Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení IS/ICT. Klíčové faktory rozvoje IS/ICT Integrační nároky Doba inovací Globalizace prostředí Heterogenita produktů Nároky na řízení IS/ICT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení IS/ICT. Klíčové faktory rozvoje IS/ICT Integrační nároky Doba inovací Globalizace prostředí Heterogenita produktů Nároky na řízení IS/ICT."— Transkript prezentace:

1 Řízení IS/ICT

2 Klíčové faktory rozvoje IS/ICT Integrační nároky Doba inovací Globalizace prostředí Heterogenita produktů Nároky na řízení IS/ICT

3 Nutnost nového stylu řízení IS/ICT Růst závislosti podniku a jeho konkurenceschopnosti na IS/ICT Růst výdajů do IS/ICT – problémy s návratností investic Architektury a řízení IS/ICT jsou neustále komplikovanější Starost o IS/ICT odvádí často podnik od jeho hlavního předmětu podnikání IS/ICT nepřináší efekty samo o sobě, ale vhodným spojením s podnikovými procesy Je potřebné vytvořit interface mezi řízením podnikových procesů a řízením informatiky

4 Podnikové procesy a IS/ICT Strategické cíle podniku Podnikové procesy Informační technologie Definice Prostředky ke změně Procesně orientované zavádění Realizace

5 Cíle řízení IS/ICT Taková struktura podnikových činností a zodpovědností, která optimálně odpovídá současným požadavkům na flexibilní a efektivní podnikové řízení Jasné určení zodpovědností různých typů manažerů/specialistů v podniku Zprůhlednění způsobu dekompozice podnikových cílů až na úroveň řízení provozu IS/ICT Vytvoření schématu, ze kterého je možné odvodit vhodné metriky úspěšnosti jednotlivých typů procesů a za ně odpovědných manažerů

6 Cesty rozvoje řízení IS/ICT Co je předmětem rozvoje řízení informatiky a co musí řešit? (úrovně a oblasti IS/ICT, funkce řízení, obsah, struktura, procesy řízení, dokumentace, pracovní role…) Z čeho vycházet? (koncepce řízení, informační strategie, řízení kvality..) Jak postupovat?

7 Formální model řízení IS/ICT plánování organizace řízení

8 Priority při řízení IS/ICT Priorita Problém VysokáPlánování Organizace Řízení Technologie Nízká

9 9. Řízení projektů 10. Řízení sítě a provozu 7. Řízení IT 8. Zadávání a koordinace projektů 3. Ekonomika 4. personal. 5. syst. vlastnosti 6. datové IS/ICT IS/ICT zdroje 2. Rozvoj organizace IS/ICT 1. Strategie IS/ICT Architektura řízení IS/ICT

10 Funkční pohled Procesní pohled Úroveň řízení Hlavní proces ProcesFunkce Činnost Specializovaný proces Funkční a procesní pohled na řízení IS/ICT

11 Role v řízení IS/ICT Top management společnosti Uživatel-konzultant Garant oblasti řízení podniku Odborný konzultant Správce aplikací Informační manažer Systémový integrátor Manažer úseku Manažer projektu Projektant, analytik, vývojář Pracovník služby help-desk Systémová podpora Pracovník provozu Externí konzultant Dodavatel Zákazník

12 1. Strategické řízení IS/ICT 1. Analýza strategických záměrů celé společnosti 2. Analýza stavu IS/ICT a jeho okolí 3.Přehodnocení cílového stavu IS/ICT 4. Specifikace nových informačních služeb 5. Strategie outsourcingu 6. Řízení vztahů s externími partnery IS/ICT 7. Aktualizace modelu řízení IS/ICT 8. Plánování investic do IS/ICT 9. Plánování stěžejních projektů 10. Časový plán realizace IS/ICT Zákazník 11. Informovanost vedoucích pracovníků o strategii IS/ICT Strategie IS/ICT

13 2. Rozvoj organizace ve vazbě na informatiku 1. Sledování zákonů a předpisů Potřeby Strategie IS/ICT Model řízení IS/ICT 4. Vztahy útvaru informatiky na ostatní organizační jednotky 3. Organizace informatiky v podniku 2. Změny podnikových procesů a organizační struktury

14 3. Řízení ekonomiky IS/ICT Strategie IS/ICT 1. Koncepce sledování nákladů a přínosů IS/ICT 2. Dlouhodobé plánování nákladů na IS/ICT 3. Zpracování rozpočtu na vývoj a provoz IS/ICT 4. Kalkulace nákladů na IS/ICT 5. Evidence nákladů IS/ICT – analytické účetnictví Provoz / vývoj 6. Analýza nákladu IS/ICT 8. Analýzy dosahovaných efektů 7. Návrh cenové strategie za služby IS/ICT

15 4. Personální řízení IS/ICT Strategie IS/ICT 1. Analýzy vlastních pracovních kapacit 2. Hodnocení personálního zajištění IS/ICT 3. Plánování stavu personálu pro IS/ICT 4. Operativní evidence pracovníků IS/ICT 5. Kvalifikační programy 6. Operativní plánování odborných školení Personál pro IS/ICT

16 5. Řízení klíčových systémových vlastností IS/ICT Strategie IS/ICT 1. Řízení bezpečnosti Řízení výkonu a pružnosti systému Řízení systémové doby odezvy projekty Provoz

17 6. Řízení datových zdrojů Strategie IS/ICT Datové zdroje 1. Analýza stavu interních datových zdrojů 2. Plánování rozvoje interních datových zdrojů 3. Analýza potřeb externích datových zdrojů 4. Analýza možností a plánování mobilních databází 5. Prezentace ve veřejných zdrojích 6. Řešení integrace všech datových zdrojů

18 7. Řízení informačních technologií Strategie IS/ICT 1. Řízení technologické architektury provoz 4. Technologická integrace 5. Systémová podpora provozu 6. Definování standardů a pravidel IS/ICT 3. Řízení upgrade všech komponent 2. Pořizování nových komponent IT

19 8. Zadávání a koordinace projektů IS/ICT Strategie IS/ICT 1. Analýzy uživatelských požadavků 2. Vstupní analýzy 5. Rozhodnutí o přijetí projektu a způsobu řešení 6. Zadání projektu řešitelskému týmu 7. Realizace výběrového řešení 8. Kontraktační řízení na úvodní studii 3.Specifikace projektů 4.Posuzování zadaných projektů projekty uživatelé

20 9. Řízení projektů IS/ICT Kontrakt na úvodní studii 1. Úvodní studie 2. Příprava organizace projektu Provoz 3. Příprava kontraktu na celý projekt 4. Analýza a návrh řešení 5. Implementace 6. Testovací procedury 7. Příprava provozu a migrace 8. Předávací procedury 9. Zajištění vlastního provozu a jeho monitorování

21 10. Řízení provozu IS/ICT Dokumentace projektů 1.Plánování zařazování projektů do provozu 2.Přebírání projektů do provozu 4.Provádění běžné správy serverů 5.Správa koncových stanic sítě 7. Zajištění spojení s okolím Provoz 3. Provoz hot- line Uživatelé 6. Výběr a nákup počítačového materiálu

22 COBIT COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) představuje nástroj pro řízení informatiky, kontrolní nástroj pro auditory a model zralosti. Metodiku původně vyvinula auditorská organizace ISACA (Information Systém Audit and Control Association, www.isaca.org ) v roce 1996 www.isaca.org Na dalším vývoji se od roku 1998 podílí institut IT Governance (www.itgi.org).www.itgi.org

23 COBIT definuje: 4 domény 34 IT procesů 34 obecně definovaných kontrolních cílů - - high-level control objectives 318 detailních cílů - control objectives 5 IT zdrojů 7 informačních kritérií. COBIT dále pro každý z procesů definuje klíčové cíle, ukazatele výkonnosti a kritické faktory úspěchů. Každý proces je tedy charakterizován obecným a detailním kontrolním cílem, informačním kritériem, IT zdroji, kritickými faktory úspěchu, ukazateli výkonnosti, ukazateli dosažení cíle a úrovní zralosti procesu.

24 COBIT Příklad popisu procesu:

25 COBIT

26 COBIT – struktura metodiky

27 COBIT Executive Summary - stručné seznámení managementu s principy metodiky Framework - stěžejní části metodiky - definuje veškeré IS/ICT procesy a způsob jejich řízení. Vymezuje 34 „high-level control objectives“, 7 kritérií informací a 5 IT zdrojů Management Guidelines - vymezují principy a nástroje pro řízení IS/ICT společnosti a zaměřují se na maximalizaci synergického efektu plynoucího ze spojení business procesů a jejich podpory ze strany informačních systémů Control Objectives jsou detailním seznamem bodů a oblastí (celkové číslo je 318), které jsou sledovány.v rámci všech procesů Implementation Toolset - sada nástrojů, které umožňují nasazení metodiky COBIT v zákazníkově společnosti. Současně obsahuje best practices firem, které již COBIT implementovaly Audit Guidelines vymezuje aktivity, které je třeba provádět nad všemi 34 procesy pro jejich úspěšný audit.

28 ITIL (IT Infrastructure Library ) ITIL (Information Technology Infrastructure Library) představuje best practices pro procesní řízení IT. Byl vyvíjen jako metodika pro vládní organizace a jejich IT oddělení ve Velké Británii. Jako první začala na ITILu pracovat agentura Central Computing and Telecomunication Agency, dnes spadající pod OCG (Office of Government Commerce). OCG vlastní práva na ITIL, ale spolupracuje s neziskovou organizací IT Service Management Forum (itSMF). ItSMF prosazuje ITIL v komerčním sektoru.

29 ITIL - struktura Business Perspective Service Delivery Service Support Infrastructure Management Managing Applications Business Continuity Managem ent, outsourcin g, řízení změn Finanční řízení IT služeb, SLA, dostupnost a kapacita služeb, CRM Řízení událostí, řešení problémů, řízení změn, release management řízení konfigurací Síťové služby, instalace počítačů, řízení systémů Životní cyklus vývoje softwaru

30 Srovnání metodik

31 Jak zavést procesní řízení ICT  Stanovení nejlepšího postupu Kauzální mapa (COBIT, ITG, ITIL) Stanovení budoucího (chtěného) stavu a popis vlastností Popis míry naplnění budoucího stavu a limitů, konsolidace Prioritizace aktivit, kvantifikace přínosů Popis zásobníku úkolů podle priorit  Služby Katalog služeb, odpovědnost za služby  Procesy (paralelně se stanovením postupu) Katalog procesů Přiřazení Vlastníků Stanovení Vizí, Cílů, Priorit a Metrik procesů Stanovení Pravidel Stanovení granularity popisu Popis procesů podle granularity a priorit Zavedení procesu  Pravidla procesního řízení, zdroje Pravidla sourcingu Pravomoci a odpovědnosti vlastníků procesů, hodnocení Katalog zdrojů Vlastnictví zdrojů (lidé/kvalifikace/role) Způsob najímání aktérů procesů Hodnocení lidských zdrojů ve vazbě na procesní řízení

32 Modely řízení ICT dle Gartner

33 Poslání IS/ICT podniku Podpora IS/ICT : plnění cíle (+rychlost a kvalita) snížení nákladů snížení rizik na cestě k cíli : cíl IS/ICT kvantifikace: cesta k cíli CSF management IS/ICT: míra splnění cíle míra využití zdrojů míra splnění faktorů přínosy náklady rizika

34 Problém řízení IS/ICT Naplnit poslání IS/ICT není triviální - jde o rozsáhlý, složitý a multidimenzionální problém Na řízení vývoje a provozu IS/ICT je zaměřena řada univerzitních i firemních metodik Jsou metodiky nepoužitelnou teorií? Cíl metodik - napomoci k pochopení problému a k jeho efektivnímu řešení Rychlý vývoj metodik (viz výrok Alberta Einsteina)

35 MMDIS Metodika MMDIS - Multidimensional Management and Development of Information System

36 Struktura témat řízení IS/ICT

37 cílem je vývoj a provoz integrovaného informačního systému, který optimálně využívá potenciálu dostupných informačních technologií (IT) k maximální podpoře podnikových cílů = zajištění efektivní podpory podnikových cílů a podnikových procesů pomocí integrovaných informatických služeb, procesů a zdrojů Cíl MMDIS

38 podpora podnikových cílů a procesů

39  požadované služby a související funkcionalita IS jsou odvozeny od podnikových cílů a od potřeb podnikových procesů,  IS je realizován jako:  komplexní integrovaný systém vytvořený z řady různých komponent a služeb různých dodavatelů,  otevřený systém na bázi mezinárodních i podnikových standardů,  IS je řízen, rozvíjen a provozován na základě jednotné metodiky a jednotné soustavy pravidel,  procesy vývoje a provozu IS/ICT musejí být co nejednodušší  metodika se musí přizpůsobit konkrétní situaci (rozsahu problému, doméně řešení, času k řešení, …) Zásady MMDIS

40 Zvýšení konkurenceschopnosti těmito cestami:  efektivní propojení podniku s okolím (s partnery, se zákazníky)  zkrácení celkové doby reakce podniku na podněty z okolí,  efektivní řízení informatických procesů a zdrojů, Efekty aplikace MMDIS

41  kvalifikace pracovníků  spolehlivost partnerů  kreativní aplikace metodiky (metodika není dogma) Kritické faktory úspěchu MMDIS

42 skládá se z: – 11 základních principů řízení – 5 navzájem propojených konceptuálních modelů (konceptů) řízení metodika je otevřená - principy i koncepty se vyvíjejí spolu s vývojem: hospodářského prostředí informačních technologií metod řízení MMDIS - struktura MMDIS

43 Principy MMDIS princip –myšlenkový přístup k chápání a analýze problému a s ním spojené zásady (pravidla) řešení problému –principy MMDIS jsou aplikovány v konceptech MMDIS –principy jsou základem pro metody, techniky a nástroje řízení 11 základních principů metodiky MMDIS: – multidimenzionalita – integrace – vrstvenost – flexibilita – otevřenost – standardizace – kooperace – procesní pojetí – učení a růstu (postupné zlepšování procesů) – lokalizace zdrojů a rozhodnutí – měřitelnost (metriky) Princip: …

44 Konceptuální modely MMDIS konceptuální model (koncept) - model řízení daného systému (firmy, IS,…) –objasňuje jak chápat řízený systém –slouží k analýze a návrhu modelovaného systému, k optimalizaci chování systému –souvisejí s ním metody, které jsou doporučením, jak daný systém řídit –každý z modelů akcentuje jiné dimenze problematiky řízení 5 základních konceptuálních modelů metodiky MMDIS: –architektura řízení firmy (model řízení podnikových procesů) –integrace strategie, procesů, služeb a zdrojů (model SPSR) –integrace oblastí řízení (model systémové integrace) –rozvoj integrovaného IS (model tvorby a dalšího rozvoje IS) –systém řízení IS (model řízení informatických procesů ve firmě)

45 1. Princip multidimenzionality Každý složitý problém je nutné analyzovat, hodnotit a jeho řešení navrhovat a řídit z mnoha různých dimenzí (pohledů) Pravidla multidimenzionality: 1) identifikuj všechny dimenze významně ovlivňující řešení problému 2) vyřeš problém nejdříve z pohledu každé definované dimenze 3) integruj separátní řešení do výsledného řešení (kombinace dimenzí a optimalizace) Příklad: pohledy na řešení IS mohou být: funkční, procesní, datový, organizační, legislativní, ekonomický, hardwarový, softwarový,...

46 2. Princip i ntegrace Každý složitý systém má mnoho komponent a mnoho vazeb mezi těmito komponentami. Provoz a vývoj systému je spojen s řízením těchto vazeb. Pravidla integrace: 1) identifikuj všechny vazby mezi komponentami, které jsou významné pro řešení problému 2) urči optimální charakteristiky každé vazby 3) uveď vazbu do optimálního stavu a neustále ji v tomto stavu udržuj 4) jdi na bod 1) Příklad: IS se skládá minimálně z komponent - HW, SW, data a lidé. Vazba HW - SW určuje - na kterých počítačích je instalován který software, vazba SW- lidé určuje přístupová práva uživatelů k jednotlivým aplikacím,...

47 3. Princip v rstevnosti Základem řešení problému je opakované použití abstrakce tak, že na každé nižší úrovni abstrakce řešíme zadaný problém pomocí podrobnější rozlišovací úrovně. Vrstva je tvořena objekty vzniklé aplikací stejné úrovně abstrakce. Základní pojmy: 1) abstraktní datový typ, objekt 2) agregátová a filtrující vrstva 3) silná a slabá vrstvenost

48 4. Princip f lexibility Požadavky na chování systému a okolí systému se neustále vyvíjejí. Systém proto musí být schopen se těmto změnám přizpůsobovat, a to pokud možno snadno. Pravidla flexibility: 1) identifikuj oblasti očekávaných změn 2) komponenty a vazby systému dotčené očekávanými změnami navrhni jako parametrické 3) sleduj vývoj změn a dle nich upravuj hodnoty parametrů 4) jdi na bod 1) Příklady: nastavitelná účetní osnova účetního SW, personifikovatelné rozhraní aplikace, třídění došlé pošty dle různých kritérií,... Přizpůsob...

49 5. Princip o tevřenosti Rozsáhlejší změny systému nejsou realizovatelné změnou parametrů, ale je třeba je řešit novou komponentou. Systém musí být otevřený ve smyslu snadného vyjímání starých a zabudovávání nových komponent od různých výrobců. Pravidla budování otevřeného systému: 1) Architekturu systému navrhni tak, aby se systém skládal z relativně nezávislých komponent 2) Využívej zejména standardizované komponenty, tzn. - při vývoji systému pokud možno nepoužívej komponenty, které díky svému nestandardizovanému rozhraní výrazně zmenšují možnost volby navazujících komponent Příklad: proprietární systémy vers. Open Systems APL 1 APL 4 APL 3 APL 2 IS Vyjmout Vložit APL2‘

50 6. Princip s tandardizace Opakované řešení problému se zjednoduší a zlevní, použijeme-li standardy. Na některá řešení se vztahují závazné standardy - zákony, směrnice, normy. Pravidla standardizace: 1) identifikuj mezi komponentami a jejich vazbami ty, které podléhají závazným standardům 2) aplikuj závazné standardy 3) identifikuj mezi komponentami a jejich vazbami ty, které je vhodné dále standardizovat 4) navrhni a aplikuj standardy pro tyto případy 5) jdi na bod 1) Příklad: rychlé rozšíření e-podnikání by nebylo možné bez ISO/OSI vrstev, TCP/IP, XML a HTML, finanční SW musí respektovat daňové zákony, je vhodné standardizovat uživatelské rozhraní aplikací IS,... ISO9000

51 7. Princip k ooperace (sourcing) Klíčem úspěchu v globální ekonomice je určit vlastní „unikátní“ znalosti, kompetence a zdroje, o které se opře podnikatelský záměr a ostatní potřebné znalosti, kompetence a zdroje získat od obchodních partnerů. Cílem je rychlá reakce, nízké náklady, škálovatelnost, kvalita. Pravidla kooperace: 1) identifikuj svoje „unikátní“ znalosti, kompetence a zdroje 2) identifikuj ostatní potřebné znalosti, služby, zdroje,... 3) vyhodnoť interní a externí alternativu 4) implementuj zvolenou alternativu (vč. případného outsourcingu) a integruj interní a externí služby, procesy a zdroje 5) sdílej znalosti, služby a zdroje se svými partnery 6) při změně výchozích podmínek jdi na bod 1) Příklad : outsourcing podnikového stravování, outsourcing vývoje, resp. provozu IS/ICT, ASP,...

52 8. Princip: Procesní přístup k řízení organizace a jejího IS/ICT Pro analýzu a modelování dynamiky ekonomických a informačních systémů je vhodnější než funkčně-organizační pohled procesní pohled, protože jasně zachycuje způsob reakce systému na významné události (např. reakce podniku na došlou objednávku, reakce útvaru informatiky na došlou reklamaci apod.). Pravidla: 1)identifikuj všechny události, na které má systém reagovat, 2)popiš reakci systému na události formou sítě činností/aktivit/funkcí IS 3)optimalizuj síť dle zadaných kritérií (např. čas reakce na událost, náklady procesu, kvalita výstupů procesu apod.) Příklad: BPR, TOC, ISO9000,...

53 9. Princip: Učení a růstu Cíl: postupné zlepšování řízení firmy ve všech oblastech založené na postupné akumulaci znalostí a nejlepších postupů Východisko: klíčem k dlouhodobé konkurenceschopnosti jsou kvalitní podnikové procesy a podniková kultura Princip založen na Capability Maturity Modelu (CMM) - vyvinut na Carnegie Mellon University's Software Engineering Institute - CMM rozlišuje 6 úrovní vyspělosti procesu

54 9. Princip: Zralost procesů dle CMM neexistující – neexistuje žádný pozorovatelný proces; organizace doposud nezpozorovala, že má problémy, které je potřeba řešit. Při výskytu události reaguje spontánně, náhodný – organizace zjišťuje, že má problémy a pociťuje potřebu je řešit; neexistuje konsolidovaný přístup, veškeré relevantní aktivity se provádějí na ad hoc a individuální bázi, opakovaný, ale pouze intuitivní – existuje snaha o vytvoření standardních procesů, jejich využití je však intuitivní, což vede například k tomu, že stejné činnosti jsou opakovány různými lidmi, formalizovaný – existuje standardizace a popis procedur, zaměstnanci jsou na ně školeni; nicméně vlastní realizace zůstává v rukou jednotlivců, měřitelný – je přidán proces řízení a kontroly průběhu jednotlivých procesů; procesy se neustále zlepšují, optimalizovaný – procesy byly vyvinuty do jejich nejlepšího možného stavu na základě průběžného zlepšování a sledování „best practices“ z okolí podniku. Činnosti zaměřené na optimalizaci procesu jsou součástí procesu.

55 Zahájení – Ad hoc (bez konkrétního procesu - Komunikace (porozumění obchodu z hlediska ICT) - Kompetence (ICT a obchodní metriky) - Správa (obchodní a ICT strategie) - Partnerství (ICT náklady, náklady obchodní činnosti) - Architektura (standardy) - Dovednosti (rizika, prostředí organizace, vzdělávání) Nalezení procesu - Komunikace (pochopení ICT a obchodu, - Kompetence (funkční účinnost) - Správa (plánování) - Partnerství (hodnocení) - Architektura (transakce) - Dovednosti (různorodost) Definice procesu - Komunikace (sdílení znalostí) - Kompetence (propojení ICT a obchodních metrik) - Správa (ICT a obchodní strategie) - Partnerství (ICT je považováno za výhodu) - Architektura (integrace) - Dovednosti (příprava na změny, inovace) Řízení procesu - Komunikace (propojení) - Kompetence (stanovení metrik a přínosů) - Správa (strategický plán) - Partnerství (ICT je iniciátorem strategické výhody) - Architektura (integrace funkční, podniková..) - Dovednosti (sdílení znalostí a projektových rizik) Optimalizace procesu - Komunikace (prostupující) - Kompetence (externí partneři) - Správa (hodnocení nákladů a přínosu) - Partnerství (ICT a obchod) - Architektura (rozšíření na externí partnery) - Dovednosti (vzdělávání napříč organizací

56 9. Princip - pravidla vyspělost procesu musí být tím vyšší, čím jsou: –vyšší nároky na bezpečnost a spolehlivost (typicky u životně důležitých podnikových procesů) –vyšší požadavky na opakovatelnost procesu a standardizaci jeho výstupu –méně kvalifikovaní zaměstnanci –větší počet zákazníků výstupu procesu Pravidla: 1)identifikuj potřebnou úroveň řízeného procesu 2)zjisti stávající úroveň 3)postupně zvyšuj úroveň procesu až do požadovaného stavu 4)jdi na bod 1)

57 10. Lokalizace zdrojů a rozhodnutí lokalizace zdrojů a rozhodnutí, které souvisejí s podnikovými procesy, má 2 základní varianty: –centralizovaná –decentralizovaná (distribuovaná) varianty se liší –náklady –rychlostí reakce na události –shodností (unifikací) reakce Příklady: –centralizovaná / decentralizovaná / distribuovaná datová základna aplikace –lokalizace technologické infrastruktury podnikového IS –lokalizace rozhodnutí o podnikových procesech a událostech a jeho dopad na podnikovou kulturu a na využívání explicitních a tacitních znalostí

58 10. Lokalizace zdrojů a rozhodnutí Pravidla: 1)při umisťování podnikových zdrojů a rozhodnutí ber v úvahu vždy 2 varianty – centralizovanou, decentralizovanou 2)urči priority a u obou variant vyhodnoť dopady těchto hledisek: náklady rychlost reakce shodnost (unifikace) reakce 3)implementuj výhodnější variantu 4)opakuj postup po změně výchozích podmínek

59 11. Princip: Měřitelnost (metriky) „Co nelze měřit nelze ani řídit“ Pravidla měření: 1) identifikuj co je třeba měřit 2) urči vhodné metriky, způsob získávání a optimální hodnoty 3) měř a vyhodnocuj naměřené hodnoty metrik 4) je-li hodnota mimo určený interval - proveď zásah 5) jdi na bod 1) Příklad: zisk za uplynulý rok, objem služeb realizovaných na trhu v ČR, dostupnost funkcí IS, zákaznická spokojenost, počet koncových stanic,...


Stáhnout ppt "Řízení IS/ICT. Klíčové faktory rozvoje IS/ICT Integrační nároky Doba inovací Globalizace prostředí Heterogenita produktů Nároky na řízení IS/ICT."

Podobné prezentace


Reklamy Google