Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské sportovní prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské sportovní prostředí"— Transkript prezentace:

1 Evropské sportovní prostředí
SPORT a EU

2 Sportovní organizace Evropské struktury ve sportu Sportovní politika EU Dopady vnitřního trhu na sport Ostatní aktivity EU s dopadem na sport Dotační programy EU

3 Sportovní organizace Právní subjekty - národní legislativa
- evropské právo TJ/SK, regionální, krajské články, republikový svaz, národní střešní organizace, evropské federace, evropská střešní sdružení, evropské instituce

4 Evropské struktury ve sportu
Evropské sportovní federace koordinují rozvoj svého sportovního odvětví v rámci Evropy hájí zájmy svého sportovního odvětví v evropském sportovním prostředí pořádají soutěže na úrovni Evropy organizují vlastní marketing + Zájmové (oborové) sportovní federace

5 Evropské instituce a střešní sdružení
1. Celá Evropa – 47 států CDDS (Comité Directoire pour le Développement du Sport) Řídící výbor Rady Evropy pro sport zrušen od r.2007, spolu se sportovním fondem RE, nahrazen EPAS EPAS (Enlarged Partial Agreement on Sport)

6 EPAS (Enlarged Partial Agreement on Sport) http://www. coe
od 2007 jediná instituce na úrovni Rady Evropy pro sport členství dobrovolné, spojené s úhradou příspěvku na činnost řada zemí není členy, nebo mají jen statut pozorovatele (včetně ČR) Nejvýznamnější akce - Evropské konference ministrů zodpovědných za sport (kontrola realizace usnesení) Politika obdobná jako v EU, ale v rámci všech 47 zemí Evropy - podpora sportu, zvýraznění jeho hodnot, ustanovení mezinárodních standardů, vytvoření rámce pro panevropskou platformu mezivládní sportovní spolupráce, pro vládní i nevládní struktury členských zemí.

7 EPAS patří k těm platformám, v nichž rozhodnutí učiní zástupci států (vysocí úředníci). Nestátní zástupci se zasedání EPAS zúčastňují jako poradci.

8 Evropská konference ministrů zodpovědných za sport
je připravována EPAS je nejvyšším exekutivním sportovně politickým grémiem Rady Evropy Účastníky jsou ministři zodpovědní za sport v jednotlivých členských zemích Rady Evropy Výstupem jsou smlouvy podle mezinárodního práva a závazek - zajištění jejich prosazení v členských zemích : Antidopingová úmluva (1989) Úmluva proti násilí a srážkám mezi diváky při sportovních akcích, zvláště při fotbalových utkáních (1985 ) Evropská charta sportu (1992)

9 ENGSO (European Non-Governmental Sports Organisation)
Původní cíl - koordinovat zájmy západoevropských nestátních sportovních organizací Od 1990 koordinační platforma pro specifické zájmy nestátních sportovních zastřešujících organizací evropského sportu, komunikace východ - západ. Věnuje se zastupování zájmů členů a spolupodílí se na tvorbě politiky EU v oblasti sportu. Reprezentuje nestátní sportovní sféru při jednáních na půdě evropských institucí Rozhodnutí činí představitelé nestátních sportovních zastřešujících organizací (NGO). ČSTV je členem ENGSO, GS ČSTV J.Boháč je Vice-presidentem ENGSO ( ).

10 Některé z aktivit ENGSO :
Spoluúčast na tvorbě Bílé knihy sportu EU (2005-7) Zahrnutí sportu do Lisabonské smlouvy (2007-9) Vyjmutí loterního průmyslu z direktiv EU Stanoviska pro Evropskou komisi v jednotlivých oblastech sportu Mládežnická organizace - ENGSO Youth

11 EOC http://www.eurolympic.org/
Cílem Evropského olympijského výboru je podpora olympijských myšlenek v Evropě : výchova mládeže prostřednictvím sportu, podpora spolupráce mezi jednotlivými národními olympijskými výbory výzkumem, studiemi výměnou informací rozvoj “olympijského programu solidarity” v Evropě ve spolupráci s mezinárodním olympijským výborem (IOC). Organizace EYOF (2011 Liberec) ČOV je členem EOC, má personální zastoupení v odborných komisích EOC (K.Neumannová, P.Hrubec, J.Zedníček)

12 Další evropská odborná sdružení
ISCA – International Sport and Culture Association EWS – European Women and Sport ESFAN – European Sport For All Network SportAccord (do 2009 GAISF) - Mezinárodní zastřešující asociace všech mezinárodních odborných sdružení

13 Sportovní politika EU pouze 27 států Evropy
Evropská komise, Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu, odbor sportu: V zakladatelských smlouvách z Paříže a Říma, v Aktu o jednotné Evropě nebo v usneseních z Maastrichtu nebyly stanoveny žádné kompetence EU pro oblast sportu. Mezník r Deklarace z Nice - obecné uznání sportu v EU.

14 Deklarace v obecné rovině uvádí, že je třeba vyvíjet následující činnosti:
Zajišťovat všem přístup ke sportovním aktivitám a zároveň s tím zdůrazňovat sociální a vzdělávací aspekty sportu i důležitost dobrovolných služeb ve sportu. Uznávat ústřední roli sportovních federací. Federace musejí realizovat celou řadu opatření v boji proti různým hrozbám jako je násilí a doping ve sportu. Zachovávání a podpora pravidel, jež propagují výchovu a pohybové aktivity mladých lidí.

15 Ochrana vzdělávání a zdraví mladých vrcholových sportovců a sportovkyň.
Pověření sportovních organizací k uplatňování opatření, jež se s patřičným ohledem na zákony členských států EU i celého Společenství snaží propagovat čestnost a solidaritu ve sportovních soutěžích. K nim patří i vytvoření vzájemně provázaných příjmů, plynoucích například z prodeje práv na televizní přenosy.

16 Postupné aktivity od r vyústily v článek o sportu jako součást Evropské ústavy, která byla v podobě Lisabonské smlouvy v r podepsána a ratifikována. Čl EU uznává sport jako svébytnou společenskou sféru, které patří podpora a zájem EU, nemá však v oblasti sportu v zásadě žádné bezprostřední kompetence.

17 Komunikace Evropské komise se sportovním prostředím
Začlenění sportu do přístupové smlouvy znamená mimo jiné vznik Rady ministrů sportu, (Sport Council) zřízení a pravidelnou činnost odborných komisí, finanční rozpočet pro oblast sportu od r Komunikace Evropské komise se sportovním prostředím Evropské sportovní forum Setkávání vládních a nevládních institucí Strukturální dialog Nová platforma pravidelné diskuse vládních a nevládních stran ke směrování politiky EU ve sportu

18 Tři priority sportovní politiky EU
Sport jako prostředek sociálního začleňování Dobrovolnictví ve sportu Sport jako prostředek vzdělávání a výchovy Podpora sportu cestou programů - směřují k výměně poznatků a zkušeností po celé Evropě nebo slouží profesnímu vzdělávání

19 Dopady vnitřního trhu EU na sport
Vždy když jsou v oblasti sportu vykonávány hospodářské činnosti, existují i na sport dopady úprav a rozhodnutí EU resp. usnesení Evropského soudního dvora. Protože sport a ekonomika jsou stále více navzájem propojeny, spadá mnoho oblastí sportu do práva EU a podléhá tímto právním a institucionálním ustanovením EU

20 Dopady vnitřního trhu EU na sport
Prosazování čtyř základních svobod volný pohyb osob volné poskytování služeb volný pohyb zboží volný pohyb kapitálu se dotýká všech oblastí evropské společnosti, tedy také sportu.

21 Volný pohyb osob Aktivní sportovci, trenéři mohou využít prostoru na velkém trhu práce Evropy → Z nové situace vyplývají pro sport problémy. Předpisy národních a mezinárodních sportovních svazů často odporují zásadám zákonů EU, které sledují zamezení diskriminace a nerovnocenného zacházení z důvodu státní příslušnosti. Ve věci volného pohybu osob bylo Evropským soudním dvorem schváleno již několik důležitých rozhodnutí:

22 Jsou-li sportovní činnosti vykonávány jakožto placená práce nebo služba, podléhají právu EU. To znamená, že se všichni profesionální sportovci a s nimi jejich doprovod, trenéři a manažeři musí držet zákonodárství EU. Amatéři pod tuto úpravu nespadají. To platí jen pro sportovce v klubových mužstvech, nikoli v národních reprezentačních mužstvech. Zde připustil Evropský soudní dvůr výjimku ze zákazu diskriminace, protože při vytvoření národního mužstva hrají roli výlučně sportovní důvody, nikoli ekonomické

23 Evropského soudního dvora
Případ Bosman Zásadní rozhodnutí Evropského soudního dvora ve Štrasburku

24 Volné poskytování služeb
“Omezení volného poskytování služeb uvnitř společenství pro příslušníky členských států, kteří mají své bydliště v jiném státě společenství než příjemce služeb, budou postupně zrušena.“ SPORTOVCI A TRENÉŘI JAKOŽTO POSKYTOVATELÉ SLUŽEB : Pokud sportovci nevykonávají svou činnost jako zaměstnanci klubů, ale jako samostatně výdělečně činné osoby, platí pro ně ustanovení EU o volném pohybu služeb

25 Pokud profesionální sportovci poskytují své výkony časově omezeně, tak je tento výkon považován za službu. Jako služby v oblasti sportu platí především účast jednotlivých sportovců na soutěžích v jejich disciplínách, např. start lehkých atletů na závodech v lehké atletice, nebo v určitých případech i činnost trenéra . To znamená, že se profesionální sportovci ze zemí EU, kteří chtějí vykonávat svou sportovní činnost v jiné členské zemi EU, mohou bránit proti diskriminaci soudní cestou.

26 Volný pohyb zboží Veškeré výbavy, materiály nebo nářadí, které jsou k vykonávání sportu zapotřebí, podléhají ustanovením o volném pohybu zboží = zrušení cel mezi členskými státy EU a zákaz kvantitativních omezení v některých dílčích oblastech. (výjimka - střelné zbraně pro sportovní soutěže) výrobek, který byl v libovolné zemi EU legálně uveden na trh, smí být uveden na trh i ve všech ostatních členských zemích

27 Volný pohyb kapitálu Ustanovení k odstranění všech překážek volného platebního styku a volného pohybu kapitálu budou realizována teprve v rámci uskutečnění hospodářské a měnové unie. Sportu se tato ustanovení týkají pouze okrajově.

28 Aktivity EU s dopadem na sport
Doping Otevřením hranic v rámci vnitřního trhu se nebezpečí zneužívání drog zvýšilo, protože cestování do jiných států a tím i nelegální obchod se značně usnadnil. Zavedení závazných právních předpisů ke kontrole nepovoleného užívání látek zvyšujících výkonnost sportovců, nespadá do kompetence Evropské unie.

29 Doping je ale v rozporu k závazným směrnicím Evropské unie o sblížení právních předpisů o výrobcích a lécích podporujících zdraví. Boj proti dopingu je celosvětový problém sportu, řeší jej MOV a WADA a vlády jednotlivých zemí na základě přijatých rezolucí. Příklad: ZOH Turín 2006 – doping trestným činem podle italské legislativy → problém

30 Rovnoprávné postavení žen
Ačkoliv účast žen není výslovně zakázána, vylučují předpisy v oblékání v mnoha těchto zemích sportovní aktivity žen. OH 1996 v Atlantě - 35 převáženě islámských zemí (ale také Uruguay, Laos a Samoa) nominovaly OH výlučně muže. Proto vyzval Evropský parlament Radu EU, aby se zasadila o vyloučení těchto zemí z účasti na budoucích Olympijských hrách. Vv rozhodnutí Evropského parlamentu se výslovně odmítá veškerá hmotná, finanční a jiná podpora nebo spolupráce EU se zeměmi diskriminujícími ženy. Evropská komise zahájila akční program pro stejné šance pro ženy a muže. Program směřuje na podporu stejných šancí především v oblasti vzdělávání, profesního vzdělávání a na trhu práce. Platí i pro sport. EWS

31 Akce EU proti rasismu a xenofobii
………… Další oblasti – celkem 53 – jsou specifikované v akčním plánu Bílé knihy o sportu EU

32 Dotační programy EU Programy existují, ale nejsou určeny primárně pro sport Evropská unie financuje v rámci akčních programů řadu aktivit, jež mohou být zajímavé pro sportovní organizace Sport se musí naučit využitelné projekty administrovat (+ finanční spoluúčast)

33 V ČR jsou dostupné informace zpravidla a na krajských úřadech, na internetu :

34 Generální sekretář ČSTV
Příjemný den ! Jan Boháč Generální sekretář ČSTV


Stáhnout ppt "Evropské sportovní prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google