Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení IS/ICT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení IS/ICT."— Transkript prezentace:

1 Řízení IS/ICT

2 Klíčové faktory rozvoje IS/ICT
Globalizace prostředí Doba inovací Heterogenita produktů Integrační nároky Nároky na řízení IS/ICT

3 Nutnost nového stylu řízení IS/ICT
Růst závislosti podniku a jeho konkurenceschopnosti na IS/ICT Růst výdajů do IS/ICT – problémy s návratností investic Architektury a řízení IS/ICT jsou neustále komplikovanější Starost o IS/ICT odvádí často podnik od jeho hlavního předmětu podnikání IS/ICT nepřináší efekty samo o sobě, ale vhodným spojením s podnikovými procesy Je potřebné vytvořit interface mezi řízením podnikových procesů a řízením informatiky

4 Podnikové procesy a IS/ICT
Strategické cíle podniku Definice Realizace Podnikové procesy Prostředky ke změně Procesně orientované zavádění Informační technologie

5 Cíle řízení IS/ICT Taková struktura podnikových činností a zodpovědností, která optimálně odpovídá současným požadavkům na flexibilní a efektivní podnikové řízení Jasné určení zodpovědností různých typů manažerů/specialistů v podniku Zprůhlednění způsobu dekompozice podnikových cílů až na úroveň řízení provozu IS/ICT Vytvoření schématu, ze kterého je možné odvodit vhodné metriky úspěšnosti jednotlivých typů procesů a za ně odpovědných manažerů

6 Cesty rozvoje řízení IS/ICT
Co je předmětem rozvoje řízení informatiky a co musí řešit? (úrovně a oblasti IS/ICT, funkce řízení, obsah, struktura, procesy řízení, dokumentace, pracovní role…) Z čeho vycházet? (koncepce řízení, informační strategie, řízení kvality..) Jak postupovat?

7 Formální model řízení IS/ICT
plánování organizace řízení

8 Priority při řízení IS/ICT
Priorita Problém Vysoká Plánování Organizace Řízení Technologie Nízká

9 Architektura řízení IS/ICT
1. Strategie IS/ICT 2. Rozvoj organizace IS/ICT 3. Ekonomika 4. personal. 5. syst. vlastnosti 6. datové IS/ICT IS/ICT zdroje 8. Zadávání a koordinace projektů 7. Řízení IT 9. Řízení projektů 10. Řízení sítě a provozu

10 Funkční a procesní pohled na řízení IS/ICT
Funkční pohled Procesní pohled Hlavní proces Úroveň řízení Funkce Proces Činnost Specializovaný proces

11 Role v řízení IS/ICT Top management společnosti Uživatel-konzultant
Garant oblasti řízení podniku Odborný konzultant Správce aplikací Informační manažer Systémový integrátor Manažer úseku Manažer projektu Projektant, analytik, vývojář Pracovník služby help-desk Systémová podpora Pracovník provozu Externí konzultant Dodavatel Zákazník

12 1. Strategické řízení IS/ICT
11. Informovanost vedoucích pracovníků o strategii IS/ICT Zákazník 1. Analýza strategických záměrů celé společnosti 4. Specifikace nových informačních služeb 2. Analýza stavu IS/ICT a jeho okolí 3.Přehodnocení cílového stavu IS/ICT 8. Plánování investic do IS/ICT 10. Časový plán realizace IS/ICT 5. Strategie outsourcingu 9. Plánování stěžejních projektů 7. Aktualizace modelu řízení IS/ICT 6. Řízení vztahů s externími partnery IS/ICT Strategie IS/ICT

13 2. Rozvoj organizace ve vazbě na informatiku
Potřeby 1. Sledování zákonů a předpisů Strategie IS/ICT 2. Změny podnikových procesů a organizační struktury Model řízení IS/ICT 3. Organizace informatiky v podniku 4. Vztahy útvaru informatiky na ostatní organizační jednotky

14 3. Řízení ekonomiky IS/ICT
5. Evidence nákladů IS/ICT – analytické účetnictví 2. Dlouhodobé plánování nákladů na IS/ICT Strategie IS/ICT 3. Zpracování rozpočtu na vývoj a provoz IS/ICT 4. Kalkulace nákladů na IS/ICT 1. Koncepce sledování nákladů a přínosů IS/ICT 7. Návrh cenové strategie za služby IS/ICT 6. Analýza nákladu IS/ICT Provoz / vývoj 8. Analýzy dosahovaných efektů

15 4. Personální řízení IS/ICT
Personál pro IS/ICT 1. Analýzy vlastních pracovních kapacit Strategie IS/ICT 4. Operativní evidence pracovníků IS/ICT 3. Plánování stavu personálu pro IS/ICT 2. Hodnocení personálního zajištění IS/ICT 6. Operativní plánování odborných školení 5. Kvalifikační programy

16 5. Řízení klíčových systémových vlastností IS/ICT
Provoz Strategie IS/ICT 1. Řízení bezpečnosti Řízení výkonu a pružnosti systému Řízení systémové doby odezvy projekty

17 6. Řízení datových zdrojů
Datové zdroje Strategie IS/ICT 1. Analýza stavu interních datových zdrojů 4. Analýza možností a plánování mobilních databází 2. Plánování rozvoje interních datových zdrojů 6. Řešení integrace všech datových zdrojů 3. Analýza potřeb externích datových zdrojů 5. Prezentace ve veřejných zdrojích

18 7. Řízení informačních technologií
provoz Strategie IS/ICT 1. Řízení technologické architektury 5. Systémová podpora provozu 2. Pořizování nových komponent IT 4. Technologická integrace 6. Definování standardů a pravidel IS/ICT 3. Řízení upgrade všech komponent

19 8. Zadávání a koordinace projektů IS/ICT
uživatelé 1. Analýzy uživatelských požadavků projekty Strategie IS/ICT 3.Specifikace projektů 2. Vstupní analýzy 8. Kontraktační řízení na úvodní studii 5. Rozhodnutí o přijetí projektu a způsobu řešení 4.Posuzování zadaných projektů 7. Realizace výběrového řešení 6. Zadání projektu řešitelskému týmu

20 9. Řízení projektů IS/ICT
Provoz 9. Řízení projektů IS/ICT Kontrakt na úvodní studii 2. Příprava organizace projektu 1. Úvodní studie 9. Zajištění vlastního provozu a jeho monitorování 4. Analýza a návrh řešení 3. Příprava kontraktu na celý projekt 5. Implementace 8. Předávací procedury 6. Testovací procedury 7. Příprava provozu a migrace

21 10. Řízení provozu IS/ICT Provoz Uživatelé
1.Plánování zařazování projektů do provozu 2.Přebírání projektů do provozu Dokumentace projektů Provoz 6. Výběr a nákup počítačového materiálu 4.Provádění běžné správy serverů 5.Správa koncových stanic sítě 3. Provoz hot-line 7. Zajištění spojení s okolím Uživatelé

22 COBIT COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) představuje nástroj pro řízení informatiky, kontrolní nástroj pro auditory a model zralosti. Metodiku původně vyvinula auditorská organizace ISACA (Information Systém Audit and Control Association, ) v roce 1996 Na dalším vývoji se od roku 1998 podílí institut IT Governance (

23 COBITdefinuje: 4 domény 34 IT procesů
34 obecně definovaných kontrolních cílů - - high-level control objectives 318 detailních cílů - control objectives 5 IT zdrojů 7 informačních kritérií. COBIT dále pro každý z procesů definuje klíčové cíle, ukazatele výkonnosti a kritické faktory úspěchů. Každý proces je tedy charakterizován obecným a detailním kontrolním cílem, informačním kritériem, IT zdroji, kritickými faktory úspěchu, ukazateli výkonnosti, ukazateli dosažení cíle a úrovní zralosti procesu.

24 COBIT Příklad popisu procesu:

25 COBIT

26 COBIT – struktura metodiky

27 COBIT Executive Summary - stručné seznámení managementu s principy metodiky Framework - stěžejní části metodiky - definuje veškeré IS/ICT procesy a způsob jejich řízení. Vymezuje 34 „high-level control objectives“, 7 kritérií informací a 5 IT zdrojů Management Guidelines - vymezují principy a nástroje pro řízení IS/ICT společnosti a zaměřují se na maximalizaci synergického efektu plynoucího ze spojení business procesů a jejich podpory ze strany informačních systémů Control Objectives jsou detailním seznamem bodů a oblastí (celkové číslo je 318), které jsou sledovány.v rámci všech procesů Implementation Toolset - sada nástrojů, které umožňují nasazení metodiky COBIT v zákazníkově společnosti. Současně obsahuje best practices firem, které již COBIT implementovaly Audit Guidelines vymezuje aktivity, které je třeba provádět nad všemi 34 procesy pro jejich úspěšný audit.

28 ITIL (IT Infrastructure Library )
ITIL (Information Technology Infrastructure Library) představuje best practices pro procesní řízení IT. Byl vyvíjen jako metodika pro vládní organizace a jejich IT oddělení ve Velké Británii. Jako první začala na ITILu pracovat agentura Central Computing and Telecomunication Agency, dnes spadající pod OCG (Office of Government Commerce). OCG vlastní práva na ITIL, ale spolupracuje s neziskovou organizací IT Service Management Forum (itSMF). ItSMF prosazuje ITIL v komerčním sektoru. (certifikace nastroju pro rizeni informatiky dle itil)

29 ITIL - struktura Business Perspective Service Delivery Support
Infrastructure Management Managing Applications Business Continuity Management, outsourcing, řízení změn Finanční řízení IT služeb, SLA, dostupnost a kapacita služeb, CRM Řízení událostí, řešení problémů, řízení změn, release management řízení konfigurací Síťové služby, instalace počítačů, řízení systémů Životní cyklus vývoje softwaru ITIL v současnosti obsahuje 8 knih. „Business Perspective“ je určena manažerům ostatních oddělení podniku. Kniha jim vysvětluje přínosy řízení služeb a podnikových procesů. Kniha se rovněž věnuje zlepšování kvality služeb. „Service Delivery“ tvoří spolu s „Service Support“ stěžejní knihy pro řízení služeb. Zatímco kniha „Service Delivery“ je určena pro střední management, část „Service Support“ je zaměřena na operativní řízení IT služeb. Cílem procesů popsaných v této části ITILu je každodenní podpora uživatelů. „ICT Infrastructure Management“ plně pokrývá životní cyklus ICT infrastruktury v podniku. „Řízení aplikací“ se zabývá celým životním cyklem aplikace. „Řízení bezpečnosti“ popisuje plánování a řízení bezpečnosti IT služeb. „Plánování zavedení řízení služeb“ je zaměřena na stejný cíl jako COBIT Implementation Tool. Tato kniha ITILu vysvětluje, co všechno je zavedením řízení služeb ovlivněno a čemu věnovat pozornost (organizační změny, kulturní změny, školení, podpora managementem organizace). Poslední kniha, „Řízení softwarového majetku“ vysvětluje, jak postupovat při řízení životního cyklu softwarového majektu

30 Srovnání metodik

31 Jak zavést procesní řízení ICT
Stanovení nejlepšího postupu Kauzální mapa (COBIT, ITG, ITIL) Stanovení budoucího (chtěného) stavu a popis vlastností Popis míry naplnění budoucího stavu a limitů, konsolidace Prioritizace aktivit, kvantifikace přínosů Popis zásobníku úkolů podle priorit Služby Katalog služeb, odpovědnost za služby Procesy (paralelně se stanovením postupu) Katalog procesů Přiřazení Vlastníků Stanovení Vizí, Cílů, Priorit a Metrik procesů Stanovení Pravidel Stanovení granularity popisu Popis procesů podle granularity a priorit Zavedení procesu Pravidla procesního řízení, zdroje Pravidla sourcingu Pravomoci a odpovědnosti vlastníků procesů, hodnocení Katalog zdrojů Vlastnictví zdrojů (lidé/kvalifikace/role) Způsob najímání aktérů procesů Hodnocení lidských zdrojů ve vazbě na procesní řízení

32 Modely řízení ICT dle Gartner

33 Poslání IS/ICT podniku
Podpora IS/ICT : plnění cíle (+rychlost a kvalita) snížení nákladů snížení rizik kvantifikace: na cest ě k cíli : p řínosy cíl IS/ICT míra spln ění cíle management IS/ICT: náklady cesta k cíli míra vyu žití zdrojů CSF rizika míra spln ění faktorů

34 Problém řízení IS/ICT Naplnit poslání IS/ICT není triviální - jde o rozsáhlý, složitý a multidimenzionální problém Na řízení vývoje a provozu IS/ICT je zaměřena řada univerzitních i firemních metodik Jsou metodiky nepoužitelnou teorií? Cíl metodik - napomoci k pochopení problému a k jeho efektivnímu řešení Rychlý vývoj metodik (viz výrok Alberta Einsteina)

35 Metodika MMDIS - Multidimensional Management and Development
of Information System MMDIS

36 Struktura témat řízení IS/ICT

37 Cíl MMDIS cílem je vývoj a provoz integrovaného informačního systému, který optimálně využívá potenciálu dostupných informačních technologií (IT) k maximální podpoře podnikových cílů = zajištění efektivní podpory podnikových cílů a podnikových procesů pomocí integrovaných informatických služeb, procesů a zdrojů

38 podpora podnikových cílů a procesů

39 Zásady MMDIS požadované služby a související funkcionalita IS jsou odvozeny od podnikových cílů a od potřeb podnikových procesů, IS je realizován jako: komplexní integrovaný systém vytvořený z řady různých komponent a služeb různých dodavatelů, otevřený systém na bázi mezinárodních i podnikových standardů, IS je řízen, rozvíjen a provozován na základě jednotné metodiky a jednotné soustavy pravidel, procesy vývoje a provozu IS/ICT musejí být co nejednodušší metodika se musí přizpůsobit konkrétní situaci (rozsahu problému, doméně řešení, času k řešení, …)

40 Efekty aplikace MMDIS Zvýšení konkurenceschopnosti těmito cestami:
efektivní propojení podniku s okolím (s partnery, se zákazníky) zkrácení celkové doby reakce podniku na podněty z okolí, efektivní řízení informatických procesů a zdrojů,

41 Kritické faktory úspěchu MMDIS
kvalifikace pracovníků spolehlivost partnerů kreativní aplikace metodiky (metodika není dogma)

42 MMDIS - struktura skládá se z:
11 základních principů řízení 5 navzájem propojených konceptuálních modelů (konceptů) řízení metodika je otevřená - principy i koncepty se vyvíjejí spolu s vývojem: hospodářského prostředí informačních technologií metod řízení MMDIS

43 Principy MMDIS Princip: … princip
myšlenkový přístup k chápání a analýze problému a s ním spojené zásady (pravidla) řešení problému principy MMDIS jsou aplikovány v konceptech MMDIS principy jsou základem pro metody, techniky a nástroje řízení 11 základních principů metodiky MMDIS: multidimenzionalita integrace vrstvenost flexibilita otevřenost standardizace kooperace procesní pojetí učení a růstu (postupné zlepšování procesů) lokalizace zdrojů a rozhodnutí měřitelnost (metriky)

44 Konceptuální modely MMDIS
konceptuální model (koncept) - model řízení daného systému (firmy, IS,…) objasňuje jak chápat řízený systém slouží k analýze a návrhu modelovaného systému, k optimalizaci chování systému souvisejí s ním metody, které jsou doporučením, jak daný systém řídit každý z modelů akcentuje jiné dimenze problematiky řízení 5 základních konceptuálních modelů metodiky MMDIS: architektura řízení firmy (model řízení podnikových procesů) integrace strategie, procesů, služeb a zdrojů (model SPSR) integrace oblastí řízení (model systémové integrace) rozvoj integrovaného IS (model tvorby a dalšího rozvoje IS) systém řízení IS (model řízení informatických procesů ve firmě)

45 1. Princip multidimenzionality
Každý složitý problém je nutné analyzovat, hodnotit a jeho řešení navrhovat a řídit z mnoha různých dimenzí (pohledů) Pravidla multidimenzionality: 1) identifikuj všechny dimenze významně ovlivňující řešení problému 2) vyřeš problém nejdříve z pohledu každé definované dimenze 3) integruj separátní řešení do výsledného řešení (kombinace dimenzí a optimalizace) Příklad: pohledy na řešení IS mohou být: funkční, procesní, datový, organizační, legislativní, ekonomický, hardwarový, softwarový,...

46 2. Princip integrace Každý složitý systém má mnoho komponent a mnoho vazeb mezi těmito komponentami. Provoz a vývoj systému je spojen s řízením těchto vazeb. Pravidla integrace: 1) identifikuj všechny vazby mezi komponentami, které jsou významné pro řešení problému 2) urči optimální charakteristiky každé vazby 3) uveď vazbu do optimálního stavu a neustále ji v tomto stavu udržuj 4) jdi na bod 1) Příklad: IS se skládá minimálně z komponent - HW, SW, data a lidé. Vazba HW - SW určuje - na kterých počítačích je instalován který software, vazba SW- lidé určuje přístupová práva uživatelů k jednotlivým aplikacím, ...

47 3. Princip vrstevnosti Základní pojmy:
Základem řešení problému je opakované použití abstrakce tak, že na každé nižší úrovni abstrakce řešíme zadaný problém pomocí podrobnější rozlišovací úrovně. Vrstva je tvořena objekty vzniklé aplikací stejné úrovně abstrakce. Základní pojmy: 1) abstraktní datový typ, objekt 2) agregátová a filtrující vrstva 3) silná a slabá vrstvenost

48 Přizpůsob... 4. Princip flexibility Požadavky na chování systému a okolí systému se neustále vyvíjejí. Systém proto musí být schopen se těmto změnám přizpůsobovat, a to pokud možno snadno. Pravidla flexibility: 1) identifikuj oblasti očekávaných změn 2) komponenty a vazby systému dotčené očekávanými změnami navrhni jako parametrické 3) sleduj vývoj změn a dle nich upravuj hodnoty parametrů 4) jdi na bod 1) Příklady: nastavitelná účetní osnova účetního SW, personifikovatelné rozhraní aplikace, třídění došlé pošty dle různých kritérií, ...

49 5. Princip otevřenosti IS
APL 1 APL 4 APL 3 APL 2 IS Vyjmout Vložit APL2‘ 5. Princip otevřenosti Rozsáhlejší změny systému nejsou realizovatelné změnou parametrů, ale je třeba je řešit novou komponentou. Systém musí být otevřený ve smyslu snadného vyjímání starých a zabudovávání nových komponent od různých výrobců. Pravidla budování otevřeného systému: 1) Architekturu systému navrhni tak, aby se systém skládal z relativně nezávislých komponent 2) Využívej zejména standardizované komponenty, tzn. - při vývoji systému pokud možno nepoužívej komponenty, které díky svému nestandardizovanému rozhraní výrazně zmenšují možnost volby navazujících komponent Příklad: proprietární systémy vers. Open Systems

50 6. Princip standardizace
ISO9000 Opakované řešení problému se zjednoduší a zlevní, použijeme-li standardy. Na některá řešení se vztahují závazné standardy - zákony, směrnice, normy. Pravidla standardizace: 1) identifikuj mezi komponentami a jejich vazbami ty, které podléhají závazným standardům 2) aplikuj závazné standardy 3) identifikuj mezi komponentami a jejich vazbami ty, které je vhodné dále standardizovat 4) navrhni a aplikuj standardy pro tyto případy 5) jdi na bod 1) Příklad: rychlé rozšíření e-podnikání by nebylo možné bez ISO/OSI vrstev, TCP/IP, XML a HTML, finanční SW musí respektovat daňové zákony, je vhodné standardizovat uživatelské rozhraní aplikací IS,... Někdy však může být užitečné mít více typů stejných technologií (např. dvě různé DB) – snížení závislosti na jednom dodavateli a tlak na ceny (vendor management)

51 7. Princip kooperace (sourcing)
Klíčem úspěchu v globální ekonomice je určit vlastní „unikátní“ znalosti, kompetence a zdroje, o které se opře podnikatelský záměr a ostatní potřebné znalosti, kompetence a zdroje získat od obchodních partnerů. Cílem je rychlá reakce, nízké náklady, škálovatelnost, kvalita. Pravidla kooperace: 1) identifikuj svoje „unikátní“ znalosti, kompetence a zdroje 2) identifikuj ostatní potřebné znalosti, služby, zdroje,... 3) vyhodnoť interní a externí alternativu 4) implementuj zvolenou alternativu (vč. případného outsourcingu) a integruj interní a externí služby, procesy a zdroje 5) sdílej znalosti, služby a zdroje se svými partnery 6) při změně výchozích podmínek jdi na bod 1) Příklad: outsourcing podnikového stravování, outsourcing vývoje, resp. provozu IS/ICT, ASP, ...

52 8. Princip: Procesní přístup k řízení organizace a jejího IS/ICT
Pro analýzu a modelování dynamiky ekonomických a informačních systémů je vhodnější než funkčně-organizační pohled procesní pohled , protože jasně zachycuje způsob reakce systému na významné události (např. reakce podniku na došlou objednávku, reakce útvaru informatiky na došlou reklamaci apod.). Pravidla: identifikuj všechny události, na které má systém reagovat, popiš reakci systému na události formou sítě činností/aktivit/funkcí IS optimalizuj síť dle zadaných kritérií (např. čas reakce na událost, náklady procesu, kvalita výstupů procesu apod.) Příklad: BPR, TOC, ISO9000,...

53 9. Princip: Učení a růstu Cíl: postupné zlepšování řízení firmy ve všech oblastech založené na postupné akumulaci znalostí a nejlepších postupů Východisko: klíčem k dlouhodobé konkurenceschopnosti jsou kvalitní podnikové procesy a podniková kultura Princip založen na Capability Maturity Modelu (CMM) - vyvinut na Carnegie Mellon University's Software Engineering Institute - CMM rozlišuje 6 úrovní vyspělosti procesu Nejznámějším příkladem hodnocení softwarových procesů je Model zralosti SW (Capability Maturity Model for Software) označovaný zkratkou SW-CMM. Byl vyvinut v Institutu pro softwarové inženýrství (Software Engineering Institute - SEI), který je součástí Carnegie Mellon University, pro potřeby hodnocení dodavatelů softwarových řešení pro US Department of Defense. V současné podobě a struktuře je dostupný od roku V souvislosti s SW-CMM byly vytvořeny i další modely, zejména Systems Engineering Capability Model (SECM) a Integrated Product Development Capability Maturity Model (IPD-CMM). Organizace, které zaváděly více modelů hodnocení procesů se dostávaly do problémů s jejich integrací. Proto byl vytvořen Capability Maturity Model Integration (CMMI), který spojuje a rozšiřuje výše uvedené modely a podporuje dva způsoby zlepšování – průběžný a postupný. První verze CMMI modelu byla publikována v prosinci roku 2000, v současnosti je k dispozici verze 1.1 [CMMI]. Popis [CMMI] viz též DP P. Zimanzla 2005 Capability Maturity Model® Integration (CMMISM) – Version 1.1 – Staged Representation, Technical Report CMU/SEI-2002-TR-012, The Software Engineering Institute, Dostupný z WWW:

54 9. Princip: Zralost procesů dle CMM
neexistující – neexistuje žádný pozorovatelný proces; organizace doposud nezpozorovala, že má problémy, které je potřeba řešit. Při výskytu události reaguje spontánně, náhodný – organizace zjišťuje, že má problémy a pociťuje potřebu je řešit; neexistuje konsolidovaný přístup, veškeré relevantní aktivity se provádějí na ad hoc a individuální bázi, opakovaný, ale pouze intuitivní – existuje snaha o vytvoření standardních procesů, jejich využití je však intuitivní, což vede například k tomu, že stejné činnosti jsou opakovány různými lidmi, formalizovaný – existuje standardizace a popis procedur, zaměstnanci jsou na ně školeni; nicméně vlastní realizace zůstává v rukou jednotlivců, měřitelný – je přidán proces řízení a kontroly průběhu jednotlivých procesů; procesy se neustále zlepšují, optimalizovaný – procesy byly vyvinuty do jejich nejlepšího možného stavu na základě průběžného zlepšování a sledování „best practices“ z okolí podniku. Činnosti zaměřené na optimalizaci procesu jsou součástí procesu.

55 Zahájení – Ad hoc (bez konkrétního procesu
- Komunikace (porozumění obchodu z hlediska ICT) - Kompetence (ICT a obchodní metriky) - Správa (obchodní a ICT strategie) - Partnerství (ICT náklady, náklady obchodní činnosti) - Architektura (standardy) - Dovednosti (rizika, prostředí organizace, vzdělávání) Nalezení procesu - Komunikace (pochopení ICT a obchodu, - Kompetence (funkční účinnost) - Správa (plánování) - Partnerství (hodnocení) - Architektura (transakce) - Dovednosti (různorodost) Definice procesu - Komunikace (sdílení znalostí) - Kompetence (propojení ICT a obchodních metrik) - Správa (ICT a obchodní strategie) - Partnerství (ICT je považováno za výhodu) - Architektura (integrace) - Dovednosti (příprava na změny, inovace) Řízení procesu - Komunikace (propojení) - Kompetence (stanovení metrik a přínosů) - Správa (strategický plán) - Partnerství (ICT je iniciátorem strategické výhody) - Architektura (integrace funkční, podniková..) - Dovednosti (sdílení znalostí a projektových rizik) Optimalizace procesu - Komunikace (prostupující) - Kompetence (externí partneři) - Správa (hodnocení nákladů a přínosu) - Partnerství (ICT a obchod) - Architektura (rozšíření na externí partnery) - Dovednosti (vzdělávání napříč organizací

56 9. Princip - pravidla vyspělost procesu musí být tím vyšší, čím jsou:
vyšší nároky na bezpečnost a spolehlivost (typicky u životně důležitých podnikových procesů) vyšší požadavky na opakovatelnost procesu a standardizaci jeho výstupu méně kvalifikovaní zaměstnanci větší počet zákazníků výstupu procesu Pravidla: identifikuj potřebnou úroveň řízeného procesu zjisti stávající úroveň postupně zvyšuj úroveň procesu až do požadovaného stavu jdi na bod 1)

57 10. Lokalizace zdrojů a rozhodnutí
lokalizace zdrojů a rozhodnutí, které souvisejí s podnikovými procesy, má 2 základní varianty: centralizovaná decentralizovaná (distribuovaná) varianty se liší náklady rychlostí reakce na události shodností (unifikací) reakce Příklady: centralizovaná / decentralizovaná / distribuovaná datová základna aplikace lokalizace technologické infrastruktury podnikového IS lokalizace rozhodnutí o podnikových procesech a událostech a jeho dopad na podnikovou kulturu a na využívání explicitních a tacitních znalostí

58 10. Lokalizace zdrojů a rozhodnutí
Pravidla: při umisťování podnikových zdrojů a rozhodnutí ber v úvahu vždy 2 varianty – centralizovanou, decentralizovanou urči priority a u obou variant vyhodnoť dopady těchto hledisek: náklady rychlost reakce shodnost (unifikace) reakce implementuj výhodnější variantu opakuj postup po změně výchozích podmínek

59 11. Princip: Měřitelnost (metriky)
„Co nelze měřit nelze ani řídit“ Pravidla měření: 1) identifikuj co je třeba měřit 2) urči vhodné metriky, způsob získávání a optimální hodnoty 3) měř a vyhodnocuj naměřené hodnoty metrik 4) je-li hodnota mimo určený interval - proveď zásah 5) jdi na bod 1) Příklad: zisk za uplynulý rok, objem služeb realizovaných na trhu v ČR, dostupnost funkcí IS, zákaznická spokojenost, počet koncových stanic,...


Stáhnout ppt "Řízení IS/ICT."

Podobné prezentace


Reklamy Google