Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spole č enská kultura Kultura odívání ; VY_32_INOVACE_D3_07 Interaktivní výklad: Odívání a móda v historickém spektru. 1.A.; 28.02.2013 Mgr. Ludmila Muchová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spole č enská kultura Kultura odívání ; VY_32_INOVACE_D3_07 Interaktivní výklad: Odívání a móda v historickém spektru. 1.A.; 28.02.2013 Mgr. Ludmila Muchová."— Transkript prezentace:

1 Spole č enská kultura Kultura odívání ; VY_32_INOVACE_D3_07 Interaktivní výklad: Odívání a móda v historickém spektru. 1.A.; 28.02.2013 Mgr. Ludmila Muchová

2 Kultura odívání

3 1) Období románské kultury: Suroviny pro domácí výrobu tkaniny byly len, konopí a ov č í vlna V zámožných vrstvách byly oblíbené látky dovážené z Byzance Roucha se lemovala kožešinami Prostý lid používal kožešiny vl č í, bob ř í, vyd ř í Základní prvky oble č ení bylo velmi jednoduché – tunika a pláš ť, stejné u šlechty i prostého lidu. Rozdíl byl pouze v kvalit ě, jemnosti a barv ě materiálu.

4 1) Období románské kultury: Mužský od ě v se skládal ze dvou základních č ástí – nohavic a haleny Halena byl p ů vodn ě pruh plátna, jednoduchý základní od ě v. Dá se p ř edpokládat, že ji Slované nosili jako pozd ě jší košili, tedy krátkou. Další sou č ástí od ě vu byl kabátec nebo suknice, pravd ě podobn ě z t ě žší látky a pošitý kožešinou, oblékaný p ř es halenu

5 1) Období románské kultury: Obr. č. 1 – Odívání románské kultury

6 2) Gotická kultura Objevil se nový vynález – zapínání na knoflíky a knoflíkové dírky. Ženský od ě v 14. století, podobn ě jako mužský, m ě l zd ů raz ň ovat tvar postavy Sukn ě p ř iléhala t ě sn ě k t ě lu, rukávy m ě ly obvykle ozdobné cípy Významným dopl ň kem šat ů byl opasek Na mužském od ě vu se objevil nový estetický prvek – hedvábná košile

7 2) Gotická kultura: Obr. č. 2 – odívání -gotika

8 3) Renesanční móda v Itálii: Typickým prvkem odívání byl ideál harmonie Mužský od ě v se v podstat ě nelišil od od ě vu z p ř edcházejícího období. Skládal se z p ř iléhavého kabátce a nohavic, které jasn ě zd ů raz ň ovaly linii nohou. Svrchní č ástí byl krátký tappert bez rukáv ů, ř asený do pravidelných záhyb ů, lemovaný i podšívaný kožešinami

9 3) Renesanční móda ve Španělsku: Ženská i mužská móda se v této dob ě formovala korzetem, který se vyztužoval kosticemi a u dívek dokonce kovovými deskami, které m ě ly zabránit poprsí ve vývinu P ř es korzet si ženy oblékaly dvojité svrchní roucho z t ě žkého hedvábí, zdobené perlami, drahokamy, stužkami a výšivkami Vlasy se vy č esávaly vysoko, upev ň ovaly se u temene a zdobily se šperky nebo malými klobou č ky Ú č es muž ů byl krátce st ř ižený, nosily se i krátké bradky Pokrývkou hlavy byl baret a vysoký tuhý klobouk.

10 3) Renesanční móda: Obr. č.3 - odívání v období renesance

11 3) Renesanční móda v Anglii: Mužská móda se v Anglii jen mírn ě odchýlila od špan ě lského vzoru Okruží na krku a na záp ě stí se zm ě nilo na krajkový límec a manžety. Další odchylkou byla mnohem v ě tší Ženy se snažily oblékáním co nejvíce napodobit královnu Alžb ě tu I. Obvykle se nosívaly šaty s hlubokou dekoltáží a dvojitým límcem k ř ídlovitého tvaru.

12 3) Renesanční móda v Anglii: Obr. č. 4 - Alžb ě ta I. v renesan č ním od ě vu s hlubokou dekoltáží a k ř ídlovitým límcem

13 4) Barokní móda: V ženském od ě vu byl stále více oblíbený oválný výst ř ih, který odhaloval poprsí, ramena a šíji. Jednoduchá spodní košile m ě la hladké rukávy, nej č ast ě ji byla č ervená. D ů ležitým prvkem oble č ení byl korzet vyztužovaný velrybími kosticemi, v extrémních p ř ípadech i kovem. Stahoval p ř edevším pas a zd ů raz ň oval poprsí. Rukávy z hedvábných tkanin se postupn ě zkracovaly, až na konci 17. století odhalovaly celé p ř edloktí

14 4) Barokní móda: Nejhonosn ě jší sou č ástí mužského od ě vu byla košile s ležatým límcem a manžetami P ř es ni s oblékala vesta s užšími rukávy sahající po kolena Svrchním od ě vem byl kabátec, stejn ě dlouhý jako vesta se širšími rukávy, které odhalovaly manžety od košile Nohavice sahaly pod kolena, dopl ň ovaly je pun č ochy upev ň ované provázky. Typické pro mužskou módu 17. století byla úprava hlavy, tedy bohatá paruka z pravých vlas ů i vlny, kterou tvo ř ila soustava velkých loken padajících mnohdy až na hrudník.

15 4) Barokní móda: Obr. č. 5 - P ř íklad barokního scénického kostýmu - oblý výst ř ih, úzký pas, bohatá sukn ě, perlový náhrdelník a náušnice, Madame de Montespan, milenka Ludvíka XIV.

16 5) Rokoko: St ř ih ženského i mužského od ě vu se vícemén ě shodoval s barokem, byl však zhotovován z leh č ích látek pastelových barev nebo se vzorem velkých i drobných kvítk ů Estetickým vyjád ř ením ženské krásy byl kontrast mezi úzkým pasem a ohromnou sukní, podpíranou spodní obru č ovou sukní Sukn ě vrchních šat ů byla po celé své délce, po vzoru baroka, ve st ř edu rozst ř ižená a odhalovala spodní sukni Mužský od ě v skládající se z kabátce, vesty a nohavic, který se zformoval za dob baroka, p ř etrval do období rokoka tém ěř nezm ě n ě n.

17 5) Rokoko: Obr. č. 6 – móda rokoko

18 6) Klasicismus: Oblibu si op ě t získaly t ě žké látky a zlaté a st ř íbrné výšivky. P ů vodn ě dlouhé splývající tuniky se st ř ihem rozd ě lily na krátký živ ů tek s velkým výst ř ihem a nabíranými rukávy a sukni s dlouhou vle č kou Krásu šat ů dopl ň oval i pláš ť s vysokým stojatým límcem Módn ě oble č ený muž nosil frak, nej č ast ě ji tmavomodrý, tmavozelený nebo tmavohn ě dý, bílou košili, vestu a p ř iléhavé nohavice dopln ě né pun č ochami. Dopl ň kem byly cylindry nebo dvojrohé „napoleonské“ klobouky, barevné rukavice a vycházkové hole.

19 6) Klasicismus: Obr. č. 7 - Krátký živ ů tek s na ř asenými rukávy a splývavá empírová sukn ě

20 7) 60. léta 19. století: Jejím základem byl t ě sn ě stažený korzet a vycpávka z ko ň ských žíní – turnýra, která se p ř ivazovala vzadu v pase Vysoko zdvihnuté poprsí, siln ě stažený pas a velmi zd ů razn ě ná zadní č ást. Ženu opticky zvyšovaly dlouhé vle č ky a vysoké ú č esy. Šaty se šily z látek, které m ě ly rozli č nou strukturu a vyzna č ovaly se ostrými barvami, nap ř. tmav ě modrou, ost ř e zelenou, fialovou a rudou.

21 8) 70 léta: V 70. letech se šaty za č aly šít jako dvojdílné komplety, kabátek a sukn ě. Kabátek pro každodenní nošení byl uzav ř ený, výst ř ihy m ě ly jen plesové šaty, m ě l p ř iléhavé rukávy a svou délkou p ř esahoval pas. Každý druh šat ů m ě l specifické vlastnosti. Domácí od ě v kladl d ů raz na pohodlnost, cestovní na prakti č nost a plesové šaty m ě ly svou noblesou umoc ň ovat krásu ženy. Ke každým šat ů m byly nutné jiné dopl ň ky, klobouky, v ě jí ř e, kabelky a boty.

22 8) 70 léta: Mužský od ě v se v této dob ě vyzna č oval jednoduchostí, byl p ř evážn ě tmavý. Frak byl již výhradn ě ve č erním od ě vem, pro každodenní nošení ho vyst ř ídal žaket, pozd ě ji sako Byl voln ě jší a pat ř ily k n ě mu pruhované kalhoty. V této dob ě se poprvé objevuje smoking

23 8) 70 léta: Obr. č. 8 - Mužský od ě v se v této dob ě vyzna č oval jednoduchostí, byl p ř evážn ě tmavý. Frak byl již výhradn ě ve č erním od ě vem, pro každodenní nošení ho vyst ř ídal žaket, pozd ě ji sako. Byl voln ě jší a pat ř ily k n ě mu pruhované kalhoty. V této dob ě se poprvé objevuje smoking

24 9) „Krásná epocha“ – přelom století: Pro módu „krásné epochy“ typická je v ě tší jednoduchost Štíhlost ženského pasu kontrastovala se širokými rameny a hladkou zvonovitou sukní. Dojem k ř ehkosti zvyšovaly i vy č esané ú č esy a drobné okrouhlé klobou č ky – kapotky Zvláštní pozornost op ě t získaly rukávy, tentokrát všívané vysoko s drobnými záhyby Sukni rozši ř ovaly klíny a obruby. Klobouky, rukavice a kabelky byly pro dámu stále nezbytností.

25 9) „Krásná epocha“ – přelom století: Pánská móda nabrala sportovního a praktického rázu. Tvo ř ila ho košile, vázanka, sako a p ř iléhavé kalhoty. Na sport se za č aly nosit pumpky, kalhoty s vykasanými okraji, které byly praktické p ř i jízd ě na bicyklu. Na hlav ě se poprvé u muž ů, ale i u žen, objevily slamáky

26 9) „Krásná epocha“ – přelom století: Obr. č. 9 - List z módního č asopisu z 90.let 19.století

27 10) 20. století: V období p ř ed a b ě hem první sv ě tové války se objevil nový módní styl Jeho základem byly rovný korzet a dlouhá sukn ě zužující se sm ě rem ke kotník ů m. V takto šitých šatech nebyly ženy schopny normální ch ů ze, musely cupitat Pod sukn ě mi zmizely spodni č ky, výst ř ihy za č aly op ě t pomalu odhalovat krk Po první sv ě tové válce se ženská móda op ě t radikáln ě zm ě nila. Sukn ě se zkrátily až po kolena, pas klesl pod p ř irozenou hranici. Rukávy vyšly z módy, šaty se šily jen s ramínky, č i velmi krátkými rukávky. Dlouhé rukávy m ě ly pouze kabáty a svet ř íky

28 10) 20. století: Ú č es se zkrátil na mikádo, pop ř ípad ě se dlouhé vlasy svazovaly do drdol ů. Byly šity i speciální sportovní oble č ení, byly to v ě tšinou krátké šortky a košilka bez rukáv ů sešité k sob ě a p ř epásané páskem. 2. sv. válka - ú č es se zkrátil na mikádo, pop ř ípad ě se dlouhé vlasy svazovaly do drdol ů.

29 10) 20. století: Po 2. sv ě tové válce se móda m ě nila tém ěř každým rokem. Do šedesátých let panoval módní diktát pa ř ížských módních salón ů Od sedmdesátých let byla novost model ů založena na neobvyklých kombinacích, pozd ě ji se za č ala formovat i móda odpovídající politickým názor ů m č i hudebnímu vkusu nositele. Každý módní návrhá ř si vyp ě stoval sv ů j módní styl, každý m ě l k mód ě individuální p ř ístup.

30 Zdroje: D ě jiny odívání v Evrop ě. In: [online]. [cit. 2012-10-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_od%C3%AD v%C3%A1n%C3%AD_v_Evrop%C4%9B http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_od%C3%AD v%C3%A1n%C3%AD_v_Evrop%C4%9B


Stáhnout ppt "Spole č enská kultura Kultura odívání ; VY_32_INOVACE_D3_07 Interaktivní výklad: Odívání a móda v historickém spektru. 1.A.; 28.02.2013 Mgr. Ludmila Muchová."

Podobné prezentace


Reklamy Google