Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU červenec 2007

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU červenec 2007"— Transkript prezentace:

1 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU červenec 2007

2 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU
1. Obchod mezi členskými státy EU 2. Obchod s třetími zeměmi 2.1 Cíle a principy společné obchodní politiky EU 2.2 Obchodně politické nástroje EU 3. Nová obchodní strategie EU – Global Europe: Competing in the World 4. Strategie prosazování obchodně ekonomických zájmů ČR v EU

3

4 Obchod mezi členskými státy EU
JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH EU (JVT) - Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (1957) - Jednotný evropský akt /Single European Act (1986) - prostor bez vnitřních hranic, v němž bude zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu - vytvářen postupným odstraňováním věcných, technických a fiskálních překážek volného pohybu a ustaven přes některé nedodělky (dodnes např. v oblasti daní, veřejných zakázek, duševního vlastnictví, služeb) k

5 Obchod mezi členskými státy EU
VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ ODSTRANĚNÍ A ZÁKAZ OBNOVENÍ - dovozních a vývozních cel k - množstevních omezení dovozu a vývozu k (pro některé zemědělské výrobky 1974) - dávek a opatření majících ekvivalentní účinek jako cla a množstevní omezení (jakékoli regulace obchodu narušující přímo nebo nepřímo intra-komunitární obchod) - celních kontrol na vnitřních hranicích a celního řízení k - technických překážek (vzájemné uznávání a nový přístup k harmonizaci)

6 2. Obchod s třetími zeměmi
SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (1957) ZÁMĚR: do deseti let dosáhnout celní unie  postupným odstraněním cel a jiných obchodních překážek mezi členskými státy  koordinací obchodních politik jednotlivých členských států vůči třetím zemím vytvořit podmínky nutné pro uplatňování společné obchodní politiky SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (Maastricht, Amsterdam, Nice)

7 2.1 Cíle a principy společné obchodní politiky EU
Přispívat k - harmonickému rozvoji světového obchodu - odstraňování překážek obchodu a snižování celních bariér - růstu konkurenceschopnosti EU na světovém trhu - podpoře evropských zájmů a obhajobě evropských hodnot v rozměru - mnohostranném (WTO) - dvoustranném a regionálním - jednostranném

8 2.1 Cíle a principy společné obchodní politiky EU
 JEDNOTNÉ ZÁSADY PRO - úpravy celních sazeb - uzavírání celních a obchodních dohod - sjednocování liberalizačních opatření - vývozní politiku - obchodní ochranná opatření, vč. opatření v případech dumpingu a subvencování - uzavírání dohod o obchodu službami - uzavírání dohod týkajících se obchodních aspektů práv k duševnímu vlastnictví

9 2.1 Cíle a principy společné obchodní politiky EU
 VÝLUČNÁ PRAVOMOC SPOLEČENSTVÍ VÝJIMKA: pravomoc sdílená s členskými státy při sjednávání dohod v oblastech přesahujících vnitřní pravomoc Společenství  ROZHODOVÁNÍ KVALIFIKOVANOU VĚTŠINOU VÝJIMKY: jednomyslné rozhodování u smluv, kde jednomyslnost vyžaduje přijetí vnitřních pravidel nebo pravidla přijata nebyla; prostá většina při zavádění konečných antidumpingových a vyrovnávacích opatření

10 2.1 Cíle a principy společné obchodní politiky EU
 ČINNOST ORGÁNŮ EU KOMISE - návrhy k provádění společné obchodní politiky - doporučení na sjednání mezinárodních smluv - vyjednávání o smlouvách, informace a konzultace s Výborem 133 - dialog s nevládními organizacemi a podnikatelskou sférou RADA zmocnění Komise k vyjednávání smluv a stanovení mandátu - rozhodnutí na základě návrhů Komise - uzavření smluv po konzultaci s Evropským parlamentem EVROPSKÝ informace a konzultace PARLAMENT - udělení souhlasu se sjednáním určitých smluv přesahujících rámec společné obchodní politiky

11 2.2 Obchodně politické nástroje
1. CLA Dovozní cla EU Vývozní cla EU  smluvní  preferenční Společný celní sazebník EU /Common Customs Tariff Integrovaný tarif ES / Integrated Tariff of the EC/TARIC Dovozní a vývozní cla ve třetích zemích Databáze EU k přístupu na trh

12 2.2 Obchodně politické nástroje
2. OPATŘENÍ NA OCHRANU OBCHODU Ochranná opatření proti zvýšeným dovozům - safeguards - sledování dovozu – zpětná kontrola, kontrola před uskutečněním dovozu, dvojitá kontrola Opatření proti nekalým obchodním praktikám - antidumpingová opatření - vyrovnávací opatření proti poskytování nedovolených subvencí Bezpečnostní opatření - sankční režimy ve formě zákazu vývozu nebo dovozu - kontrola vývozu zboží a technologií dvojího užití

13 2.2 Obchodně politické nástroje
3. OPATŘENÍ NA PODPORU VÝVOZU Odstraňování překážek na trzích třetích zemí - zlepšení přístupu na trh snížením nebo odstraněním celní sazby - Trade Barriers Regulation jako nástroj odstraňování nedovolených překážek obchodu (zboží, služby, práva k duševnímu vlastnictví) Systémy podpor vývozu do třetích států - formy a rozsah podpor přípustných mezinárodními pravidly stanovuje členský stát - harmonizace národních systémů jen v míře nutné k zajištění, aby nebyla narušována soutěž mezi podniky

14 2.2 Obchodně politické nástroje
4. MEZINÁRODNÍ SMLOUVY podle obsahu smíšené dohody obchodní dohody sektorové dohody o obchodu textilem, ocelí, zemědělskými výrobky asociační kooperační rámcové dohody o podmínkách obchodu i politické, hospodářské, finanční aj. spolupráci podle charakteru obchodních ustanovení preferenční dohody nepreferenční dohody

15 2.2 Obchodně politické nástroje
Preferenční dohody Dohody o vytvoření celní unie Dohody o vytvoření oblasti volného obchodu oboustranně výhodnější podmínky pro vzájemnou výměnu zboží snadnější přístup na trh partnera – snížená nebo nulová cla na celá nebo kvótou omezená množství možnost upravit oblast investic, veřejných zakázek, soutěže atd. neřešených na mnohostranné úrovni - větší otevřenost vlastního trhu pro zboží partnera

16 2.2 Obchodně politické nástroje
Partneři, s nimiž EU uzavřela preferenční dohody: Andorra, San Marino, Turecko – dohody o celní unii Chorvatsko, Makedonie, Albánie, země ESVO, země středozemní oblasti (Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Palestina, Tunisko), Faerské ostrovy, Chile, Mexiko, JAR – dohody o oblasti volného obchodu Partneři, s nimiž EU o uzavření dohod jedná: MERCOSUR (Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay) země Perského zálivu (Bahrajn, Kuvajt, Oman, Katar, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty) Sýrie (sjednáno, zatím bez podpisu) Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko

17 2.2 Obchodně politické nástroje
VÝJIMKY: Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) – preferenční režim oblasti volného obchodu rozšířený o aplikaci pravidel vnitřního trhu EU (volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob) Dohoda o partnerství a spolupráci se skupinou afrických, karibských a tichomořských rozvojových zemí (ACP) jednostranné preference EU nahradí v roce 2008 preference reciproční na základě dohod o hospodářském partnerství se subregiony (EPA)

18 2.2 Obchodně politické nástroje
5. JEDNOSTRANNÉ PREFERENCE (bezesmluvní) Všeobecný systém preferencí pro rozvojové země / GSP - iniciativa EBA (Everything but Arms) - GSP+ Zvláštní preference pro země Západního Balkánu zapojené do stabilizačního a asociačního procesu (Chorvatsko, Makedonie, Albánie, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Srbsko)

19 3. Global Europe: Competing in the World
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru pro regiony Obchodní politika ve službách evropské konkurenceschopnosti a ekonomické reformy

20 3. Global Europe: Competing in the World
Proč se reviduje obchodní politika právě nyní? Lisabonská strategie Globální ekonomické změny Rychle se rozvíjející ekonomiky konkurence pro výrobce na unijním trhu strategické trhy pro evropské zboží

21 3. Global Europe: Competing in the World
Příspěvek obchodní politiky k růstu konkurenceschopnosti - otevření unijního trhu  spolehlivý přístup k surovinám včetně energie a dalším vstupům - otevření trhů třetích zemí  zlepšení přístupu na trh a podnikatelského prostředí  odstraňování překážek obchodu, investic a podnikání

22 3. Global Europe: Competing in the World
Konkrétní iniciativy: Uvnitř EU  zajistit soulad vnitřních politik s vnějšími aspekty konkurenceschopnosti  dostat přínosy z otevírání obchodu až k občanům  připravit občany na změnu - programy kohezní politiky nové generace - Evropský globalizační vyrovnávací fond

23 3. Global Europe: Competing in the World
Mimo EU  dodržení závazků EU vůči Rozvojové agendě z Dohá a WTO  stanovení priorit pro obchodní a investiční vztahy jako součásti nové strategie EU vůči ČLR  zahájení 2. fáze strategie EU k vynucování práv k duševnímu vlastnictví  příprava nové generace dohod o volném obchodu  aktualizace a posílení strategie přístupu na trh  návrhy na opatření k otevření trhů veřejných zakázek v třetích zemích  revize účinnosti unijních nástrojů na ochranu obchodu (TDIs)

24 KONKURENCESCHOPNOST – OTÁZKA SOUČASNOSTI
4. Strategie prosazování obchodně ekonomických zájmů ČR v EU – obchod a konkurenceschopnost KONKURENCESCHOPNOST – OTÁZKA SOUČASNOSTI  EU – volný pohyb zboží – čerpáme výhody jednotného vnitřního trhu  třetí země – nástup dravých ekonomik – konkurence na světovém trhu  konkurenceschopnost lze budovat a ověřovat jen v obchodě  úkol státní správy – vytvářet podmínky pro zvýšení vnější konkurenceschopnosti

25 4. Strategie prosazování obchodně ekonomických zájmů ČR v EU – obchod a konkurenceschopnost
VÝZVY K POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI V OBCHODĚ Výzva č. 1 – Levný dovoz může pomoci konkurovat cenou při vývozu Výzva č. 2 – Na třetí trhy musí snadněji proniknout více průmyslového zboží Výzva č. 3 – Agrární reforma ve WTO, možná i v samotné EU Výzva č. 4 – Budoucnost patří trhu službami Výzva č. 5 – Zajistit ochranu duševního vlastnictví Výzva č. 6 – Bránit zneužití ochranných nástrojů obchodu pro neefektivní výroby Výzva č. 7 – Akcent na rychle se rozvíjející ekonomiky Výzva č. 8 – Rovnou soutěž i na vnitřním trhu

26 AKTIVITY K PROSAZENÍ NAŠICH POZIC V BRUSELU
4. Strategie prosazování obchodně ekonomických zájmů ČR v EU – obchod a konkurenceschopnost AKTIVITY K PROSAZENÍ NAŠICH POZIC V BRUSELU  zpracování „národních“ pozic na MPO  trojúhelník Praha-Brusel-Ženeva (+ jiné ZÚ)  prosazování našich pozic v Bruselu - profesionalita – výchova kvalitních odborníků - aliance s názorově blízkými členskými státy  předsednictví ČR v Radě EU (1. 1. – )

27 PARTNERSTVÍ S PODNIKATELI A VEŘEJNOSTÍ  žádost MPO o stanovisko
4. Strategie prosazování obchodně ekonomických zájmů ČR v EU – obchod a konkurenceschopnost PARTNERSTVÍ S PODNIKATELI A VEŘEJNOSTÍ  žádost MPO o stanovisko  informace o problémech výrobců, vývozců, dovozců, uživatelů i spotřebitelských skupin  náměty, na co by se mělo MPO zaměřit v EU  podněty, jak posílit konkurenceschopnosti našich firem  konzultační místo pro poskytování odborných informací v otázkách SOP  Businesspanel

28 ZDROJE INFORMACÍ  www.madb.europa.eu
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR  zahraniční obchod Úřední věstník Evropské unie / Official Journal of the EU Generální ředitelství Komise / Directorate-General pro obchod, vnější vztahy, daně a celní unii Databáze EU k přístupu na trh

29 DĚKUJEME ZA POZORNOST Judr. Ladislava Votavová Ing. Alena Hnídková


Stáhnout ppt "SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU červenec 2007"

Podobné prezentace


Reklamy Google