Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2013 1. PŘEDNÁŠKA Úvod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2013 1. PŘEDNÁŠKA Úvod."— Transkript prezentace:

1 CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2013 1. PŘEDNÁŠKA Úvod

2 FAKTA a SOUČASNOST Jak to vypadá s globálním i lokálním stavem reálného světa a života ? Zákazníci jsou více nároční …. Konkurence nespí, je stále lepší a tvrdší …. Vše se zrychluje, zkracuje, progresivita stoupá… Výrobky jsou lepší a lepší a zároveň komplikova- nější, složitější a lze říci (jaksi) dokonalejší … a tedy náročnější na výrobu, materiály i technolo- gické postupy a procesy …. Ůnor 2013

3 FAKTA a SOUČASNOST Co s tím ??? Hledat řešení, využívat nové a netradiční přístu- py i postupy …. A … vydat veškeré síly a využít veškerou dispo- nibilní energii v tomto „boji o přežití“ … jen silní a „dokonalí“ přežívají … jen ti co jsou schopni udržet krok (po všech stránkách a ve všech směrech) … Ůnor 2013

4 FAKTA a SOUČASNOST Vše … v podobě vysoké spolehlivosti dodávek, udržování co nejnižšího stavu zásob (umrtvené finanční prostředky), co nejkratší průběžné doby (ve všech částech, dílech, materiálech, fázích výroby i administrativy, …), maximální využití a vytížení kapacit a zdrojů, co nejvyšší využití poptávky a zájmu zákazníků, ……… Nejde to bez konkurenceschopné techniky, mo- derních technologií a výborně organizovaných procesů … a to včetně lidského potenciálu … Ůnor 2013

5 FAKTA a SOUČASNOST Výsledkem je nutnost zlepšit komplexnost po- hledu na problematiku i problémy a hledat (a ná- sledně využívat) „globální“ pohledy a principy řešení … … a tady je místo pro logistiku …. Ůnor 2013

6 FAKTA a SOUČASNOST … a tady je místo pro logistiku * praktickou, apli- kační, zabývající se procesním zabezpečením výroby obsahujícím hmotné i nehmotné toky = obecně pak průběhu zakázky od přípravy po předání výsledku * a její nástroje, které (nikoliv jako jediná vědní oblast) logistika má a dává „nástroje“ k jejich využití …. … ale potřebuje to znalé, kvalifikované a pro- cesně orientované pracovníky – odborníky …. Ůnor 2013

7 Leden 2011 TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE Začněme jako obvykle … tj. co lidstvo lidstvem je. HISTORIE začíná již v pravěku, takže i poučení o logistice začíná v okamžiku, kdy „pračlověk Janeček pobral rozum“ – přesněji, kdy se dík ži- votním situacím naučil nebo biologickým vývojem začal používat šedou kůru mozkovou k přemýšlení – pochopitelně na praprapra..počátku to bylo přemýšlení a rozmýšlení o všem možném – a v duchu jeho doby i nemožném …..

8 Leden 2011 ZEJMÉNA Od svého vzniku muselo lidstvo řešit problé- my spojené ZEJMÉNA se zásobováním a skladováním, zatímco dopravní problémy, tvořící dnes „druhou podstatu“ logistiky, byly relativně zcela minimální. TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE

9 Leden 2011 Ale vědní disciplinou s příslušnými teoriemi a nezbytným matematickým aparátem se LOGISTIKA stala v období druhé světové války a po ní – to zna- mená ve 20. století. TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE

10 Leden 2011 Bylo řečeno (je to klasický a nezpochybnitelný fakt ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ HISTORIE začíná již v pravěku …. ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ a pokračuje bohužel ve válečné sféře, TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE

11 Leden 2009 Logistiku, jako pojem „mezi sebou prát a válčit“. Logistiku, jako pojem začali již v pra…pra- dávných dobách používat bojovníci (vojáci) hlavně při řešení otázek zásobování během válečnických výpadů do okolí a při řešení otá- zek souvisejících s koordinací jejich pohybu – to je sice vyjádření s výrazy současné vojen- ské terminologie, ale platilo to odedávna, co se (pra…pra) lidi začali „mezi sebou prát a válčit“. TROCHA HISTORIE – INFORMUJE A NIKOHO NEZABIJE

12 Leden 2009 logistika … logistika... k vlastnímu pojmu logistika … Historici se domnívají, že pojem logistika má svůj původ v době staveb prvních pyra- mid, které zcela jistě vyžadovaly velmi dobrou organizaci přípravy i vlastní práce + starost o omezené lidské i materiálové zdroje. TROCHA HISTORIE – UMÍ VYSVĚTLIT

13 Leden 2009 logistika …... k vlastnímu pojmu logistika … To starořeci …to brali jinak: Staří řečtí filozofové pojmem logos označovali všepronikající božskou sílu. TROCHA HISTORIE – UMÍ VYSVĚTLIT

14 Leden 2009 logos I současný původ je odvozován z řeckého logos, s jeho významy: slovo, řeč, rozum, úvaha, myšlenka, důmysl až po (obsahově asi nejvýstižnějšími) pojmy počítání, výpočty, počtář nebo počtářské umění – rozsah obsahů skrytých v řeckém originálu je velice široký (i když prakticky zasahuje pouze malou oblast lidského konání a vědění – počtářství a s ním související oblast rozumovou). TROCHA HISTORIE – UMÍ VYSVĚTLIT

15 Leden 2009 logistika Jiné vysvětlení původu slova …. pojem "logistika" pochází z řeckého "λόγος" - ("log" - poměr, slovo, výpočet, důvod, řeč, řeč, hlava). TROCHA HISTORIE – UMÍ VYSVĚTLIT

16 Leden 2009 Logistiku Logistiku, jako pojem a jako obor, začali vytvářet a používat především armáda … vojáci při řešení otázek zásobování – hlavně pro prvosledová a frontová vojska. TROCHA HISTORIE – UMÍ VYSVĚTLIT

17 Leden 2009 vědní disciplíny Cestu vědní disciplíny zabývající se v prvopočátku řešením otázek souvisejících s koordinací pohybu vojenských jednotek - nastoupila až ve a hlavně po druhé světové válce, kdy se (jak je známo) silně zvýšila mobilita jednotek. TROCHA HISTORIE – UMÍ VYSVĚTLIT

18 Leden 2009 historie logistiky Zaznamenaná a tedy doložená historie logistiky začíná v předbiblických dobách + v do- bách byzantského císaře Leontosa IV /886 – 911/. TROCHA HISTORIE – INFORMUJE A NIKOHO NEZABIJE

19 Leden 2009 Logistikas“ - Ve starověku – v dobách řecké, římské a byzantské říše - tam exis- tovali vojenští důstojníci s názvem „Logistikas“ - byli odpovědní za dodávky, distribuci a finančních náležitostí. TROCHA HISTORIE – INFORMUJE A NIKOHO NEZABIJE

20 Leden 2009 logistické génie Historičtí vůdci Hannibal Barca, Alexander Veliký a vévody z Wellingtonu, jsou díky svým válečnic- kým úspěchům považováni za logistické génie. TROCHA HISTORIE – INFORMUJE A NIKOHO NEZABIJE

21 Leden 2009 logistickému selhání Porážka britské armády (v americké válce za nezávislost), a porážka německé armády (vedené Erwinem Rommelem v africkém tažení druhé světové války) byly z velké části připsány logistickému selhání. TROCHA HISTORIE – INFORMUJE A NIKOHO NEZABIJE

22 Leden 2009 logistika Pojem „logistika“ se tedy vine historií lidstva až po nedávnou současnost reprezentovanou např. řešením vo- jenských problémů za války v Koreji – tj. zhruba v polovině 50-tých let – a velice nedávnou (a logisticky „nejvys- pělejší) válkou o Kuvajt i s následnou invazí do Iránu. TROCHA HISTORIE – INFORMUJE A NIKOHO NEZABIJE

23 Leden 2009 Do civilu Do civilu začala logistika výrazně pro- nikat až později (po 2. sv. válce) s nástupem průmyslové velkovýroby navazující na rozvoj výroby válečné. Zahrnuje přechod na civilní (mírový) provoz průmyslu i ekonomiky. TROCHA HISTORIE – INFORMUJE A NIKOHO NEZABIJE

24 Leden 2009 Současné pojetí Současné pojetí hospodářské logistiky (tvořící určitý základní typ logistiky) se začalo formulovat v USA zhruba v po- lovině 60-tých let. TROCHA HISTORIE – INFORMUJE A NIKOHO NEZABIJE

25 Leden 2009 Zprvu pod pojmem „rhochrematika“ (odvozeno od řeckého rhochrematics → rho = téci + chrema = věci ve smyslu zboží) a souvisí s prací vědců: ZOBER, BALLOU, HASKELT, IVIE, KIRSCH, IHDE a dalších. TROCHA HISTORIE – INFORMUJE A NIKOHO NEZABIJE

26 Leden 2009 Vývoj na konci 20. a začátku 21. stolení strategické řízení plně integrované logistické řetězce (SCM) Vývoj na konci 20. a začátku 21. stolení zastihl logistiku i plně integrované logistické řetězce ve stadiu, kdy je chápána více jako strategické řízení a pod pojmem plně integrované logistické řetězce (SCM) se rozumí především procesní řízení integrovaných logistických hodnotu-tvorných řetězců. TROCHA HISTORIE – INFORMUJE A NIKOHO NEZABIJE

27 Leden 2009 zde logistika Je namístě zde ihned podotknout, že v pos- lední době je název logistika zcela nesprávně zatlačován do pozadí a nahrazován i v češtině (trošku módním) pojmem supply chain mana- gement. Je to nesmysl, protože oba mají různé význa- my a pojem logistika je jednoznačně pojmem vědního oboru, kdežto SCM je jeho „pouhá“ součást. TROCHA SOUČASNOSTI - UPOZORNĚNÍ

28 Leden 2009 logistické vědecké disciplíny V historicky nedávném období byly defino- vány podněty rozvoje logistické vědecké disciplíny takto: - vývoj a použití elektronického zpracování dat - vývoj a použití simulačních (modelovacích) matematických metod - vznik, definování a následný vývoj systémo- vých teorií, kybernetiky (včetně teorií řízení systémů) TROCHA HISTORIE – INFORMUJE A NIKOHO NEZABIJE

29 Leden 2009 - vývoj teorií o interakci a vzájemném vlivu - akceptace požadavků a potřeb zákazníků coby rozhodujícího podnětu - růst sortimentu a variability ve výrobě zboží - intenzivní tlak na snižování nákladů – včetně mezd – spolu s tlakem na zvyšování úrovně zisku – a včetně tlaku na omezování distribuč- ních (i skladovacích) nákladů - vzájemná interakce a globalizace trhů. TROCHA HISTORIE – INFORMUJE A NIKOHO NEZABIJE

30 Leden 2009 „Council of Logistics Management (CLM)“ + „Material Handling Industry Association (MHIA)“ V logistice působí celá řada zájmových sdružení, profesních organizací a asociací. Působí ve všech průmyslově vyspělých zemích a to velmi pozitivně. Mezi nejznámější patří americké asociace: „Council of Logistics Management (CLM)“ + „Material Handling Industry Association (MHIA)“ ASOCIACE

31 Leden 2009 „European Logistics Association = Evropská logistická asociace (ELA)“ Všech 36 evropských národních asociací zastřešuje centrála založená v roce 1984 sdružující asi 50 tisíc významných logis- tických vědců a odborníků: „European Logistics Association = Evropská logistická asociace (ELA)“ ASOCIACE

32 Leden 2009 Česká logistická asociace (ČLA). V České republice vznikla v roce 1993 (ze dvou předcházejících logistických organizací) jako nezávislá a nepolitická zájmová spole- čenská organizace (na principu dobrovolnosti právnické a fyzické osoby s možností kolektiv- ního i individuálního členství): Česká logistická asociace (ČLA). ASOCIACE

33 Leden 2009 Logistika je věda Logistika je věda o koordinaci aktivních a pasivních prvků systému za účelem zvýšení pružnosti a adaptability systému (směřující přitom k nejnižším nákladům v čase) vůči mě- nícím se rámcovým podmínkám na trhu s mi- nimální potřebou času. ZÁKLADNÍ DEFINICE … nebo třeba tato … … v současnosti existuje dlouhá řada definic, z nichž jsou vybrány reprezentativně tyto:

34 Leden 2009 Věda Věda je systematický způsob poznání skuteč- nosti, jehož objektem mohou být předměty, události nebo lidé. Každé propracované a obecné rozumové poznání vycházející z po- zorování, rozvažování nebo experimentu. Systém metodicky podložených, objektivních vět (informací) o určité předmětné oblasti. ZÁKLADNÍ DEFINICE Asi je vhodné si připomenout …

35 Leden 2009 Předmětnou oblastí je přitom každý fakt ucho- pitelný buďto bezprostředně, nebo pomocí instrukcí pomocných prostředků: číselné a prostorové vztahy (např. matematika, geome- trie), živá a neživá příroda (přírodní vědy), jevy společenského života (duchovní vědy, histo- rická věda, filologie, sociologie, politologie aj.). ZÁKLADNÍ DEFINICE … nebo třeba tato …

36 Leden 2009 sdílení – vyvracení – potvrzování. Soustavná, kritická a metodická snaha o prav- divé a obecné poznání v určité vymezené oblasti skutečnosti. Věda stojí na procesu: sdílení – vyvracení – potvrzování. ZÁKLADNÍ DEFINICE … nebo třeba tato …

37 Leden 2009 Logistika je věda Logistika je věda o časově vztaženém umisťování zdrojů a míst spotřeby i/nebo strategické řízení plně integrovaného logistického řetězce. ZÁKLADNÍ DEFINICE … nebo třeba tato … … v současnosti existuje dlouhá řada definic, z nichž jsou vybrány reprezentativně tyto:

38 Leden 2009 Logistika je souborem činností Logistika je souborem činností, jejichž úko- lem je zajistit, aby bylo správné zboží, (věci, předměty, součástky, …, ale i peníze nebo služby) ve správném čase, ve správném množství, ve správné kvalitě na správném místě a se správnými náklady. ZÁKLADNÍ DEFINICE … nebo třeba tato … … v současnosti existuje dlouhá řada definic, z nichž jsou vybrány reprezentativně tyto:

39 Leden 2009 Logistiku Na Oxfordské universitě anglický významový slovník definuje Logistiku jako obor vojenské vědy s udělat s pořízení, údržbu a převoz materiálu, personálu a zařízení. … ještě jiná definice … ZÁKLADNÍ DEFINICE

40 Leden 2009 Logistika Logistika je vědní disciplína zabývající se celkovou optimalizací, koordinací a synchronizací všech čin- ností, umisťováním zdrojů a spotřebičů, plně inte- grovanými logistickými řetězci, které s jejich (strate- gickým) řízením jsou nezbytné k pružnému a hos- podárnému (při splnění všech požadavků při mini- málních nákladech a minimálních kapitálových výdajích) dosažení daného konečného (synergic- kého) efektu. Týká se to hmotných i nehmotných operací, prvků i řetězců. Přitom cílem je uspokojení potřeby (nároků) zákazníka (zadavatele). … a jiná … ZÁKLADNÍ DEFINICE

41 Leden 2009 Logistika Logistika ve své podstatě definuje způsob (principy a metody) řízení toků – ve smyslu hmotném (materiál, osoby, apod.), signálovém (mechanika, elektronika, telematika, apod.) i informačním (myšlení, přenos dat, rozhodo- vací procesy, řídicí procesy, výpočty, apod.) – a obsahuje i jejich energetické propojení. … a ještě jedna … ZÁKLADNÍ DEFINICE

42 Leden 2011 grafické znázornění poslední definice je snad dostatečně názorné TOKY: IT... informační ET... energetický HT... hmotný ET HT ET IT zdrojspotřeba informační systém energetický subsystém ZÁKLADNÍ DEFINICE

43 Leden 2009 DALŠÍ DEFINIČNÍ INFORMACE objekty logistiky Za objekty logistiky jsou považovány veške- ré druhy materiálů i zboží – povahou a chara- kterem jak výrobní tak i pomocné (náhradní díly, výrobní pomůcky, spotřební a provozní materiály i zboží, subdodávky). Patří sem i „zboží“ informační povahy (dodací listy, objed- návky, výkazy spotřeby, atd.) a taky ekono- mického charakteru (peníze, smlouvy, ….. ).

44 Leden 2009 Toto konstatování má v reálu jasný (definova- telný) vzájemný vztah a jasnou (definovatel- nou) polohu (posici, umístění) a to jak vůči ostatním faktorům (různá zařízení, pracovní síly,...) tak i vůči kapitálu (ekonomice). DALŠÍ DEFINIČNÍ INFORMACE

45 Leden 2009 logistika zahrnuje Je praxí potvrzené, že logistika zahrnuje veškeré činnosti dosud jednotlivě oddělované - existují pod pojmy: zásobování, nákup, odbyt, doprava (vnitro i mezipodniková), materiálové a skladové hospodářství,..... Patří sem i podnikové normativy, organizační vztahy (vnitro i mezipodnikové), informační toky,..... DALŠÍ DEFINIČNÍ INFORMACE

46 Leden 2009 Logistika jezastřešující vědeckou dis- ciplinou Logistika je zastřešující vědeckou dis- ciplinou - což není žádná vulgarizace, ale konstatování reality jejího obsahu i jejího základního působení. Zdánlivě chybí určité pojmy = prognostika, analýza stavů, plánování. Je to jen zdání - logistika je zahrnuje, ale nezdůrazňuje je. DALŠÍ DEFINIČNÍ INFORMACE

47 Leden 2009 logistika jako vědní disciplína Je nesporným faktem, že logistika jako vědní disciplína již prokázala svou života- schopnost a oprávněnost své existence v denní praxi. Je určitě její zásluhou (právě jako vědní dis- ciplíny), že zavedla určitý řád a pořádek do problematiky oblastí, kterými se zabývá čím dále víc lidí – doprava, zásobování, dále i řízení (všech) procesů. DALŠÍ DEFINIČNÍ INFORMACE

48 Leden 2009 Logistika dala řád věcem – spíše je vhodné říci logi(sti)ckému uvažování (myšlení) – které byly dosud řešeny spíše intuitivně – většinou bez souvislostí a vazeb (míněno v jejich celém širokém spektru, které lze jen těžko bez řádu pojmout do myšlenkových pochodů). DALŠÍ DEFINIČNÍ INFORMACE

49 Leden 2009 Fáze I Vnější obsluha Vymezení objektů, vymezení cílů, vymezení prostředků, analýza objektů, analýza cílů, vy- mezení prostředků. Fáze II Rámcové řešení Diagnostika objektu, identifikace systému, iden- tifikace objektů, identifikace prostředků. Stanovení kriterií pro rámcová a modelová ře- šení, pro vyhodnocování a porovnávání variant, pro vyhodnocování a porovnávání řešení, stanovení kriterií pro interpretaci výsledků. DALŠÍ DEFINIČNÍ INFORMACE Logistické definice objektů a vztahů Logistické definice objektů a vztahů v da- ném problému lze specifikovat do čtyř fází:

50 Leden 2009 Fáze III Detailní řešení Konstrukce modelů a jejich ladění, získávání dat a údajů pro kvantifikaci, vytváření variant sys- témů řešení úlohy, optimalizace parametrů a chování. Návrhy experimentů s modely, simulace stavů a průběhu procesů včetně sledování vlivu změn jednotlivých parametrů, sledování změn vstup- ních dat, vyhodnocovacích kriterií a sledovacích podmínek. Fáze IV Realizace – instalace ařešení Rozbory, interpretace a vysvětlení výsledků. Implementace výsledků a oživení systému po implementaci. Sledování provozu a návrhy i realizace opravných zásahů. DALŠÍ DEFINIČNÍ INFORMACE

51 Leden 2009 logistiku V praxi logistiku dělíme podle specializo- vého zaměření oblasti, ve které se proje- vuje (kde vyvíjí svou charakteristickou činnost) na: DALŠÍ DEFINIČNÍ INFORMACE logistiku vojenskou logistiku výrobní logistiku obchodní logistiku zásobovací logistiku řízení (systémů)

52 Leden 2009 Druh systémového přístupu uplatňovaný k vytváření zákonitostí působících při tvorbě logistických řetězců a k vypraco- vání praktických návodů, jak tyto řetězce řídit - je podřízen hlediskům času i hos- podárnosti. logistického přístupu Jedna z definic logistického přístupu DALŠÍ DEFINIČNÍ INFORMACE

53 Leden 2009 Soubor hmotných i nehmotných toků pro- bíhajících v řadě navazujících (dodávají- cích a odebírajících) článků (částí – pod- systémů), jejichž struktura a chování jsou odvozeny od požadavku pružně a hospo- dárně uspokojit danou potřebu konečného článku. logistického řetězce Jedna z definic logistického řetězce DALŠÍ DEFINIČNÍ INFORMACE

54 Leden 2009 Jejich účelem je dát do souvislostí (podle daného zadání a vstupů) jednotlivé čin- nosti nebo události tvořící tzv. dějový sled. Řetězce se zabývají buď pouze daným sledem, nebo mohou obsahovat i vazby na okolí (s okolím) a ukázat tak, jaké vlivy na daný řetězec působí. logistické řetězce ……. logistické řetězce DALŠÍ DEFINIČNÍ INFORMACE

55 Leden 2009 Činnosti nebo události jsou vyjadřovány verbálně, někdy jedním či dvěma slovy, někdy rozvitými větami – záleží, mj. na interpretátorovi. Stejně se to týká úrovně podrobností, kte- rou jednotlivé prvky řetězce budou vyjad- řovat (zahrnovat, obsahovat,….). logistické řetězce. …. logistické řetězce. DALŠÍ DEFINIČNÍ INFORMACE

56 01. 2011 logistického řetězce … a grafické znázornění teoretického principu logistického řetězce DALŠÍ DEFINIČNÍ INFORMACE anan a4 a4 a 3 a 2 vstupy výstupy r 1 r2 r2 r3 r3 a1a1 r x ax ax a n-1 r n r 4 r n-1

57 Leden 2009 Za logistický systém je možno považovat jakýkoliv systém, který souvisí s výrobou a distribucí výrobků a poskytováním služeb. Při studiu těchto systémů je důležité brát v úvahu nejenom vlastní výrobní nebo obslužný proces, ale i jeho řídicí logiku - informační a řídicí toky. JEŠTĚ DALŠÍ DEFINIČNÍ INFORMACE Logistické systémy

58 Leden 2009 JEŠTĚ DALŠÍ DEFINIČNÍ INFORMACE Logistický systém Logistický systém jako vztah mezi přípravou návrhem simulace vztahů v logistickém sys- tému nebo řetězci.

59 Leden 2011 ZÁVĚREM ÚVODU aneb ÚVODEM ZÁVĚRU Logistické řízení ŘÍDICÍ ČINNOSTI plánováníimplementaceřízení LOGIS TICKÉ VSTU PY – ZDRO JE přírodní lidské finanční informační LOGISTICKÉ ČINNOSTI zákaznický servis prognózy poptávky distribuční komunikace řízení stavu zásob řízení pohybu materiálu vyřizování objednávek zabezpečení náhradních dílů řízení nákupu výběr lokality výroby a skladů balení a expedice řízení pohybu vratných prvků recyklace doprava a přeprava skladování LO GIS TIC KÉ VÝS TUP Y orientace na marketing využití času a místa efektivní zásobování zákazníka majetkový přínos LOGISTICKÉ ŘÍZENÍ suroviny - výrobní zásoby - hotové výrobky DODAVATELÉ ZÁKAZNÍCI

60 Leden 2011 ZÁVĚREM ÚVODU aneb ÚVODEM ZÁVĚRU Rozvoj logistiky 19701980199020002010 nárůst strategického významu logistika jako funkce toku materiálu logistika jako koordinační funkce logistika jako integrační funkce 2020

61 Leden 2013 Aby byl úvodní pohled (pokud možno) úplný a komplexní a doprovázel informa- ce o „původu a vzniku“ vědní disciplíny nazývané LOGISTIKA …. ….. je nezbytné se trošku podívat do vý- robní oblasti dneška (kterou logistika podporuje a, zjednodušeně řečeno, které slouží ….. JEŠTĚ DALŠÍ POHLEDY Logistika

62 Leden 2013 ….. SOUČASNOST Všechno se zkracuje (hl. čas a termíny), zrychluje a zmenšuje – nejen v technice …. Zákazníci jsou náročnější – chtějí „více muziky za stejné či menší peníze“ ….. Konkurence je tvrdší a ostřejší….. A oboje má své představitele, kteří jsou čím dál chytřejší – a bohužel i „chytřejší“…. JEŠTĚ DALŠÍ POHLEDY Logistika

63 Leden 2013 Změny v prioritách přístupů, postojů a chování rea- lizačních firem a výrobních podniků. JEŠTĚ DALŠÍ POHLEDY Logistika Poválečná léta * zvládnutí obnovy válkou roz- vráceného průmyslu (… zůstaňme v této oblasti, kam patří i stavebnictví) + rozvoj vědy – mj. poznatků získaných ve válečné době….

64 Leden 2013 JEŠTĚ DALŠÍ POHLEDY Logistika 60. léta * zvládnutí nastoupeného rozvoje – zrychlování inovačních procesů + zvyšování produktivity (snad představitelé z TĚCH odů- vodněně nejdůležitějších) …. 70. léta * zvládnutí rozvíjející se automatizace a její vstup prakticky do všech výrobních oblastí a sfér + snižování výrobních nákladů + stupňování růstu produktivity (nejen práce) spolu s tlakem na vyšší efektivitu probíhajících procesů ….

65 Leden 2013 JEŠTĚ DALŠÍ POHLEDY Logistika 80. léta * zvládnutí požadavků na nárůst kvality (v požadavcích zákazníků položka s vysokou prioritou!) přípravou, vypracováním a zaváděním systémů řízení jakosti – do výroby, služeb i do ostatních oblastí lidského života + rozvoj auto- matizačních technik zavádění pružných výrob- ních systémů (CIM) + další stupňování růstu produktivity ve vnitropodnikové oblasti (výrobní, administrativní i procesní) + tlak na lepší a dokonalejší využívání vnitropodnikových zdrojů, včetně lidských zdrojů ….

66 Leden 2013 JEŠTĚ DALŠÍ POHLEDY Logistika 90. léta * zvládnutí vyšších stupňů a fází konku- renceschopnosti, včetně zvládnutí podpory vni- tropodnikových cílů zaměřených zejména na efektivitu (včetně využívání vnitřních zdrojů) a na jakost + zavádění tzv. „štíhlé“ výroby + po- kračující rozvoj automatizace + nastupující globalizace a zapojování dalších částí světa do „jednotného“ výrobního procesu + tvrdá orien- tace na zákazníka (na jeho potřeby, názory, požadavky, ….) + …..

67 Leden 2013 JEŠTĚ DALŠÍ POHLEDY Logistika 21. Století a současnost * zvládnutí maximální vstřícnosti k nárokům a požadavkům zákazníků + dále se stupňující kooperace a globalizační dělba práce + změny strategických koncepcí + rozvoj nadnárodních globálních firem a podniků + globální optimalizace výroby i využívání zdrojů + nové progresivní technologie včetně nástupu nanotechnologií a nanomateriálů …. a + vysoké kvalifikační nároky na pracovníky všech stupňů a bodů organizačního zařazení + moderní metody řízení (podniku i procesů)

68 Leden 2013 …..… cw13 – 1. POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ …….


Stáhnout ppt "CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2013 1. PŘEDNÁŠKA Úvod."

Podobné prezentace


Reklamy Google