Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2MO301 „Mezinárodní obchod“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2MO301 „Mezinárodní obchod“"— Transkript prezentace:

1 2MO301 „Mezinárodní obchod“
Katedra mezinárodního obchodu 2MO301 „Mezinárodní obchod“ Cvičení č. 3: Kvantifikace efektů mezinárodního obchodu, rozdíl liberalismus x protekcionismus. Případová studie Švýzemí vs Brazdie. Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA

2 Vtip dne „Harry Potter je znám tím, že může najít řešení jakékoliv těžké situace. Je však také znám tím, že jako jediný se do takové situace dokáže dostat.“ Neznámý zdroj

3 Program cvičení Teorie liberalismus a protekcionismu (teorie MO a efekty protekcionismu pro malou a velkou ekonomiku) Diskuze k eseji C. F. Bastiata a navazující týmová hra

4 Teorie liberalismu a protekcionismu

5 Hospodářská vs. Obchodní politika
Obchodní politika je podmnožinou hospodářské politiky HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA OBCHODNÍ POLITIKA Bez zásahu států „Laissez-faire“ („laissez-passer“) Svobodný obchod (volný obchod) Se zásahem států Intervencionismus (nejčastěji keynesiánství) Protekcionismus Zdroj: vlastní zpracování

6 Základní pojmy Liberalismus – odstraňování překážek obchodu, otevření vnitřního trhu zahraniční konkurenci V širokém smyslu i absence zásahů státu do ekonomiky („laissez-faire“, „laisser-passer“) Ideální stav Protekcionismus – ochrana domácí ekonomiky před vnějšími vlivy Autarkie – izolace ekonomiky (Severní Korea) Historicky převažoval

7 Náhled na liberalismus v kontextu teorií MO
Klasická teorie obchodu Adam Smith (teorie absolutních výhod) David Ricardo (teorie komparativních výhod) John Stuart Mill (problematika mezinárodního směnného poměru) Neoklasická teorie obchodu Eli Heckscher a Bertil Ohlin (Heckscher - Ohlinův model - Teorie vybavenosti výrobními faktory) Rozvedení H-O: Tadeusz Rybczynski (Rybczynského efekt) Empirické ověření H-O modelu: Wassily Leontief (Leontiefův paradox) Paul Samuelson a Wolfgang Stolper (Stopler – Samuelsonův teorém - Teorie vyrovnávání cen výrobních faktorů) Standardní teorie obchodu Paul Krugman (mezinárodní ekonomie)

8 Náhled na protekcionismus v kontextu teorií MO
Merkantilismus Ztotožňování národního bohatství s penězi (drahými kovy) Zahraniční obchod = hra s nulovým součtem Jean-Baptiste Colbert, Thomas Mun

9 Alternativní teorie MO
Teorie dětských odvětví (Alexander Hamilton a Friedrich List) Teorie zbídačujícího růstu (Jagdish Bhagwati) Teorie periferní ekonomiky (Paul Prebish)

10 Efekty protekcionistické obchodní politiky
Zavedení cla v malé ekonomice Zavedení cla ve velké ekonomice Zavedení kvóty v malé ekonomice

11 Základní pojmy z ekonomie (1)
Přebytek spotřebitele/ů – plocha pod poptávkou do rovnovážné ceny, formálně nulový u dokonale elastické poptávky neexistuje u dokonale neelastické poptávky Přebytek výrobce/ů – plocha nad nabídkou do rovnovážné ceny, formálně nulový u dokonale elastické nabídky neexistuje u dokonale neelastické nabídky => Rovnovážnou cenou může být cena pod průsečíkem D a S ∫(D(Q) - P*)dQ ∫(P* - S(Q))dQ

12 Základní pojmy z ekonomie (2)
S = ∑MC, v krátkém období od průsečíku s AVC (bodu uzavření firmy) Přebytek spotřebitelů (MU – P) P * Přebytek výrobců (P-MC) D =∑MU jednotlivců (B2C trh), příp. ∑MR poptávajících firem (B2B trh) Q* Q Vlastní úvahy

13 Zdroj: http://nb.vse.cz/~kubatova/Incidence.htm
Clo = druh daně Zdroj: „Velikost daňového přesunu (dopad daně / cla) na konkurenčním trhu závisí (jak ukazuje graf) na cenových elasticitách poptávky a nabídky“ „daňový přesun z prodávajícího na kupujícího na trhu je tím větší, čím vyšší je pružnost nabídky a naopak.“ => Pokud daň / clo je stanovena procentní částkou z hodnoty zboží (valorické clo), dochází k posunu a pootočení křivky nabídky

14 Zavedení cla v malé ekonomice
Malá ekonomika nemůže ovlivnit světovou cenu zboží (nabídka zahr. výrobců SW je horizontální => zavedení cla ovlivňuje jenom dovezené množství) DM P PD PW(1+t) SR L DV Q SD D Mt PW SW L+L SW M DV – zvýšení přebytku domácích výrobců v důsledku zavedení cla, SR – příjem státního rozpočtu, L+L – čistá ztráta, DV+L+SR+L – pokles přebytku spotřebitelů

15 Zavedení cla ve velké ekonomice
Velká ekonomika může ovlivnit světovou cenu zboží (SW - rostoucí, zavedení cla: PW, 0 => PW, 1) Q SD D P PD PW(1+t) Mt PW, 0 DM P PD PW, 1 (1+t) SW (1+t) SW (1+t) SW SW L+L L*+L* DV SR (S) SR(ZV) L L* L SR (S) SR(ZV) PW, 0 L* PW, 1 PW, 1 Mt M DV – zvýšení přebytku domácích výrobců v důsledku zavedení cla, SR(ZV)+L*+L * – pokles přebytku zahraničních výrobců v dané zemi, SR(S)+SR(ZV) – příjem státního rozpočtu (S – část spotřebitelů, ZV – část zahraničních výrobců), L+L+L*+L* – čistá ztráta, DV+ L+SR(S)+L – pokles přebytku spotřebitelů

16 Zavedení kvóty v malé ekonomice
Q SD D P PD PW (k) M=k PW L DM P PD PW(k) SD +k L DV L L+L SW PW SW M=k DV – zvýšení přebytku domácích výrobců v důsledku zavedení kvóty, L+L+L – čistá ztráta (pokud licence se udělují zdarma) , DV+L+L+L –pokles přebytku spotřebitelů

17 Co je třeba vědět? Dopad cla a kvóty nesou v malé ekonomice spotřebitelé (SW je dokonale elastická) Dopad cla je rozdělen mezi zahraničními výrobci a spotřebiteli ve velké ekonomice (SW je méně pružná) Příjem státního rozpočtu může převýšit čistou ztrátu ze zavedení cla (např. ve velké ekonomice)

18 Diskuze k eseji C. F. Bastiata a navazující týmová hra
(Švýzemí, Brazdie)

19 Claude Frédéric Bastiat (1801-1850)
Francouzský politik, liberál, ekonom, člen francouzského národního shromáždění (parlamentu) J. Schumpeter v dějinách ekonomického myšlení ho označil za „ekonomického žurnalistu“ Proslul svými eseji a kritikou protekcionismu a zásahů států do ekonomiky. Český překlad je dostupný na Ze starších liberálních spisovatelů by člověk měl také číst Frédérica Bastiata. Bastiat byl brilantním stylistou, takže čtení jeho prací je opravdovým požitkem. Ve světle ohromného pokroku, který ekonomická teorie od jeho časů učinila není překvapením, že část jeho učení je již dnes zastaralá. Přesto je jeho kritika veškerého protekcionismu a podobných tendencí dodnes nepřekonaná. Protekcionisté a intervencionisté se nezmohli na jediné slovo přiměřené odpovědi. Pouze vykoktají: Bastiat je „povrchní.“ Ludwig von Mises (kdo to je?)

20 Otázky k diskuzi Překvapilo Vás něco v Bastiatově životě?
Kdo jsou „autoři“ Petice? Co požadují po státu? Je to splnitelné? Proč ano / ne? Jaké stanovisko zaujímá Bastiat?

21 Aktualita: Blog Jiřího Švarce (jr.), liberální institut
Petice evropských výrobců svíček „V listopadu minulého roku zavedla Evropská komise půlroční dovozní cla na čínské svíčky. Takzvaně dočasná. Jenže my Češi víme, že jednotkou dočasnosti je jeden furt (později byla jednotka dočasnosti zpřesněna na cca 23 let). Pár měsíců poté se sešel panel chytrých hlav, který rozhodl, že Číňané dováží do EU svíčky za cenu, jež je pod výrobními náklady. A proto bude evropská dočasnost prodloužena na pět let, přičemž budou zavedena dovozní cla ve výši až šedesát procent. Nemá smysl dlouze komentovat jistě neprůstřelnou argumentaci expertů na ničení mezinárodního obchodu. Navíc tak již zcela bezkonkurenčně učinil v roce 1845 Frédéric Bastiat ve své Petici výrobců svíček (odkaz je na celou knihu, Petice začíná na s. 155). Stačilo by jen nahradit pár slov a představitelé Svazu evropských svíčkařů by ji jistě rádi podepsali. Začátek by mohl být úplně beze změny (jen tu poslaneckou sněmovnu v EU zatím nemáme, ale třeba za pár let...):

22 Petice výrobců svíček, svícnů, voskovic, lamp, lustrů, svítilen, kandelábrů, kratiknotů, zhasínadel, jakož i výrobců loje, oleje, pryskyřic, alkoholu a obecně všeho, co souvisí s osvětlení Vysoce váženým členům poslanecké sněmovny Evropské komise. Pánové! Jste na dobré cestě. Odmítáte abstraktní teorie a nepřikládáte velký význam hojnosti a nízkým cenám. Věnujete se především péči o dobro výrobce. Vaším přáním je osvobodit ho od zahraniční konkurence neboli, abychom to vyjádřili jedním slovem, chcete docílit, aby domácí trh sloužil výhradně domácímu průmyslu. Obracíme se na vás, jelikož vám chceme nabídnout vynikající příležitost, abyste mohli uplatnit vaši… teď jsme však na rozpacích, jaký název máme použít. Vaši teorii? To ne, nic není tak klamné jako teorie. Vaši doktrínu? Váš systém? Váš princip? Vy však nemáte rádi doktríny, máte hrůzu ze systémů a pokud se týče principů, vy přece prohlašujete, že v politické ekonomii neexistují žádné principy. Použijeme proto název: vaše praktiky - vaše praktiky bez teorie a bez principů. Naše průmyslové odvětví je vystaveno nesnesitelné a nekalé konkurenci ze strany jistého zahraničního rivala, jehož výrobní podmínky při produkci světla zcela zjevně převyšují veškeré naše možnosti a schopnosti, a sice v tak obrovské míře, že tento konkurent zaplavuje náš domácí trh světlem za pohádkově nízké ceny; v tom okamžiku, kdy se objeví, je konec s naším prodejem, všichni spotřebitelé se obracejí k němu a celé jedno velké francouzské evropské průmyslové odvětví se svými nesčíslnými specializovanými výrobami je najednou prudce zasaženo naprostou stagnací... (čtěte dále od s. 155)“

23 Týmová práce Dva týmy: B) Brazdie (velká rozvojová země)
Předseda vlády Ministři Š) Švýzemí (malá rozvinutá země) => Ministerstva: např. průmyslu a obchodu, financí, zemědělství, regionálního rozvoje, životního prostředí, dopravy, sociálních věcí, zahraničních vztahů...

24 Týmová práce Cíl č. 1: doporučit opatření protekcionistického či liberálního rázu, které by pomohly vyřešit problémy země (úkol vlád) Cíl č. 2: najít společné a odlišné rysy protekcionistických a liberálních opatření v obou zemích (úkol pozorovatelů) Rozdělení rolí: minut Příprava: minut Prezentace každé země: 2 x 10 minut

25 Dodatek: článek P. Krugmana o hvězdném obchodu (angl
Dodatek: článek P. Krugmana o hvězdném obchodu (angl. „interstellar trade“) Zdroj:

26 Paul Robin Krugman (1953) Americký ekonom, profesor, spisovatel
Působí na Princeton University, USA. Vede sloupky v New York Times. Dokázal částečně předpovědět současnou světovou krizi. Předmětem jeho zájmu je mezinárodní ekonomie Vytvořil jeden z prvních modelů měnové krize (modely finanční krize tehdy ještě neexistovaly). Je spoluatorem učebnice KRUGMAN, P., OBSTFELD, M. International Economics, teď již 7. vyd. Boston: Pearson ISBN X. [hlavní učebnice této disciplíny] Nobelova cena za ekonomii v r ("for his analysis of trade patterns and location of economic activity"). Významné publikace KRUGMAN, P. Návrat ekonomické krize. Praha: Vyšehrad ISBN

27 Základní pojmy Meziplanetární obchod – obchod v rámci Sluneční / hvězdné soustavy, podobá se mezinárodnímu obchodu (menší vzdálenosti, není třeba zvlášť řešit) Hvězdný obchod – obchod mezi hvězdnými soustavami (větší vzdálenosti , tj. světelná léta, je třeba řešit jinak kvůli relativitě času)

28 Teorie relativity S přibližováním se rychlosti světla se podle teorie relativity Zpomaluje čas uvnitř vesmírné lodi oproti planetám: Zmenšuje velikost lodi: Roste hmotnost lodi:

29 Otázky k zamyšlení Je podle Vás meziplanetární a mezihvězdný obchod vůbec možný? V jaké době se bude odehrávat? Za 100, 200, 1000, let? Platí podle Vás teorie prof. Krugmana? Objevili byste nějakou kritiku?

30 Teorie hvězdného obchodu
První fundamentální věta hvězdného obchodu: U obchodu mezi hvězdnými soustavami ve stejném časovém rámci (stejná rychlost běhu času) pro výpočet úroku přepravovaného zboží se bude používat čas tohoto rámce a nikoliv čas ve vesmírné lodi. Druhá fundamentální věta hvězdného obchodu: Pokud obyvatelé planet budou držet aktiva, např. dluhopisy, v různých hvězdných soustavách ve stejném časovém rámci (stejná rychlost běhu času), konkurence vyrovná jejich úrokové sazby.

31 Kritika teorie Možnost obohacení: pořízení dluhopisu a následným cestováním ve Vesmíru (čas ve vesmírné lodi: např. 2 týdny, čas na planetě: 50 let; mnohem vyšší úrok za kratší dobu). Úrokové sazby se proto nejspíše nebudou významně odlišovat od cen paliva (nákladů na přepravu), jinak by vznikla arbitráž. Záleží ale na preferencích a na ceně přepravy. Autor: Tyler Cowen, čtenáři jeho blogu ( 2008/03/the-theory-of-i.html), studenti VŠE a další

32 Další příspěvky o hvězdném obchodu, financích apod.
„In 2004 Dr. Espen Gaarder Haug published a theory he titled "SpaceTime-Finance" in Wilmott Magazine to show how a series of finance calculations had to be adjusted to avoid arbitrage when hypothetical traveling at very high velocities relative to other observers (traders).“ (Wikipedie) „In 2008 Dr. John Hickman at Berry College, Georgia USA published in Journal of Astro Politics an article related to the political and cultural obstacles that could be related to hypothetical interstellar trade.“ (Wikipedie) Seznam: Espen Gaarder Haug. "SpaceTime Finance" Wilmott Magazine, (Volume 2004, Issue 4), 2004 Espen Gaarder Haug. "SpaceTime Finance" in the book "Derivatives Models on Models" : John Wiley & Sons 2007 John Hickman. "Problems of Interplanetary and Interstellar Trade." Astropolitics. Vol.6, No. 1. (January 2008). pp. 95–104. Paul Krugman. "The Theory of Interstellar Trade." Journal of Economic Inquiry, March, 2010

33 Zdroje KALÍNSKÁ, E. a kol. Mezinárodní obchod v 21. století. Praha: Grada ISBN KUBATOVÁ, K. Kdo je skutečným nositelem daně? přístup KRUGMAN, P. Interstellar Trade, 1978. Marginal Revolution. Příspěvek Tylera Cowena. Dostupné z marginalrevolution/2008/03/the-theory-of-i.html, přístup ŠVARC, J. (jr.). Petice evropských výrobců svíček. Dostupní z přístup Wikipedia, přístup

34 Děkuji za pozornost! Otázky?   ? 


Stáhnout ppt "2MO301 „Mezinárodní obchod“"

Podobné prezentace


Reklamy Google