Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU červenec 2007. 2 2 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU  1. Obchod mezi členskými státy EU  2. Obchod s třetími zeměmi  2.1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU červenec 2007. 2 2 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU  1. Obchod mezi členskými státy EU  2. Obchod s třetími zeměmi  2.1."— Transkript prezentace:

1 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU červenec 2007

2 2 2 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU  1. Obchod mezi členskými státy EU  2. Obchod s třetími zeměmi  2.1 Cíle a principy společné obchodní politiky EU  2.2 Obchodně politické nástroje EU   3. Nová obchodní strategie EU – Global Europe: Competing in the World 4. Strategie prosazování obchodně ekonomických zájmů ČR v EU

3

4 4 4 1.Obchod mezi členskými státy EU JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH EU (JVT) -- Smlouva o založení Evropského hospodářského - společenství (1957) - Jednotný evropský akt / Single European Act (1986) - prostor bez vnitřních hranic, v němž bude zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu - vytvářen postupným odstraňováním věcných, technických a fiskálních překážek volného pohybu a ustaven přes některé nedodělky (dodnes např. v oblasti daní, veřejných zakázek, duševního vlastnictví, služeb) k 1. 1. 1993

5 5 5 VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ ODSTRANĚNÍ A ZÁKAZ OBNOVENÍ - dovozních a vývozních cel k 1. 7. 1968 - množstevních omezení dovozu a vývozu k 31. 12. 1969 (pro některé zemědělské výrobky 1974) - dávek a opatření majících ekvivalentní účinek jako cla a množstevní omezení (jakékoli regulace obchodu narušující přímo nebo nepřímo intra-komunitární obchod) - celních kontrol na vnitřních hranicích a celního řízení -k 31. 12. 1992 - technických překážek (vzájemné uznávání a nový přístup k harmonizaci) 1.Obchod mezi členskými státy EU

6 6 6 2. Obchod s třetími zeměmi SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (1957) ZÁMĚR: do deseti let dosáhnout celní unie  postupným odstraněním cel a jiných obchodních překážek mezi členskými státy  koordinací obchodních politik jednotlivých členských států vůči třetím zemím vytvořit podmínky nutné pro uplatňování společné obchodní politiky SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (Maastricht, Amsterdam, Nice)

7 7 7   CÍLE  Přispívat k  - harmonickému rozvoji světového obchodu  - odstraňování překážek obchodu a snižování  celních bariér  - růstu konkurenceschopnosti EU na světovém trhu  - podpoře evropských zájmů a obhajobě evropských hodnot v rozměru - mnohostranném (WTO) - dvoustranném a regionálním - jednostranném 2.1 Cíle a principy společné obchodní politiky EU

8 8 8   JEDNOTNÉ ZÁSADY PRO  - úpravy celních sazeb  - uzavírání celních a obchodních dohod  - sjednocování liberalizačních opatření  - vývozní politiku  - obchodní ochranná opatření, vč. opatření v případech  dumpingu a subvencování  - uzavírání dohod o obchodu službami  - uzavírání dohod týkajících se obchodních aspektů práv  k duševnímu vlastnictví 2.1 Cíle a principy společné obchodní politiky EU

9 9 9  VÝLUČNÁ PRAVOMOC SPOLEČENSTVÍ VÝJIMKA: pravomoc sdílená s členskými státy při sjednávání dohod v oblastech přesahujících vnitřní pravomoc Společenství  ROZHODOVÁNÍ KVALIFIKOVANOU VĚTŠINOU VÝJIMKY: jednomyslné rozhodování u smluv, kde jednomyslnost vyžaduje přijetí vnitřních pravidel nebo pravidla přijata nebyla; prostá většina při zavádění konečných antidumpingových a vyrovnávacích opatření 2.1 Cíle a principy společné obchodní politiky EU

10 10  ČINNOST ORGÁNŮ EU  KOMISE - návrhy k provádění společné obchodní politiky  - doporučení na sjednání mezinárodních smluv  - vyjednávání o smlouvách, informace a konzultace  s Výborem 133  - dialog s nevládními organizacemi a podnikatelskou  sférou  RADA - zmocnění Komise k vyjednávání smluv  a stanovení mandátu  - rozhodnutí na základě návrhů Komise  - uzavření smluv po konzultaci s Evropským parlamentem  EVROPSKÝ - informace a konzultace  PARLAMENT - udělení souhlasu se sjednáním určitých smluv  přesahujících rámec společné obchodní politiky  2.1 Cíle a principy společné obchodní politiky EU

11 11 1. CLA  Dovozní cla EU Vývozní cla EU   smluvní   preferenční Společný celní sazebník EU / Common Customs Tariff Integrovaný tarif ES / Integrated Tariff of the EC/TARIC Dovozní a vývozní cla ve třetích zemích Databáze EU k přístupu na trh 2.2 Obchodně politické nástroje

12 12 2.2 Obchodně politické nástroje  2. OPATŘENÍ NA OCHRANU OBCHODU Ochranná opatření proti zvýšeným dovozům  - safeguards  - sledování dovozu – zpětná kontrola, kontrola před  uskutečněním dovozu, dvojitá kontrola Opatření proti nekalým obchodním praktikám - antidumpingová opatření - vyrovnávací opatření proti poskytování nedovolených subvencí Bezpečnostní opatření - sankční režimy ve formě zákazu vývozu nebo dovozu - kontrola vývozu zboží a technologií dvojího užití

13 13 2.2 Obchodně politické nástroje 3. OPATŘENÍ NA PODPORU VÝVOZU Odstraňování překážek na trzích třetích zemí - zlepšení přístupu na trh snížením nebo odstraněním celní sazby - Trade Barriers Regulation jako nástroj odstraňování nedovolených překážek obchodu (zboží, služby, práva k duševnímu vlastnictví)   Systémy podpor vývozu do třetích států  - formy a rozsah podpor přípustných mezinárodními pravidly  stanovuje členský stát  - harmonizace národních systémů jen v míře nutné k zajištění,  aby nebyla narušována soutěž mezi podniky

14 14 4. MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 2.2 Obchodně politické nástroje smíšené dohodyobchodní dohody asociační kooperační rámcové dohody o podmínkách obchodu i politické, hospodářské, finanční aj. spolupráci sektorové dohody o obchodu textilem, ocelí, zemědělskými výrobky preferenční dohodynepreferenční dohody podle charakteru obchodních ustanovení podle obsahu

15 15 2.2 Obchodně politické nástroje Dohody o vytvoření celní unie Dohody o vytvoření oblasti volného obchodu Preferenční dohody - oboustranně výhodnější podmínky pro vzájemnou výměnu zboží - snadnější přístup na trh partnera – snížená nebo nulová cla na celá nebo kvótou omezená množství - možnost upravit oblast investic, veřejných zakázek, soutěže atd. neřešených na mnohostranné úrovni - větší otevřenost vlastního trhu pro zboží partnera

16 16 2.2 Obchodně politické nástroje Partneři, s nimiž EU uzavřela preferenční dohody: Andorra, San Marino, Turecko – dohody o celní unii Chorvatsko, Makedonie, Albánie, země ESVO, země středozemní oblasti (Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Palestina, Tunisko), Faerské ostrovy, Chile, Mexiko, JAR – dohody o oblasti volného obchodu Partneři, s nimiž EU o uzavření dohod jedná: - MERCOSUR (Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay) - země Perského zálivu (Bahrajn, Kuvajt, Oman, Katar, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty) - Sýrie (sjednáno, zatím bez podpisu) - Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko

17 17 2.2 Obchodně politické nástroje VÝJIMKY: Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) – preferenční režim oblasti volného obchodu rozšířený o aplikaci pravidel vnitřního trhu EU (volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob) Dohoda o partnerství a spolupráci se skupinou afrických, karibských a tichomořských rozvojových zemí (ACP) - jednostranné preference EU nahradí v roce 2008 preference reciproční na základě dohod o hospodářském partnerství se subregiony (EPA)

18 18 2.2 Obchodně politické nástroje 5. JEDNOSTRANNÉ PREFERENCE (bezesmluvní) Všeobecný systém preferencí pro rozvojové země / GSP - iniciativa EBA (Everything but Arms) - GSP+ Zvláštní preference pro země Západního Balkánu zapojené do stabilizačního a asociačního procesu (Chorvatsko, Makedonie, Albánie, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Srbsko)

19 19 Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru pro regiony Obchodní politika ve službách evropské konkurenceschopnosti a ekonomické reformy 3. Global Europe: Competing in the World

20 20 Proč se reviduje obchodní politika právě nyní? Lisabonská strategie Globální ekonomické změny Rychle se rozvíjející ekonomiky  konkurence pro výrobce na unijním trhu  strategické trhy pro evropské zboží 3. Global Europe: Competing in the World

21 21 Příspěvek obchodní politiky k růstu konkurenceschopnosti - otevření unijního trhu  spolehlivý přístup k surovinám včetně energie a dalším vstupům - otevření trhů třetích zemí  zlepšení přístupu na trh a podnikatelského prostředí  odstraňování překážek obchodu, investic a podnikání 3. Global Europe: Competing in the World

22 22 Konkrétní iniciativy: Uvnitř EU  zajistit soulad vnitřních politik s vnějšími aspekty konkurenceschopnosti  dostat přínosy z otevírání obchodu až k občanům  připravit občany na změnu - programy kohezní politiky nové generace - Evropský globalizační vyrovnávací fond 3. Global Europe: Competing in the World

23 23 Mimo EU  dodržení závazků EU vůči Rozvojové agendě z Dohá a WTO  stanovení priorit pro obchodní a investiční vztahy jako součásti nové strategie EU vůči ČLR  zahájení 2. fáze strategie EU k vynucování práv k duševnímu vlastnictví  příprava nové generace dohod o volném obchodu  aktualizace a posílení strategie přístupu na trh  návrhy na opatření k otevření trhů veřejných zakázek v třetích zemích  revize účinnosti unijních nástrojů na ochranu obchodu (TDIs) 3. Global Europe: Competing in the World

24 24 KONKURENCESCHOPNOST – OTÁZKA SOUČASNOSTI  EU – volný pohyb zboží – čerpáme výhody jednotného vnitřního trhu  třetí země – nástup dravých ekonomik – konkurence na světovém trhu  konkurenceschopnost lze budovat a ověřovat jen v obchodě  úkol státní správy – vytvářet podmínky pro zvýšení vnější konkurenceschopnosti 4. Strategie prosazování obchodně ekonomických zájmů ČR v EU – obchod a konkurenceschopnost

25 25 VÝZVY K POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI V OBCHODĚ Výzva č. 1 – Levný dovoz může pomoci konkurovat cenou při vývozu Výzva č. 2 – Na třetí trhy musí snadněji proniknout více průmyslového zboží Výzva č. 3 – Agrární reforma ve WTO, možná i v samotné EU Výzva č. 4 – Budoucnost patří trhu službami Výzva č. 5 – Zajistit ochranu duševního vlastnictví Výzva č. 6 – Bránit zneužití ochranných nástrojů obchodu pro neefektivní výroby Výzva č. 7 – Akcent na rychle se rozvíjející ekonomiky Výzva č. 8 – Rovnou soutěž i na vnitřním trhu 4. Strategie prosazování obchodně ekonomických zájmů ČR v EU – obchod a konkurenceschopnost

26 26 AKTIVITY K PROSAZENÍ NAŠICH POZIC V BRUSELU  zpracování „národních“ pozic na MPO  trojúhelník Praha-Brusel-Ženeva (+ jiné ZÚ)  prosazování našich pozic v Bruselu - profesionalita – výchova kvalitních odborníků - aliance s názorově blízkými členskými státy  předsednictví ČR v Radě EU (1. 1. – 30. 6. 2009) 4. Strategie prosazování obchodně ekonomických zájmů ČR v EU – obchod a konkurenceschopnost

27 27 PARTNERSTVÍ S PODNIKATELI A VEŘEJNOSTÍ  žádost MPO o stanovisko  informace o problémech výrobců, vývozců, dovozců, uživatelů i spotřebitelských skupin  náměty, na co by se mělo MPO zaměřit v EU  podněty, jak posílit konkurenceschopnosti našich firem  konzultační místo pro poskytování odborných informací v otázkách SOP  Businesspanel 4. Strategie prosazování obchodně ekonomických zájmů ČR v EU – obchod a konkurenceschopnost

28 ZDROJE INFORMACÍ Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR  www.mpo.cz - zahraniční obchod Úřední věstník Evropské unie / Official Journal of the EU  www.eur-lex.europa.eu Generální ředitelství Komise / Directorate-General pro obchod, vnější vztahy, daně a celní unii  www.ec.europa.eu/trade  www.ec.europa.eu/comm/external_relations  www.ec.europa.eu/taxation_customs Databáze EU k přístupu na trh  www.madb.europa.eu

29 DĚKUJEME ZA POZORNOST Judr. Ladislava Votavová Ing. Alena Hnídková


Stáhnout ppt "SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU červenec 2007. 2 2 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU  1. Obchod mezi členskými státy EU  2. Obchod s třetími zeměmi  2.1."

Podobné prezentace


Reklamy Google