Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava a řízení projektů „Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů v zemích třetího.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava a řízení projektů „Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů v zemích třetího."— Transkript prezentace:

1 Příprava a řízení projektů „Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů v zemích třetího světa“ 26.10. 2012, Brno Připravil: Ing. Romana Pikulová

2 Identifikace projektového záměru Příprava a řízení projektů

3 Matice logického rámce LFM (Logical Framework Matrix), Metoda LR,... nástroj v procesu plánování, realizace, monitorování a hodnocení programu nebo projektu transformace žádosti do LFM celý projekt je jasně a stručně popsán na „jediném“ listu papíru možnost posoudit, zda má projekt šanci na realizaci Příprava a řízení projektů

4 Význam LFM Matice logického rámce pomáhá: –vyjasnit účel projektu, –identifikovat požadavky na informace, –definovat klíčové prvky projektu, –analyzovat stav před započetím plánování, –usnadnit komunikaci mezi všemi zainteresovanými stranami, –určit způsob měření úspěšnosti projektu. Příprava a řízení projektů

5

6 Sloupec intervencí (strom cílů) Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje informací k ověření Rizika / předpoklady (vnější) Hlavní cíl(e)Měřený čímZdroje pro ověření X Účel projektuMěřený čímZdroje pro ověřeníPředpokládající co… Výstupy projektuMěřený čímZdroje pro ověřeníPředpokládající co… Aktivity projektuProstředky/vstupyČasový rámec aktivitZa předpokladu, že … Předběžné podmínky Příprava a řízení projektů

7 Projektový záměr -konkrétní představa o budoucím projektu, -projektová fiše = cca 2 – 3 strany textu, -základní informace o projektu 1) cíle projektu / vize projektu, 2) zdroje financování a realizátor, 3) způsob realizace, 4) časový harmonogram, 5) předpokládané výstupy projektu. Příprava a řízení projektů

8 Projektová žádost -vyplňuje žadatel s cílem získání peněžních prostředků, -musí být předložena v souladu s podmínkami programu (prováděcí dokument), -žádost se předkládá zprostředkujícímu subjektu ve stanoveném termínu (dle požadavků výzvy Příprava a řízení projektů

9 Výzva k předkládání žádostí - aktivita řídícího orgánu příslušného programu - v termínu výzvy jsou přijímány žádosti o dotace, -obsahuje číslo výzvy, název programu, prioritní osy, oblasti podpory, místo předložení projektové žádosti, den, datum a hodiny, do kdy musí být výzva předložena Příprava a řízení projektů

10 Výzva k předkládání žádostí Typy výzev: 1) průběžná (časově neomezená) 2)kolová (časově omezená, většinou 3 měsíce) Příprava a řízení projektů

11 Výzva k předkládání žádostí Výzva průběžná -termín, ve kterém se přijímají žádosti o dotace, -stanoven první den, od kterého se žádosti přijímají, -žádostí po celé programové období nebo do vyhlášení konce příjmu žádostí, -žádosti jsou hodnoceny průběžně, žadatelé jsou informováni průběžně o zbývající alokaci připadající na výzvu Příprava a řízení projektů

12 Výzva k předkládání žádostí Výzva kolová -termín, ve kterém se přijímají žádosti o dotace, -časově omezené období (2 – 3 měsíce), -žádosti se hodnotí najednou, po ukončení výzvy. Příprava a řízení projektů

13 Obsah projektové žádosti 1)Informace o žadateli (adresa, osoby žadatele – statutární zástupce, zkušenosti žadatele) 2)Informace o projektu – prioritní osy, typ účetní jednotky, výběr režimu podpory Režim podpory - regionální investiční podpora – poskytnutí veřejné podpory, cílem je napomáhat hospodářskému rozvoji nejvíce znevýhodněných regionů prostřednictvím podpory investic a tvorby pracovních míst 1) projekty zakládající veřejnou podporu (výše regionální investiční podpory 40 %, 50 %, 60 % ze ZV a dle velikosti podniku) 2) projekty nezakládající veřejnou podporu (výše regionální investiční podpory až 85 % ze ZV) Příprava a řízení projektů

14 Veřejná podpora každá podpora poskytnutá v jakékoliv formě státem nebo ze státních prostředků, která může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby a pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy, tato podpora je neslučitelná se společným trhem a je zakázaná, poskytování může být povoleno na základě blokové výjimky Bloková výjimky -výjimka ze zákazu veřejné podpory, která může být poskytnuta, aniž by podléhaly schválení EK -povinnost poskytovatele zaslat EK přehled o poskytování veřejné podpory na základě blokové výjimky, -dány nařízením EK upravující veřejnou podporu pro malé a střední podniky, pro zaměstnanost, podpora vzdělání …. Příprava a řízení projektů

15 Regionální mapa intenzity veřejné podpory NUTS IIMalý podnik Střední podnik Velký podnik Střední Morava, Jihovýchod, Severozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko, Severovýchod 60%50 %40% Jihozápad (1.1.2007 – 31.12.2010)56 %46 %36 % Jihozápad (1.1.2011 – 31.12.2013)50 %40 %30 % Příprava a řízení projektů

16 Projekt zakládající veřejnou podporu -rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení (hřiště, bazény, wellness), -výstavba vleků, -nákup moderních technologických zařízení. Projekt nezakládající veřejnou podporu -projekty, které by měly sloužit bez rozdílu všem osobám, není naplněn znak zvýhodnění určitého podnikání, -budování a obnova místních komunikací III. a IV. třídy, -obnova veřejného prostranství obce, parkové úpravy, nákup a výsadba veřejné zeleně, -cyklotrasy a cyklostezky. Příprava a řízení projektů

17 Podpora v režimu De minimis -svou podstatou připomíná blokové výjimky, nejedná se o veřejnou podporu, nemusí být oznamována EK, -taková podpora, která nesmí přesáhnou během tří let (u jednoho příjemce) hodnotu 200 000 EUR, -podporu De minimis není možné kombinovat s jiným typem veřejné podpory, -v programovém období 2004 – 2006 finanční strop 100 000 EUR Příprava a řízení projektů

18 Obsah projektové žádosti 4) Dopady a místa realizace projektu - projekt musí mít vždy dopad do území vymezeného pro program, -zadává se dle úrovní NUTS (5 – úroveň obce, 4 – úroveň okresu, 3 – úroveň kraje, 2 – úroveň regionu), -místo realizace – úroveň NUTS 5 (obec, město) 5) Popis projektu – cíle projektu, aktivity, soulad s prioritní osou Cíl projektu – nezaměňovat prostředek za cíl! Příklad: Cílem projektu není nákup investičního majetku, ale je prostředkem, jak naplnit zaměření oblast intervence. Cílem projektu je vybudování logistického kontaktního místa, které bude sloužit pro aktivní činnost vysokoškolských studentů, akademických a ostatních pracovníků vysokých škol. Příprava a řízení projektů

19 Obsah projektové žádosti 6) Personální zajištění projektu – projektový tým (manažer projektu, ekonom projektu, dotační expert, právní zajištění projektu, investiční konzultant, technický manažer projektu) 7) Harmonogram projektu -datum zahájení / ukončení projektu -datum zahájení realizace projektu / datum ukončení realizace Příprava a řízení projektů

20 GANTTŮV DIAGRAM: -jednoduchý nástroj projektového řízení, -zcela srozumitelný a komplexní, -umožňuje předpovídat výsledky vyplývající z časových, nákladových, kvalitativních a kvantitativních omezení, -tvořen grafem s vodorovnými úsečkami, které zobrazují časové souvislosti jednotlivých kroků projektu, -každý krok projektu je v diagramu znázorněn vodorovnou čárou, jejíž délka a umístění odpovídá jeho plánovanému časovému průběhu, -celkový diagram pak ukazuje všechny aktivity projektu v časové posloupnosti a zároveň znázorňuje, které činnosti mohou probíhat současně, -Speciální software (Ganttproject, Microsoft Project) -nevýhodou je, že nezobrazuje vzájemnou závislost činností a nedá se použití u rozsáhlých projektů. Příprava a řízení projektů

21

22 PŘÍKLAD NA GANTTŮV DIAGRAM ZMĚNA FIREMNÍ STRATEGIE AUTOMOBILKY Jste v pozici předsedy představenstva velké automobilky a jste zodpovědný za změny firemní strategie, pokud dochází k poklesu prodejů vašich výrobků na trhu vlivem zvýšené aktivity konkurence. Vedení koncernu rovněž sleduje vaše obchodní úspěchy a tak mu neušlo, že v poslední době dochází k trvalému snižování prodejů vašich výrobků. Uložilo vám zpracovat novou koncepci firemní strategie nejpozději do 19 týdnů při minimalizaci nákladů. Ve spolupráci s externí agenturou pro výzkum trhu a s týmem manažerů vlastní firmy jste připravili projekt přípravy nové strategie. Projekt obsahuje dvanáct činností, které podle vaší zkušenosti na sebe musejí navazovat tak, jak ukazuje následující tabulka: Příprava a řízení projektů

23

24 Obsah projektové žádosti 8) Podpora „de minimis“ – 200 000 EUR 9) Hodnoty indikátorů - indikátory slouží pro monitorování průběhu a výsledku realizace projektů, oblastí podpory, prioritních os a programů vzhledem ke stanoveným cílům. -Seznam sledovaných indikátorů schvaluje monitorovací výbor a je součástí prováděcího dokumentu. -Plnění monitorovacích indikátorů se vykazuje v monitorovacích zprávách. -Nedodržení monitorovacích ukazatelů může vést k částečnému nebo dokonce i úplnému odebrání poskytnuté dotace. -Dle typu projektu se vykazují příslušné indikátory, -Příklad: Projekt zaměřený na regeneraci náměstí -Počet nově vybudovaných a technicky zhodnocených parkovišť -Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve venkovských oblastech -Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně Příprava a řízení projektů

25 Obsah projektové žádosti 10) Horizontální priority - pro dosažení udržitelného a vyváženého rozvoje regionů podpořených ze strukturálních fondů, jsou do realizace zahrnuty dva hlavní horizontální cíle: 1) Udržitelný rozvoj - dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí, Evropský parlament definoval jako „zlepšování životní úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity ekosystémů při zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro současné a příští generace.“ V projektové žádosti se hodnotí dopad realizace projektu na udržitelný rozvoj (pozitivní, neutrální, negativní) a následně se může vykazovat příslušným kritériem (snížení emisí, rozšíření zelených ploch v sídlech apod.) 2) Rovné příležitosti - rovnost mužů a žen, odstraňování diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace Příprava a řízení projektů

26 Obsah projektové žádosti 11) Rozpočet projektu – struktura rozpočtu (způsobilé, nezpůsobilé výdaje) (viz. přednáška) 12) Struktura financování – výše dotace (viz. přednáška) 13) Finanční plán – žádosti o platby dotace (viz. přednáška) 14) Publicita 15) Přílohy projektu 16) Čestná prohlášení Příprava a řízení projektů

27 Studie proveditelnosti (Feasibility Study) označovaná jako technicko-ekonomická studie obsahuje komplexní popis projektu u většiny OP součástí povinných příloh (ale např. u OPŽP nahrazuje žádost studii proveditelnosti) hlavní informační zdroj pro hodnocení projektu Příprava a řízení projektů

28 Studie proveditelnosti (Feasibility Study) slouží k posouzení realizovatelnosti projektu z finančního hlediska – posouzení efektivnosti projektu doporučená struktura SP – dle Patrik Sieber Příprava a řízení projektů

29 Struktura studie proveditelnosti 1)Obsah 2)Úvodní informace 3)Stručné vyhodnocení projektu 4)Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 5)Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix 6)Management projektu a řízení lidských zdrojů 7)Technické a technologické řešení projektu 8)Dopad projektu na životní prostředí 9)Zajištění investičního majetku 10)Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek) 11)Finanční plán a analýza projektu 12)Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 13)Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza) 14)Harmonogram projektu 15)Závěrečné zhodnocení projektu 16)Přílohy Příprava a řízení projektů

30 Struktura studie proveditelnosti 1)Obsah -informace o počtu a struktuře kapitol 2) Úvodní informace -účel, pro který je studie zpracována, k jakému datu, info o zadavateli, zpracovateli SP + kontakty 3)Stručné vyhodnocení projektu -popis zásadních závěrů, které vyplývají ze zpracované studie proveditelnosti, -ve stručné a shrnující podobě je zde uvedeno zhodnocení finanční efektivitu projektu, jeho realizovatelnost 4) Stručný popis podstaty projektu a jeho etap -obsahuje komplexní popis hlavních charakteristik projektu a jeho etap, -obsahuje název, smysl a zaměření projektu, jaké služby případně produkty budou díky projektu poskytovány a jaký problém řeší, kdo je investorem (resp. vlastníkem či provozovatelem) projektu, jaká je kapacita (velikost) projektu a jaká je jeho lokalizace -jakými etapami projekt prochází a čím jsou specifické, jak řešeno variantní zpracování v rámci studie a jaká jsou ostatní významná specifika projektu. Příprava a řízení projektů

31 Struktura studie proveditelnosti 5) Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix -analýza trhu a odhad poptávky -marketingová strategie -marketingový mix 6)Management projektu a řízení lidských zdrojů -obsahem je plán a uspořádání problémů souvisejících s otázkou samotného managementu projektu, -veškeré plánování, organizování, řízení a kontrolu všech procesů, organizačních jednotek a veškerých lidských zdrojů. 7) Technické a technologické řešení projektu - technické a technologické aspekty projektu, jako je zvolená technologie, technické parametry jednotlivých zařízení, výhody a nevýhody těchto předpokládaných řešení, vyplývající technická rizika Příprava a řízení projektů

32 Struktura studie proveditelnosti 8)Dopad projektu na životní prostředí -popis veškerých kladných i negativních vlivů, které plynou z realizace projektu v jeho jednotlivých etapách. 9)Zajištění dlouhodobého majetku -vymezení struktury dlouhodobého majetku, určení výše investičních nákladů, problematika servisních podmínek a případného znovupořízení, amortizační schéma. 10) Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek) -viz. přednáška 11) Finanční plán a analýza projektu - viz. přednáška Příprava a řízení projektů

33 Struktura studie proveditelnosti 12)Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu -viz. přednáška 13)Řízení rizik (citlivostní analýza) -vymezení největších zdrojů rizika v projektu, uvedení jejich pravděpodobností a event. opatření na jejich snížení, výsledky citlivostní analýzy. 14) Harmonogram projektu -Ganttův diagram (minulé cvičení) 15) Podrobné závěrečné hodnocení projektu - komplexní a propracovaný závěr, který zahrnuje výsledné posouzení projektu ze všech uvažovaných hledisek a vyjádření k realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu. Příprava a řízení projektů

34 Cost – benefit analýza Cost-benefit analýza (CBA) neboli analýza nákladů a přínosů je metodou, která vymezuje dopady zamýšleného investičního projektu; Vykazuje, co komu výsledky projektu přináší a co komu bere; Vymezuje skupinu všech účastníku, kterých se projekt dotkne at přímo či nepřímo a ty nazývá Beneficienty; Costs jsou veškeré negativní dopady neboli záporné efekty plynoucí z investice pro beneficienty. Benefits jsou veškeré pozitivní dopady neboli kladné efekty plynoucí z projektu. Příprava a řízení projektů

35 Cost – benefit analýza V rámci analýzy jsou vyčísleny nejen veškeré financní náklady a výnosy, ale také všechny nepřímé důsledky. Na rozdíl od finančních analýz, tak umožnuje hodnotit také investice, které nejsou ziskové a finančne výnosné, ale mají jiný společenský užitek. Příprava a řízení projektů

36 Cost – benefit analýza Doporučený postup tvorby: 1. Definujte podstatu projektu, 2. Vymezte strukturu beneficientů, 3. Popište rozdíly mezi investiční a nulovou variantou, 4. Určete a kvantifikujte všechny relevantní náklady a přínosy ve všech fázích projektu, 5. Vyčleňte „neocenitelné“ náklady a užitky a slovně je popište, 6. Převeďte „ocenitelné“ náklady a přínosy na hotovostní toky, 7. Stanovte diskontní sazbu, 8. Vypočtěte kriteriální ukazatele, 9. Posuďte projekt na základě vypočtených ukazatelů a neocenitelných efektů, 10. Rozhodněte o přijatelnosti a financování investice. Příprava a řízení projektů

37 Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu Souvisí-li realizace projektu s konkrétními pozemky nebo budovami, musí být pro zajištění udržitelnosti projektu jednoznačně vyjasněny majetkoprávní vztahy spojené s projektem; Pokud je žadatel vlastníkem předmětných nemovitostí, většinou již dnes prokazovat vlastnické právo nemusí; Jinak doloží např. nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce, smlouvu o smlouvě budoucí na odkup apod. v délce trvání na dobu realizace projektu + udržitelnost [3 (OPPI), 5 (ROP), 10 (EEA granty), výjimečně i 20 let (EVVO v rámci OPŽP)]. Příprava a řízení projektů

38 Prokázání právní formy žadatele Množství dokumentů v rámci této přílohy se odvíjí od typu žadatele. Může to být například: základací nebo zřizovací listina, výpis z registru ekonomických subjektů, smlouva o založení svazku obcí, zakladatelská smlouva Územně samosprávné celky a malí a střední podnikatelé již dnes nic nedokládají. Příprava a řízení projektů

39 Podrobný rozpočet projektu Žadatel je povinen předložit rozpočet v takové podrobnosti, aby hodnotitelé byli schopni posoudit jeho přiměřenost včetně přiměřenosti jednotlivých položek a podpoložek. Žadatel jednak rozpočet vyplní v žádosti o dotaci na předepsaném formuláři a jednak přiloží tištěné podrobné rozpočty pro jednotlivé položky a podpoložky projektu do úrovně například jednotlivých kusů, pokud tak neučiní v rámci jednotlivých položek a podpoložek rozpočtu žádosti. DPH je vždy součástí rozpočtu. Pokud žadatel má nárok na odpočet DPH, tato částka je uváděna v položce nezpůsobilých výdajů, pokud nárok na odpočet nemá, ceny uvedené v rozpočtu žádosti jsou včetně DPH. Příprava a řízení projektů

40 Projektová dokumentace Při předložení žádosti je vyžadována projektová dokumentace v podrobnosti dokumentace pro stavební povolení (příp. ohlášení pro stavby, které stavební povolení nevyžadují) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v platném znění, bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; Pokud se výše uvedená dokumentace nezpracovává doloží žadatel jednoduché výkresy (půdorysy atd.), ze kterých jsou zřejmé aktivity projektu a lze z nich posoudit adekvátnost způsobilých výdajů; Příprava a řízení projektů

41 Územní rozhodnutí (souhlas) Pro projekty, u nichž je vyžadováno dle § 76–86 stavebního zákona územní rozhodnutí (příp. územní souhlas dle § 96), dokládá žadatel toto územní rozhodnutí (územní souhlas) na celý projekt s jednoznačným vyznačením nabytí právní moci; Je-li územní a stavební řízení spojeno (dle § 78, odst.1 stavebního zákona), žadatel předloží při podání žádosti sdělení stavebního úřadu o spojení územního a stavebního řízení. Je-li územní rozhodnutí nahrazeno veřejnoprávní smlouvou dle § 78, odst. 3–5 stavebního zákona, doloží žadatel při předložení žádosti platnou veřejnoprávní smlouvu. Příprava a řízení projektů

42 Stavební povolení (ohlášení) Pro projekty, u nichž je vyžadováno podle stavebního zákona stavební povolení, dokládá žadatel toto povolení na celý projekt s jednoznačným vyznačením nabytí právní moci nejpozději před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace. O stavební povolení musí být zažádáno již při předložení žádosti. Tato skutečnost bude prokázána na základě předložené žádosti o stavební povolení s razítkem odpovědného stavebního úřadu. V případě staveb, u kterých postačí ohlášení stavby dle § 104 stavebního zákona, předloží žadatel souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby, případně doklad o ohlášení stavby a čestné prohlášení žadatele, že stavební úřad nezakázal provedení ohlášené stavby. strana 42

43 Finanční zdraví žadatele Žadatelé předkládají buď: –Opisy daňových přiznání k dani z příjmů společně s povinnými přílohami (např. rozvaha, výkaz zisku a ztráty) za poslední 2 roky hospodaření ověřené finanční úřadem, ne starší 60 dnů. –u obcí tzv. Fin 2-12 M, tj. výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků –a nebo nepředkládají nic, pokud to poskytovatel dotace umožňujě (např. ROP Jihovýchod ve své aplikace pro tvorbu CBA využívá dostupných dat z databáze a stahuje si je do aplikace, tedy není třeba finanční zdraví vyhotovovat a prokazovat, aplikace to provede automaticky po zadání IČ. Finanční zdraví se hodnotí, tzn. ne každý žadatel může být oprávněným, především pokud je jeho dluhová služba nepřiměřená a ohrožuje jeho další existenci. Příprava a řízení projektů

44 Další přílohy Prohlášení nemovitosti za nemovitou kulturní památku –Tento doklad předkládá žadatel pouze v případě, pokud se jeho projekt týká objektu zapsaného v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky (dále jen „ÚSKP“). Doklad bude mít charakter potvrzení o začlenění objektu v ÚSKP – potvrzují referáty kultury příslušného krajského úřadu nebo úřadu obce s rozšířenou působností. Fotodokumentace –Slouží jako dokumentace výchozího stavu projektu, z tohoto důvodu je třeba její detailnost (tzv. pohled ze všech světových stran). Příprava a řízení projektů

45 Další přílohy Znalecký posudek –V případě, že žadatel v projektové dokumentaci uvede nákup nemovitostí (pozemků, budov), které přímo souvisí s projektem, je znalecký posudek vyhotovený znalcem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a ne starší než 6 měsíců před datem registrace projektu, povinnou součástí příloh, kterou musí žadatel předložit při podání žádosti. Souhlas zřizovatele s projektem –V případech, kdy je žadatelem příspěvková organizace, musí doložit souhlas svého zřizovatele s projektem Doklad o zařazení projektu do IPRM (Integrovaný plán rozvoje města) –Města nad 20 000 obyv. vyhotovují tyto dokumenty a pokud je to u projektu vyžadováno nebo bodově zvýhodněno a projekt se na vymezeném integrovaném území vyskytuje, dostává od města Potvrzení souladu s IPRM Příprava a řízení projektů

46 Další přílohy Znalecký posudek –V případě, že žadatel v projektové dokumentaci uvede nákup nemovitostí (pozemků, budov), které přímo souvisí s projektem, je znalecký posudek vyhotovený znalcem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a ne starší než 6 měsíců před datem registrace projektu, povinnou součástí příloh, kterou musí žadatel předložit při podání žádosti. Souhlas zřizovatele s projektem –V případech, kdy je žadatelem příspěvková organizace, musí doložit souhlas svého zřizovatele s projektem Doklad o zařazení projektu do IPRM (Integrovaný plán rozvoje města) –Města nad 20 000 obyv. vyhotovují tyto dokumenty a pokud je to u projektu vyžadováno nebo bodově zvýhodněno a projekt se na vymezeném integrovaném území vyskytuje, dostává od města Potvrzení souladu s IPRM Příprava a řízení projektů

47 Finalizace projektové žádosti Je důležité důkladně si ověřit: Datum, čas a místo odevzdání Formu odevzdání (osobně, elektronicky…) Počet kopií (v tištěné i el. podobě) Příprava a řízení projektů

48 Finalizace projektové žádosti Po dokončení sepisování žádosti: Žádost ještě naposledy přečtěte a zkontrolujte Žádost v el. podobě zkontrolujte pomocí funkce „Kontrola“ Zkompletujte příslušné přílohy a jejich kopie/ověřené kopie Očíslujte přílohy a vytvořte jejich seznam Příprava a řízení projektů

49 Finalizace projektové žádosti Žádost finálně uložte, vygeneruje se pro ni kontrolní kód – kód tištěné a el. verze se VŽDY musí shodovat. Žádost vytiskněte a nechte podepsat oprávněným zástupcem Příprava a řízení projektů

50 Kontrola a finalizace v programu Benefit7 Příprava a řízení projektů

51 Finalizace projektové žádosti Odevzdání: Nenechávejte na poslední chvíli! V zalepené obálce (krabici) dle pokynů specifikovaných ve výzvě. Obálku správně označit (dle pokynů), často se na ni lepí kopie úvodní strany žádosti Příprava a řízení projektů

52 Finalizace projektové žádosti Kontrola ze strany žadatele: Ověřte si shodnost kódu el. a tištěné verze Žádost je podepsaná Přílohy jsou kompletní a očíslované V případě nemovitostí jsou doložena vlastnická práva, u staveb zákres do katastrální mapy Vhodný je použití finalizačního „checklistu“ Příprava a řízení projektů

53 Hodnocení žádosti Kontrola ze strany hodnotitele: Formální nedostatky - nečíslované přílohy, chybějící kopie přílohy Závažné chyby - chybějící celá příloha, špatně členěný rozpočet, nedodržení limitu výdajů… Příprava a řízení projektů

54 Hodnocení žádosti Hodnocení hodnotící komisí dle bodové stupnice (je dobré se s ní jako žadatel předem seznámit). Předložení Výboru Regionální rady, ten projekty rozdělí: –Projekty doporučené k financování –Projekty zařazené mezi náhradní –Projekty nedoporučené k financování Příprava a řízení projektů

55 Hodnocení žádosti Hodnocení hodnotící komisí dle bodové stupnice (je dobré se s ní jako žadatel předem seznámit). Předložení Výboru Regionální rady, ten projekty rozdělí: –Projekty doporučené k financování –Projekty zařazené mezi náhradní –Projekty nedoporučené k financování Příprava a řízení projektů

56 Zajištění investičního a oběžného majetku vymezení struktury majetku členění majetku 1) dlouhodobý majetek – hmotný, nehmotný, finanční 2) krátkodobý majetek – zásoby, pohledávky, krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky. podrobné popsání majetku – investiční majetek, materiálové a zbožové dodávky, Výstupem: –finální seznam investic, –datum pořízení investice a životnost investice, –rozdělení majetku na investiční a neivestiční majetek Příprava a řízení projektů

57 Finanční plán a analýza projektu 1) Kalkulace investiční a provozní fáze projektu -investiční výdaje (rozpočet projektu – rekapitulace) v členění na způsobilé a nezpůsobilé výdaje, DPH projektu -pozor na %, event. max. částky jednotlivých kapitol rozpočtu Příprava a řízení projektů

58 1) Kalkulace investiční a provozní fáze projektu -provozní náklady -rozdělení nákladů na fixní a variabilní, -náklady spojené s provozem projektu, -př. elektrická energie, vodné a stočné, náklady na vytápění, mzdové náklady, pojištění, náklady na údržbu a drobné opravy, telefon, internet, spotřební materiál, suroviny, reklama, inzerce, poplatky. Příprava a řízení projektů

59 1)Kalkulace investiční a provozní fáze projektu -provozní výnosy – musí navazovat na kap. 5 studie proveditelnosti (odhad poptávky) -př. tržby z ubytování, tržby z provozu vleku, tržby z pronájmu …. Příprava a řízení projektů

60 Finanční plán a analýza projektu 2) Finanční plán -2 způsoby výpočtu - dle typu projektu: 1) nově vzniklý projekt 2) přírůstková metoda Příprava a řízení projektů

61 Náklady20092010201120122013 Elektrická energ.6 39476 72380 55984 58788 817 Vodné a stočné15 971191 653 Plyn a teplo17 158205 900216 195227 005238 355 Celkem39 523474 276488 407503 245518 825 Náklady20092010201120122013 Telefon a internet1 50018 000 Reklama a inzerce5 83370 000 Prádelna38 750464 998474 298483 784493 459 Pojištění7 00080 000 Drobný materiál3 16738 000 Poplatky8 373100 480 Účetnictví20 000240 000 Celkové náklady84 6231 011 4781 020 7781 030 2641 039 939 Plán průběhu nákladů Příprava a řízení projektů

62 Plán průběhu výnosů Tržby20092010201120122013 Ubytování-sezóna1 127 5205 637 6005 863 3206 089 0406 313 680 Ubytování-mimo sezónu05 063 4005 266 1305 468 8605 670 620 Konferenční místnost0604 800645 400686 000725 200 Fitcentrum62 640626 400651 480676 560701 520 Restaurace448 2005 508 0005 618 1605 730 4805 845 090 Celkové tržby1 638 36017 440 20018 044 49018 650 94019 256 110 Příprava a řízení projektů

63 Plánované stavy majetku a zdroje krytí -popis zdrojů financování projektu -vlastní zdroje -cizí zdroje -dotace Příprava a řízení projektů

64 Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu Odvětví Prioritní osa/Oblast podpory/Podobla st podpory Referenční horizont (roky) Silnice, regionální letiště, terminály, zastávky, fyzická revitalizace území 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.3, 2.2.1, 2.3.1 25 Ostatní služby včetně cestovního ruchu a veřejné dopravy 1.2, 2, 315 Diskontní sazba Dle metodického pokynu EK pro provádění analýz nákladů a přínosů budou v období 2007-2013 používány následující výše diskontních sazeb pro jednotlivé projekty: reálná finanční diskontní sazba ve výši 5 %; reálná společenská diskontní sazba ve výši 5,5 %; Příprava a řízení projektů

65 Výpočet kriteriálních ukazatelů Finanční čistá současná hodnota (FNPV) Finanční vnitřní výnosové procento (FRR) Index rentability (FNPV/I) Diskontovaná doba návratnosti Příprava a řízení projektů

66 Finanční čistá současná hodnota Metoda čisté současné hodnoty (net present value, NPV) udává dnešní rovnovážnou tržní cenu investice při daném očekávaném výnosu a pokud vychází kladná, vyjadřuje přidanou hodnotu ke zdrojům financování, plynoucí z této investice do reálných aktiv. Tímto jednoduchým pravidlem se usnadňuje řízení, investiční rozhodování a dochází k oddělení vlastnictví od řízení. Při výpočtu čisté současné hodnoty vycházíme z následujícího vzorce: NPV = PVCF – IN, PVCF = NCF t / (1 + r) t kdeNPV….…………... čistá současná hodnota investice (projektu) IN ………………... investiční náklady PVCF……………. současná hodnota budoucího cash flow n.....................…. doba životnosti investice (resp. délka daného horizontu) t ………………….. časové období Příprava a řízení projektů

67 Finanční vnitřní výnosové procento Vnitřní výnosové procento (internal rate of return, IRR) nebo také jinak zvaná výnosová míra diskontovaného hotovostního toku udává diskontní sazbu, při níž se čistá současná hodnota investice rovná nule. Pravidlo IRR nám říká, že máme využít každou investiční příležitost, která nabízí vyšší výnosovou míru než jsou alternativní náklady kapitálu (to je v podstatě pravidlo NPV, jen formulované z jiného pohledu). Jinak řečeno, vybízí pravidlo výnosové míry k přijetí investice až „do bodu, v němž se mezní výnos z investice rovná výnosové míře z ekvivalentních investic na kapitálovém trhu.“ K výpočtu IRR se tudíž využívá vzorce pro čistou současnou hodnotu, kterou položíme rovnu nule. NPV= NCF t / (1 + r) t = 0 Příprava a řízení projektů

68 Index rentability Metoda indexu výnosnosti tvrdí, že máme přijmout všechny projekty, u nichž index výnosnosti je vyšší než 0. Toto pravidlo, když se podíváme na konstrukci vzorce, říká v podstatě totéž jako pravidlo NPV. Oproti NPV ale není schopna zaznamenat dodatečné nebo uzavírací investice. I V = NPV / IN IN je počáteční diskontovaný investiční výdaj (v tomto případě investiční náklady). Pokud se, jak je obvyklé, rozhoduje mezi více variantami investice, které mají kladnou NPV, je vhodné spočítat index výnosnosti přírůstkové investice. Příprava a řízení projektů

69 Diskontovaná doba návratnosti Diskontovaná doba návratnosti (DDN) je zdynamizovaná metoda doby návratnosti (payback period). Udává čas, ve které se očekávané diskontované čisté hotovostní toky vyrovnají počáteční investici neboli kdy se suma kladných hotovostních toků vyrovná sumě záporných toků. Tato metoda není explicitně vyjádřitelná vzorcem, proto je možné dobrat se k výsledku jen pomocí postupného načítání čistých ročních hotovostních toků diskontovaných alternativním nákladem kapitálu do doby, kdy takto kumulovaná suma se vyrovná investičním nákladům. Pokud jsou investiční náklady jeden rok vyšší než kumulované diskontované čisté cash flow a další rok je tomu již obráceně, došlo k vyrovnání těchto dvou veličin (NPV = 0) v průběhu tohoto roku. Upřesnění, v kterém měsíci k tomu došlo, se provádí lineární interpolací. Po úpravě trojčlenky můžeme získat následující vzorec využívající principu interpolace. kde m................ počet měsíců KDCF......... kumulované diskontované cash flow po roce t Projekt, který má být efektivní, musí mít diskontovanou dobu návratnosti kratší, než je předpokládaná doba životnosti investice nebo doba stanovená vedením společnosti či v tomto případě délkou stanoveného horizontu, kdy vedení žadatele předpokládá návratnost předkládaného projektu pro další aktivity a rozvoj. Příprava a řízení projektů


Stáhnout ppt "Příprava a řízení projektů „Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů v zemích třetího."

Podobné prezentace


Reklamy Google