Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KAPITOLA 1 - OSOBNÍ NÁKLADY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KAPITOLA 1 - OSOBNÍ NÁKLADY"— Transkript prezentace:

1 KAPITOLA 1 - OSOBNÍ NÁKLADY
Seminář pro příjemce finanční podpory z OP VK Místo: CORSO IIa, Křižíkova 34, Praha 8, Konferenční sál OP VK, 4. patro Datum: Prezentující: Martina Čapková, DiS., Ing. Zita Nidlová

2 Obsah Platná legislativa.…………………………………………………….. 3
Pravidla OPVK….……………………………………………………11 Seznámení s upraveným metodickým dopisem.………………… 15 Odměňování pracovníků a rozpočet projektu……………………. 18 Nerovnoměrné čerpání pracovní doby………………………… Dovolená, náhradní volno, mateřská dovolená………………….. 26 Výskyt nepřímých nákladů ve výkazech práce…………………... 30 Vyplňování výkazů práce vč. popisu pracovní činnosti…………. 32 Průměrování mezd a výpočet na konci projektu………………… 34

3 Platná legislativa Zákoník práce
Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Zákon o nemocenském pojištění Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů

4 Zákoník práce Před uzavřením PS je zaměstnavatel povinen seznámit pracovníka s právy a povinnostmi, které pro něj z PS vyplynuly a s podmínkami odměňování vznik, změny a skončení pracovního poměru Pracovní doba, dovolená

5 Překážky v práci na straně zaměstnavatele (prostoje, přeuršení pro nepříznivé povětrnostní vlivy) a na straně zaměstnance (nemocenská, MD, RD, ošetřovné, lékař, přerušení dopravního provozu, svatba, narození dítěte, pohřeb …) Mzda, plat Cestovní náhrady

6 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou:
PS musí být uzavřena písemně (nejpozději v den nástupu) pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán jako den nástupu (může se lišit ode dne podpisu PS) PS musí obsahovat druh práce a místo výkonu práce PS může obsahovat ujednání o zkušební době, kratší pracovní úvazek a ujednání o pracovním poměru na dobu určitou

7 Práce konané mimo pracovní poměr:
jedná se o DPP a DPČ v rámci těchto dohod není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu

8 Dohoda o provedení práce
nově v roce hodin za rok sjednání písemné (již od roku 2011) odměna nesmí být nižší, než minimální mzda (8000,- Kč nebo 48,10 Kč za hod.) při měsíční odměně nad 10 tis. Kč se platí pojistné na SP/ZP, zaměstnanec je také v tomto měsíci účasten nemocenského pojištění (od )

9 Dohoda o pracovní činnosti
maximálně 20 hodin týdně je posuzováno v průměru za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena, nejdéle však za 52 týdnů lze uzavřít na dobu neurčitou výpovědní doba 15 dnů

10 Autorské honoráře příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (uzavření autorské smlouvy – nejedná se o pracovně-právní vztah) vydávání, rozšiřování a rozmnožování děl vlastním nákladem na konci realizace projektu je nutné na všechny výstupy projektu, které podléhají autorským právům, sjednat licenční smlouvu s MŠMT

11 Pravidla OPVK příručka pro příjemce finanční podpory z OPVK uvádí, že do kapitoly 1 rozpočtu patří osobní náklady pracovníků zaměstnaných na základě pracovní smlouvy a smluv konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ) dále se zde uvádí autorské honoráře na základě uzavřené autorské smlouvy Sledování 1,5 úvazku – viz článek „Metodika přepočtu úvazku dle pravidla 1,5 úvazku“ na stránkách MŠMT (Strukturální fondy –OPVK – aktuální informace)

12 PS a dohody musejí nad rámec ustanovení Zákoníku práce vždy obsahovat:
registrační číslo projektu, povinný logolink název pracovní pozice shodný s příslušnou položkou rozpočtu velikost úvazku (např. 10 hodin týdně, tj. 25 %) ujednání o povinnosti odevzdávat výkaz práce náplň práce (součást PS nebo samostatný dokument) Vzory smluv a dohod naleznete na konci této prezentace, v příloze č. 1.

13 Způsobilými výdaji v kapitole 1 jsou osobní výdaje pracovníků, kteří jsou přímo zapojeni do realizace projektu. Tyto výdaje zahrnují: hrubé mzdy odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr sociální a zdravotní pojištění odvod do FKSP další zákonné odvody

14 UPOZORNĚNÍ dodavatelem služeb v rámci projektu nemůže být osoba, která má uzavřen pracovně právní vztah s příjemcem (partnerem), a výdaje na něj jsou hrazeny v rámci kapitoly rozpočtu 1 související s realizací projektu zaměstnavatel je oprávněn na jeden druh práce uzavřít se zaměstnancem pouze jednu pracovní smlouvu

15 Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd a platů v projektech OPVK: slouží k zorientování se v tom, jaké rozmezí mezd a platů je považováno za obvyklé v daném místě, času a oboru limity stanovené tímto dopisem představují celkovou hrubou mzdu zaměstnance na dané pozici při 100 % pracovním úvazku, tzn. při zkráceném úvazku se limity úměrně krátí

16 příloha 1 až 13 obsahuje obvyklé mzdy/ platy v jednotlivých krajích pro grantové projekty
příloha 14 obsahuje obvyklé mzdy/ platy pro Ipo příloha 15 obsahuje obvyklé mzdy/ platy pro IPn

17

18 Odměňování pracovníků a rozpočet projektu
hrubá mzda/plat zaměstnance projektu je stanoven buď přímo v PS nebo v mzdovém/platovém výměru v případě, že se zaměstnanec podílí na aktivitách projektu pouze částí svého úvazku, musí být tato hrubá mzda/plat uvedena v těchto dokumentech také ve vztahu k tomuto částečnému úvazku

19 Příklad Zaměstnanec se zapojuje do projektu 30 % svého úvazku:
na mzdovém výměru bude uvedena hrubá mzda za 100 % úvazku a zároveň hrubá mzda za 30 % úvazku, aby bylo zřejmé, že FM nemusí již hrubou mzdu poměrně krátit

20 Členění položek rozpočtu kapitoly 1
1. Osobní výdaje 1.1 Platy, odměny z dohod a pojistné 1.1.1 Výdaje na odborné zaměstnance, v tom Platy Odměny z dohod (DPČ) Odměny z dohod (DPP) Autorské honoráře 1.1.2 Výdaje na administrativní zaměstnance, v tom Platy Odměny z dohod (DPČ) Odměny z dohod (DPP) Autorské honoráře 1.2 Sociální pojištění 1.3 Zdravotní pojištění 1.4 FKSP 1.5 Jiné povinné údaje

21 Nerovnoměrné čerpání pracovní doby
Pružné rozvržení pracovní doby zavádí se v zájmu lepšího využívání pracovní doby a ke snížení administrativních nákladů zaměstnavatele průměrná týdenní pracovní doba musí být naplněna nejpozději v čtyřtýdenním vyrovnávacím období

22 zaměstnavatel stanoví dobu povinné přítomnosti na pracovišti a začátek a konec pracovní doby si volí zaměstnanec sám

23 Nerovnoměrná (nepravidelná) pracovní doba
rozlišení krátkých a dlouhých týdnů v období max. 26 týdnů se musí průměrná týdenní pracovní doba rovnat délce stanovené týdenní pracovní doby zaměstnavatel musí vypracovat (nejpozději dva týdny předem) písemný rozvrh stanovené týdenní pracovní doby (na celé půlroční období) velmi administrativně náročné – nemůžeme doporučit jako vhodné pro projekt

24 Kratší pracovní doba je to pracovní doba kratší než stanovená týdenní pracovní doba nemusí být rozvržena na všechny pracovní dny zaměstnanci náleží mzda odpovídající této kratší pracovní době

25 Konto pracovní doby musí být zakotveno v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpise nesmí být aplikováno u příspěvkových organizací a školských právnických osob vyrovnávací období nesmí přesáhnout 26 týdnů po sobě jdoucích (kolektivní smlouva může stanovit až 52 týdnů) zaměstnavatel je povinen vést účet pracovní doby a účet mzdy zaměstnance

26 Dovolená, náhradní volno, mateřská dovolená
zaměstnanec projektu má nárok na poměrnou část dovolené, pokud jeho zapojení do projektu netrvalo celý kalendářní rok (např. projekt zahájil činnost v dubnu, zaměstnanci náleží 8/12 ročního nároku na dovolenou) proplácení nevyčerpané dovolené z projektu je nepřípustné – zaměstnavatel určuje čerpání dovolené

27 v tomto případě dochází k častému chybování – i přesto, že zaměstnanec pro příjemce pracuje již před zahájením projektu, může být do způsobilých výdajů uplatněna pouze zmíněná poměrná část dovolené do PS je potřeba výslovně uvést, na kolik týdnů dovolené mají zaměstnanci nárok (dle ZP 20 dní, obvykle 25 dní, akademičtí a pedagogičtí pracovníci 40 dní) dovolená za 1 den se u zaměstnance, který pracuje na zkrácený úvazek vypočítá daným procentem z 8 hodinové pracovní doby (tj. např. 30 % z 8 hodin je 2,4 hodin)

28 Náhradní volno náleží za práci přesčas místo příplatku
mělo by být vyčerpáno do 3 měsíců (pokud se zaměstnavatel a zaměstnanec nedohodnou jinak) v měsíci, kdy se vyskytly přesčasové hodiny se mzda nenavyšuje a v měsíci, kdy se čerpá za tyto hodiny náhradní volno se mzda nesnižuje, tímto dojde k finančnímu vyrovnání

29 Mateřská a rodičovská dovolená
do výkazu práce se zaznamenává toto náhradní volno v příslušném počtu hodin a započítává do odpracovaných hodin Mateřská a rodičovská dovolená patří mezi důležité osobní překážky v práci MD trvá 28 týdnů (u více narozených dětí 37 týdnů) – PPM hradí od prvního dne ČSSZ RD se poskytuje po skončení MD nejdéle do 3 let věku dítěte

30 Výskyt nepřímých nákladů ve výkazech práce
Nepřímé náklady jsou takové, které nemohou být jednoznačně spojené s konkrétní aktivitou projektu. Jedná se zejména o: administrativní činnosti (kopírování, skenování, tisk), publicitu vedení účetnictví (vč. mezd a personalistiky, rozpočet) práce s cílovou skupinou, která je vykonávána v rámci běžných činností organizace

31 se zaměstnanci hrazenými z NN není nutné uzavírat pracovně právní vztah pro projekt (ale přesto musíme doporučit ho uzavřít – např. změnou pracovní náplně) pokud zaměstnanec, obvykle placený z přímých nákladů, vykonává v daný měsíc současně činnosti spadající do NN, je potřeba jeho hrubou mzdu v tomto poměru rozdělit a do přímých nákladů vložit jen její odpovídající část pokud zaměstnanec uvede do výkazu práce činnosti, které FM (PM) vyhodnotí jako nepřímé náklady, stává se mzda za tyto činnosti nezpůsobilým výdajem a je hlášena jako podezření na nesrovnalost

32 Vyplňování výkazů práce vč. popisu pracovní činnosti
náležitosti výkazu práce jsou uvedeny v PpP v PpP verze 5 je uvedeno, že se výkaz práce nemusí odevzdávat, pokud zaměstnanec pracuje pro projekt na 100 % úvazek toto pravidlo se nevztahuje na případ, kdy jeden zaměstnanec vykonává pro projekt dvě odlišné činnosti na úvazky např. 40 % a 60 % (nutné doložit 2 výkazy práce) Vzorový výkaz práce je přílohou č. 2 a č. 3.

33 Nejčastější nedostatky příjemců ve vyplňování výkazů:
velmi stručné popisy činností (např. . komunikace) uvádění činností spadajících svým charakterem do nepřímých nákladů počet dnů uváděné dovolené nebo nemoci neodpovídá výplatní pásce chybí počet hodin odpovídající svátku nejsou uváděny další úvazky pro příjemce a partnery

34 Průměrování mezd a výpočet na konci projektu
v průběhu realizace projektu je možné u pracovníků na PS přiznávat mimořádné odměny a tím přechodně zvýšit hrubou mzdu, tedy čerpat finanční prostředky nerovnoměrně měsíční nebo hodinové sazby jsou průměrovými ukazateli, na konci realizace projektu tedy nesmí dojít k překročení těchto sazeb

35 Doporučení pokud příjemce plánuje dávat pravidelné odměny, doporučujeme stanovit pracovníkům nižší základní mzdu, než se uvádí v rozpočtu, jinak je nebezpečí, že na konci realizace projektu dojde k přečerpání určitých položek rozpočtu

36 Prostor pro vaše otázky

37 Kontaktní údaje: Martina Čapková, DiS. martina.capkova@msmt.cz
Jiří Haken

38 Těšíme se na vás na dalších seminářích pro příjemce.
Děkujeme za pozornost Těšíme se na vás na dalších seminářích pro příjemce.


Stáhnout ppt "KAPITOLA 1 - OSOBNÍ NÁKLADY"

Podobné prezentace


Reklamy Google