Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Finanční řízení stavební firmy FIR 2013 NÁSTROJE ŘÍZENÍ CASHFLOW.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Finanční řízení stavební firmy FIR 2013 NÁSTROJE ŘÍZENÍ CASHFLOW."— Transkript prezentace:

1 1 Finanční řízení stavební firmy FIR 2013 NÁSTROJE ŘÍZENÍ CASHFLOW

2 2 “Cash is the lifeblood of any organization.” Within the context of cash management and forecasting, cash may be defined as spending power – a measure of an entity’s ability to consummate transactions for goods and services... Obviously, this is a much broader definition than just considering the hard coin or paper currency on hand, or even totaling the balance in bank and short-term investment accounts. When defined as spending power, cash is subject to expansions and contractions resulting from such things as market and economic conditions, vendor trust as represented by credit terms, changes in the extension of banking credit, and even current developments in the technologies used in conducting business.

3 3 Cash management, then, is the management of resources– tangible and intangible, internal and external – to enhance cash (or spending power). There are several concepts that underlie this expanded definition of cash management: Accelerate receipts Decelerate payments Minimize current assets Maximize current liabilities Although these concepts seem obvious, they are often misunderstood or not followed, especially by the operations side of our business.

4 4 The solution can be to employ a simple formula that focused on the management of assets and liabilities. Here’s the formula, with minor modifications to accommodate the average contractor: EBITA, or earnings +/- Changes in A/R +/- Changes in Inventory +/- Changes in Net WIP +/- Changes in Fixed Assets +/- Changes in A/P +/- Changes in Accruals +/- Changes in Debt = Cash Flow

5 5 DÍLČÍ ZÁVĚRY 1) “Cash” may be defined as spending power. 2) One cash management goal should be to accelerate receipts and decelerate payments. 3) The other goal should be to minimize current assets and maximize current liabilities. An understanding of these concepts allows us to escape from usual accounting view

6 6 FIM- ŘÍZENÍ CASHFLOW VE STAVEBNÍM PODNIKU CASH MANAGEMENT CÍL:RYCHLEJŠÍ INKASO,DISPONIBILITA A OPATRNOST PŘI INVESTOVÁNÍ ZDROJŮ CÍL:RYCHLEJŠÍ INKASO,DISPONIBILITA A OPATRNOST PŘI INVESTOVÁNÍ ZDROJŮ DEF: organizování,plánování a controlling inkasa, investování a vynakládání pen.prostředků DEF: organizování,plánování a controlling inkasa, investování a vynakládání pen.prostředků METODY CF : METODY CF : VNITŘNÍ FAKTORY – fakturační procedury, procedury pro příjem cash prostředků a jejich vydání VNITŘNÍ FAKTORY – fakturační procedury, procedury pro příjem cash prostředků a jejich vydání EXTERNÍ FAKTORY – klienti, banky EXTERNÍ FAKTORY – klienti, banky Toky fondů (Flow of funds) – vždy závisí na dojednaných podmínkách dle kontraktu

7 7 FIM- ŘÍZENÍ CASHFLOW VE STAVEBNÍM PODNIKU Specifika Cash Managementu ve stavebnictví  aktivity jsou project – oriented, na rozdíl od průmyslové a obchodní firmy – jiný obchodní cyklus  Pro každý projekt je řada aktivit – nabídka, kalkulace, příprava...včetně obchoního a marketingového zajištění, využívá s eněžný fakturační systém vázaný na věcné etapy nebo intervalovou fakturaci  Fakturace je závislá na typu kontraktu(fixed fee,cost plus, GMP...)  Unikátním aspektem je zádržné, jako obrana proti nekvalitě a nedokončování prací  Charakteristický je vícestupňový dodavatelský systém – vazba na CF

8 8 FIM- ŘÍZENÍ CASHFLOW VE STAVEBNÍM PODNIKU Specifika Cash Managementu ve stavebnictví - pokrač.  V některých zemích má vliv na CF odpovědnost GD za nesplacené závazky poddodavatelů – vložení zástavního práva na část stavby  Pohledávky stavebních firmy za provedené práce jsou relativně malé co do počtu a velké objemem, závazky stavební firmy jsou naopak velmi strukturovány a tvořeny značným množstvím položek - jsou předvídatelné co do objemu a času splatnosti  Struktura toků peněz je ideální pro aplikaci metod založených na agregaci jednotlivých projektů

9 9 FIM- ŘÍZENÍ CASHFLOW VE STAVEBNÍM PODNIKU Organizační hlediska řízení CF V malém podniku je odpovědný společník nebo jednatel, ve větší firmě je odpov. CFO tj. fin.ředitel nebo ředitel fin.odboru, vždy jsou to lidé jiní než účetní pracovníci. Souhrnný název pozice bývá cash manager. Jeho povinností bývá: Příprava ročních plánů CF (annual cash budgets), měsíční controlling a zdůvodnění odchylek a změn Příprava ročních plánů CF (annual cash budgets), měsíční controlling a zdůvodnění odchylek a změn Příprava CF plánů po projektech(kontraktech) Příprava CF plánů po projektech(kontraktech) Měsíční odhady členěné po týdnech Měsíční odhady členěné po týdnech Doporučení na změny CF politiky podniku Doporučení na změny CF politiky podniku

10 10 FIM- ŘÍZENÍ CASHFLOW VE STAVEBNÍM PODNIKU Hlavní části politiky podniku v řízení CF Podpisové pravomoci uvnitř podniku Podpisové pravomoci uvnitř podniku Vnitřní pravidla podniku pro nakládání s prostředky Vnitřní pravidla podniku pro nakládání s prostředky Stanovení míry rizika po finanční investice Stanovení míry rizika po finanční investice Stanovení pravidel pro užívání bankovních služeb a produktů v oblasti získání a užití podnikových fondů Stanovení pravidel pro užívání bankovních služeb a produktů v oblasti získání a užití podnikových fondů Oddělené nakládání s prostředky z oblastí: Oddělené nakládání s prostředky z oblastí: –CF z projektů (project related cash) –Stálý pracovní kapitál (fixed operating cash) –Cash z kapitálových rezerv –Cash pro nepředvídané události Cash dosažený ze slev přijatých mínus poskytnuté Cash dosažený ze slev přijatých mínus poskytnuté Pravidla pro urychlenou fakturaci prací Pravidla pro urychlenou fakturaci prací

11 11 FIM - ŘÍZENÍ CASHFLOW VE STAVEBNÍM PODNIKU Hlavní části politiky podniku v řízení CF (pokrač.) Jednou z politik může být tzv. nulový cash (zero cash program), který pomocí denních investic do krátkodobých finančních aktiv umožňuje maximalizovat úrokový výnos. Užitečným nástrojem je rovněž tvorba databáze klientů, dodavatelů, subdodavatelů z hlediska jejich profilu – rychlost placení faktur, spolehlivost atd jako podklad pro běžné plánování cash-flows

12 12 FIM - ŘÍZENÍ CASHFLOW VE STAVEBNÍM PODNIKU Plánování CF (Cash Budgeting) Zásadně probíhá ve dvou úrovních (podnik po divizích,projektové plány a jejich agregace) První úroveň - roční plán CF se připravuje paralelně s finančním plánem – představuje plánované příjmy a výdaje z provozní a výrobní činnosti a investiční výdaje pro daný rok. Většina podniků užívá konstrukce dle výkazu CF (nepřímá metoda) a zajistí tak provázanost plánovaného rozpočtu nákladů a výnosu na CF, v tomto případě je nutná v druhém kole verifikace dle očekávaného finančního průběhu projektů v druhé úrovni Důraz je vždy na správné určení klíčových proměnných: fakturace a čistý CF z projektů, následně pak zejména investice,správní výdaje, daně, splátky a úroky z ostatních položek mimo projekty a dividendové výplaty

13 13 FIM- ŘÍZENÍ CASHFLOW VE STAVEBNÍM PODNIKU Plánování CF (Cash Budgeting) 2 Postupné kroky v přípravě plánu: Některé položky se vždy stanoví až na konec - plán.dividendy, daně, splátky úvěrů a úroky... Jako první – vždy CF z projektů(project CF budgets), investiční rozpočet a jeho CF, rozpočet krytí správní režie. CF z projektů je složen ze dvou částí – existující projekty(přesnější) plus CF z nových projektů – z tohoto CF odvozuji potřebu dodatečných úvěrů pro doplnění prac.kapitálu(working capital borrowing level)

14 14 FIM- ŘÍZENÍ CASHFLOW VE STAVEBNÍM PODNIKU Plánování CF (Cash Budgeting) 3 Postupné kroky v přípravě plánu: CF kapitálových investic – představuje potřebu dlouhodobého kapitálu vázaného ve fixních aktivech budovy, stroje a zařízení, pozemky – v některých firmách typu CM jsou hlavní položky investice do IT. Podstatnou otázkou je načasování a priority těchto položek v průběhu roku vzhledem k ostatním položkám výdajů budovy, stroje a zařízení, pozemky – v některých firmách typu CM jsou hlavní položky investice do IT. Podstatnou otázkou je načasování a priority těchto položek v průběhu roku vzhledem k ostatním položkám výdajů Většina velkých firem v USAlánuje investice vždy na 5 let klouzavě (five year rolling capital budget) náhrady starých strojů a nové stroje v čase, to váže i na plán oprav (zda jde o opravy nebo investice - expensed or capitalised) ve vazbě na zdrojové krytí expensed or capitalised) ve vazbě na zdrojové krytí

15 15 FIM - ŘÍZENÍ CASHFLOW VE STAVEBNÍM PODNIKU Plánování CF (Cash Budgeting) 4 ÚROVEŇ 2 – PROJEKTY Projektový CF je výsledek na bázi kalkulace a plánu v dané úrovni Projektový CF je kalkulace nákladů a výnosů rozvinutá v čase do položek reálného inkasa a reálných plateb – obvykle do měsíců, nejlépe do týdnů. Získaná data jsou vstupem pro řízení(cash manager) na úrovni divize a pro projektového manažera. Výstupem je rovněž odhad aktivních nebo pasivních úroků spojených s projektem. Počáteční období projektů je vždy vysoce negativní CF, pak se postupně pomocí fakturace ( vliv front- end-loading) vyrovnává.

16 16 FIM - ŘÍZENÍ CASHFLOW VE STAVEBNÍM PODNIKU Plánování CF (Cash Budgeting) 5 Operativní plány CF – (Cash Forecasting) Každodenní vynakládání peněz je usměrňováno pomocí dvou typů dokumentů – Operativní výhled na dva měsíce po týdnech (lépe plánovat např. na 8 týdnů) a plán CF na týden, oba tyto plány jsou klouzavé (rolling) tak, aby byl dodržen daný horizont Účelem výhledu je signalizovat potřebu nebo přebytek prostředků(případné problémy likvidity a jejich řešení v rámci podniku), týdenní plán je relativně podrobným pokynem zejména pro konkrétní výdaje

17 17 FIM - ŘÍZENÍ CASHFLOW VE STAVEBNÍM PODNIKU Plánování CF (Cash Budgeting) 6 Operativní plány CF – (Cash Forecasting) Typická skladby sestavy položek obou plánů: (ve sloupcích jsou týdny nebo dny – plán a skutečnost) Inflows:Pohledávky Krátkodobé investice(splatnost) Prodeje fixních aktiv Úroky a dividendy Krátkodobé půjčky Celkem příjmy:

18 18 FIM - ŘÍZENÍ CASHFLOW VE STAVEBNÍM PODNIKU Plánování CF (Cash Budgeting) 6 Operativní plány CF – (Cash Forecasting) Typická skladby sestavy položek obou plánů: (ve sloupcích jsou týdny nebo dny – plán a skutečnost) Outflows:Závazky Dlužné mzdy Splátky investičních úvěrů Splátky krátkodobých úvěrů Ostatní výdaje Výdaje celkem Čistý CF (Net Cash Flow)

19 19 SF40- ŘÍZENÍ CASHFLOW VE STAVEBNÍM PODNIKU CASH MANAGEMENT - II.část přednášky Obsah: 1. Metody maximalizace CF

20 20 FIM - ŘÍZENÍ CASHFLOW VE STAVEBNÍM PODNIKU 1. Metody maximalizace CF 1.1 Příjmy : Obecně nejlepší je prevence – prověření aktuální fin.pozice klienta, případně poskytovatelů jeho zdrojů před podáním nabídky vč. ratingu, ochoty platit. Zásadní je prověrka rozvrhu plateb (billing schedule) a jeho zpracování v Excelu pro potřeby vyjednávání o kontraktu. Zásadní je prověrka rozvrhu plateb (billing schedule) a jeho zpracování v Excelu pro potřeby vyjednávání o kontraktu.

21 21 FIM - ŘÍZENÍ CASHFLOW VE STAVEBNÍM PODNIKU Akcelerace příjmů: „agresivní fakturace“ – záleží zda jde o fakturace dle milníků a etap, nebo intervalovou,předem připravené faktury a změřená množství před zjišťováním – sporné položky vypustit a nechat na zvláštní fakturaci – viz podmínky kontraktu, vyžadování urychlených plateb, urychlení plateb musí být ekonomicky výhodné vzhledem k dodatečným nákladům spojeným s urychlením fakturace „agresivní fakturace“ – záleží zda jde o fakturace dle milníků a etap, nebo intervalovou,předem připravené faktury a změřená množství před zjišťováním – sporné položky vypustit a nechat na zvláštní fakturaci – viz podmínky kontraktu, vyžadování urychlených plateb, urychlení plateb musí být ekonomicky výhodné vzhledem k dodatečným nákladům spojeným s urychlením fakturace

22 22 FIM - ŘÍZENÍ CASHFLOW VE STAVEBNÍM PODNIKU A*(N*r)/365 - Náklady > 0 kde A.... částka příjmů N.... počet dnů urychlení příjmu N.... počet dnů urychlení příjmu r.... cena kapitálu v daném roce r.... cena kapitálu v daném roce Náklady....jednorázové režijní náklady spojené s akcelerací Náklady....jednorázové režijní náklady spojené s akcelerací

23 23 FIM - ŘÍZENÍ CASHFLOW VE STAVEBNÍM PODNIKU 1.2 Výdaje Zárukou řízení výdajů je jejich centralizace. V rámci projektu by mělo docházet k jen malým výdajům hotových peněz tj. platbám, které neprocházejí předem fin.oddělením divize. Jako účinná lze považovat tato opatření: Kupovat jen od prověřených dodavatelů s předem dohodnutými dodacími podmínkami - v úrovni podniku Kupovat jen od prověřených dodavatelů s předem dohodnutými dodacími podmínkami - v úrovni podniku Používat podúčet běžného účtu pro daný projekt (příp. v podnikové „bance“) – pro dobrý přehled Používat podúčet běžného účtu pro daný projekt (příp. v podnikové „bance“) – pro dobrý přehled Zavést evidenci(database) objednávek, dod.termínů, splátek apod. ke každé položce budoucích plateb pro dokonalou předpověď a načasování plateb Zavést evidenci(database) objednávek, dod.termínů, splátek apod. ke každé položce budoucích plateb pro dokonalou předpověď a načasování plateb

24 24 FIM - ŘÍZENÍ CASHFLOW VE STAVEBNÍM PODNIKU 1.2 Výdaje – pokrač. Je možno využívat slevy poskytované dodavatelem jako nástroj snižování výdajů – orientace nákupu na trvalý tlak na dodavatele při každé objednávce, podniková synergie s e efektivně projeví při dojednání ročních objemů nákupů a slev při jejich dodržení, stanovení závazné nákupní politiky pro všechny divize, minimalizace lokálních nákupů v úrovni projektu – vč. betonu, obalovaných směsí, výztuží,písku a kameniva Je možno využívat slevy poskytované dodavatelem jako nástroj snižování výdajů – orientace nákupu na trvalý tlak na dodavatele při každé objednávce, podniková synergie s e efektivně projeví při dojednání ročních objemů nákupů a slev při jejich dodržení, stanovení závazné nákupní politiky pro všechny divize, minimalizace lokálních nákupů v úrovni projektu – vč. betonu, obalovaných směsí, výztuží,písku a kameniva

25 25 FIM - ŘÍZENÍ CASHFLOW VE STAVEBNÍM PODNIKU 3. Vliv investic (finančních) Základní pravidla pro investování dočasných přebytků užívaného kapitálu ( viz koncept spojený s ROCE): Minimalizace nákladů spojených s investiční činností – snaha o sladění doby splatnosti (maturity) a potřebou cash prostředků - u velkých firem jsou používány softwarové produkty ke sladění a optimalizaci investovaných částek a dob splatnosti pro danou úrokovou míru a tržní podmínky. V podmínkách menších a středních firem je lepší aplikovat Dvouměsíční klouzavou předpověď CF (operativní plán CF) pro minimalizaci těchto nákladů Minimalizace nákladů spojených s investiční činností – snaha o sladění doby splatnosti (maturity) a potřebou cash prostředků - u velkých firem jsou používány softwarové produkty ke sladění a optimalizaci investovaných částek a dob splatnosti pro danou úrokovou míru a tržní podmínky. V podmínkách menších a středních firem je lepší aplikovat Dvouměsíční klouzavou předpověď CF (operativní plán CF) pro minimalizaci těchto nákladů

26 26 SF40- ŘÍZENÍ CASHFLOW VE STAVEBNÍM PODNIKU 3. Vliv investic (finančních) – pokrač. Je třeba zvážit zda zajišťovat brokerskou činnost s finančními přebytky vlastními odborníky nebo pomocí najaté firmy (u velké firmy jde cca o kapacitu 1 pracovníka, u střední firmy max. 1/3 pracovníka), viz příklad francouzské firmy CBC (u nás Hilton, Myslbek aj.), kde bylo v centrále cca 15 lidí v úseku brokerské činnosti Je třeba zvážit zda zajišťovat brokerskou činnost s finančními přebytky vlastními odborníky nebo pomocí najaté firmy (u velké firmy jde cca o kapacitu 1 pracovníka, u střední firmy max. 1/3 pracovníka), viz příklad francouzské firmy CBC (u nás Hilton, Myslbek aj.), kde bylo v centrále cca 15 lidí v úseku brokerské činnosti Rozdělení cash zdrojů na prostředky z projektů, pracovní kapitál a kapitálové rezervy, kapitálové rezervy a mimořádné prostředky – dále pak roztřídění finančních investic podle míry rizika. Pro prostředky(dočasné) z projektů pak zvolit jen nízkorizikové investice, pro pracovní a kapitálové rezervy finanční investice se středním stupněm rizika a spekulativní investice pro mimořádné přebytky cash prostředky – definování max.částky ztrát pro minimalizaci efektů spojených se ztrátou Rozdělení cash zdrojů na prostředky z projektů, pracovní kapitál a kapitálové rezervy, kapitálové rezervy a mimořádné prostředky – dále pak roztřídění finančních investic podle míry rizika. Pro prostředky(dočasné) z projektů pak zvolit jen nízkorizikové investice, pro pracovní a kapitálové rezervy finanční investice se středním stupněm rizika a spekulativní investice pro mimořádné přebytky cash prostředky – definování max.částky ztrát pro minimalizaci efektů spojených se ztrátou

27 27 FIM - ŘÍZENÍ CASHFLOW VE STAVEBNÍM PODNIKU 4.Maximalizace budoucího CF již při negociaci kontraktu Poslední a nejlepší příležitost pro maximalizaci budoucího CF – potřeba přítomnosti finančníka a proj.managera, část negociační strategie.Platební podmínky jsou části vyhodnocení vhodnosti nabídky Seznam možných témat pro vyjednávání: a. Nižší zádržné (retention) – vede k vyššímu CF v dřívější fázi, je snažší při dobré výkonnosti od počátku b. Urychlení inkasa – spolupráce s disponujícím pracovníkem klienta c. Vyšší frekvence fakturace ( týdně, čtrnáctidenně..)

28 28 d. Front-end-loading a jeho maximalizace ( již ve fázi nabídky a negociace) e. Incentive payments ( pobídkové platby) vázané na včasné dokončování etap nikoliv celého projektu, nebezpečí penalizace f.Jasná definice dokončenosti etap a celého projektu ( včetně seznamu vad a nedodělků – punch-list g. Lien Waivers( co to je, vázanost na obdržení od všech dodavatelů a poddodavatel – urychlení vydání zádržného na konci projektu. This practice is to prevent the vendors from filing liens against the project in order to induce a sub or general contractor to pay for goods delivered by vendor


Stáhnout ppt "1 Finanční řízení stavební firmy FIR 2013 NÁSTROJE ŘÍZENÍ CASHFLOW."

Podobné prezentace


Reklamy Google