Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrální banka 1. Historický vývoj centrálních bank

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrální banka 1. Historický vývoj centrálních bank"— Transkript prezentace:

1 Centrální banka 1. Historický vývoj centrálních bank
2. Činnost centrální banky 3. Bilance centrální banky

2 Centrální banky relativně mladé instituce – první vznikaly v 17. stol - převážná většina začíná svoji historii v 19. stol. a někde až ve 20. stol. – Island (1961), Brazílie (1965), Spojené arabské emiráty (1980), Lucembursko (1998) - v každé ekonomice zpravidla jedna CB (výjimky: USA – 12 federálních rezervních bank, CB nemají Singapur, Hongkong) - většinou státní instituce (výjimka: Japonsko a.s. – většina akcií (55%) v rukou vlády, nesvolávají se valné hromady, soukromí akcionáři mají automaticky nárok na dividendu 5%)

3 Důvody zakládání CB: vedení účtu státu = soustředit veškeré pohyby finančních prostředků týkajících se státní pokladny do jedné instituce úvěrování státních financí = snaha panovníka mít vlastní banku, která kdykoliv doplní chybějící zdroje ve státní   pokladně centralizace emise bankovek provádění měnové politiky regulace druhého stupně bankovního systému zúčtovací centrum pro obchodní banky

4 Způsoby zakládání CB: Přeměna některé z existujících soukromých bank Švédská říšská banka – 1656 jako soukromá OB 1664 problémy se směnitelností vlastních bankovek – pomoc vlády reorganizace – znárodnění - zachovala si nezávislé postavení OB 1697 začala vystupovat jako centrální banka: banka vlády včetně úvěrování státní pokladny, regulace emitovaných bankovek bankovky emitovaly i jiné obchodní banky – konkurenční boj 1904 jediný emitent bankovek = skutečná centrální banka – Sveriges Riksbank

5 Založení CB jako nové instituce – Anglie 1694 za vlády krále Viléma III.
Bank of England – banka pro Královskou korunu (později vládu) – vedla jí účty, poskytovala výhodné úvěry formou emise nových bankovek = dostávala se do problémů, když vláda nesplácela své dluhy = stála několikrát před úpadkem akciový kapitál ve výši 1,2 mil liber složili bohatí Angličané 1845 – právo emise bankovek na území Anglie a Skotska – centrální banka znárodněna

6 Historie centrálního bankovnictví na našem území
na území Rakousko-Uherska Privilegovaná Rakouská národní banka (a.s.) 1817 – monopol na emisi bankovek na území Rakouska na 25 let (nikoliv hotovostních peněz – státovky (MF) - pod kontrolou vlády (rozhoduje o množství emitovaných bankovek a jejich krytí) 1867 – bankovky platné i na území Uherska 1878 – Rakousko-Uherská banka – výsadní emitent hotovostních peněz – (pod vysokou kontrolou vlády) - bankovky až do roku 1892 kryty stříbrem pak zlatem

7 1919 – peněžní reforma a měnová odluka
- zavedena československá koruna 1919 –1926 – funkce CB plní Bankovní úřad MF 1926 – Národní banka Československá a.s. (stát 1/3 akcií) - emisní monopol, standard zlaté devizy (krytí 25%), - měnová politika - diskontní nástroje-postupně OVT - úvěruje podniky ale ne vládu 1934 a 36 devalvace - pak nejstabilnější měna v Evropě 1939 – Národní banka pro Čechy a Moravu – podřízena Německu – v čele říšský zmocněnec - zákonným platidlem vedle české koruny byla i říšská marka 1945 – obnovena činnost Národní banky Československé – peněžní reforma 1950 – Státní banka Československá - Živnostenská banka, Československá obchodní banka (1964), Investiční banka, Štátní spořitelna (od 1969 Česká a Slovenská státní spořitelna) 1953 – peněžní reforma – „loupež století“ 1990 – dvoustupňový bankovní systém – oddělení emisní a obchodně úvěrové činnosti Komerční banka a Všeobecná úverová banka, - posílení postavení vůči vládě, provádění MP 1993 – Česká národní banka

8 Funkce centrální banky
emisní činnost - emise hotovostních peněz - monopol měnová politika banka bank - vede účty ostatním bankám - provádí zúčtování mezi nimi regulace a dohled bank - koncipování a prosazování pravidel činnosti bank a kontrola jejich dodržování banka státu (vlády) - vede účty vlády, centrálních orgánů …. - správa státního dluhu devizová činnost - zabezpečit devizovou likviditu země - udržovat hodnotu devizových rezerv - ovlivňovat úroveň měnového kursu reprezentant státu v měnové oblasti - informování veřejnosti o měnovém vývoji - reprezentace na mezinárodní úrovni

9 Mezi klienty České národní banky patří:
organizační složky státu, Česká správa sociálního zabezpečení, úřady práce a finanční a celní úřady. Česká národní banka vede: účty i podnikatelským subjektům, které jsou příjemci dotací ze státního rozpočtu, příspěvkovým organizacím a státním fondům (Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí) a rovněž účty, které jsou napojené na rozpočet Evropských společenství. Počet účtů vedených pro výše uvedené klienty ke konci roku 2011 přesáhl 25 tisíc a denně na nich probíhají desítky tisíc transakcí.

10 Bilance centrální banky
- výše a struktura aktiv a pasiv k určitému datu Aktiva = majetek ale především způsoby emise peněz Pasíva = zdroje krytí majetku ale i některé druhy peněz CB nemůže mít nedostatek „zdrojů“ v domácí měně - emise - omezení - stabilita

11 Bilance centrální banky
AKTIVA PASIVA Zlato Oběživo Pohledávky vůči domácím bankám Rezervy bank Nakoupené státní cenné papíry Závazky vůči státu Devizové rezervy Závazky vůči zahraničí Závazky vůči MMF Pohledávky vůči MMF Kapitál, rezervy Hmotný a nehmotný majetek Emitované vlastní c.p. Ostatní aktiva Ostatní pasiva

12 Pohledávky vůči domácím bankám
Aktiva Zlato: - zlato pro měnové účely - diverzifikace devizových rezerv - ocenění Pohledávky vůči domácím bankám - úvěry poskytnuté bankám OB je poptávají z důvodu: - levných zdrojů - doplnění likvidity Z pohledu CB: - zvýšení množství peněz v oběhu - pomoc ohroženým bankám - nákupem cenných papírů

13 Nakoupené státní cenné papíry:
- krátkodobé státní cenné papíry = pokladniční poukázky Devizové rezervy: - dluhové cenné papíry v zahraničních měnách - úvěry a vklady v zahraničních měnách Pohledávky vůči MMF: - prostředky uložené u MMF – rezervní pozice - úvěry poskytnuté MMF - SDR Hmotný a nehmotný majetek - budovy, vnitřní vybavení, výpočetní technika, dopravní prostředky, sbírky mincí z drahých kovů Ostatní aktiva - pohledávky za pracovníky banky, zásoby provozního materiálu, záporné oceňovací rozdíly

14 Pasiva Oběživo - hotovostní peníze emitované CB – v rukou nebankovních subjektů a na pokladnách OB Rezervy bank - povinné - dobrovolné Závazky vůči státu – likvidní prostředky státu - prostředky přijaté od EU k účelovému financování vybraných projektů Závazky vůči zahraničí a MMF – vklady nebo úvěry zahr. subjektů

15 Základní kapitál, kapitálové fondy, rezervy
- statutární fondy - zákonné rezervní fondy - rezervy a prostředky na krytí ztrát tvořené ze zisku nebo nákladů Emitované vlastní cenné papíry - v domácí nebo cizí měně Ostatní pasiva - vklady zaměstnanců, závazky vůči dodavatelům, kladné oceňovací rozdíly Konečný výsledek hospodaření - zisk – převeden do dalšího roku, do rezervního fondu, do SR - ztráta – převedena do dalšího roku, zúčtována na vrub rezervního fondu, hrazena ze SR Podrozvahové položky – poskytnuté/ přijaté garance, transakce s finančními deriváty, hodnoty přijaté do úschovy aj.

16 Bilance ČNB (v mil. Kč) k 20.10.2012 Aktiva 830 079 Zlato 702
Pohledávky vůči MMF 56 467 Pohledávky vůči zahraničí včetně cenných papírů vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích cenné papíry ostatní pohledávky vůči zahraničí 79 828 92 767 Pohledávky vůči tuzemským bankám Pohledávky vůči státu Hmotný a nehmotný majetek 4 211 Ostatní aktiva ostatní finanční aktiva oceňovací rozdíly ostatní 5 420 4 057 170 1 193

17 Pasiva celkem Bankovky a mince v oběhu Závazky vůči MMF 43 768 Závazky vůči zahraničí -přijaté úvěry ze zahraničí -ostatní závazky vůči zahraničí 3 021 2 680 341 Závazky vůči tuzemským bankám -přijaté úvěry -povinné minimální rezervy -ostatní závazky vůči bankám 56 283 2 025 Závazky vůči státu 79 377 Ostatní pasiva 4 660 Rezervy 222 Základní kapitál a rezervní fondy 9 450 Oceňovací rozdíly 10 076 Zisk (ztráta) z předchozího období Zisk (ztráta) za účetní období -1 673

18 Pro bilanci ČNB je charakteristické:
Dominantní položkou na aktivech jsou devizové rezervy – 90% tzn. Že rozhodujícím způsobem emise peněz CB u nás je odkup zahraničních měn ČNB neposkytuje bankám téměř žádné úvěry


Stáhnout ppt "Centrální banka 1. Historický vývoj centrálních bank"

Podobné prezentace


Reklamy Google