Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava a řízení projektů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava a řízení projektů"— Transkript prezentace:

1 Příprava a řízení projektů
, Brno Připravil: Ing. Romana Pikulová Příprava a řízení projektů „Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů v zemích třetího světa“

2 Identifikace projektového záměru
Příprava a řízení projektů Identifikace projektového záměru

3 Matice logického rámce
Příprava a řízení projektů Matice logického rámce LFM (Logical Framework Matrix), Metoda LR, ... nástroj v procesu plánování, realizace, monitorování a hodnocení programu nebo projektu transformace žádosti do LFM celý projekt je jasně a stručně popsán na „jediném“ listu papíru možnost posoudit, zda má projekt šanci na realizaci

4 Matice logického rámce pomáhá: vyjasnit účel projektu,
Příprava a řízení projektů Význam LFM Matice logického rámce pomáhá: vyjasnit účel projektu, identifikovat požadavky na informace, definovat klíčové prvky projektu, analyzovat stav před započetím plánování, usnadnit komunikaci mezi všemi zainteresovanými stranami, určit způsob měření úspěšnosti projektu.

5 Příprava a řízení projektů

6 X Příprava a řízení projektů Sloupec intervencí (strom cílů)
Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje informací k ověření Rizika / předpoklady (vnější) Hlavní cíl(e) Měřený čím Zdroje pro ověření X Účel projektu Předpokládající co… Výstupy projektu Aktivity projektu Prostředky/vstupy Časový rámec aktivit Za předpokladu, že … Předběžné podmínky

7 konkrétní představa o budoucím projektu,
Příprava a řízení projektů Projektový záměr konkrétní představa o budoucím projektu, projektová fiše = cca 2 – 3 strany textu, základní informace o projektu 1) cíle projektu / vize projektu, 2) zdroje financování a realizátor, 3) způsob realizace, 4) časový harmonogram, 5) předpokládané výstupy projektu.

8 vyplňuje žadatel s cílem získání peněžních prostředků,
Příprava a řízení projektů Projektová žádost vyplňuje žadatel s cílem získání peněžních prostředků, musí být předložena v souladu s podmínkami programu (prováděcí dokument), žádost se předkládá zprostředkujícímu subjektu ve stanoveném termínu (dle požadavků výzvy

9 Výzva k předkládání žádostí
Příprava a řízení projektů Výzva k předkládání žádostí - aktivita řídícího orgánu příslušného programu v termínu výzvy jsou přijímány žádosti o dotace, obsahuje číslo výzvy, název programu, prioritní osy, oblasti podpory, místo předložení projektové žádosti, den, datum a hodiny, do kdy musí být výzva předložena

10 Výzva k předkládání žádostí
Příprava a řízení projektů Výzva k předkládání žádostí Typy výzev: 1) průběžná (časově neomezená) 2)kolová (časově omezená, většinou 3 měsíce)

11 Výzva k předkládání žádostí
Příprava a řízení projektů Výzva k předkládání žádostí Výzva průběžná termín, ve kterém se přijímají žádosti o dotace, stanoven první den, od kterého se žádosti přijímají, žádostí po celé programové období nebo do vyhlášení konce příjmu žádostí, žádosti jsou hodnoceny průběžně, žadatelé jsou informováni průběžně o zbývající alokaci připadající na výzvu

12 Výzva k předkládání žádostí
Příprava a řízení projektů Výzva k předkládání žádostí Výzva kolová termín, ve kterém se přijímají žádosti o dotace, časově omezené období (2 – 3 měsíce), žádosti se hodnotí najednou, po ukončení výzvy.

13 Obsah projektové žádosti
Příprava a řízení projektů Obsah projektové žádosti Informace o žadateli (adresa, osoby žadatele – statutární zástupce, zkušenosti žadatele) Informace o projektu – prioritní osy, typ účetní jednotky, výběr režimu podpory Režim podpory - regionální investiční podpora – poskytnutí veřejné podpory, cílem je napomáhat hospodářskému rozvoji nejvíce znevýhodněných regionů prostřednictvím podpory investic a tvorby pracovních míst 1) projekty zakládající veřejnou podporu (výše regionální investiční podpory 40 %, 50 %, 60 % ze ZV a dle velikosti podniku) 2) projekty nezakládající veřejnou podporu (výše regionální investiční podpory až 85 % ze ZV)

14 Veřejná podpora Bloková výjimky
Příprava a řízení projektů Veřejná podpora každá podpora poskytnutá v jakékoliv formě státem nebo ze státních prostředků, která může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby a pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy, tato podpora je neslučitelná se společným trhem a je zakázaná, poskytování může být povoleno na základě blokové výjimky Bloková výjimky výjimka ze zákazu veřejné podpory, která může být poskytnuta, aniž by podléhaly schválení EK povinnost poskytovatele zaslat EK přehled o poskytování veřejné podpory na základě blokové výjimky, dány nařízením EK upravující veřejnou podporu pro malé a střední podniky, pro zaměstnanost, podpora vzdělání … .

15 Regionální mapa intenzity veřejné podpory
Příprava a řízení projektů Regionální mapa intenzity veřejné podpory NUTS II Malý podnik Střední podnik Velký podnik Střední Morava, Jihovýchod, Severozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko, Severovýchod 60% 50 % 40% Jihozápad ( – ) 56 % 46 % 36 % Jihozápad ( – ) 40 % 30 %

16 Projekt zakládající veřejnou podporu
Příprava a řízení projektů Projekt zakládající veřejnou podporu rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení (hřiště, bazény, wellness), výstavba vleků, nákup moderních technologických zařízení. Projekt nezakládající veřejnou podporu projekty, které by měly sloužit bez rozdílu všem osobám, není naplněn znak zvýhodnění určitého podnikání, budování a obnova místních komunikací III. a IV. třídy, obnova veřejného prostranství obce, parkové úpravy, nákup a výsadba veřejné zeleně, cyklotrasy a cyklostezky. Příklady projektů nezakládajících veřejnou podporu – budování a obnova místních komunikací III. a IV. třídy, pro vodu propustných komunikací – obnova veřejných prostranství obce – parkové úpravy, nákup a výsadba veřejné zeleně v zastavěném území obce (intravilánu) Výsledky uvedených projektů by měly sloužit bez rozdílu všem osobám, není naplněn znak zvýhodnění určitého podnikání (ekonomické činnosti), proto by projekty neměly zakládat veřejnou podporu. – nákup techniky pro údržbu zeleně v souvislosti s projektem znak zvýhodnění určitého podnikání (ekonomické činnosti1), protože se jedná podporu údržby obecné infrastruktury, nicméně nakoupená technika nesmí být použita na údržbu zeleně třetím osobám za úplatu, pak by byli ovlivněni podnikatelé v této oblasti podnikání. Při splnění uvedené podmínky by tyto projekty neměly zakládat veřejnou podporu. - budování a rekonstrukce vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, odpadních vod vodních zdrojů Uvedené typy projektů jsou zaměřeny na zkvalitnění infrastruktury uzavřených sítí, které nepodléhají volné konkurenci, proto je výrazným způsobem omezen vliv na hospodářskou soutěž, která je zajištěna transparentním výběrem provozovatele těchto sítí. Přináší-li zkvalitnění podpořené infrastruktury výhodu pronajímateli (snížené náklady na údržbu, lidské zdroje apod.), je nezbytné upravit smlouvu o pronájmu/provozu podpořené infrastruktury tak, by nebyla výhoda z poskytnuté podpory přenesena na provozovatele nebo vyhlásit nové výběrové řízení na provozovatele. Při splnění uvedených podmínek by tyto projekty neměly zakládat veřejnou podporu. – stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), nová výstavba objektů, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení k zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti: školství, zdravotnictví, v oblasti kultury a sociálních služeb (např. kulturní a spolkové domy, klubovny, pečovatelské služby a centra pro seniory), péče o děti (předškolní a mimoškolní péče) včetně doprovodných stravovacích zařízení, v oblasti základní obchodní infrastruktury, v oblasti sportovních a volnočasových aktivit, tělovýchovy Projekty v uvedených oblastech nebudou zakládat veřejnou podporu, pokud neovlivňují ekonomické činnosti nebo jsou součástí základního vzdělávacího, zdravotnického či sociálního systému. Veškeré činnosti mimo uvedené systémy jsou projekty zakládající veřejnou podporu - privátní lékařská ordinace (pokud není obcí zahrnuta do základní zdravotnické péče), soukromá základní či střední škola, ve které je placeno školné a není obcí/krajem zařazena do základního vzdělávacího systému (pokud tento seznam není, jedná se o školy zřízené městem-krajem), domovy pro seniory nad rámec systému 1 Ekonomickou činností se rozumí soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů, zejména nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakož i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců. Za ekonomickou činnost se také považuje využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně. Samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost zaměstnanců nebo jiných osob, kteří mají uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, na základě níž vznikne mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracovněprávní vztah. 3 základní sociální péče v městě/kraji. Sportoviště a infrastruktura v oblasti kultury je postavena mimo oblast veřejné podpory, pokud není zaměřena na podnikání a bez dotace by nebyla schopna uveden˘ projekt realizovat, neboť není vybíráno vstupné či pokrývá provozní náklady a je zaměřeno pouze na místní obyvatele, kteří v současné době mají omezenou nebo nemají žádnou možnost využívat podporovaných aktivit. budov, ploch občanské vybavenosti pro veřejnou správu a budov hasičských zbrojnic včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení Projekty na podporu obnovy budov a ploch občanské vybavenosti, rekonstrukce hasičských zbrojnic apod. nezakládají veřejnou podporu, neboť se nejedná o zvýhodnění ekonomické činnosti. – multifunkční domy 1. Projekty multifunkčních domů lze rozdělit podle plánovaných aktivit a. na neekonomické činnosti (při splnění dalších podmínek poskytnout míru jako pro projekty nezakládající veřejnou podporu) b. částečně na ekonomické činnosti (je-li nemovitost z větší části využívána pro neekonomické činnosti, pak se od celkových výdajů odečte podíl na plochu využívanou pro ekonomické činnosti a na zbylou část ploch – způsobilé výdaje se poskytne míra jako pro projekty nezakládající veřejnou podporu) c. na ekonomické činnosti (aplikovat pravidla pro veřejnou podporu) 2. Ověřit dostupnost alternativních prostor v regionu a. infrastruktura v daném rozsahu a kvalitě existuje a je disponibilní (nepodpořit) b. infrastruktura v daném rozsahu a kvalitě existuje, ale není disponibilní (podpořit jako projekt veřejné podpory) c. infrastruktura v daném rozsahu a kvalitě neexistuje (při splnění dalších podmínek možno poskytnout míru jako pro projekty nezakládající veřejnou podporu) 3. Podmínit pronájem na ekonomické činnosti výběrovým řízením (aby byla určena tržní cena pronájmu a nedocházelo k přenosu výhody (podpory) na další subjekty

17 Podpora v režimu De minimis
Příprava a řízení projektů Podpora v režimu De minimis svou podstatou připomíná blokové výjimky, nejedná se o veřejnou podporu, nemusí být oznamována EK, taková podpora, která nesmí přesáhnou během tří let (u jednoho příjemce) hodnotu EUR, podporu De minimis není možné kombinovat s jiným typem veřejné podpory, v programovém období 2004 – 2006 finanční strop EUR Uvést příklad, jak to funguje.

18 Obsah projektové žádosti
Příprava a řízení projektů Obsah projektové žádosti 4) Dopady a místa realizace projektu - projekt musí mít vždy dopad do území vymezeného pro program, zadává se dle úrovní NUTS (5 – úroveň obce, 4 – úroveň okresu, 3 – úroveň kraje, 2 – úroveň regionu), místo realizace – úroveň NUTS 5 (obec, město) 5) Popis projektu – cíle projektu, aktivity, soulad s prioritní osou Cíl projektu – nezaměňovat prostředek za cíl! Příklad: Cílem projektu není nákup investičního majetku, ale je prostředkem, jak naplnit zaměření oblast intervence. Cílem projektu je vybudování logistického kontaktního místa, které bude sloužit pro aktivní činnost vysokoškolských studentů, akademických a ostatních pracovníků vysokých škol.

19 Obsah projektové žádosti
Příprava a řízení projektů Obsah projektové žádosti 6) Personální zajištění projektu – projektový tým (manažer projektu, ekonom projektu, dotační expert, právní zajištění projektu, investiční konzultant, technický manažer projektu) 7) Harmonogram projektu datum zahájení / ukončení projektu datum zahájení realizace projektu / datum ukončení realizace

20 Příprava a řízení projektů
GANTTŮV DIAGRAM: jednoduchý nástroj projektového řízení, zcela srozumitelný a komplexní, umožňuje předpovídat výsledky vyplývající z časových, nákladových, kvalitativních a kvantitativních omezení, tvořen grafem s vodorovnými úsečkami, které zobrazují časové souvislosti jednotlivých kroků projektu, každý krok projektu je v diagramu znázorněn vodorovnou čárou, jejíž délka a umístění odpovídá jeho plánovanému časovému průběhu, celkový diagram pak ukazuje všechny aktivity projektu v časové posloupnosti a zároveň znázorňuje, které činnosti mohou probíhat současně, Speciální software (Ganttproject, Microsoft Project) nevýhodou je, že nezobrazuje vzájemnou závislost činností a nedá se použití u rozsáhlých projektů.

21 Příprava a řízení projektů

22 Příprava a řízení projektů
PŘÍKLAD NA GANTTŮV DIAGRAM ZMĚNA FIREMNÍ STRATEGIE AUTOMOBILKY Jste v pozici předsedy představenstva velké automobilky a jste zodpovědný za změny firemní strategie, pokud dochází k poklesu prodejů vašich výrobků na trhu vlivem zvýšené aktivity konkurence. Vedení koncernu rovněž sleduje vaše obchodní úspěchy a tak mu neušlo, že v poslední době dochází k trvalému snižování prodejů vašich výrobků. Uložilo vám zpracovat novou koncepci firemní strategie nejpozději do 19 týdnů při minimalizaci nákladů. Ve spolupráci s externí agenturou pro výzkum trhu a s týmem manažerů vlastní firmy jste připravili projekt přípravy nové strategie. Projekt obsahuje dvanáct činností, které podle vaší zkušenosti na sebe musejí navazovat tak, jak ukazuje následující tabulka:

23 Příprava a řízení projektů

24 Obsah projektové žádosti
Příprava a řízení projektů Obsah projektové žádosti 8) Podpora „de minimis“ – EUR 9) Hodnoty indikátorů - indikátory slouží pro monitorování průběhu a výsledku realizace projektů, oblastí podpory, prioritních os a programů vzhledem ke stanoveným cílům. Seznam sledovaných indikátorů schvaluje monitorovací výbor a je součástí prováděcího dokumentu. Plnění monitorovacích indikátorů se vykazuje v monitorovacích zprávách. Nedodržení monitorovacích ukazatelů může vést k částečnému nebo dokonce i úplnému odebrání poskytnuté dotace. Dle typu projektu se vykazují příslušné indikátory, Příklad: Projekt zaměřený na regeneraci náměstí Počet nově vybudovaných a technicky zhodnocených parkovišť Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve venkovských oblastech Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně

25 Obsah projektové žádosti
Příprava a řízení projektů Obsah projektové žádosti 10) Horizontální priority - pro dosažení udržitelného a vyváženého rozvoje regionů podpořených ze strukturálních fondů, jsou do realizace zahrnuty dva hlavní horizontální cíle: 1) Udržitelný rozvoj - dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí, Evropský parlament definoval jako „zlepšování životní úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity ekosystémů při zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro současné a příští generace.“ V projektové žádosti se hodnotí dopad realizace projektu na udržitelný rozvoj (pozitivní, neutrální, negativní) a následně se může vykazovat příslušným kritériem (snížení emisí, rozšíření zelených ploch v sídlech apod.) 2) Rovné příležitosti - rovnost mužů a žen, odstraňování diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace

26 Obsah projektové žádosti
Příprava a řízení projektů Obsah projektové žádosti 11) Rozpočet projektu – struktura rozpočtu (způsobilé, nezpůsobilé výdaje) (viz. přednáška) 12) Struktura financování – výše dotace (viz. přednáška) 13) Finanční plán – žádosti o platby dotace (viz. přednáška) 14) Publicita 15) Přílohy projektu 16) Čestná prohlášení

27 Studie proveditelnosti (Feasibility Study)
Příprava a řízení projektů Studie proveditelnosti (Feasibility Study) označovaná jako technicko-ekonomická studie obsahuje komplexní popis projektu u většiny OP součástí povinných příloh (ale např. u OPŽP nahrazuje žádost studii proveditelnosti) hlavní informační zdroj pro hodnocení projektu

28 Studie proveditelnosti (Feasibility Study)
Příprava a řízení projektů Studie proveditelnosti (Feasibility Study) slouží k posouzení realizovatelnosti projektu z finančního hlediska – posouzení efektivnosti projektu doporučená struktura SP – dle Patrik Sieber

29 Struktura studie proveditelnosti
Příprava a řízení projektů Struktura studie proveditelnosti Obsah Úvodní informace Stručné vyhodnocení projektu Stručný popis podstaty projektu a jeho etap Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix Management projektu a řízení lidských zdrojů Technické a technologické řešení projektu Dopad projektu na životní prostředí Zajištění investičního majetku Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek) Finanční plán a analýza projektu Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza) Harmonogram projektu Závěrečné zhodnocení projektu Přílohy

30 Struktura studie proveditelnosti
Příprava a řízení projektů Struktura studie proveditelnosti Obsah informace o počtu a struktuře kapitol 2) Úvodní informace účel, pro který je studie zpracována, k jakému datu, info o zadavateli, zpracovateli SP + kontakty Stručné vyhodnocení projektu popis zásadních závěrů, které vyplývají ze zpracované studie proveditelnosti, ve stručné a shrnující podobě je zde uvedeno zhodnocení finanční efektivitu projektu, jeho realizovatelnost 4) Stručný popis podstaty projektu a jeho etap obsahuje komplexní popis hlavních charakteristik projektu a jeho etap, obsahuje název, smysl a zaměření projektu, jaké služby případně produkty budou díky projektu poskytovány a jaký problém řeší, kdo je investorem (resp. vlastníkem či provozovatelem) projektu, jaká je kapacita (velikost) projektu a jaká je jeho lokalizace jakými etapami projekt prochází a čím jsou specifické, jak řešeno variantní zpracování v rámci studie a jaká jsou ostatní významná specifika projektu.

31 Struktura studie proveditelnosti
Příprava a řízení projektů Struktura studie proveditelnosti 5) Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix analýza trhu a odhad poptávky marketingová strategie marketingový mix Management projektu a řízení lidských zdrojů obsahem je plán a uspořádání problémů souvisejících s otázkou samotného managementu projektu, veškeré plánování, organizování, řízení a kontrolu všech procesů, organizačních jednotek a veškerých lidských zdrojů. 7) Technické a technologické řešení projektu - technické a technologické aspekty projektu, jako je zvolená technologie, technické parametry jednotlivých zařízení, výhody a nevýhody těchto předpokládaných řešení, vyplývající technická rizika

32 Struktura studie proveditelnosti
Příprava a řízení projektů Struktura studie proveditelnosti Dopad projektu na životní prostředí popis veškerých kladných i negativních vlivů, které plynou z realizace projektu v jeho jednotlivých etapách. Zajištění dlouhodobého majetku vymezení struktury dlouhodobého majetku, určení výše investičních nákladů, problematika servisních podmínek a případného znovupořízení, amortizační schéma. 10) Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek) viz. přednáška 11) Finanční plán a analýza projektu - viz. přednáška

33 Struktura studie proveditelnosti
Příprava a řízení projektů Struktura studie proveditelnosti Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu viz. přednáška Řízení rizik (citlivostní analýza) vymezení největších zdrojů rizika v projektu, uvedení jejich pravděpodobností a event. opatření na jejich snížení, výsledky citlivostní analýzy. 14) Harmonogram projektu Ganttův diagram (minulé cvičení) 15) Podrobné závěrečné hodnocení projektu - komplexní a propracovaný závěr, který zahrnuje výsledné posouzení projektu ze všech uvažovaných hledisek a vyjádření k realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu.

34 Příprava a řízení projektů
Cost – benefit analýza Cost-benefit analýza (CBA) neboli analýza nákladů a přínosů je metodou, která vymezuje dopady zamýšleného investičního projektu; Vykazuje, co komu výsledky projektu přináší a co komu bere; Vymezuje skupinu všech účastníku, kterých se projekt dotkne at přímo či nepřímo a ty nazývá Beneficienty; Costs jsou veškeré negativní dopady neboli záporné efekty plynoucí z investice pro beneficienty. Benefits jsou veškeré pozitivní dopady neboli kladné efekty plynoucí z projektu.

35 Příprava a řízení projektů
Cost – benefit analýza V rámci analýzy jsou vyčísleny nejen veškeré financní náklady a výnosy, ale také všechny nepřímé důsledky. Na rozdíl od finančních analýz, tak umožnuje hodnotit také investice, které nejsou ziskové a finančne výnosné, ale mají jiný společenský užitek.

36 Cost – benefit analýza Doporučený postup tvorby:
Příprava a řízení projektů Cost – benefit analýza Doporučený postup tvorby: 1. Definujte podstatu projektu, 2. Vymezte strukturu beneficientů, 3. Popište rozdíly mezi investiční a nulovou variantou, 4. Určete a kvantifikujte všechny relevantní náklady a přínosy ve všech fázích projektu, 5. Vyčleňte „neocenitelné“ náklady a užitky a slovně je popište, 6. Převeďte „ocenitelné“ náklady a přínosy na hotovostní toky, 7. Stanovte diskontní sazbu, 8. Vypočtěte kriteriální ukazatele, 9. Posuďte projekt na základě vypočtených ukazatelů a neocenitelných efektů, 10. Rozhodněte o přijatelnosti a financování investice.

37 Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu
Příprava a řízení projektů Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu Souvisí-li realizace projektu s konkrétními pozemky nebo budovami, musí být pro zajištění udržitelnosti projektu jednoznačně vyjasněny majetkoprávní vztahy spojené s projektem; Pokud je žadatel vlastníkem předmětných nemovitostí, většinou již dnes prokazovat vlastnické právo nemusí; Jinak doloží např. nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce, smlouvu o smlouvě budoucí na odkup apod. v délce trvání na dobu realizace projektu + udržitelnost [3 (OPPI), 5 (ROP), 10 (EEA granty), výjimečně i 20 let (EVVO v rámci OPŽP)].

38 Prokázání právní formy žadatele
Příprava a řízení projektů Prokázání právní formy žadatele Množství dokumentů v rámci této přílohy se odvíjí od typu žadatele. Může to být například: základací nebo zřizovací listina, výpis z registru ekonomických subjektů, smlouva o založení svazku obcí, zakladatelská smlouva Územně samosprávné celky a malí a střední podnikatelé již dnes nic nedokládají.

39 Podrobný rozpočet projektu
Příprava a řízení projektů Podrobný rozpočet projektu Žadatel je povinen předložit rozpočet v takové podrobnosti, aby hodnotitelé byli schopni posoudit jeho přiměřenost včetně přiměřenosti jednotlivých položek a podpoložek. Žadatel jednak rozpočet vyplní v žádosti o dotaci na předepsaném formuláři a jednak přiloží tištěné podrobné rozpočty pro jednotlivé položky a podpoložky projektu do úrovně například jednotlivých kusů, pokud tak neučiní v rámci jednotlivých položek a podpoložek rozpočtu žádosti. DPH je vždy součástí rozpočtu. Pokud žadatel má nárok na odpočet DPH, tato částka je uváděna v položce nezpůsobilých výdajů, pokud nárok na odpočet nemá, ceny uvedené v rozpočtu žádosti jsou včetně DPH.

40 Projektová dokumentace
Příprava a řízení projektů Projektová dokumentace Při předložení žádosti je vyžadována projektová dokumentace v podrobnosti dokumentace pro stavební povolení (příp. ohlášení pro stavby, které stavební povolení nevyžadují) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v platném znění, bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; Pokud se výše uvedená dokumentace nezpracovává doloží žadatel jednoduché výkresy (půdorysy atd.), ze kterých jsou zřejmé aktivity projektu a lze z nich posoudit adekvátnost způsobilých výdajů;

41 Územní rozhodnutí (souhlas)
Příprava a řízení projektů Územní rozhodnutí (souhlas) Pro projekty, u nichž je vyžadováno dle § 76–86 stavebního zákona územní rozhodnutí (příp. územní souhlas dle § 96), dokládá žadatel toto územní rozhodnutí (územní souhlas) na celý projekt s jednoznačným vyznačením nabytí právní moci; Je-li územní a stavební řízení spojeno (dle § 78, odst.1 stavebního zákona), žadatel předloží při podání žádosti sdělení stavebního úřadu o spojení územního a stavebního řízení. Je-li územní rozhodnutí nahrazeno veřejnoprávní smlouvou dle § 78, odst. 3–5 stavebního zákona, doloží žadatel při předložení žádosti platnou veřejnoprávní smlouvu.

42 Stavební povolení (ohlášení)
Pro projekty, u nichž je vyžadováno podle stavebního zákona stavební povolení, dokládá žadatel toto povolení na celý projekt s jednoznačným vyznačením nabytí právní moci nejpozději před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace. O stavební povolení musí být zažádáno již při předložení žádosti. Tato skutečnost bude prokázána na základě předložené žádosti o stavební povolení s razítkem odpovědného stavebního úřadu. V případě staveb, u kterých postačí ohlášení stavby dle § 104 stavebního zákona, předloží žadatel souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby, případně doklad o ohlášení stavby a čestné prohlášení žadatele, že stavební úřad nezakázal provedení ohlášené stavby.

43 Finanční zdraví žadatele
Příprava a řízení projektů Finanční zdraví žadatele Žadatelé předkládají buď: Opisy daňových přiznání k dani z příjmů společně s povinnými přílohami (např. rozvaha, výkaz zisku a ztráty) za poslední 2 roky hospodaření ověřené finanční úřadem, ne starší 60 dnů. u obcí tzv. Fin 2-12 M, tj. výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků a nebo nepředkládají nic, pokud to poskytovatel dotace umožňujě (např. ROP Jihovýchod ve své aplikace pro tvorbu CBA využívá dostupných dat z databáze a stahuje si je do aplikace, tedy není třeba finanční zdraví vyhotovovat a prokazovat, aplikace to provede automaticky po zadání IČ. Finanční zdraví se hodnotí, tzn. ne každý žadatel může být oprávněným, především pokud je jeho dluhová služba nepřiměřená a ohrožuje jeho další existenci.

44 Další přílohy Prohlášení nemovitosti za nemovitou kulturní památku
Příprava a řízení projektů Další přílohy Prohlášení nemovitosti za nemovitou kulturní památku Tento doklad předkládá žadatel pouze v případě, pokud se jeho projekt týká objektu zapsaného v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky (dále jen „ÚSKP“). Doklad bude mít charakter potvrzení o začlenění objektu v ÚSKP – potvrzují referáty kultury příslušného krajského úřadu nebo úřadu obce s rozšířenou působností. Fotodokumentace Slouží jako dokumentace výchozího stavu projektu, z tohoto důvodu je třeba její detailnost (tzv. pohled ze všech světových stran).

45 Další přílohy Znalecký posudek Souhlas zřizovatele s projektem
Příprava a řízení projektů Další přílohy Znalecký posudek V případě, že žadatel v projektové dokumentaci uvede nákup nemovitostí (pozemků, budov), které přímo souvisí s projektem, je znalecký posudek vyhotovený znalcem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a ne starší než 6 měsíců před datem registrace projektu, povinnou součástí příloh, kterou musí žadatel předložit při podání žádosti. Souhlas zřizovatele s projektem V případech, kdy je žadatelem příspěvková organizace, musí doložit souhlas svého zřizovatele s projektem Doklad o zařazení projektu do IPRM (Integrovaný plán rozvoje města) Města nad obyv. vyhotovují tyto dokumenty a pokud je to u projektu vyžadováno nebo bodově zvýhodněno a projekt se na vymezeném integrovaném území vyskytuje, dostává od města Potvrzení souladu s IPRM

46 Další přílohy Znalecký posudek Souhlas zřizovatele s projektem
Příprava a řízení projektů Další přílohy Znalecký posudek V případě, že žadatel v projektové dokumentaci uvede nákup nemovitostí (pozemků, budov), které přímo souvisí s projektem, je znalecký posudek vyhotovený znalcem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a ne starší než 6 měsíců před datem registrace projektu, povinnou součástí příloh, kterou musí žadatel předložit při podání žádosti. Souhlas zřizovatele s projektem V případech, kdy je žadatelem příspěvková organizace, musí doložit souhlas svého zřizovatele s projektem Doklad o zařazení projektu do IPRM (Integrovaný plán rozvoje města) Města nad obyv. vyhotovují tyto dokumenty a pokud je to u projektu vyžadováno nebo bodově zvýhodněno a projekt se na vymezeném integrovaném území vyskytuje, dostává od města Potvrzení souladu s IPRM

47 Finalizace projektové žádosti
Příprava a řízení projektů Finalizace projektové žádosti Je důležité důkladně si ověřit: Datum, čas a místo odevzdání Formu odevzdání (osobně, elektronicky…) Počet kopií (v tištěné i el. podobě)

48 Finalizace projektové žádosti
Příprava a řízení projektů Finalizace projektové žádosti Po dokončení sepisování žádosti: Žádost ještě naposledy přečtěte a zkontrolujte Žádost v el. podobě zkontrolujte pomocí funkce „Kontrola“ Zkompletujte příslušné přílohy a jejich kopie/ověřené kopie Očíslujte přílohy a vytvořte jejich seznam

49 Finalizace projektové žádosti
Příprava a řízení projektů Finalizace projektové žádosti Žádost finálně uložte, vygeneruje se pro ni kontrolní kód – kód tištěné a el. verze se VŽDY musí shodovat. Žádost vytiskněte a nechte podepsat oprávněným zástupcem

50 Kontrola a finalizace v programu Benefit7
Příprava a řízení projektů Kontrola a finalizace v programu Benefit7

51 Finalizace projektové žádosti
Příprava a řízení projektů Finalizace projektové žádosti Odevzdání: Nenechávejte na poslední chvíli! V zalepené obálce (krabici) dle pokynů specifikovaných ve výzvě. Obálku správně označit (dle pokynů), často se na ni lepí kopie úvodní strany žádosti

52 Finalizace projektové žádosti
Příprava a řízení projektů Finalizace projektové žádosti Kontrola ze strany žadatele: Ověřte si shodnost kódu el. a tištěné verze Žádost je podepsaná Přílohy jsou kompletní a očíslované V případě nemovitostí jsou doložena vlastnická práva, u staveb zákres do katastrální mapy Vhodný je použití finalizačního „checklistu“

53 Hodnocení žádosti Kontrola ze strany hodnotitele:
Příprava a řízení projektů Hodnocení žádosti Kontrola ze strany hodnotitele: Formální nedostatky - nečíslované přílohy, chybějící kopie přílohy Závažné chyby - chybějící celá příloha, špatně členěný rozpočet, nedodržení limitu výdajů…

54 Příprava a řízení projektů
Hodnocení žádosti Hodnocení hodnotící komisí dle bodové stupnice (je dobré se s ní jako žadatel předem seznámit). Předložení Výboru Regionální rady, ten projekty rozdělí: Projekty doporučené k financování Projekty zařazené mezi náhradní Projekty nedoporučené k financování

55 Příprava a řízení projektů
Hodnocení žádosti Hodnocení hodnotící komisí dle bodové stupnice (je dobré se s ní jako žadatel předem seznámit). Předložení Výboru Regionální rady, ten projekty rozdělí: Projekty doporučené k financování Projekty zařazené mezi náhradní Projekty nedoporučené k financování

56 Zajištění investičního a oběžného majetku
Příprava a řízení projektů Zajištění investičního a oběžného majetku vymezení struktury majetku členění majetku 1) dlouhodobý majetek – hmotný, nehmotný, finanční 2) krátkodobý majetek – zásoby, pohledávky, krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky. podrobné popsání majetku – investiční majetek, materiálové a zbožové dodávky, Výstupem: finální seznam investic, datum pořízení investice a životnost investice , rozdělení majetku na investiční a neivestiční majetek

57 Finanční plán a analýza projektu
Příprava a řízení projektů Finanční plán a analýza projektu 1) Kalkulace investiční a provozní fáze projektu investiční výdaje (rozpočet projektu – rekapitulace) v členění na způsobilé a nezpůsobilé výdaje, DPH projektu pozor na %, event. max. částky jednotlivých kapitol rozpočtu

58 1) Kalkulace investiční a provozní fáze projektu provozní náklady
Příprava a řízení projektů 1) Kalkulace investiční a provozní fáze projektu provozní náklady rozdělení nákladů na fixní a variabilní, náklady spojené s provozem projektu, př. elektrická energie, vodné a stočné, náklady na vytápění, mzdové náklady, pojištění, náklady na údržbu a drobné opravy, telefon, internet, spotřební materiál, suroviny, reklama, inzerce, poplatky.

59 Kalkulace investiční a provozní fáze projektu
Příprava a řízení projektů Kalkulace investiční a provozní fáze projektu provozní výnosy – musí navazovat na kap. 5 studie proveditelnosti (odhad poptávky) př. tržby z ubytování, tržby z provozu vleku, tržby z pronájmu ….

60 Finanční plán a analýza projektu
Příprava a řízení projektů Finanční plán a analýza projektu 2) Finanční plán 2 způsoby výpočtu - dle typu projektu: 1) nově vzniklý projekt 2) přírůstková metoda

61 Plán průběhu nákladů Příprava a řízení projektů Náklady 2009 2010 2011
2012 2013 Elektrická energ. 6 394 76 723 80 559 84 587 88 817 Vodné a stočné 15 971 Plyn a teplo 17 158 Celkem 39 523 Náklady 2009 2010 2011 2012 2013 Telefon a internet 1 500 18 000 Reklama a inzerce 5 833 70 000 Prádelna 38 750 Pojištění 7 000 80 000 Drobný materiál 3 167 38 000 Poplatky 8 373 Účetnictví 20 000 Celkové náklady 84 623

62 Plán průběhu výnosů Příprava a řízení projektů Tržby 2009 2010 2011
2012 2013 Ubytování-sezóna Ubytování-mimo sezónu Konferenční místnost Fitcentrum 62 640 Restaurace Celkové tržby

63 Plánované stavy majetku a zdroje krytí
Příprava a řízení projektů Plánované stavy majetku a zdroje krytí popis zdrojů financování projektu vlastní zdroje cizí zdroje dotace

64 Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu
Příprava a řízení projektů Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu Odvětví Prioritní osa/Oblast podpory/Podobla st podpory Referenční horizont (roky) Silnice, regionální letiště, terminály, zastávky, fyzická revitalizace území 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.3, , 2.3.1 25 Ostatní služby včetně cestovního ruchu a veřejné dopravy 1.2, 2, 3 15 Diskontní sazba Dle metodického pokynu EK pro provádění analýz nákladů a přínosů budou v období používány následující výše diskontních sazeb pro jednotlivé projekty: reálná finanční diskontní sazba ve výši 5 %; reálná společenská diskontní sazba ve výši 5,5 %;

65 Výpočet kriteriálních ukazatelů
Příprava a řízení projektů Výpočet kriteriálních ukazatelů Finanční čistá současná hodnota (FNPV) Finanční vnitřní výnosové procento (FRR) Index rentability (FNPV/I) Diskontovaná doba návratnosti

66 Finanční čistá současná hodnota
Příprava a řízení projektů Finanční čistá současná hodnota Metoda čisté současné hodnoty (net present value, NPV) udává dnešní rovnovážnou tržní cenu investice při daném očekávaném výnosu a pokud vychází kladná, vyjadřuje přidanou hodnotu ke zdrojům financování, plynoucí z této investice do reálných aktiv. Tímto jednoduchým pravidlem se usnadňuje řízení, investiční rozhodování a dochází k oddělení vlastnictví od řízení. Při výpočtu čisté současné hodnoty vycházíme z následujícího vzorce: NPV = PVCF – IN, PVCF = NCFt / (1 + r)t kde NPV….…………... čistá současná hodnota investice (projektu) IN ………………... investiční náklady PVCF……………. současná hodnota budoucího cash flow n …. doba životnosti investice (resp. délka daného horizontu) t ………………….. časové období

67 Finanční vnitřní výnosové procento
Příprava a řízení projektů Finanční vnitřní výnosové procento Vnitřní výnosové procento (internal rate of return, IRR) nebo také jinak zvaná výnosová míra diskontovaného hotovostního toku udává diskontní sazbu, při níž se čistá současná hodnota investice rovná nule. Pravidlo IRR nám říká, že máme využít každou investiční příležitost, která nabízí vyšší výnosovou míru než jsou alternativní náklady kapitálu (to je v podstatě pravidlo NPV, jen formulované z jiného pohledu). Jinak řečeno, vybízí pravidlo výnosové míry k přijetí investice až „do bodu, v němž se mezní výnos z investice rovná výnosové míře z ekvivalentních investic na kapitálovém trhu.“ K výpočtu IRR se tudíž využívá vzorce pro čistou současnou hodnotu, kterou položíme rovnu nule. NPV= NCFt / (1 + r)t = 0

68 Příprava a řízení projektů
Index rentability Metoda indexu výnosnosti tvrdí, že máme přijmout všechny projekty, u nichž index výnosnosti je vyšší než 0. Toto pravidlo, když se podíváme na konstrukci vzorce, říká v podstatě totéž jako pravidlo NPV. Oproti NPV ale není schopna zaznamenat dodatečné nebo uzavírací investice. IV = NPV / IN IN je počáteční diskontovaný investiční výdaj (v tomto případě investiční náklady). Pokud se, jak je obvyklé, rozhoduje mezi více variantami investice, které mají kladnou NPV, je vhodné spočítat index výnosnosti přírůstkové investice.

69 Diskontovaná doba návratnosti
Příprava a řízení projektů Diskontovaná doba návratnosti Diskontovaná doba návratnosti (DDN) je zdynamizovaná metoda doby návratnosti (payback period). Udává čas, ve které se očekávané diskontované čisté hotovostní toky vyrovnají počáteční investici neboli kdy se suma kladných hotovostních toků vyrovná sumě záporných toků. Tato metoda není explicitně vyjádřitelná vzorcem, proto je možné dobrat se k výsledku jen pomocí postupného načítání čistých ročních hotovostních toků diskontovaných alternativním nákladem kapitálu do doby, kdy takto kumulovaná suma se vyrovná investičním nákladům. Pokud jsou investiční náklady jeden rok vyšší než kumulované diskontované čisté cash flow a další rok je tomu již obráceně, došlo k vyrovnání těchto dvou veličin (NPV = 0) v průběhu tohoto roku. Upřesnění, v kterém měsíci k tomu došlo, se provádí lineární interpolací. Po úpravě trojčlenky můžeme získat následující vzorec využívající principu interpolace. kde m počet měsíců KDCF kumulované diskontované cash flow po roce t Projekt, který má být efektivní, musí mít diskontovanou dobu návratnosti kratší, než je předpokládaná doba životnosti investice nebo doba stanovená vedením společnosti či v tomto případě délkou stanoveného horizontu, kdy vedení žadatele předpokládá návratnost předkládaného projektu pro další aktivity a rozvoj.


Stáhnout ppt "Příprava a řízení projektů"

Podobné prezentace


Reklamy Google