Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW – 13 LOGISTIKA 1. PŘEDNÁŠKA Úvod

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW – 13 LOGISTIKA 1. PŘEDNÁŠKA Úvod"— Transkript prezentace:

1 CW – 13 LOGISTIKA 1. PŘEDNÁŠKA Úvod
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně CW – 13 LOGISTIKA 1. PŘEDNÁŠKA Úvod Leden 2013 © Ing. Václav Rada, CSc.

2 CW13 FAKTA a SOUČASNOST Jak to vypadá s globálním i lokálním stavem reálného světa a života ? Zákazníci jsou více nároční …. Konkurence nespí, je stále lepší a tvrdší …. Vše se zrychluje, zkracuje, progresivita stoupá… Výrobky jsou lepší a lepší a zároveň komplikova-nější, složitější a lze říci (jaksi) dokonalejší … a tedy náročnější na výrobu, materiály i technolo-gické postupy a procesy …. Ůnor 2013

3 CW13 FAKTA a SOUČASNOST Co s tím ??? Hledat řešení, využívat nové a netradiční přístu-py i postupy …. A … vydat veškeré síly a využít veškerou dispo-nibilní energii v tomto „boji o přežití“ … jen silní a „dokonalí“ přežívají … jen ti co jsou schopni udržet krok (po všech stránkách a ve všech směrech) … Ůnor 2013

4 CW13 FAKTA a SOUČASNOST Vše … v podobě vysoké spolehlivosti dodávek, udržování co nejnižšího stavu zásob (umrtvené finanční prostředky), co nejkratší průběžné doby (ve všech částech, dílech, materiálech, fázích výroby i administrativy, …), maximální využití a vytížení kapacit a zdrojů, co nejvyšší využití poptávky a zájmu zákazníků, ……… Nejde to bez konkurenceschopné techniky, mo-derních technologií a výborně organizovaných procesů … a to včetně lidského potenciálu … Ůnor 2013

5 CW13 FAKTA a SOUČASNOST Výsledkem je nutnost zlepšit komplexnost po-hledu na problematiku i problémy a hledat (a ná-sledně využívat) „globální“ pohledy a principy řešení … … a tady je místo pro logistiku …. Ůnor 2013

6 CW13 FAKTA a SOUČASNOST … a tady je místo pro logistiku * praktickou, apli-kační, zabývající se procesním zabezpečením výroby obsahujícím hmotné i nehmotné toky = obecně pak průběhu zakázky od přípravy po předání výsledku * a její nástroje, které (nikoliv jako jediná vědní oblast) logistika má a dává „nástroje“ k jejich využití …. … ale potřebuje to znalé, kvalifikované a pro-cesně orientované pracovníky – odborníky …. Ůnor 2013

7 CW13 TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE Začněme jako obvykle … tj. co lidstvo lidstvem je. HISTORIE začíná již v pravěku, takže i poučení o logistice začíná v okamžiku, kdy „pračlověk Janeček pobral rozum“ – přesněji, kdy se dík ži-votním situacím naučil nebo biologickým vývojem začal používat šedou kůru mozkovou k přemýšlení – pochopitelně na praprapra..počátku to bylo přemýšlení a rozmýšlení o všem možném – a v duchu jeho doby i nemožném ….. Leden 2011

8 CW13 TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE Od svého vzniku muselo lidstvo řešit problé-my spojené ZEJMÉNA se zásobováním a skladováním, zatímco dopravní problémy, tvořící dnes „druhou podstatu“ logistiky, byly relativně zcela minimální. Leden 2011

9 CW13 TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE Ale vědní disciplinou s příslušnými teoriemi a nezbytným matematickým aparátem se LOGISTIKA stala v období druhé světové války a po ní – to zna-mená ve 20. století. Leden 2011

10 CW13 TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE Bylo řečeno (je to klasický a nezpochybnitelný fakt ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ HISTORIE začíná již v pravěku …. ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ a pokračuje bohužel ve válečné sféře, Leden 2011

11 CW13 TROCHA HISTORIE – INFORMUJE A NIKOHO NEZABIJE Logistiku, jako pojem začali již v pra…pra-dávných dobách používat bojovníci (vojáci) hlavně při řešení otázek zásobování během válečnických výpadů do okolí a při řešení otá-zek souvisejících s koordinací jejich pohybu – to je sice vyjádření s výrazy současné vojen-ské terminologie, ale platilo to odedávna, co se (pra…pra) lidi začali „mezi sebou prát a válčit“. Leden 2009

12 CW13 TROCHA HISTORIE – UMÍ VYSVĚTLIT ... k vlastnímu pojmu logistika … Historici se domnívají, že pojem logistika má svůj původ v době staveb prvních pyra-mid, které zcela jistě vyžadovaly velmi dobrou organizaci přípravy i vlastní práce + starost o omezené lidské i materiálové zdroje. Leden 2009

13 CW13 TROCHA HISTORIE – UMÍ VYSVĚTLIT ... k vlastnímu pojmu logistika … To starořeci …to brali jinak: Staří řečtí filozofové pojmem logos označovali všepronikající božskou sílu. Leden 2009

14 CW13 TROCHA HISTORIE – UMÍ VYSVĚTLIT I současný původ je odvozován z řeckého logos, s jeho významy: slovo, řeč, rozum, úvaha, myšlenka, důmysl až po (obsahově asi nejvýstižnějšími) pojmy počítání, výpočty, počtář nebo počtářské umění – rozsah obsahů skrytých v  řeckém originálu je velice široký (i když prakticky zasahuje pouze malou oblast lidského konání a vědění – počtářství a s ním související oblast rozumovou). Leden 2009

15 CW13 TROCHA HISTORIE – UMÍ VYSVĚTLIT Jiné vysvětlení původu slova …. pojem "logistika" pochází z řeckého "λόγος" - ("log" - poměr, slovo, výpočet, důvod, řeč, řeč, hlava). Leden 2009

16 CW13 TROCHA HISTORIE – UMÍ VYSVĚTLIT Logistiku, jako pojem a jako obor, začali vytvářet a používat především armáda … vojáci při řešení otázek zásobování – hlavně pro prvosledová a frontová vojska. Leden 2009

17 CW13 TROCHA HISTORIE – UMÍ VYSVĚTLIT Cestu vědní disciplíny zabývající se v prvopočátku řešením otázek souvisejících s koordinací pohybu vojenských jednotek - nastoupila až ve a hlavně po druhé světové válce, kdy se (jak je známo) silně zvýšila mobilita jednotek. Leden 2009

18 CW13 TROCHA HISTORIE – INFORMUJE A NIKOHO NEZABIJE Zaznamenaná a tedy doložená historie logistiky začíná v předbiblických dobách + v do-bách byzantského císaře Leontosa IV /886 – 911/. Leden 2009

19 CW13 TROCHA HISTORIE – INFORMUJE A NIKOHO NEZABIJE Ve starověku – v dobách řecké, římské a byzantské říše - tam exis-tovali vojenští důstojníci s názvem „Logistikas“ - byli odpovědní za dodávky, distribuci a finančních náležitostí. Leden 2009

20 CW13 TROCHA HISTORIE – INFORMUJE A NIKOHO NEZABIJE Historičtí vůdci Hannibal Barca, Alexander Veliký a vévody z Wellingtonu, jsou díky svým válečnic-kým úspěchům považováni za logistické génie. Leden 2009

21 CW13 TROCHA HISTORIE – INFORMUJE A NIKOHO NEZABIJE Porážka britské armády (v americké válce za nezávislost), a porážka německé armády (vedené Erwinem Rommelem v africkém tažení druhé světové války) byly z velké části připsány logistickému selhání. Leden 2009

22 CW13 TROCHA HISTORIE – INFORMUJE A NIKOHO NEZABIJE Pojem „logistika“ se tedy vine historií lidstva až po nedávnou současnost reprezentovanou např. řešením vo-jenských problémů za války v Koreji – tj. zhruba v polovině 50-tých let – a velice nedávnou (a logisticky „nejvys-pělejší) válkou o Kuvajt i s následnou invazí do Iránu. Leden 2009

23 CW13 TROCHA HISTORIE – INFORMUJE A NIKOHO NEZABIJE Do civilu začala logistika výrazně pro-nikat až později (po 2. sv. válce) s nástupem průmyslové velkovýroby navazující na rozvoj výroby válečné. Zahrnuje přechod na civilní (mírový) provoz průmyslu i ekonomiky. Leden 2009

24 CW13 TROCHA HISTORIE – INFORMUJE A NIKOHO NEZABIJE Současné pojetí hospodářské logistiky (tvořící určitý základní typ logistiky) se začalo formulovat v USA zhruba v po-lovině 60-tých let. Leden 2009

25 CW13 TROCHA HISTORIE – INFORMUJE A NIKOHO NEZABIJE Zprvu pod pojmem „rhochrematika“ (odvozeno od řeckého rhochrematics → rho = téci + chrema = věci ve smyslu zboží) a souvisí s prací vědců: ZOBER, BALLOU, HASKELT, IVIE, KIRSCH, IHDE a dalších. Leden 2009

26 CW13 TROCHA HISTORIE – INFORMUJE A NIKOHO NEZABIJE Vývoj na konci 20. a začátku 21. stolení zastihl logistiku i plně integrované logistické řetězce ve stadiu, kdy je chápána více jako strategické řízení a pod pojmem plně integrované logistické řetězce (SCM) se rozumí především procesní řízení integrovaných logistických hodnotu-tvorných řetězců. Leden 2009

27 CW13 TROCHA SOUČASNOSTI - UPOZORNĚNÍ Je namístě zde ihned podotknout, že v pos-lední době je název logistika zcela nesprávně zatlačován do pozadí a nahrazován i v češtině (trošku módním) pojmem supply chain mana-gement. Je to nesmysl, protože oba mají různé význa-my a pojem logistika je jednoznačně pojmem vědního oboru, kdežto SCM je jeho „pouhá“ součást. Leden 2009

28 CW13 TROCHA HISTORIE – INFORMUJE A NIKOHO NEZABIJE V  historicky nedávném období byly defino-vány podněty rozvoje logistické vědecké disciplíny takto: - vývoj a použití elektronického zpracování dat - vývoj a použití simulačních (modelovacích) matematických metod - vznik, definování a následný vývoj systémo-vých teorií, kybernetiky (včetně teorií řízení systémů) Leden 2009

29 CW13 TROCHA HISTORIE – INFORMUJE A NIKOHO NEZABIJE - vývoj teorií o interakci a vzájemném vlivu - akceptace požadavků a potřeb zákazníků coby rozhodujícího podnětu - růst sortimentu a variability ve výrobě zboží - intenzivní tlak na snižování nákladů – včetně mezd – spolu s tlakem na zvyšování úrovně zisku – a včetně tlaku na omezování distribuč-ních (i skladovacích) nákladů - vzájemná interakce a globalizace trhů. Leden 2009

30 CW13 ASOCIACE V logistice působí celá řada zájmových sdružení, profesních organizací a asociací. Působí ve všech průmyslově vyspělých zemích a to velmi pozitivně. Mezi nejznámější patří americké asociace: „Council of Logistics Management (CLM)“ „Material Handling Industry Association (MHIA)“ Leden 2009

31 CW13 ASOCIACE Všech 36 evropských národních asociací zastřešuje centrála založená v roce 1984 sdružující asi 50 tisíc významných logis-tických vědců a odborníků: „European Logistics Association = Evropská logistická asociace (ELA)“ Leden 2009

32 CW13 ASOCIACE V České republice vznikla v roce 1993 (ze dvou předcházejících logistických organizací) jako nezávislá a nepolitická zájmová spole-čenská organizace (na principu dobrovolnosti právnické a fyzické osoby s možností kolektiv-ního i individuálního členství): Česká logistická asociace (ČLA). Leden 2009

33 CW13 ZÁKLADNÍ DEFINICE … v současnosti existuje dlouhá řada definic, z nichž jsou vybrány reprezentativně tyto: Logistika je věda o koordinaci aktivních a pasivních prvků systému za účelem zvýšení pružnosti a adaptability systému (směřující přitom k nejnižším nákladům v čase) vůči mě-nícím se rámcovým podmínkám na trhu s mi-nimální potřebou času. … nebo třeba tato … Leden 2009

34 CW13 ZÁKLADNÍ DEFINICE Asi je vhodné si připomenout … Věda je systematický způsob poznání skuteč-nosti, jehož objektem mohou být předměty, události nebo lidé. Každé propracované a obecné rozumové poznání vycházející z po-zorování, rozvažování nebo experimentu. Systém metodicky podložených, objektivních vět (informací) o určité předmětné oblasti. Leden 2009

35 CW13 ZÁKLADNÍ DEFINICE Předmětnou oblastí je přitom každý fakt ucho-pitelný buďto bezprostředně, nebo pomocí instrukcí pomocných prostředků: číselné a prostorové vztahy (např. matematika, geome-trie), živá a neživá příroda (přírodní vědy), jevy společenského života (duchovní vědy, histo-rická věda, filologie, sociologie, politologie aj.). … nebo třeba tato … Leden 2009

36 CW13 ZÁKLADNÍ DEFINICE Soustavná, kritická a metodická snaha o prav-divé a obecné poznání v určité vymezené oblasti skutečnosti. Věda stojí na procesu: sdílení – vyvracení – potvrzování. … nebo třeba tato … Leden 2009

37 CW13 ZÁKLADNÍ DEFINICE … v současnosti existuje dlouhá řada definic, z nichž jsou vybrány reprezentativně tyto: Logistika je věda o časově vztaženém umisťování zdrojů a míst spotřeby i/nebo strategické řízení plně integrovaného logistického řetězce. … nebo třeba tato … Leden 2009

38 CW13 ZÁKLADNÍ DEFINICE … v současnosti existuje dlouhá řada definic, z nichž jsou vybrány reprezentativně tyto: Logistika je souborem činností, jejichž úko-lem je zajistit, aby bylo správné zboží, (věci, předměty, součástky, …, ale i peníze nebo služby) ve správném čase, ve správném množství, ve správné kvalitě na správném místě a se správnými náklady. … nebo třeba tato … Leden 2009

39 CW13 ZÁKLADNÍ DEFINICE … ještě jiná definice … Na Oxfordské universitě anglický významový slovník definuje Logistiku jako obor vojenské vědy s udělat s pořízení, údržbu a převoz materiálu, personálu a zařízení. Leden 2009

40 CW13 ZÁKLADNÍ DEFINICE … a jiná … Logistika je vědní disciplína zabývající se celkovou optimalizací, koordinací a synchronizací všech čin-ností, umisťováním zdrojů a spotřebičů, plně inte-grovanými logistickými řetězci, které s jejich (strate-gickým) řízením jsou nezbytné k pružnému a hos-podárnému (při splnění všech požadavků při mini-málních nákladech a minimálních kapitálových výdajích) dosažení daného konečného (synergic-kého) efektu. Týká se to hmotných i nehmotných operací, prvků i řetězců. Přitom cílem je uspokojení potřeby (nároků) zákazníka (zadavatele). Leden 2009

41 CW13 ZÁKLADNÍ DEFINICE … a ještě jedna … Logistika ve své podstatě definuje způsob (principy a metody) řízení toků – ve smyslu hmotném (materiál, osoby, apod.), signálovém (mechanika, elektronika, telematika, apod.) i informačním (myšlení, přenos dat, rozhodo-vací procesy, řídicí procesy, výpočty, apod.) – a obsahuje i jejich energetické propojení. Leden 2009

42 grafické znázornění poslední definice je snad dostatečně názorné
CW13 ZÁKLADNÍ DEFINICE grafické znázornění poslední definice je snad dostatečně názorné TOKY: IT informační ET ... energetický HT ... hmotný ET HT IT zdroj spotřeba informační systém energetický subsystém Leden 2011

43 CW13 DALŠÍ DEFINIČNÍ INFORMACE Za objekty logistiky jsou považovány veške-ré druhy materiálů i zboží – povahou a chara-kterem jak výrobní tak i pomocné (náhradní díly, výrobní pomůcky, spotřební a provozní materiály i zboží, subdodávky). Patří sem i „zboží“ informační povahy (dodací listy, objed-návky, výkazy spotřeby, atd.) a taky ekono-mického charakteru (peníze, smlouvy, ….. ). Leden 2009

44 CW13 DALŠÍ DEFINIČNÍ INFORMACE Toto konstatování má v reálu jasný (definova-telný) vzájemný vztah a jasnou (definovatel-nou) polohu (posici, umístění) a to jak vůči ostatním faktorům (různá zařízení, pracovní síly,...) tak i vůči kapitálu (ekonomice). Leden 2009

45 CW13 DALŠÍ DEFINIČNÍ INFORMACE Je praxí potvrzené, že logistika zahrnuje veškeré činnosti dosud jednotlivě oddělované - existují pod pojmy: zásobování, nákup, odbyt, doprava (vnitro i mezipodniková), materiálové a skladové hospodářství, Patří sem i podnikové normativy, organizační vztahy (vnitro i mezipodnikové), informační toky, ..... Leden 2009

46 CW13 DALŠÍ DEFINIČNÍ INFORMACE Logistika je zastřešující vědeckou dis-ciplinou - což není žádná vulgarizace, ale konstatování reality jejího obsahu i jejího základního působení. Zdánlivě chybí určité pojmy = prognostika, analýza stavů, plánování. Je to jen zdání - logistika je zahrnuje, ale nezdůrazňuje je. Leden 2009

47 CW13 DALŠÍ DEFINIČNÍ INFORMACE Je nesporným faktem, že logistika jako vědní disciplína již prokázala svou života-schopnost a oprávněnost své existence v denní praxi. Je určitě její zásluhou (právě jako vědní dis-ciplíny), že zavedla určitý řád a pořádek do problematiky oblastí, kterými se zabývá čím dále víc lidí – doprava, zásobování, dále i řízení (všech) procesů. Leden 2009

48 CW13 DALŠÍ DEFINIČNÍ INFORMACE Logistika dala řád věcem – spíše je vhodné říci logi(sti)ckému uvažování (myšlení) – které byly dosud řešeny spíše intuitivně – většinou bez souvislostí a vazeb (míněno v jejich celém širokém spektru, které lze jen těžko bez řádu pojmout do myšlenkových pochodů). Leden 2009

49 CW13 DALŠÍ DEFINIČNÍ INFORMACE Logistické definice objektů a vztahů v da-ném problému lze specifikovat do čtyř fází: Fáze I Vnější obsluha Vymezení objektů, vymezení cílů, vymezení prostředků, analýza objektů, analýza cílů, vy-mezení prostředků. Fáze II Rámcové řešení Diagnostika objektu, identifikace systému, iden-tifikace objektů, identifikace prostředků. Stanovení kriterií pro rámcová a modelová ře-šení, pro vyhodnocování a porovnávání variant, pro vyhodnocování a porovnávání řešení, stanovení kriterií pro interpretaci výsledků. Leden 2009

50 Realizace – instalace ařešení
CW13 DALŠÍ DEFINIČNÍ INFORMACE Fáze III Detailní řešení Konstrukce modelů a jejich ladění, získávání dat a údajů pro kvantifikaci, vytváření variant sys-témů řešení úlohy, optimalizace parametrů a chování. Návrhy experimentů s modely, simulace stavů a průběhu procesů včetně sledování vlivu změn jednotlivých parametrů, sledování změn vstup-ních dat, vyhodnocovacích kriterií a sledovacích podmínek. Fáze IV Realizace – instalace ařešení Rozbory, interpretace a vysvětlení výsledků. Implementace výsledků a oživení systému po implementaci. Sledování provozu a návrhy i realizace opravných zásahů. Leden 2009

51 logistiku řízení (systémů)
CW13 DALŠÍ DEFINIČNÍ INFORMACE V praxi logistiku dělíme podle specializo-vého zaměření oblasti, ve které se proje-vuje (kde vyvíjí svou charakteristickou činnost) na: logistiku vojenskou logistiku výrobní logistiku obchodní logistiku zásobovací logistiku řízení (systémů) Leden 2009

52 Jedna z definic logistického přístupu
CW13 DALŠÍ DEFINIČNÍ INFORMACE Jedna z definic logistického přístupu Druh systémového přístupu uplatňovaný k vytváření zákonitostí působících při tvorbě logistických řetězců a k vypraco-vání praktických návodů, jak tyto řetězce řídit - je podřízen hlediskům času i hos-podárnosti. Leden 2009

53 Jedna z definic logistického řetězce
CW13 DALŠÍ DEFINIČNÍ INFORMACE Jedna z definic logistického řetězce Soubor hmotných i nehmotných toků pro-bíhajících v řadě navazujících (dodávají-cích a odebírajících) článků (částí – pod-systémů), jejichž struktura a chování jsou odvozeny od požadavku pružně a hospo-dárně uspokojit danou potřebu konečného článku. Leden 2009

54 CW13 DALŠÍ DEFINIČNÍ INFORMACE ……. logistické řetězce Jejich účelem je dát do souvislostí (podle daného zadání a vstupů) jednotlivé čin-nosti nebo události tvořící tzv. dějový sled. Řetězce se zabývají buď pouze daným sledem, nebo mohou obsahovat i vazby na okolí (s okolím) a ukázat tak, jaké vlivy na daný řetězec působí. Leden 2009

55 CW13 DALŠÍ DEFINIČNÍ INFORMACE …. logistické řetězce. Činnosti nebo události jsou vyjadřovány verbálně, někdy jedním či dvěma slovy, někdy rozvitými větami – záleží, mj. na interpretátorovi. Stejně se to týká úrovně podrobností, kte-rou jednotlivé prvky řetězce budou vyjad-řovat (zahrnovat, obsahovat,….). Leden 2009

56 DALŠÍ DEFINIČNÍ INFORMACE
CW13 DALŠÍ DEFINIČNÍ INFORMACE … a grafické znázornění teoretického principu logistického řetězce an a4 a3 a2 vstupy výstupy r1 r2 r3 a1 rx ax an-1 rn r4 rn-1

57 CW13 JEŠTĚ DALŠÍ DEFINIČNÍ INFORMACE Logistické systémy Za logistický systém je možno považovat jakýkoliv systém, který souvisí s výrobou a distribucí výrobků a poskytováním služeb. Při studiu těchto systémů je důležité brát v úvahu nejenom vlastní výrobní nebo obslužný proces, ale i jeho řídicí logiku - informační a řídicí toky. Leden 2009

58 CW13 JEŠTĚ DALŠÍ DEFINIČNÍ INFORMACE Logistický systém jako vztah mezi přípravou návrhem simulace vztahů v logistickém sys-tému nebo řetězci. Leden 2009

59 LOGIS TICKÉ VSTU PY – ZDRO JE
CW13 ZÁVĚREM ÚVODU aneb ÚVODEM ZÁVĚRU ŘÍDICÍ ČINNOSTI plánování implementace řízení LOGIS TICKÉ VSTU PY – ZDRO JE přírodní lidské finanční informační LOGISTICKÉ ČINNOSTI zákaznický servis prognózy poptávky distribuční komunikace řízení stavu zásob řízení pohybu materiálu vyřizování objednávek zabezpečení náhradních dílů řízení nákupu výběr lokality výroby a skladů balení a expedice řízení pohybu vratných prvků recyklace doprava a přeprava skladování LO GIS TIC KÉ VÝS TUP Y orientace na marketing využití času a místa efektivní zásobování zákazníka majetkový přínos LOGISTICKÉ ŘÍZENÍ suroviny - výrobní zásoby - hotové výrobky DODAVATELÉ ZÁKAZNÍCI Logistické řízení Leden 2011

60 Rozvoj logistiky CW13 ZÁVĚREM ÚVODU aneb ÚVODEM ZÁVĚRU 1970 1980 1990
2000 2010 nárůst strategického významu logistika jako funkce toku materiálu logistika jako koordinační funkce logistika jako integrační funkce 2020 Leden 2011

61 CW13 JEŠTĚ DALŠÍ POHLEDY Logistika Aby byl úvodní pohled (pokud možno) úplný a komplexní a doprovázel informa-ce o „původu a vzniku“ vědní disciplíny nazývané LOGISTIKA …. ….. je nezbytné se trošku podívat do vý-robní oblasti dneška (kterou logistika podporuje a, zjednodušeně řečeno, které slouží ….. Leden 2013

62 Logistika ….. SOUČASNOST
CW13 JEŠTĚ DALŠÍ POHLEDY Logistika ….. SOUČASNOST Všechno se zkracuje (hl. čas a termíny), zrychluje a zmenšuje – nejen v technice …. Zákazníci jsou náročnější – chtějí „více muziky za stejné či menší peníze“ ….. Konkurence je tvrdší a ostřejší….. A oboje má své představitele, kteří jsou čím dál chytřejší – a bohužel i „chytřejší“…. Leden 2013

63 CW13 JEŠTĚ DALŠÍ POHLEDY Logistika Změny v prioritách přístupů, postojů a chování rea-lizačních firem a výrobních podniků. Poválečná léta * zvládnutí obnovy válkou roz-vráceného průmyslu (… zůstaňme v této oblasti, kam patří i stavebnictví) + rozvoj vědy – mj. poznatků získaných ve válečné době…. Leden 2013

64 CW13 JEŠTĚ DALŠÍ POHLEDY Logistika 60. léta * zvládnutí nastoupeného rozvoje – zrychlování inovačních procesů + zvyšování produktivity (snad představitelé z TĚCH odů-vodněně nejdůležitějších) …. 70. léta * zvládnutí rozvíjející se automatizace a její vstup prakticky do všech výrobních oblastí a sfér + snižování výrobních nákladů + stupňování růstu produktivity (nejen práce) spolu s tlakem na vyšší efektivitu probíhajících procesů …. Leden 2013

65 CW13 JEŠTĚ DALŠÍ POHLEDY Logistika 80. léta * zvládnutí požadavků na nárůst kvality (v požadavcích zákazníků položka s vysokou prioritou!) přípravou, vypracováním a zaváděním systémů řízení jakosti – do výroby, služeb i do ostatních oblastí lidského života + rozvoj auto-matizačních technik zavádění pružných výrob-ních systémů (CIM) + další stupňování růstu produktivity ve vnitropodnikové oblasti (výrobní, administrativní i procesní) + tlak na lepší a dokonalejší využívání vnitropodnikových zdrojů, včetně lidských zdrojů …. Leden 2013

66 CW13 JEŠTĚ DALŠÍ POHLEDY Logistika 90. léta * zvládnutí vyšších stupňů a fází konku-renceschopnosti, včetně zvládnutí podpory vni-tropodnikových cílů zaměřených zejména na efektivitu (včetně využívání vnitřních zdrojů) a na jakost + zavádění tzv. „štíhlé“ výroby + po-kračující rozvoj automatizace + nastupující globalizace a zapojování dalších částí světa do „jednotného“ výrobního procesu + tvrdá orien-tace na zákazníka (na jeho potřeby, názory, požadavky, ….) + ….. Leden 2013

67 CW13 JEŠTĚ DALŠÍ POHLEDY Logistika 21. Století a současnost * zvládnutí maximální vstřícnosti k nárokům a požadavkům zákazníků + dále se stupňující kooperace a globalizační dělba práce + změny strategických koncepcí + rozvoj nadnárodních globálních firem a podniků + globální optimalizace výroby i využívání zdrojů + nové progresivní technologie včetně nástupu nanotechnologií a nanomateriálů …. a + vysoké kvalifikační nároky na pracovníky všech stupňů a bodů organizačního zařazení + moderní metody řízení (podniku i procesů) Leden 2013

68 CW13 CW05 POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ ……. …..… cw13 – 1. Leden 2013


Stáhnout ppt "CW – 13 LOGISTIKA 1. PŘEDNÁŠKA Úvod"

Podobné prezentace


Reklamy Google