé uvolnění, nízký výnos – spořitelní knížky, běžné účty, sporožirové účty, devizové účty 2. depozitní certifikáty (vkladové listy) - jedna z forem termínovaného bankovního vkladu, obchodovatelný cenný papír, možnost skrytého zúročení 3. dluhopisy – opravňují majitele žádat jejich splacení k určitému datu v nominální hodnotě a vyplacení dohodnutých výnosů

13 Formy cenných papírů – podoby dluhopisů
obligace – (státní, podnikové, komunální), doba splatnosti delší než rok, přinášejí předem stanovený úrok státní pokladniční poukázky – vydává stát ke krytí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu, splatné do 1 roku hypoteční zástavní listy – prodejem získává emitent peníze, zástavou jsou nemovitosti, na které emitent (banka) sama poskytuje úvěr šeky – je bezpodmínečný písemný příkaz výstavce finančnímu zprostředkovateli (bance), aby zaplatil z jeho pohledávky nebo úvěru částku v šeku uvedenou, určité osobě nebo majiteli šeku směnky – krátkodobý obchodovatelný cenný papír přísně vymezené formy

14 Formy cenných papírů 4. akcie – podíl akcionáře na kapitálu a. s., přináší dividendu (podíl na zisku) a kapitálový výnos => rozdíl mezi tržní cenou akcie a její nominální cenou. O výši dividend rozhoduje valná hromada, akcionář má právo se podílet na rozhodování prostřednictvím hlasování typy akcií: kmenové (běžné) prioritní (přednostní) – poskytují výsadní práva např. zaručenou dividendu zaměstnanecké – získávají stávající popř. bývalí zaměstnanci Akcie mají tu výhodu, že jejich hodnota v inflaci roste, tak jak rostou ceny nemovitostí, strojů, zařízení atd., tj. ceny kapitálu, který akcie představuje.

15 Formy cenných papírů 5. pojistky a životní renty – založeny na individuálních úsporách organizovaných pojišťovacími společnostmi a penzijními fondy 6. odvozené cenné papíry – písemné smlouvy o budoucích transakcích se skutečnými cennými papíry termínovaný kontrakt – představuje závazek prodávajícího popř. kupujícího prodat (koupit) v předem stanoveném budoucím termínu dané množství určitých cenných papírů nebo jiné zboží za stanovenou cenu opce – smlouvy, které zajišťují držitelům právo v termínu a za danou cenu koupit popř. prodat např. určité akcie. Toto právo držitel může, ale nemusí využít opční poukázky – vydávány s obligacemi, dávají držitelům právo ve stanovenou dobu v budoucnu koupit za stanovený kurz stanovený počet akcií emitenta často za zvýhodněnou cenu

16 Burzy Zvláštním způsobem organizovaný trh, soustřeďuje se zde nabídka a poptávka po předem stanovených druzích zboží. Typy burz: zbožové burzy cenných papírů devizové Na hlavních burzách se určují světové ceny zboží, základní kurzy měn i cenných papírů. Burzovní správa, makléři (zprostředkovatelé) nebo brokeři, kótované (zaznamenané) zboží v burzovní listině, kurzovní listy

17 Burzovní obchody Na burze se spekuluje se vzestupem a poklesem cen:
efektivní (skutečný nákup a prodej zboží) rozdílové (pouze získání cenového rozdílu) Dělení z hlediska času promptní (zboží se dodává hned po uzavření dohody) termínované (dodávka se uskuteční až delší době)

18 Kurz cenných papírů Kurz cenných papírů (deviz), tj. jejich cena se stanoví na základě nabídky a poptávky na burze v určitém okamžiku. Dow-Jonesův Index - nejznámější hodnotový ukazatel vývoje kurzů cenných papírů sledovaný v New Yorku. Financial Times Index (F.T.) používá se na londýnské finanční burze. Nikkei Index - používá se v Tokiu V ČR – index Pražské burzy PX50, index CNB120, aj. v kterých jsou změny kurzu na burze reprezentovány vývojem cen akcií našich významných podniků (ČEZ, KB, Škoda Plzeň,…).

19 Aukce Forma trhu zboží a kapitálu.
Jde o veřejný prodej, při kterém se v určité době a na určitém místě soustřeďuje nabídka a poptávka po zboží nebo kapitálu. Prodá se tomu, kdo nabídne nejvyšší cenu. Kupující má možnost prohlídky zboží. Holandská aukce – zahajuje se nejvyšší cenou

20 Formy kolektivního investování
Investiční fondy zabývají se portfoliovými operacemi, kapitál se zvyšuje z dividend, úroků a neustálým prodejem a nákupem cenných papírů, podoba a. s. Investiční trusty (svěřenecké fondy, podílové fondy) spravují cenné papíry různých vlastníků a dědiců, pohyblivý úrok na základě výsledků kapitálových operací, lidé jsou podílníky – nemají hlasovací právo a možnost podílet se na řízení fondu. Otevřené podílové fondy získávají prostředky prodejem podílových listů. Pro prodej podílů není předem stanoveno žádné omezení. Uzavřené podílové fondy zastavují prodej podílových listů po dosažení určitého limitu.


Stáhnout ppt "Trh kapitálu Ing. Vojtěch Jindra"

Podobné prezentace


Reklamy Google