Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Údržba a opravy mostů v návaznosti na provádění mostních prohlídek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Údržba a opravy mostů v návaznosti na provádění mostních prohlídek."— Transkript prezentace:

1 Údržba a opravy mostů v návaznosti na provádění mostních prohlídek.
Věra Syrová Údržba a opravy mostů v návaznosti na provádění mostních prohlídek. Zkušenosti z kontrol jakosti výroby a mostních prohlídek na dálnicích a silnicích. Praha 2014

2 Správce mostních objektů
1) musí znát správné mostní názvosloví 2) musí znát účel a funkci jednotlivých konstrukčních i funkčních prvků mostu 3) musí znát základní normativní předpisy v oboru (

3 MOSTNÍ OBJEKT ČSN Mosty – Terminologie a třídění Nedílná součást dopravní cesty (pozemní komunikace, dráhy nebo vodní cesty) v místě, v němž je třeba překonat přírodní, nebo umělou překážku přemostěním, popř. zvolit obdobné řešení z vodohospodářských, ekonomických nebo estetických důvodů. Mostní objekt může také sloužit ke stavebně montážním účelům (např. mostní provizorium na objízdné trase).

4 Pojem mostní objekt zahrnuje:
mosty propustky lávky. Most je mostní objekt popř. jeho část s kolmou světlostí alespoň jednoho mostního otvoru ≥ 2,01 m. Je tvořen: spodní stavbou, jednou nebo více nosnými konstrukcemi, mostním svrškem, vybavením, přidruženými částmi (přechodová deska, kamenná rovnanina), popř. přesypávkou.

5 §10 Údržba a opravy mostů (Prováděcí vyhl. 104/97 k zákonu 13/97 Sb.)
(1) Údržba a opravy mostů se provádějí v rámci technické péče o mosty na základě výsledků prohlídek, technické dokumentace, diagnostického průzkumu, popř. dokumentace opravy. Povinnost vykonávat údržbu a opravy mostu začíná dnem vydání kolaudačního rozhodnutí a trvá i v době před uvedením mostu do provozu a v době jeho dočasného vyloučení z provozu.

6 (2) Údržbu a opravy mostů (včetně násypových a zářezových svahů pod nimi) zabezpečuje vlastník (správce) mostu. (4) Údržbu mostů tvoří souhrn prací, kterými se mosty a jejich vybavení udržují v řádném technickém, bezpečném a sjízdném stavu za všech povětrnostních a za běžných dopravních podmínek. Tato údržba se provádí průběžně po celý rok. (6) Bližší podrobnosti o údržbě a opravách mostů obsahuje doporučená ČSN

7 Podkladem pro provádění údržby a oprav je provádění mostních prohlídek (diagnostického průzkumu),
tzn. vizuální prohlídky všech dostupných částí mostu z hlediska bezpečnosti a použitelnosti mostu. Cyklickým prováděním mostních prohlídek je zajištěno dlouhodobé sledování objektu za provozu.

8 ČSN Prohlídky mostů PK Z hlediska druhu údržby a stavu mostů lze mostní konstrukce orientačně rozdělit: nestavební a stavební údržba …… klas. stupeň stavu I-III stavební údržba a oprava ……….. klas. stupeň stavu IV oprava, rekonstrukce (přestavba)……….stupeň stavu V-VII.

9 Zjištěné skutečnosti při prohlídkách slouží:
k zajištění okamžité nápravy odstranitelných závad, které ohrožují stav mostu nebo bezpečnost provozu na převáděné komunikaci ( např. naplavený kmen stromu do průtočného profilu mostu, krajnice stržená dešťovou vodou, ulomené zábradlí, poškozené dopravní značení, výtluk ve vozovce), ke sledování stavu mostů mezi jednotlivými hlavními prohlídkami mostů, k zajištění jmenovitého plánu stavební a nestavební údržby mostů na další období, v případě nenadálých událostí k včasnému zajištění mimořádné prohlídky mostu,

10 k vyčíslení předpokládaných nákladů na opravy a údržbu mostů,
v návaznosti na Hlavní mostní prohlídky pro vypracování dlouhodobých plánů oprav a rekonstrukcí, doplnění údajů v mostní evidenci, k vypracování statistických přehledů (přehled stavebních stavů mostů, sumarizace stavebních stavů např. podle silničních tříd, přehledy závad podle typů konstrukcí, podle výskytu závad na jednotlivých částech mostu apod.).

11 Důvody vzniku vad mostů : Investor – projektant – zhotovitel – správce - nepřiměřená rychlost výstavby - šetření - nekvalifikovanost - nevhodný výběr materiálů - nedostatečná, popř.neodborná údržba

12 Popis mostu pro plánování oprav a údržby zahájit pohledem po směru staničení, provést kontrolu osazení tabulky s evid. číslem a DZ, do průjezdného a průchozího prostoru nesmí zasahovat DZ, reklamy, ani jiná vedení.

13 Posoudit dopravně technický stav vozovky, zpevnění krajnice,
bezpečnost záchytného systému, zasahování vegetace do rozhledových poměrů komunikace.

14 Výtluky, trhliny, vyjeté koleje, nerovnosti.

15 Nepřípustná nerovnost vozovky v nájezdech na mostní závěr z obou stran tvoří střechovitý podélný profil nivelety vozovky a značně zhoršuje komfort přejezdu MZ. Rázy od přejíždějících vozidel vnáší do MZ a do jeho kotvení ke konstrukci nepřípustné dynamické namáhání.

16 Překročení hodnoty podélné nerovnosti 4mm pod 4m latí (ČSN 73 6175)
Překročení hodnoty podélné nerovnosti 4mm pod 4m latí (ČSN ). Mostní závěr je „utopený“ pod niveletu vozovky.

17 Přelité zálivky spár podél obrubníků
Přelité zálivky spár podél obrubníků. Přelitá zálivka nepřilne, vypadává. Spára na styku lamela MZ – litý asfalt odvodňovacího proužku u obrubníku není dostatečně těsněná –zálivky nejsou dotažené v obou směrech do nejnižšího místa MZ v lomu u obrubníku–nebezpečí zatékání.

18 U říms se sleduje kvalita povrhu betonu, ochranný nátěr obrubníkové části říms proti CHRL, kvalita výplně pracovních a dilatačních spár.

19 Zaznamená se špatné konstrukční řešení a vady záchytného bezpečnostního systému.

20 Sleduje se poškození silničním provozem, vyklonění a další deformace, chybějící odrazné proužky, poškozený plotový nástavec.

21 Sleduje se stav z hlediska bezpečnosti provozu, stav nátěrového systému.

22 Bezpečnost uložení a uchycení pochozích roštů.

23 U protihlukových stěn tvarové deformace, stav uchycení výplňových dílců.

24 Bezpečnost záchytných systémů
nepřípustné směrové vychýlení krycích plechů dilatační mezery mezi betonovými svodidly, stav upevnění prvků upevněných na lamelách pro omezení hlučnosti.

25 Stav mostních závěrů. Doporučuje se sledovat a měřit za extrémních teplot v zimě v létě rozevření MZ a posun ložisek, zapsat hodnotu rozevření nebo posunu do prohlídek, změřit teplotu vzduchu (stačí odečíst z nejbližší meteohlásky). Sledované údaje slouží k upřesnění vypočítaných hodnot posunů nosné konstrukce a správnému návrhu opravy mostu.

26 Nerovnoběžně zabetonované profily mostního závěru.

27 U povrchového odvodnění plynulý odtok
z vozovky a příp. z odvodňovacího proužku, čistota mostních vpustí.

28 U podélných svodů nutno zjistit, zda nedochází k úkapům na spojích potrubí, deformacím potrubí, závěsů, spojovacích objímek a kotvení potrubí.

29 Odvodnění rubu opěr.

30 Poškození izolačního systému.

31 Stav ložisek, vč. odečtu posunu.

32 Stav a čistotu ložisek.

33 Stav spodní stavby.

34 září 2006 Stav zdiva spodní stavby z hlediska stavu konstrukce a bezpečnosti na komunikaci.

35 Stav nosné konstrukce v porovnání s předchozí HMP.

36 Stav ocelové NK nutno porovnat s poslední HMP (BMP).
detail

37 Nerovnost podhledu nosníků způsobená poklesem skruže při betonáži NK.

38 Stav vozovky a záchytného systému před opravou mostu.

39 Místo opravy vozovky neúčelně provedená sanace vlhkého
povrchu podhledu NK.

40 Chybí odvodnění komůrek mezi nosníky do doby opravy izolačního systému.

41 Stav nosné konstrukce v porovnání s předchozí HMP, měření průhybu do doby rekonstrukce.

42 Stav území pod mostem – porosty.

43 Stav území pod mostem – náplavy, poškození dlažeb
s následným podemíláním zdiva opěr.

44 Stav přístupových cest,vč
Stav přístupových cest,vč. funkčnosti otevírání přístupových vrátek a dveří.

45 Stav cizích zařízení.

46 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Údržba a opravy mostů v návaznosti na provádění mostních prohlídek."

Podobné prezentace


Reklamy Google