Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VELKOOBCHODNÍ NÁKUP A PRODEJ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VELKOOBCHODNÍ NÁKUP A PRODEJ"— Transkript prezentace:

1 VELKOOBCHODNÍ NÁKUP A PRODEJ
Dodavatelské nákupní služby Dodací lhůta pohotovostí kapacitami a termíny dobou zpracování objednávky rozsahem objednávky požadovanou spolehlivostí dodávky FIXNÍ A PRAVIDELNÉ TERMÍNOVANÉ BEZPROSTŘEDNÍ DODÁVKY NA ODVOLÁNÍ PŘI NUTNOSTI OPERATIVNÍHO DOPLNĚNÍ PLÁNOVANÝCH ZÁSOB SOUČASNĚ S DISPOZICÍ ZMĚNY TRVALÉHO MÍSTA PLNĚNÍ

2 VELKOOBCHODNÍ NÁKUP A PRODEJ
Dodavatelské nákupní služby Místo plnění standardní nebo jednorázová kupní smlouva místo, kde vlastnictví z přepravy přechází na odběratele Dodací spolehlivost pravděpodobnost s jakou budou dodací lhůty splněny. Dodací flexibilita dodávek vyjadřuje schopnost expedičního systému pružně reagovat na požadavky a přání zákazníků (odběrní množství, čas a místo předání dodávky zboží odběrateli, dodací modality jako druh balení, dopravní varianty, možnost dodávky na výzvu). konkrétní informace o flexibilitě dodávek, o dodacích podmínkách ev. podmínkách o vyřizování reklamací musí mít zákazník k dispozici včas. franco železniční stanice dodavatele franco rampa odběratele franco rampa dodavatele.

3 VELKOOBCHODNÍ NÁKUP A PRODEJ
Dodací kvalita Dodací kvalita dodávek vyjadřuje dodací přesnost podle způsobu dodávky množství a struktury dodávky.  Provozně logistické podmínky nákupu způsob označení spotřebního zboží způsob označení přepravních obalů použité přepravní prostředky způsob zpětného vracení a způsob likvidace obalů průvodní doklady (běžný dodací list, garanční podmínky a listy, seznamy garančních opraven, návody k použití, reklamní prostředky apod.) zajištění způsobu předávání informací především o zboží a platbách  Cenové podmínky dodávek Cenové podmínky dodávek vycházejí ze základu nákupní ceny zboží (prodejní ceny výroby nebo importu). ceny je nutno konkretizovat soustavou srážek, slev, rabatů, podle množství odběru, podle způsobu a lhůty placení, podle kvality zboží, podle finančního vypořádání především vratných obalů apod.

4 VELKOOBCHODNÍ NÁKUP A PRODEJ
Platební podmínky dodávek placení zboží do určitého termínu po dodávce zboží z výroby; běžné termíny splatnosti faktur jsou dnů, u každodenních dodávek potravinářského zboží z výroby do dnů; při nákupu zboží velkoobchodem se výjimečně platí dodavateli předem (hotově nebo akreditivem)

5 VELKOOBCHODNÍ PRODEJ Velkoobchodní prodej / nákup maloobchodu spotřebního zboží směřuje převážně do maloobchodu. Vyžaduje respektovat sortimentní požadavky, požadovanou častost a velikost dodávek, rychlou reakci na objednávky. Logistické požadavky (manipulační balení, technické, technologické a provozní podmínky prodejen při rozvozu zboží a příjmu zboží) maloobchodu při nákupu ve velkoobchodě

6 Formy velkoobchodního prodeje
VELKOOBCHODNÍ PRODEJ Formy velkoobchodního prodeje Návštěvy obchodních zástupců velkoobchodu (obchodních cestujících) v odběratelské síti maloobchodu (na prodejnách) Telefonická objednávka maloobchodu ve velkoobchodě Písemná objednávka maloobchodu Objednávka pomocí čárového kódu je základem interaktivního operativního a trvalého kontaktu velkoobchodu a maloobchodu Objednávky podle standardu velkoobchod dodává do maloobchodu jen tolik množství příslušného zboží (komerčních druhů zboží), kolik je ho zapotřebí do stanovené výše zásob dohodnuté předem prodej velkoobchodu přes vzorkovny zřizované velkoobchodem jako: stálé vzorkovny, v nichž se uskutečňuje každá objednávka; vzorkovny sloužící pro pravidelné výběry (čtvrtletní, půlroční, sezónní), často i se zastoupením výrobců a dovozců; prodejní akce organizované jako mimořádné nabídky velkoobchodu a výroby především nových výrobků.

7 VELKOOBCHODNÍ PRODEJ Prodej v samoobslužném velkoobchodě (cash & carry; C + C), který je určen pro drobné odběratele (maloobchodníky, řemeslníky, restauratéry, hoteliéry). Prodej v regálovém velkoobchodě. Podstata systému spočívá v dohodě mezi velkoobchodníkem a maloobchodníkem o tom, že velkoobchodník bude dodávat do vymezené části (zpravidla potravinářské) maloobchodní prodejny (do regálů) sortiment zpravidla nepotravinářský (nový, málo známý, nové značky, sezónní zboží), který ověřuje prodejnost v podmínkách maloobchodu s potravinářským zbožím. Prodej v prodejních skladech (demigrosisté) je v podstatě velkoobchodní činnost u specifického spotřebního zboží (pevná paliva, stavební materiály, hutní výrobky, řezivo). Kupujícími jsou podnikatelské subjekty (například živnostníci), nepodnikatelské subjekty (rozpočtové a příspěvkové organizace) i soukromé osoby (individuální zákazníci).

8 DOPRAVA činnost spojená s cílevědomým přemisťováním osob a hmotných předmětů v nejrůznějších věcných, časových a prostorových souvislostech za použití různých dopravních prostředků a dopravních technologií je samostatným a specifickým odvětvím národního hospodářství zastupitelské obchodní služby pro přepravce legislativně správní činnost zabezpečující přepravu upravující podmínky pohybu dopravních prostředků mezinárodní aktivity

9 DOPRAVA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
je soubor dopravních sítí, jejich vybavení nejrůznějšími stavbami a zařízeními dopravních prostředků, jež se na dopravních sítích pohybují širší pojetí : souhrn věcných prvků, jež charakterizují dopravu úzké pojetí : soubor dopravních cest a jejich vybavení individuální doprava hromadná doprava osobní doprava nákladní doprava informační systém

10 PŘEPRAVA DOPRAVA Ekonomické subjekty dopravy a přepravy
vlastní přemisťování osob a hmotných předmětů dopravními prostředky po dopravní infrastruktuře věcnou částí přepravy - přepravní prostředky Ekonomické subjekty dopravy a přepravy operátoři dopravy uživatelé dopravy infrastrukturní agentury vláda

11 Silniční doprava Železniční doprava Potrubní doprava Říční doprava
kombinovaná přeprava kontejnerová přeprava nákladů Potrubní doprava Říční doprava Námořní doprava Letecká doprava

12 Nákladní doprava DOPRAVA VEŘEJNÁ DOPRAVA
profesionální nespecializované a specializované organizace na komerční bázi VNITROPODNIKOVÁ (ZÁVODOVÁ) DOPRAVA pro podnikové potřeby, výjimečně zejména v případech např. sezónního poklesu poptávky a podnikových požadavků i pro mimopodnikové poskytování služeb TECHNOLOGICKÁ (“VNITROOBJEKTOVÁ”) DOPRAVA A PŘEPRAVA součásti výrobního, stavebního nebo skladovacího procesu.

13 DOPRAVA VNITROPODNIKOVÁ (ZÁVODOVÁ) DOPRAVA ÚKOLY:
přeprava spotřebního zboží z velkoobchodu do maloobchodu a k ostatním odběratelům svoz vratných obalů a přepravek (palet, přepravek, lahví apod.) vykládka vagónových zásilek a převoz zboží do skladu (pokud velkoobchodní sklad nemá železniční vlečku) přesuny zboží mezi prodejnami a sklady pohotovostní přeprava zboží z výroby do skladu

14 DOPRAVA SPECIFICKÉ RYSY
VNITROPODNIKOVÁ (ZÁVODOVÁ) DOPRAVA SPECIFICKÉ RYSY orientace činnosti především na rozvoz spotřebního zboží do maloobchodu stálá provozní pohotovost a operativnost použití uplatnění především na krátké dopravní vzdálenosti převažující jednosměrnost přepravy z velkoobchodu do maloobchodu nerovnoměrnost vytěžování vozidel v průběhu dne , týdne, sezóny, předvánočního období sdružování zásilek pro více odběratelů podle velikosti objednávek/dodávek, vzdálenosti a návaznosti na trase (rozvozové trasy a rozvozové plány) vysoký rozsah prostojů vozidel (nakládání, vykládání; nízký podíl jízdy s nákladem) velká nákladovost závodové dopravy nadprůměrná potřeba decentralizace dopravních středisek (rozmístění vozového parku)

15 Vozový park DOPRAVA nákladní automobily různé tonáže
specializace podle charakteru spotřebního zboží chladírenské a mrazírenské automobily skříňové nákladní automobily tahače dodávkové automobily, automobily se zdvižným čelem návěsy přívěsy osobní automobily objekty pro provoz údržbu opravy garážování motorových vozidel.

16 Efektivnost závodové dopravy
DOPRAVA Efektivnost závodové dopravy je vyjádřena kvantitou a kvalitou dopravních a přepravních činností KRITERIA EFEKTIVNOSTI technické normy vztah dosahovaných kvantitativních i kvalitativních výsledků vzájemně srovnávaných mezi sebou nebo k průměru

17 DOPRAVA VOZOVÝ DEN každý kalendářní den, v němž vozidlo s přidělenou státní poznávací značkou je v evidenčním počtu vozidel obchodní organizace v provozu je každý kalendářní den, v němž vozidlo započalo činnost v prostoji je každý kalendářní den, v němž vozidlo nebylo použito k přepravní nebo obdobné činnosti, ačkoli je provozuschopné vozový den v opravě je každý kalendářní den, v němž vozidlo z důvodu nezpůsobilého technického stavu je mimo provoz a nevyjelo na přepravní práce Průměrný evidenční počet dopravních prostředků : Součet vozových dnů celkem za sledované období = Celkový součet kalend. dnů ve sled. období

18 DOPRAVA Pomocí základního ukazatele – vozovým dnem, lze sledovat činnost vozového parku v organizaci : využití vozového parku /%/ = vozové dny v provozu x 100 / vozové dny celkem správkový stav vozového parku /%/ = vozové dny v opravě x 100 / vozové dny celkem prostoje vozidel /%/= vozové dny v prostoji x 100 / vozové dny celkem měrnou jednotkou přepravy zboží je tuna (t) ujeté kilometry silničním vozidlem celkový počet kilometrů za určitou časovou jednotku. tunový kilometr (tkm), který představuje jednotku výkonu a rovná se přepravě 1 tuny nákladu na vzdálenost 1 km ½ * (hmotnost rozvezeného zboží celkem + hmotnost svezeného zboží a obalů celkem) * ujeté kilometry s nákladem při rozvozu a svozu celkem.

19 DOPRAVA Tonážní den je každý kalendářní den, v němž je 1 tuna užitné hmotnosti vozidla v evidenčním stavu závodové dopravy Doba nakládky a vykládky nákladu vyjadřuje dobu nakládky a vykládky zboží a dobu na administrativní vyřízení dokladů o převzetí a o předání zboží Doba jízdy vozidla vyjadřuje čas včetně nezaviněného čekání v dopravních zácpách, na železničních přejezdech, …. LOGISTIKA ovlivňovat pozitivně proces oběhu a pohybu spotřebního zboží tak, aby se správné zboží dostalo ve správný čas na správné místo za optimální náklady.

20 Základní vlivy, které ovlivňují volbu počtu článků
DOPRAVA Základní vlivy, které ovlivňují volbu počtu článků sortiment spotřebního zboží sortiment, specializace a rozmístění nabídky spotřebního zboží sortiment, specializace a rozmístění poptávky po spotřebním zboží dodavatelské služby (dodavatelský servis) výroby, dovozu a velkoobchodu ekonomické podmínky dodavatelů (cena, marže, slevy, platební podmínky) provozně technické, kapacitní faktory (příjmové, skladovací, expediční, dopravní a přepravní a jiné faktory), minimální velikost dodávky apod.

21 Distribuční články: DOPRAVA přímé traťové dodávky nepřímé dodávky
zásilkový prodej nepřímé dodávky velkoobchod - zástupce (redistribuční sklad) – maloobchod – spotřebitel přímé dodávky


Stáhnout ppt "VELKOOBCHODNÍ NÁKUP A PRODEJ"

Podobné prezentace


Reklamy Google