Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hliněné domy Užívání hlíny jako stavebního materiálu je bezpochyby jevem značného stáří. Hlína rovněž dovoluje kombinování s dalšími přírodními materiály,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hliněné domy Užívání hlíny jako stavebního materiálu je bezpochyby jevem značného stáří. Hlína rovněž dovoluje kombinování s dalšími přírodními materiály,"— Transkript prezentace:

1 Hliněné domy Užívání hlíny jako stavebního materiálu je bezpochyby jevem značného stáří. Hlína rovněž dovoluje kombinování s dalšími přírodními materiály, mezi nimiž dominuje dřevo dále kámen, atd. Považujeme za prioritní nejen zkoumat a evidovat lidové stavby vybudované z hlíny i jejich konstrukci, ale také hledat cesty k jejich záchraně a rehabilitaci. Nové výstavby z hlíny jako přírodního materiálu jedinečných ekologických vlastností.

2 Earthen house Usage earth like construction material is without doubt phenomenon considerable age. Earth as well allows combination with next natural materials, Where dominates wood further stone, etc. New build - up earthen like natural material unique ecological feature. Account crash not only inquire into and file people's construction constructed earthen and their construction but also search roads to their rescue and rehabilitation.

3 Druhy jílovitých materiálů:
kaolinit dvouvrstvý minerál s malou schopností vázat vodu a malou plasticitu illit (hydroslída) třívrstvý minerál, lépe váže vodu, obsažen v cihlářských hlínách, plastický montmorillonit (bentonit) třívrstvý minerál, váže x násobek vody, speciální materiály, izolace, velmi plastický kaolinite - two - ply mineral with small ability qualify water and small plasticity illit (hydroslída) - three - layer mineral better bounds water, included in brick clay earths, plastic montmorillonit (bentonit) - three - layer mineral, bounds x multiple waters, special materials, isolation, very plastic Sorts clayey materials:

4 anorganické materiály
Ostatní suroviny: do hliněných těst se přidávají plniva a ostřiva organického nebo anorganického původu anorganické materiály - písky (malty, hliněné omítky) - štěrky (monolitické konstrukce) skelná vlákna (speciální omítky) organické materiály živočišného původu - exkrementy - kravský nebo koňský hnůj - zvířecí srst - vyztužuje hliněné směsi mušle a ulity - dekorativní prvek v pohledových cihlách (Sardinie)

5 Other raw materials: to the earthen doughts carry the hod filler and opening material organic or inorganic origin inorganic materials - sands (mortar, earthen plaster) - gravels (monolithic construction) - glass grains (special plaster) organic materials - animal origin - ejecta - cow's or stable manure (plaster) xtures (bricks) animal hair - strengthens earthen mi

6 organické materiály - rostlinného původu - sláma - slaměná řezanka - vylehčuje konstrukce, tzv. rozptýlená výztuž (hrubé omítky, cihly,mazaniny, slaměné izolace, došky - kalenice) - osiny a plevy - vylehčují konstrukce, rozptýlená výztuž (jemné omítky, mazaniny, cihly, kamnářská hlína) - pazdeří - len a konopí - vylehčení konstrukcí, rozptýlená výztuž (hrubé i jemné omítky,izolace, lícované desky, armovací tkanina) - dřevní vlákna - celulóza - vylehčení, rozptýlená výztuž (lisované desky, izolace, stříkané výplňové hmoty) - rákosové rohože - podkladní a přechodová vrstva svislých i vodorovných konstrukcí (pod omítky) - proutí - týní - armatura monolitických hliněných konstrukcí (stěny, stropy) - ostatní - juta, bavlna, seno, tráva, mech

7 organic materials - phytogenic
- straw - straw chopped straw - lightens construction, so - called scattered armature (coarse plaster, bricks, flaster floor, straw isolation, thatchs - kalenice) - beard and chaff - lighten construction, scattered armature (fine plaster, flaster floor, bricks, stone - mason earth) - chaff - flix and hemp - lightening construction, scattered armature (coarse and fine plaster, isolation, fitted portfolio, reinforcing fabric) - wood fibre - wood - pulp lightening, scattered armature (stamped portfolio, isolation, shot filler masses) - cane matting - subgrade and transition filter perpendicular and horizontal construction (below plaster) - osiers - tyni - armour monolithic earthen construction (walling, ceilings) - other - jute, cotton, hay, grass, moss

8 Technologie zpracování hliněných stavebních materiálů
Tradiční způsob zpracování - nakopání a odležení hlíny - zvlhčení vodou - přidání plniv a ostřiv - ruční zpracování (motyky, hrábě) - prošlapání (bosýma nohama, event. pomocí dobytka v malém výběhu) - vlastní použití (plnění do forem cihly, nebo dusáním do bednění) – nabíjené zdivo, hliněné valy, mazniny, omítky

9 Technology processing earthen construction material
Conventional fabrication technique - dig and cellaring earth - humectation water - addition filler and opening material - hand processing (hoe, rake) - footworn (barefooted leg, pissibly by the help of cattle on a small run) - personal using (performance to the forms - bricks, thud to the boarding) - load masonry, earthen wars, flaster floor, plaster

10 Dnešní způsob zpracování
a) z jednotlivých komponentů - doprava jednotlivých složek přímo na stavbu - proházení jílovité hlíny sítem - zpracování v míchačce, speciálních strojích nebo ručními mísidly (rozmělnění jílu s vodou,   postupné přidání plniv a ostřiv) - použití na konkrétní konstrukce b) z průmyslově vyrobených suchých nebo mírně vlhkých směsí - doprava suchých směsí na stavbu - zpracování v běžných míchacích strojích, event. pomocí ručních mísidel - pouze s přidáním vody - vlastní využití c) z průmyslově vyrobených mokrých směsí - doprava připraveného materiálu ve formě mokré směsi (na korbě nákladních automobilů výrobce)

11 Today's fabrication technique
a) from single components - transport single components right on the construction - lead sb. a dance clayey earth sieve - processing in mixer, special machine or hand agitators (pulverization clay with water, gradual addition filler and opening material) - use on concrete construction b) from industrial made dry or gently damp mixture - transport dry mixture on construction processing in common agitator, recpectiveli by the help of hand agitators - only with addition waters - personal usage c) from industrial made wet mixture - transport ready material in practice wet mixtures (on body freight cars producer)

12 Možnosti využití hliněných materiálů ve stavebních konstrukcích
Jednotlivé možnosti využití: nosné konstrukce (zdi,klenby,základy) – hliněné cihly,válkové zdivo,pěchované (monolitické) zdivo, zdící hliněné malty výplňový materiál - v hrázděných konstrukcích(s přidáním přírodních lehčiv)jako mezivrstva u stropu a podlah, spáry srubových k-cí podlahy - hliněné mazaniny, hliněné dlažby(topinky), - využití hliněných malt jako lože pro různé druhy dlažeb (pálená cihla, kámen, keramika) hydroizolace - jílové izolace historických objektů(svislé i vodorovné),moderní bentonitové izolace

13 Possibilities usage earthen materials in engineering construction
Individual possibilities usage: bearing construction (walls, vault, bases) - earthen bricks, war masonry, tamped concrete(monolithic)masonry, build in brick earthen mortar spaces - in striated constructions (with addition natural lehciv), like interlayer near ceiling and floors, gripe log house construction floors - earthen flaster floor, earthen paving (toast), usage earthen thrashing - floor like bed for variety of pavings (firebrick, stone, ceramics) water – proofing - clay isolation historical objects (perpendicular and horizontal), modern welling clay isolation

14 Otopné systémy hliněné cihly – k-ce omítaných kamen, sporáků, chlebových pecí, monolitické k-ce chlebových a pizzových pecí využití hliněných malt pro stavbu pecí nenosné konstrukce - akumulační zdi, příčky, přizdívky, zdící hliněné malty obklady, podhledy - dřevohlinité desky, OSB desky s povrchovou úpravou hliněnou omítkou úpravy povrchů - hrubé hliněné omítky, jemné hliněné omítky, omazánky roubených a týněných konstrukcí, hliněný pačok (nátěr)

15 Heating systems earthen bricks - construction edged stove, stoves, bread oven, hot - flue strokes - monolithic construction bread and pizzovych oven - usage earthen thrashing - floor for construction oven non - bearing construction - storage walls, cross buntons, retention wall (from bricks or monolith), build in brick earthen mortar facings, soffits - wood - clayey portfolio, OSBportfolio self - flinched earthen plaster rightly surfaces coarse earthen plaster, fine earthen plaster, daubing curbed and tynenych construction, earthen grout (paint)

16 Vlastnosti hliněných stavebních materiálů
Požární bezpečnost Je dostatečná, omazávek bylo užíváno k ochraně dřeva v konstrukcích. Absence nebezpečných záření Při výběru vstupního hliněného materiálu je důležité provést měření těchto záření - jsou hlíny s vysokou hladinou záření a také hlín zcela bez měřitelného množství těchto záření. Mechanické vlastnosti 1. objemová hmotnost - bez přísad kg/m3; s lehčivy kg/m3 2. pevnost v tlaku - parametry dle hutnění, složení, vlhkosti atd. hliněné cihly a monolitické konstrukce splňují požadavky pro nízkopodlažní výstavbu N/mm2, hliněné omítky N/mm2 3. pevnost v tahu ohybem - v závislosti na zpracování, složení směsi, stabilizaci, vlhkosti atd. cca 1-4 N/mm2

17 Characteristics earthen construction material
Fire safety Is sufficient, omazavek was used to wood protection in constructions. Absence dangerous radiation At selection input earthen material it is important take measurements these radiation - are earth with high surface radiation as well as earths quite without measurable quantity these radiation. Tensile properties 1. bulk weight - no additives kg/m3;with lehcivy kg/m3 2. compressive strength - characteristics according to terser, constitution, dampness and so on earthen bricks and monolithic construction answer requirements for low build - up N/mm2, earthen plaster N/mm2 3. tensile strength bend - depending on processing, mixture proportion, freeze, dampness and so onc N/mm2

18 Fyzikální vlastnosti Voda na stěně eroze - nastává působením klimatických vlivů na povrch hliněné konstrukce, odolnost proti ní závisí na zhutnění a způsobu zpracování hliněných materiálů a v zabránění působení těchto vlivů na konstrukce (přesahy střech, atd.) kondenzace - je nutno konstrukce navrhovat tak, aby vodní páry kondenzovaly mimo hliněnou konstrukci. přirozená vlhkost - v našem pásmu kolísá od 2% v létě do 5% v zimě v případě oddělení od kapilární, srážkové a jiné vlhkosti. Hliněné konstrukce jsou schopny regulovat vlhkost v místnosti.

19 Physical properties Water on the wall erosion- springs by the instrumentality of climatic influence over surface earthen construction, immunity against her depend upon concretion and fabrication technique earthen materials and in prevention incidence these influence over construction (overlaps rooftops etc.) devaporation -is necessary construction design for so, to vapour concentrate except earthen construction . natural dampness- in our zone balances from 2% in summer to the 5% in winter in the event of insulation from capillary, precipitation-increase rate et al. dampness. Earthen construction are able regulate dampness in rooms.

20 Další vlastnosti: Tepelně technické vlastnosti
součinitel prostupu tepla u je převrácenou hodnotou tepelného odporu Součinitel tepelné vodivosti závisí na objemové hmotnosti, obsahu vlhkosti a složení konstrukce při běžných tloušťkách konstrukce nevyhoví normě. Tepelná akumulace - schopnost materiálu uchovávat teplo po určitou dobu.Tepelně akumulační vlastnosti jsou velmi dobré a jsou využívány. Teplota povrchu rozhodující faktor pro tepelnou pohodu v místnosti - nesmí být nižší než 2°C oproti teplotě v místnosti. Mikroklimatické poměry hliněné konstrukce jsou schopné regulovat teplotu v místnosti.

21 Heat technical characteristics
Additional features: Heat technical characteristics heat passage coefficient near is perverted value heat resistance Swo factor heat conductivity depend upon voluminous materiality, content dampness and constitution constructionat common thickness construction will disoblige norm. Absorbing capacity for heat ability material preserve warm after definite time. Heat storage characteristics are very good and are exploited. Temperature surface bottom line for heat fair weather in rooms - may not be inferior to 2°C compared to temperature in rooms. Mickroclimatic conditions earthen construction be capable of regulate temperature in rooms.


Stáhnout ppt "Hliněné domy Užívání hlíny jako stavebního materiálu je bezpochyby jevem značného stáří. Hlína rovněž dovoluje kombinování s dalšími přírodními materiály,"

Podobné prezentace


Reklamy Google