Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pavel Simon 29. listopadu 2012 Česká advokátní komora

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pavel Simon 29. listopadu 2012 Česká advokátní komora"— Transkript prezentace:

1 Pavel Simon 29. listopadu 2012 Česká advokátní komora
Náhrada nemajetkové újmy způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem Pavel Simon 29. listopadu 2012 Česká advokátní komora

2 Přehled semináře Právní základ nároku na odškodnění nemajetkové újmy proti státu Újma způsobená nepřiměřenou délkou řízení (jak poznat nepřiměřeně dlouhé řízení, kompenzační prostředek nápravy porušení práva na přiměřenou délku řízení) Újma způsobená nezákonným zbavením svobody a trestním stíháním Procesní otázky uplatnění nároku na náhradu nemajetkové újmy

3 Právní základ v Listině
Čl.36 Listiny (3) Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem. (4) Podmínky a podrobnosti upravuje zákon. Odst. 3 nemá přímý účinek (31 Cdo 3916/2008)

4 Právní základ v podústavním právu
Zák. č. 160/2006 Sb., kterým byl novelizován zák. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (OdpŠk) § 1 OdpŠk (3) Stát a územní celky v samostatné působnosti hradí za podmínek stanovených tímto zákonem též vzniklou nemajetkovou újmu.

5 Subjektivní působnost OdpŠk
(2) Právo na náhradu škody má ten, jemuž byla nesprávným úředním postupem způsobena škoda. § 7 OdpŠk (1) Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí, z něhož jim vznikla škoda (30 Cdo 1019/2012 ). (2) Právo na náhradu škody má i ten, s nímž nebylo jednáno jako s účastníkem řízení, ačkoliv s ním jako s účastníkem řízení jednáno být mělo.

6 § 31a OdpŠk (1) Bez ohledu na to, zda byla nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem způsobena škoda, poskytuje se podle tohoto zákona též přiměřené zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu. (2) Zadostiučinění se poskytne v penězích, jestliže nemajetkovou újmu nebylo možno nahradit jinak a samotné konstatování porušení práva by se nejevilo jako dostačující. Při stanovení výše přiměřeného zadostiučinění se přihlédne k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k nemajetkové újmě došlo. (3) V případech, kdy nemajetková újma vznikla nesprávným úředním postupem podle § 13 odst. 1 věty druhé a třetí nebo § 22 odst. 1 věty druhé a třetí, přihlédne se při stanovení výše přiměřeného zadostiučinění rovněž ke konkrétním okolnostem případu, zejména k a) celkové délce řízení, b) složitosti řízení, c) jednání poškozeného, kterým přispěl k průtahům v řízení, a k tomu, zda využil dostupných prostředků způsobilých odstranit průtahy v řízení, d) postupu orgánů veřejné moci během řízení a e) významu předmětu řízení pro poškozeného.

7 Časová působnost zák. 160/2006 Sb. v případě průtahů
účinnost od zpětná účinnost dle čl. II v případě porušení práva na projednání věci v přiměřené lhůtě se vztahuje i na nemajetkovou újmu vzniklou před účinností zákona, pokud nárok na její náhradu není promlčen pokud před účinností zákona uplatněn stejný nárok včasnou stížností u ESLP, končí promlčecí lhůta R 111/2009 (25 Cdo 198/2007) 30 Cdo 1269/2009 (III. ÚS 3451/10) 30 Cdo 982/2010 – opožděná stížnost k ESLP (I. ÚS 3729/11 )

8 Nepřiměřená délka řízení před novelou 160/2006 Sb.
25 Cdo 38/2000 – doba průběhu řízení neodpovídá složitosti, skutkové a právní náročnosti projednávané věci a délka řízení tkví k příčinách vycházejících z působení soudu v projednávané věci (NÚP - § 18 zák. č. 58/1969 Sb.)

9 Nepřiměřená délka řízení po novele 160/2006 Sb.
§ 13 odst. 1 věta druhá a třetí OdpŠk (shodně § 22 OdpŠk) Nesprávným úředním postupem je také porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě. Nestanoví-li zákon pro provedení úkonu nebo vydání rozhodnutí žádnou lhůtu, považuje se za nesprávný úřední postup rovněž porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v přiměřené lhůtě.

10 Účel odškodnění Kompenzace stavu nejistoty, do níž byl poškozený v důsledku nepřiměřeně dlouze vedeného řízení uveden a v níž byl udržován (30 Cdo 4336/2010) Jiné následky zpravidla představují jiné nároky (újma na zdraví, na cti, ale porušení práva na rodinný život při absenci styku s dítětem) Stanovisko Cpjn 206/2010, R 58/2011

11 Přiměřená lhůta – celková délka řízení
Poznámka pod čarou 8a a význam odkazu na čl. 6 Úmluvy (30 Cdo 1614/2009) – nepřiměřená délka x průtahy (Stanovisko x 31 Cdo 1791/2011) kritéria § 31a odst. 3 OdpŠk se použijí i na zjištění, zda byla délka řízení přiměřená počátek lhůty: doručení návrhu orgánu veřejné moci, doručení usnesení o zahájení řízení, den, kdy se správní orgán dozvěděl o skutečnostech odůvodňujících zahájení řízení z moci úřední, řízení však nezahájil sdělení obvinění podání přihlášky v insolvenčním řízení (29 Cdo 2012/2010)

12 Přiměřená lhůta – celková délka řízení
i když řízení zahájeno před (30 Cdo 1673/2010 – zahájeno ; judikatura ESLP a Úmluva stanoví minimální standard ochrany) v případě univerzální sukcese v průběhu původního řízení skutečný začátek řízení (30 Cdo 4815/2009), u přistoupení do řízení den přistoupení

13 Přiměřená lhůta – celková délka řízení
konec lhůty: okamžik nabytí právní moci posledního rozhodnutí, které bylo v daném řízení vydáno (30 Cdo 2742/2009, 30 Cdo 1508/2011) – jinak ale u promlčení v případě výkonu rozhodnutí včetně řízení o výkon rozhodnutí (s výjimkou řízení trestního) Cdo 4590/2010 SPZ ve prospěch (30 Cdo 3055/2011) a v neprospěch (30 Cdo 1265/2012) se nezapočítává žaloba pro zmatečnost se započítává (30 Cdo 2303/2011 ) konkurz - 29 Cdo 2012/ splnění rozvrhu

14 Přiměřená lhůta – celková délka řízení
neukončené kolaudační řízení (30 Cdo 2721/2011) započítává se i doba, po kterou je řízení přerušeno (30 Cdo 4923/2009 – zkoumat postup ve vedlejším řízení) 30 Cdo 1008/2010 – přerušeno konkurzem jen ve vztahu k některým žalovaným 30 Cdo 348/ přerušení řízení podle § 109 odst. 2 o.s.ř. 30 Cdo 1021/ souběžná řízení

15 Přiměřená lhůta – celková délka řízení
pokud původní řízení dosud neskončilo, vyjde se z jeho stavu ke dni rozhodování o prostředku nápravy (u zamítnutí jde o rozhodnutí pro tentokrát, u vyhovění o rei iudicate) 30 Cdo 3943/2010 – řízení před správním orgánem a soudem

16 Přiměřenost délky řízení
29 Cdo 2012/ Závěr, že celková délka řízení není přiměřená (ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb.), není možné učinit, aniž by soud zformuloval úsudek, z nějž bude patrno, které z rozhodných okolností se projevily v hodnocení délky řízení jako nepřiměřené (v porovnání s těmi, jež by jinak odůvodňovaly závěr o přiměřenosti délky řízení).

17 Přiměřenost délky řízení
30 Cdo 35/ Na závěru o nepřiměřenosti délky řízení a v návaznosti na něm i o případné výši zadostiučinění, se projeví kritéria uvedená v § 31a odst. 3 písm. b) až e) zák. č. 82/1998 Sb. ve stejném poměru, v jakém se na celkové délce řízení podílela.

18 Složitost věci počet instancí (30 Cdo 2138/2009 – samostatný důvod)
skutková složitost procesní složitost právní složitost

19 Chování poškozeného nevěnování náležité pozornosti řízení a velká procesní aktivita snaha o zrychlení řízení nevyužití prostředků nápravy (30 Cdo 4761/2009 a 30 Cdo 3412/2011) 30 Cdo 725/ neuplatnil předběžně nárok

20 Postup orgánu veřejné moci
rychlost postupu – čl. 38 odst. 2 Listiny respektování procesních pravidel (30 Cdo 1328/2009) nerespektování precedenčních účinků nálezu Ústavního soudu (30 Cdo 1637/2009) prodlevy u znalce (30 Cdo 3759/2009) podání návrhu na zrušení zákona (30 Cdo 3995/2011 ) nerespektování publikované judikatury (30 Cdo 1916/2010 )

21 Význam předmětu řízení pro účastníka
zvýšený u typových věcí (trestní stíhání, pracovně právní spory, věci osobního stavu, sociálního zabezpečení, týkající se zdraví a života) zvyšován vysokým věkem účastníka nebo jeho špatným zdravotním stavem (musí být soudu zjevný) - 30 Cdo 802/2011 30 Cdo 1612/2009 – restituční řízení podnikání (30 Cdo 3340/2011) 30 Cdo 2800/2009 – není-li předpokládán, musí poškozený zvýšený význam tvrdit a prokazovat může být k obraně žalované vyvráceno

22 Význam předmětu řízení pro účastníka
vše, co je pro poškozeného v sázce (i smluvní pokuta a úrok či úrok z prodlení – 30 Cdo 765/2010 a náklady řízení - 30 Cdo 3412/2011 ) není automaticky nižší u právnické osoby než u osoby fyzické (30 Cdo 3326/2009) 30 Cdo 3908/2009 – dopad na fyzické osoby, které se podílejí na vytváření vůle právnické osoby odškodnění družstevní záložny (30 Cdo 675/2011) specifika konkurzního řízení (29 Cdo 2012/2010 a 30 Cdo 4502/2011 )

23 Význam předmětu řízení pro účastníka
Sdílená újma (30 Cdo 3694/2011 a 30 Cdo 1476/2012 ) Soud vychází z tvrzení účastníků a jim odpovídajících důkazů (zákaz soudního aktivismu - 30 Cdo 765/2010) Význam předmětu řízení není neměnný (30 Cdo 3331/2011 ) Výsledek řízení je nerozhodný (30 Cdo 4739/2009) Specifika vykonávacího řízení (30 Cdo 2434/2010)

24 Posouzení přiměřenosti délky řízení
Vzít do úvahy všechna kritéria jednotlivě a v jejich souhrnu (ne „doba navíc“ – 30 Cdo 2555/2010) 30 Cdo 4336/2010 – újma způsobená řízením, o kterém poškozený nevěděl formální pokračování řízení po zpětvzetí odvolání (30 Cdo 725/2011) 29 Cdo 2012/ konkurzní řízení posoudit samostatně nezastavení exekuce (30 Cdo 4051/2011 )

25 Forma odškodnění existence újmy se presumuje (30 Cdo 958/2009 x 30 Cdo 2555/2010) konstatování porušení práva jen výjimečně (30 Cdo 1209/2009 x 30 Cdo 763/2009) konstatování porušení práva ve výroku rozsudku, i když to žalobce nenavrhuje (30 Cdo 401/2010). Naopak přiznání odškodnění v penězích neumožňuje přiznat odškodnění formou konstatování porušení práva (30 Cdo 1684/2010). odškodnění jinak – zejm. snížením trestu (30 Cdo 2640/2010) nebo omluvou (30 Cdo 2357/2010)

26 Odškodnění v penězích základní částka za jeden rok vedení řízení ,- Kč (za první dva roky vedení řízení ,- Kč celkem) lze až ,- Kč za rok v případě extrémní délky řízení (30 Cdo 1320/2011) základní částku upravit kritérii § 31a odst. 3 písm. b) až e), a to zvýšením či snížením (30 Cdo 3026/2009 a III. ÚS 1320/10), standardně v rozsahu do 50 % u každého kritéria (30 Cdo 3995/2011) lze přihlédnout i k dalším okolnostem (více poškozených, žalobce x žalovaný, deklaratorní x konstitutivní rozhodnutí, zjevná neúspěšnost opravných prostředků)

27 Odškodnění v penězích odškodnění musí odpovídat závažnosti újmy (30 Cdo 162/2010) nižší odškodnění, než jaké přiznává ESLP, jen tehdy, měl-li poškozený k dispozici reálný prostředek nápravy (30 Cdo 4739/2009, 30 Cdo 729/2011) – ubývá na důležitosti odmítnutí smrtící komparace (30 Cdo 158/2010) odškodnění nemá sankční povahu (30 Cdo 3936/2010)

28 Odškodnění v penězích 30 Cdo 4590/2010 – způsob stanovení výše odškodnění v odůvodnění rozsudku 30 Cdo 3412/2011 – nemusí být víc, než je v penězích vyjádřený předmět původního řízení úroky z prodlení až po šesti měsících od uplatnění nároku zvýšení odškodnění v případě nepřiměřené délky kompenzačního řízení (30 Cdo 3340/2011)

29 Promlčení vědomost o újmě již v průběhu řízení
promlčecí doba neskončí dříve než 6 měsíců od konce řízení (nepodstatné, kdy se o skončení řízení dozvěděl) promlčecí doba se staví po dobu předběžného projednání nároku, nejdéle však po dobu 6 měsíců (žalobu lze podat i před vyjádřením úřadu – 30 Cdo 1529/2011) námitka promlčení vznesená státem není obecně v rozporu s dobrými mravy (30 Cdo 4112/2010, 30 Cdo 2574/2010, II. ÚS 2369/2011)

30 Související otázky nárok na náhradu nemajetkové újmy se nedědí (30 Cdo 3394/2010) a nelze jej postoupit (30 Cdo 3908/2009) 30 Cdo 2243/ locus standi v řízení před ESLP aktivní legitimace úpadce v případě průtahů v konkursním řízení (29 Cdo 1655/2009) pluralita nároků (30 Cdo 401/2010, 30 Cdo 1076/2009, 30 Cdo 1293/2011, 30 Cdo 2555/2010)

31 Související otázky - pokračování
rozhodnutí o náhradě nákladů řízení (30 Cdo 5210/2009) náklady spojené s uplatněním stížnosti k ESLP (30 Cdo 1277/2009) nevyhovění žádosti o zálohu na odměnu advokáta (30 Cdo 1191/2011)

32 Časová působnost zák. 160/2006 Sb. v jiném případě, než jsou průtahy
II. ÚS 1191/08 – lze aplikovat zpětně ve vztahu ke všem nárokům 30 Cdo 5180/2009 – lze aplikovat jen na újmu, která nastala po účinnosti zák. 160/2006 Sb., s výjimkou odškodnění za nepřiměřenou délku řízení (také 30 Cdo 402/2011, 30 Cdo 2357/2010, 30 Cdo 2579/2011)

33 II. ÚS 1191/08 – omezení způsobilosti od 19. 4. 2000
zákonodárce bez v ústavní rovině akceptovatelných důvodů ... znevýhodnil ty subjekty, kterým vznikla imateriální újma nezákonným rozhodnutím, před těmi, jimž vznikla imateriální újma nesprávným úředním postupem. Takto uplatněný nárok u soudu však vyplývá z objektivní odpovědnosti státu za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem a čerpá odůvodnění přímo z čl. 36 odst. 3 Listiny.

34 30 Cdo 5180/2009 – odškodnění za vazbu a trestní stíhání
rozpor mezi II. ÚS 1191/08 a IV. ÚS 428/05 odkaz na Pl. ÚS 18/01 – derogace zrušila nerovnost, u čl. II zák. 160/2006 Sb. by derogace zavedla nechtěnou rovnost zpětnou účinnost pro všechny nároky nelze odůvodnit žádnou výkladovou metodou nezákonná vazba před – čl. 5 odst. 5 Úmluvy nezákonné trestní stíhání před – ochrana osobnosti

35 Újma způsobená nezákonným zbavením svobody
přímá aplikace čl. 5 odst. 5 Úmluvy (30 Cdo 1337/2010, 30 Cdo 1384/2011 a 31 Cdo 3916/2008) nezákonnost vazby a trestného stíhání v případě zproštění obžaloby nebo zastavení trestního stíhání (30 Cdo 5180/2009) námitka promlčení vznesená státem a rozpor s dobrými mravy (30 Cdo 21/2010) promlčení podle Úmluvy (31 Cdo 619/2011) a podle 160/2006 Sb. (30 Cdo 96/2011) souběh objektivní a subjektivní promlčecí doby (30 Cdo 3825/2011 )

36 Kritéria pro přiznání zadostiučinění u zbavení svobody
netřeba podávat stížnost proti zahájení trestního stíhání (31 Cdo 2805/2011) lze konstatování (30 Cdo 4411/2010), omluvu i peněžní satisfakci 30 Cdo 2357/2010: povaha trestní věci, délka omezení svobody, následky v osobnostní sféře (30 Cdo 716/2010). za jeden den 500,- až 1500,- Kč první dny více, další méně 30 Cdo 1796/ není rozdíl mezi „normální“ a vydávací vazbou

37 Odškodnění za nezákonné trestní stíhání
skončilo zastavením nebo zproštěním – újma způsobená nezákonným rozhodnutím o zahájení stíhání 30 Cdo 2813/2011 povaha trestní věci délka trestního řízení následky způsobené trestním řízením v osobnostní sféře poškozené osoby okolnosti vzniku újmy obdobné odškodnění v obdobných věcech

38 Odškodnění za nezákonné trestní stíhání
30 Cdo 4280/2011 okolnosti přispění ke stíhání medializace věci a intenzita újmy 30 Cdo 3731/2011 – námitka rozporu s dobrými mravy uplatněná státem 30 Cdo 2256/ výši odškodnění nelze odvíjet od odškodnění za nepřiměřenou délku řízení

39 Další případy a otázky 30 Cdo 1019/ újma způsobená družce obviněného domovní prohlídkou 30 Cdo 2303/2011 – nezákonně prohlášený konkurz ústavnost § 31 odst. 4 OdpŠk - 30 Cdo 1191/2011 a III. ÚS 3120/11 31 Cdo 1791/2011 – nepřiměřená délka restitučního řízení a jí způsobená škoda 31 Cdo 2847/2011 – označení žalované

40 Skutkové vymezení nároku
u průtahů – do určité doby nebo bez omezení? vymezení, v čem spočívá újma 30 Cdo 716/2010 – samostatné nebo zvyšující intenzitu zásahu (též 30 Cdo 2773/2011)

41 Neuplatnění nároku u příslušného orgánu
R 11/2010 (25 Cdo 1891/2007) – nedostatek podmínky řízení 25 Cdo 737/2008, 30 Cdo 2742/2009 – zhojen, pokud příslušný orgán po podání žaloby odmítne nárok dobrovolně uspokojit pokud žaloba podána dříve, než příslušný orgán rozhodne, soud řízení přeruší (30 Cdo 1529/2011) 30 Cdo 1728/2011 – kdy skončilo

42 Procesní otázky podjatost (30 Cdo 727/2011)
přípustnost dovolání podle 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. z důvodu nesprávnosti rozhodnutí odvolacího soudu (30 Cdo 3633/2010, IV. ÚS 3757/11) přípustnost dovolání podle 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. z důvodu nedostatečné výše odškodnění (30 Cdo 4462/2009) vada řízení jako otázka zásadního právního významu (237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.) odkaz na předešlá podání (R 30/2011, 29 Cdo 4405/2008)


Stáhnout ppt "Pavel Simon 29. listopadu 2012 Česká advokátní komora"

Podobné prezentace


Reklamy Google