Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co nového v soutěžním právu? První výroční seminář

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co nového v soutěžním právu? První výroční seminář"— Transkript prezentace:

1 Co nového v soutěžním právu? První výroční seminář
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže & Regionální hospodářská komora Brno

2 Co nového v soutěžním právu? // Neruda
Program 9.15 – – Převážně české dopoledne Změny v institucionálním zajištění ochrany soutěže v ČR Změny českého hard-law Změny českého a evropského soft-law a)  nová pravidla pro ukládání pokut b)  nový leniency program Aktuální judikatura správních soudů Novější evropská judikatura ke kolektivnímu dominantnímu postavení – rozsudek SPS ve věci Impala 12.00 – – Oběd 13.00 – – Převážně evropské odpoledne Aktuální vývoj vztahu soutěžního práva a politiky v EU a USA Soutěžní právo a software Sjednávání závazků, rozsah pravomocí soutěžního úřadu a vztah k private enforcement Co nového v soutěžním právu? // Neruda

3 Institucionální zajištění po 1. 9. 2007
Robert Neruda Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

4 Co nového v soutěžním právu? // Neruda
Důvody změn Vyhodnocení dvou let činnosti dvou sekcí Úspěšné myšlenky soutěžní advokacie (možná se to přehnalo) faktické zavedení dvouinstančnosti rozhodování Neúspěšné myšlenky zrušení odboru fúzí zrušení odboru kartelů (absence aktivního postup pro odhalování horizontálních kartelů) Co nového v soutěžním právu? // Neruda

5 Sekce hospodářské soutěže Cíle
Zvýšení prestiže sekce a ochrany hospodářské soutěže v rámci Úřadu i navenek Úřad jako transparentní, otevřený, ale důsledný a přísný ochránce soutěže Profesionalizace a modernizace jednotný postup podle jasných pravidel prohloubení specializace na nejdůležitější obory efektivní a sebevědomý boj s kartely zvýšení významu problematiky fúzí absorbování zahraničních zkušeností, závěrů soudů a druhého stupně Schopnost dostát novým výzvám předsednictví EU ICN Merger Workshop Co nového v soutěžním právu? // Neruda

6 Co nového v soutěžním právu? // Neruda
Princip změn Jednotné vedení Oddělení fúzí Oddělení kartelů Tři sektorové odbory Zařazení hlavního ekonoma do sekce Co nového v soutěžním právu? // Neruda

7 Co nového v soutěžním právu? // Neruda
Nová struktura SHS Předseda RK HS M. Petr Co nového v soutěžním právu? // Neruda

8 Co nového v soutěžním právu? // Neruda
Odbory Odbor kartelů boj s kartely je prioritou Odbor fúzí historické důvody věcné důvody Tři sektorové odbory vertikální dohody zneužití dominantního postavení soutěžní advokacie sektorové analýzy Co nového v soutěžním právu? // Neruda

9 Principy fungování navenek
Nastavení jasných pravidel pro vzájemný vztah enforcementu a soutěžní advokacie posílení enforcementu aktivní vyhledávání kartelů a ZDP závažné porušení ZOHS přísně a rozhodně trestat vyjasnění role „soutěžní advokacie“ respekt k zákonným podmínkám pro mimosankční řešení § 7/2-5, § 11/3-6 OHS efektivita obou metod se vzájemně podmiňuje! Aktivnější vystupování analýzy trhu včetně důsledné aplikace jejich závěrů a doporučení prezentace výsledků činnosti Transparentnost Co nového v soutěžním právu? // Neruda

10 Nová pravidla Úřadu pro udělování pokut
Robert Neruda Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

11 Zákonná východiska - § 22 ZOHS
§ 22/1 ZOHS – porušení procesních povinností pokuta až do výše Kč nebo do výše 1 % z čistého obratu (neposkytnutí podkladů, odmítnutí podrobit se šetření, porušení pečetě) do výše Kč (nedostavení se k nařízenému ústnímu jednání nebo odmítnutí svědeckou výpověď, jiné ztěžování průběhu řízení). § 22/2 ZOHS – porušení hmotněprávních povinností či zákazů pokuta do výše Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu úmyslné nebo nedbalostní porušení zákazů v § 3/1 – zákaz dohod § 11/1 – zákaz zneužití dominance § 18/1 – zákaz implementace spojení neplnění opatření podle § 7/2 nebo § 11/3 či § 18/5 ZOHS. § 22/3 – rozpor s vykonatelným rozhodnutím pokuta do výše Kč. § 21a/5 – ukládání pokut i za porušení čl. 81 a 82 SES Co nového v soutěžním právu? // Neruda

12 Judikatorní východiska ČR
… kultivace soutěžního prostředí je v ČR úkolem stále aktuálním a Úřad vystupováním proti protisoutěžnímu jednáním k potřebné nápravě vztahů přispívá … judikát NSS č. 562/2005 Sb.NSS … postih musí mít sílu odradit od nezákonného postupu i jiné nositele stejných zákonných povinností; tento účinek pak může vyvolat jen postih odpovídající významu chráněného zájmu, včas a věcně správně vyvozený. Jde-li o finanční postih, musí být znatelný v majetkové sféře delikventa, tedy být nikoli pro něho zanedbatelný, a nutně tak musí v sobě obsahovat i represivní složku. V opačném případě by totiž postih delikventa smysl postrádal … judikát MS v Praze č. 560/2005 Sb.NSS Konkrétní výše pokuty je výsledkem správního uvážení, soud přezkoumává pouze dodržení zákonných mezí (zohlednění stanovených kritérií, jiných relevantních kritérií, logiku a odůvodnění), nikoli správnost opakovaně, např. KS v Brně ve věci ČSAD Liberec, 62 Ca 27/ ze dne Co nového v soutěžním právu? // Neruda

13 Judikatorní východiska EU
… soutěžní úřad může kdykoli přizpůsobit výši ukládaných pokut, pokud to vyžaduje účinná aplikace soutěžního práva, a uložení vyšší pokuty oproti předchozí praxi, a to i v podobných případech, nelze samo o sobě považovat za protiprávní postup … … při hodnocení závažnosti jednání musí soutěžní úřad přihlížet ke značnému počtu skutečností, jejichž povaha a význam se mění podle druhu daného jednání a jeho zvláštních okolností např. rozsudek SPS T-279/02 ze dne ve věci Degussa v Komise … při ukládání pokut je třeba respektovat zásadu, podle níž při rozhodování o výši majetkové sankce musí být zohledněna hospodářská výkonnost každého podniku tak, aby byl zajištěn dostatečný odstrašující efekt … např. rozsudek SPS T-33/02 ze dne  ve věci Brittania Alloys & Chemicals v Komise Co nového v soutěžním právu? // Neruda

14 Co nového v soutěžním právu? // Neruda
Forma a působnost Inominátní soft-law závaznost pro Úřad lze se jej dovolávat Dobrovolné omezení správního uvážení v zájmu zvýšení právní jistoty a předvídatelnosti Obsah: konkretizace pravidel pro ukládání pokut podle § 22/2 ZOHS nikoli podle § 22/1 a § 22 odst. 3 ZOHS Aplikováno jak v řízeních vedených čistě podle ZOHS, tak v řízeních vedených Úřadem podle komunitárního práva Časová působnost SŘ zahájené po dni publikaci zásad Leniency program nedotčen Co nového v soutěžním právu? // Neruda

15 Základní charakteristika
Inspirace novou metodikou Evropské komise z roku 2006 soutěžitelé vystaveni „jednotnému režimu“ bez ohledu na to, zda je řízení pro porušení čl. 81 či čl. 82 Smlouvy ES vedeno EK či Úřadem zohledněna specifika českého prostředí Respekt k dosavadní judikatuře - předvídatelnost Nový způsob výpočtu pokuty by měl ve většině případů vést k vyšší pokutě potřeba upravovat politiku sankcionování tak, aby pokuty plnily funkce správního trestu Zákonem stanovená hranice (10 % obratu, 10 mil. Kč) se uplatní jako horní strop (korektiv) vypočtené pokuty V nestandardních případech se lze od metodiky odchýlit musí se jednat o obhájitelný postup Co nového v soutěžním právu? // Neruda

16 Dvě fáze ukládání pokuty
Stanovení základní částky pokuty Zvýšení nebo snížení pokuty na základě polehčujících nebo přitěžujících okolností Co nového v soutěžním právu? // Neruda

17 Stanovení základní částky pokuty
Čtyři (4) postupné kroky stanovení hodnoty prodejů zhodnocení závažnosti protisoutěžního jednání zhodnocení délky protisoutěžního jednání určení základní částky pokuty Co nového v soutěžním právu? // Neruda

18 Stanovení hodnoty prodejů
Hodnota prodejů (HP) obrat dosažený soutěžitelem z prodeje zboží či služeb, jichž se narušení soutěže přímo nebo nepřímo týká na vymezeném geografickém relevantním trhu dosažený za poslední ukončené účetní období v délce jednoho roku, v němž se soutěžitel zúčastnil protisoutěžního jednání Co nového v soutěžním právu? // Neruda

19 Zhodnocení závažnosti a délky
velmi závažné delikty hard core horizontální kartely, ZDP soutěžiteli s výrazným dopadem na širší skupinu spotřebitelů, uskutečnění spojení v rozporu s pravomocným rozhodnutím a neplnění opatření uložených Úřadem dle § 18 odst. 5 ZOHS závažné delikty jiné horizontální dohody, vertikální dohody o určení cen pro další prodej a o rozdělení trhu, jiná zneužití dominantního postavení či jiná porušení zákazu uskutečňování spojení méně závažné delikty jiné vertikální dohody s omezeným vlivem na spotřebitele a další méně závažná narušení soutěže. Délka dříve – krátkodobá (do 1 roku), střednědobá (1-10 let), dlouhodobá (více než 10 let) dnes schopnost rozlišení na jeden rok Co nového v soutěžním právu? // Neruda

20 Určení základní částky
Velmi závažné delikty – výchozí podíl – do 3 % HP Závažné delikty – výchozí podíl – do 1 % HP Méně závažné delikty – výchozí podíl – do 0,5 HP Takto určená částka je vynásobena koeficientem podle délky účasti na protisoutěžním jednání Co nového v soutěžním právu? // Neruda

21 Příklad výpočtu základní částky
Modelový případ kartelová dohoda o určení ceny trvání 2 roky hodnota prodejů soutěžitel A – 100 mil. Kč, 20 % celkového obratu (CO) soutěžitel B – 20 mil. Kč, 80 % CO Řešení velmi závažný delikt – až 3 % hodnoty prodejů, násobeno koeficientem 1,22 Základní částka soutěžitel A – až 3,66 HP, tj. 3,66 mil. Kč, tj. 0,7 % CO soutěžitel B - až 3,66 HP, tj. 732 tis. Kč, tj. 3 % CO Co nového v soutěžním právu? // Neruda

22 Úprava základní částky
Přitěžující okolnosti iniciátorství úmysl kroky k donucení ostatních recidiva apod. základní částka navýšena až o 50 % (celkem) Polehčující okolnosti pasivní či následovnická role spolupráce nedbalost ukončení před zahájením řízení základní částka snížena až o 50 % (celkem) Co nového v soutěžním právu? // Neruda

23 Co nového v soutěžním právu? // Neruda
Zvláštní okolnosti Zvýšení pokuty pokud je to nezbytné k zajištění odstrašujícího efektu aby byla vyšší než neoprávněný prospěch či způsobená škoda Symbolická pokuta jen méně závažné delikty, zejména pokud nebyly doposud předmětem rozhodovací praxe Snížení pokuty v důsledku dlouhodobé neschopnosti platit tam, kde by pokuta nezvratně ohrozila hospodářskou životaschopnost podniku Co nového v soutěžním právu? // Neruda

24 Aktuální judikatura českých správních soudů
Robert Neruda Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

25 Telefónica O2 (ÚS, II. ÚS 192/05 ze dne 11. 7. 2007)
2001/2002 – rozhodnutí Úřadu, ZDP ve formě diskriminace konkurentů a zákazníků, pokuta 48 mil. Kč 2004 – NSS potvrdil ÚS – rozhodnutí ÚOHS i NSS zrušeno pro rozpor s čl. 36/1 a 2 LZPS Nesprávné posouzení začátku běhu lhůty pro uložení pokuty: § 14/5 zákona č. 63/1991 Sb. – do jednoho roku od zjištění porušení povinnosti NSS – zjištění  dozvědění se ÚS – zjištění = dozvědění se, tedy okamžik předběžného ověření důvodnosti podnětu Povinnost aplikovat pozdější výhodnější právní úpravu pravidla o retroaktivitě se vztahují i na správní delikty z.č. 63/1991 Sb. – DP vždy při 30% na RT z.č. 143/2001 Sb. – DP se odvíjí od tržní síly, která umožňuje nezávislé tržní jednání, TS multikriteriální veličina ÚS: NSS a ÚOHS se měly zabývat, která právní úprava je výhodnější odpověď ÚS nepředjímá a předjímat nemůže Způsob ochrany OT opětovně aprobován (viz též II. ÚS 419/2004) Co nového v soutěžním právu? // Neruda

26 BILLA a JULIUS MEINL (KS v Brně, 31 Ca 41/2003-265 z 31. 5. 2006)
Dohoda o aplikaci společných obchodních podmínek vůči dodavatelům, včetně cenových Soud aproboval ochranu OT ve správním řízení a její způsob Delikt potvrzen, zrušena pokuta (nezohledněno zkrácení doby deliktního jednání v rozkladovém řízení) zkrácení doby nemusí nutně vést ke snížení pokuty (diskreční pravomoc) Ochrana komunikace klient – advokát samotné převzetí korespondence není v rozporu se zákonem, pokud je vrácena a nebyla využita jako podklad pro rozhodnutí stanovisko ČAK Co nového v soutěžním právu? // Neruda

27 Co nového v soutěžním právu? // Neruda
Česká lékárnická komora I. (KS v Brně, 31 Ca 164/ z ) Rozhodnutí sdružení soutěžitelů Nevydání udělení osvědčení potřebného pro provozování lékáren K míře prokazování potenciálního narušení soutěže – i dva případy odmítnutí vydání osvědčení jsou dostatečné Přijetí Licenčního řádu ČLK vs. jeho aplikace Konkrétní ustanovení licenčního řádu ČLK neobsahovalo ani přímý návod na koordinaci jednání členů a nebylo samo o sobě sto ani potenciálně narušit soutěž Co nového v soutěžním právu? // Neruda

28 Česká lékárnická komora II. (KS v Brně, 62 Ca 26/2006-65 z 3. 4. 2007)
Rozhodnutí sdružení soutěžitelů (RSS) omezení propagace lékáren, omezení cenové inzerce, omezení cenového soupeření prostřednictvím doporučení Soud – RSS je třeba vykládat extenzivně není rozhodné, zda jde o úkon závazný, zda je výsledkem konsensu všech členů, zda se vztahuje na všechny členy či jen část, zda může ovlivnit i nečleny Profesní řád ČLK i dopis představitele ČLK členům obsahující „silné doporučení“ Etická pravidla nad rámec právního předpisu jen potud, pokud se svým obsahem nebo dopadem nedostávají do rozporu se soutěžním právem Stačí i potenciál narušit soutěž Co nového v soutěžním právu? // Neruda

29 ČSAD Liberec (KS v Brně, 62 Ca 27/2006-171 z 6. 4. 2007)
ZDP – odmítnutí přístupu k autobusovému nádraží v Liberci Soutěžní vztah v případě § 11 ZOHS Ziskovost činnosti není z pohledu definice soutěžitele relevantní Vztah generální klauzule § 11/1 ZOHS a specifické skutkové podstaty § 11/1 f) ZOHS autobusové nádraží není nezbytným zařízením (striktní vymezení ze strany ÚOHS) pokud jsou splněny znaky GK, nelze na prohlášení ZDP rezignovat klíčové – hledisko přiměřenosti jednání dominanta Újma – diskomfort cestujících Úspěšné etablování postiženého konkurenta na trhu i přes jednání dominanta nebrání aplikaci § 11 OHS Co nového v soutěžním právu? // Neruda

30 Co nového v soutěžním právu? // Neruda
DELTA PEKÁRNY (procesní pokuta) (KS v Brně, 62 Ca 1/ z ) Maření místního šetření – znepřístupnění notebooku, odebrání zajištěných podkladů Přičitatelnost jednání soukromých osob soutěžiteli Potvrzení oprávnění Úřadu ve vztahu k písemnostem v elektronické podobě Procedura ověření charakteru písemnosti presumpce, že všechny písemnosti v obchodních prostorách umístěné mají obchodní povahu ověření – v situaci absence jiné procedury je na pracovnících Úřadu (podobně jako v případě legal privilege) Aprobována pokuta v maximální výši – preventivní funkce Co nového v soutěžním právu? // Neruda

31 Co nového v soutěžním právu? // Neruda
DELTA PEKÁRNY (procesní pokuta) (KS v Brně, 62 Ca 1/ z ) - pokračování - Právo vstupovat do obchodních prostor bez povolení soudu je v souladu s ústavním pořádkem (čl. 8/1 EÚLP) omezení práva na ochranu soukromí zákonem legitimní zájem ochrana soudem ex post dostatečná ESLP: Societe Colas – práva garantovaná čl. 8 EÚLP se vztahují na obchodní prostory jen za určitých okolností argumentace komparací procesních úprav členských států § 21/4 a 5 ZOHS – ústavou předpokládané zákonem provedené omezení listovního tajemství Co nového v soutěžním právu? // Neruda

32 RWE Transgas (KS v Brně, 62 Ca 8/2007 z 22. 10. 2007)
HN, „Úřad nebude smět napříště trestat stejnou chybu dvakrát“ Rozhodnutí Úřadu: ZDP, porušení § 11/1 ZOHS a čl. 82 SES jedno jednání, jedna pokuta čl. 3/1 Nařízení č. 1/2003 – povinnost paralelní aplikace komunitárního a vnitrostátního práva na ZDP, jež je schopno ovlivnit obchod mezi členskými státy Co nového v soutěžním právu? // Neruda

33 Převážně evropské odpoledne
Co nového v soutěžním právu? Brno,

34 Co nového v soutěžním právu? Převážně evropské odpoledne
Program: Aktuální vývoj vztahu soutěžního práva a politiky v EU a USA Soutěžní právo a software Sjednávání závazků a vztah k private enforcement Co nového v soutěžním právu? // Neruda

35 Co nového v soutěžním právu? Převážně evropské odpoledne
Panelisté Martin Nedelka advokát, Gleiss Lutz, Praha Becket McGrath partner a advokát, Berwin Leighton Paisner LLP, Londýn Arthur Braun partner a advokát, bpv Braun Haskovcova s.r.o, Praha Co nového v soutěžním právu? // Neruda


Stáhnout ppt "Co nového v soutěžním právu? První výroční seminář"

Podobné prezentace


Reklamy Google