Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VELKOOBCHODNÍ NÁKUP A PRODEJ Dodavatelské nákupní služby Dodací lhůta  pohotovostí  kapacitami a termíny  dobou zpracování objednávky  rozsahem objednávky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VELKOOBCHODNÍ NÁKUP A PRODEJ Dodavatelské nákupní služby Dodací lhůta  pohotovostí  kapacitami a termíny  dobou zpracování objednávky  rozsahem objednávky."— Transkript prezentace:

1 VELKOOBCHODNÍ NÁKUP A PRODEJ Dodavatelské nákupní služby Dodací lhůta  pohotovostí  kapacitami a termíny  dobou zpracování objednávky  rozsahem objednávky  požadovanou spolehlivostí dodávky  FIXNÍ A PRAVIDELNÉ  TERMÍNOVANÉ  BEZPROSTŘEDNÍ  DODÁVKY NA ODVOLÁNÍ  PŘI NUTNOSTI OPERATIVNÍHO DOPLNĚNÍ PLÁNOVANÝCH ZÁSOB  SOUČASNĚ S DISPOZICÍ ZMĚNY TRVALÉHO MÍSTA PLNĚNÍ

2 VELKOOBCHODNÍ NÁKUP A PRODEJ Dodavatelské nákupní služby Místo plnění standardní nebo jednorázová kupní smlouva místo, kde vlastnictví z přepravy přechází na odběratele Dodací spolehlivost pravděpodobnost s jakou budou dodací lhůty splněny. Dodací flexibilita dodávek vyjadřuje schopnost expedičního systému pružně reagovat na požadavky a přání zákazníků (odběrní množství, čas a místo předání dodávky zboží odběrateli, dodací modality jako druh balení, dopravní varianty, možnost dodávky na výzvu). konkrétní informace o flexibilitě dodávek, o dodacích podmínkách ev. podmínkách o vyřizování reklamací musí mít zákazník k dispozici včas. 1.franco železniční stanice dodavatele 2.franco rampa odběratele 3.franco rampa dodavatele.

3 VELKOOBCHODNÍ NÁKUP A PRODEJ Dodací kvalita Dodací kvalita dodávek vyjadřuje dodací přesnost podle způsobu dodávky množství a struktury dodávky. Provozně logistické podmínky nákupu  způsob označení spotřebního zboží  způsob označení přepravních obalů  použité přepravní prostředky  způsob zpětného vracení a způsob likvidace obalů  průvodní doklady (běžný dodací list, garanční podmínky a listy, seznamy garančních opraven, návody k použití, reklamní prostředky apod.)  zajištění způsobu předávání informací především o zboží a platbách Cenové podmínky dodávek Cenové podmínky dodávek vycházejí ze základu nákupní ceny zboží (prodejní ceny výroby nebo importu). ceny je nutno konkretizovat soustavou srážek, slev, rabatů, podle množství odběru, podle způsobu a lhůty placení, podle kvality zboží, podle finančního vypořádání především vratných obalů apod.

4 VELKOOBCHODNÍ NÁKUP A PRODEJ Platební podmínky dodávek  placení zboží do určitého termínu po dodávce zboží z výroby; běžné termíny splatnosti faktur jsou 30 - 60 - 90 dnů, u každodenních dodávek  potravinářského zboží z výroby do 3 - 5 - 7 dnů;  při nákupu zboží velkoobchodem se výjimečně platí dodavateli předem (hotově nebo akreditivem)

5 VELKOOBCHODNÍ PRODEJ Velkoobchodní prodej / nákup maloobchodu spotřebního zboží směřuje převážně do maloobchodu. Vyžaduje respektovat sortimentní požadavky Vyžaduje respektovat sortimentní požadavky, požadovanou častost a velikost dodávek, rychlou reakci na objednávky. Logistické požadavky (manipulační balení, technické, technologické a provozní podmínky prodejen při rozvozu zboží a příjmu zboží) maloobchodu při nákupu ve velkoobchodě

6 VELKOOBCHODNÍ PRODEJ Formy velkoobchodního prodeje 1. Návštěvy obchodních zástupců velkoobchodu (obchodních cestujících) v odběratelské síti maloobchodu (na prodejnách) 2. Telefonická objednávka maloobchodu ve velkoobchodě 3. Písemná objednávka maloobchodu 4. Objednávka pomocí čárového kódu je základem interaktivního operativního a trvalého kontaktu velkoobchodu a maloobchodu 5. Objednávky podle standardu velkoobchod dodává do maloobchodu jen tolik množství příslušného zboží (komerčních druhů zboží), kolik je ho zapotřebí do stanovené výše zásob dohodnuté předem přes vzorkovny 6. prodej velkoobchodu přes vzorkovny zřizované velkoobchodem jako : stálé vzorkovny, v nichž se uskutečňuje každá objednávka; vzorkovny sloužící pro pravidelné výběry (čtvrtletní, půlroční, sezónní), často i se zastoupením výrobců a dovozců; prodejní akce organizované jako mimořádné nabídky velkoobchodu a výroby především nových výrobků.

7 VELKOOBCHODNÍ PRODEJ 7. Prodej v samoobslužném velkoobchodě (cash & carry; C + C), který je určen pro drobné odběratele (maloobchodníky, řemeslníky, restauratéry, hoteliéry). 8. Prodej v regálovém velkoobchodě. 1. Podstata systému spočívá v dohodě mezi velkoobchodníkem a maloobchodníkem o tom, že velkoobchodník bude dodávat do vymezené části (zpravidla potravinářské) maloobchodní prodejny (do regálů) sortiment zpravidla nepotravinářský (nový, málo známý, nové značky, sezónní zboží), který ověřuje prodejnost v podmínkách maloobchodu s potravinářským zbožím. 9. Prodej v prodejních skladech (demigrosisté) je v podstatě velkoobchodní činnost u specifického spotřebního zboží (pevná paliva, stavební materiály, hutní výrobky, řezivo). Kupujícími jsou podnikatelské subjekty (například živnostníci), nepodnikatelské subjekty (rozpočtové a příspěvkové organizace) i soukromé osoby (individuální zákazníci).

8 DOPRAVA činnosts cílevědomým přemisťováním osob a hmotných předmětů dopravních prostředkůdopravních technologií činnost spojená s cílevědomým přemisťováním osob a hmotných předmětů v nejrůznějších věcných, časových a prostorových souvislostech za použití různých dopravních prostředků a dopravních technologií samostatným a specifickým odvětvím je samostatným a specifickým odvětvím národního hospodářství zastupitelské obchodní služby zastupitelské obchodní služby pro přepravce legislativně správní činnost legislativně správní činnost zabezpečující přepravu upravující podmínky pohybu dopravních prostředků mezinárodní aktivity mezinárodní aktivity

9 DOPRAVA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA soubor dopravních sítístavbami a zařízeními dopravních prostředků je soubor dopravních sítí, jejich vybavení nejrůznějšími stavbami a zařízeními dopravních prostředků, jež se na dopravních sítích pohybují – širší pojetí : souhrn věcných prvků, jež charakterizují dopravu – úzké pojetí : soubor dopravních cest a jejich vybavení individuální doprava hromadná doprava osobní doprava nákladní doprava informační systém osobní doprava nákladní doprava informační systém

10 DOPRAVAPŘEPRAVA přemisťování osobhmotných předmětů dopravními prostředky vlastní přemisťování osob a hmotných předmětů dopravními prostředky po dopravní infrastruktuře – věcnou – věcnou částí přepravy - přepravní prostředky Ekonomické subjekty dopravy a přepravy 1. operátoři dopravy 2. uživatelé dopravy 3. infrastrukturní agentury 4. vláda

11 DOPRAVA 1. Silniční doprava 2. Železniční doprava kombinovaná přeprava kontejnerová přeprava nákladů 3. Potrubní doprava 4. Říční doprava 5. Námořní doprava 6. Letecká doprava

12 DOPRAVA Nákladní doprava  VEŘEJNÁ DOPRAVA  profesionální nespecializované a specializované organizace na komerční bázi  VNITROPODNIKOVÁ (ZÁVODOVÁ) DOPRAVA  pro podnikové potřeby, výjimečně zejména v případech např. sezónního poklesu poptávky a podnikových požadavků i pro mimopodnikové poskytování služeb  TECHNOLOGICKÁ (“VNITROOBJEKTOVÁ”) DOPRAVA A PŘEPRAVA  součásti výrobního, stavebního nebo skladovacího procesu.

13 DOPRAVA VNITROPODNIKOVÁ (ZÁVODOVÁ) DOPRAVA ÚKOLY: 1.přeprava spotřebního zboží z velkoobchodu do maloobchodu a k ostatním odběratelům 2.svoz vratných obalů a přepravek (palet, přepravek, lahví apod.) 3.vykládka vagónových zásilek a převoz zboží do skladu (pokud velkoobchodní sklad nemá železniční vlečku) 4.přesuny zboží mezi prodejnami a sklady 5.pohotovostní přeprava zboží z výroby do skladu

14 DOPRAVA VNITROPODNIKOVÁ (ZÁVODOVÁ) DOPRAVA SPECIFICKÉ RYSY 1. orientace činnosti především na rozvoz spotřebního zboží do maloobchodu i. stálá provozní pohotovost a operativnost použití ii. uplatnění především na krátké dopravní vzdálenosti iii. převažující jednosměrnost přepravy z velkoobchodu do maloobchodu iv. nerovnoměrnost vytěžování vozidel v průběhu dne, týdne, sezóny, předvánočního období v. sdružování zásilek pro více odběratelů podle velikosti objednávek/dodávek, vzdálenosti a návaznosti na trase (rozvozové trasy a rozvozové plány) vi. vysoký rozsah prostojů vozidel (nakládání, vykládání; nízký podíl jízdy s nákladem) vii. velká nákladovost závodové dopravy viii. nadprůměrná potřeba decentralizace dopravních středisek (rozmístění vozového parku)

15 DOPRAVA Vozový park  nákladní automobily různé tonáže  specializace podle charakteru spotřebního zboží  chladírenské a mrazírenské automobily  skříňové nákladní automobily  tahače  dodávkové automobily,  automobily se zdvižným čelem  návěsy  přívěsy  osobní automobily objekty pro provoz údržbu opravy garážování motorových vozidel.

16 DOPRAVA Efektivnost závodové dopravy  je vyjádřena kvantitou a kvalitou dopravních a přepravních činností  KRITERIA EFEKTIVNOSTI  technické normy  vztah dosahovaných kvantitativních i kvalitativních výsledků vzájemně srovnávaných mezi sebou nebo k průměru

17 DOPRAVA VOZOVÝ DEN  každý kalendářní den, v němž vozidlo s přidělenou státní poznávací značkou je v evidenčním počtu vozidel obchodní organizace v provozu je každý kalendářní den, v němž vozidlo započalo činnost v prostoji je každý kalendářní den, v němž vozidlo nebylo použito k přepravní nebo obdobné činnosti, ačkoli je provozuschopné vozový den v opravě je každý kalendářní den, v němž vozidlo z důvodu nezpůsobilého technického stavu je mimo provoz a nevyjelo na přepravní práce Průměrný evidenční počet dopravních prostředků : Součet vozových dnů celkem za sledované období = ------------------------------------------------------------------------- Celkový součet kalend. dnů ve sled. období

18 DOPRAVA  Pomocí základního ukazatele – vozovým dnem, lze sledovat činnost vozového parku v organizaci : 1. využití vozového parku 1. využití vozového parku /%/ = vozové dny v provozu x 100 / vozové dny celkem 2. správkový stav vozového parku 2. správkový stav vozového parku /%/ = vozové dny v opravě x 100 / vozové dny celkem 3. prostoje vozidel /%/= 3. prostoje vozidel /%/= vozové dny v prostoji x 100 / vozové dny celkem 4. měrnou jednotkou tuna (t) 4. měrnou jednotkou přepravy zboží je tuna (t) 5. ujeté kilometry silničním vozidlem  celkový počet kilometrů za určitou časovou jednotku.  tunový kilometr (tkm), jednotku výkonu přepravě 1 tuny nákladu na vzdálenost 1 km  tunový kilometr (tkm), který představuje jednotku výkonu a rovná se přepravě 1 tuny nákladu na vzdálenost 1 km ½ * (hmotnost rozvezeného zboží celkem + hmotnost svezeného zboží a obalů celkem) * ujeté kilometry s nákladem při rozvozu a svozu celkem.

19 DOPRAVA  Tonážní den je každý kalendářní den, v němž je 1 tuna užitné hmotnosti vozidla v evidenčním stavu závodové dopravy  Doba nakládky a vykládky nákladu na administrativní vyřízení dokladů o převzetí a o předání zboží  Doba nakládky a vykládky nákladu vyjadřuje dobu nakládky a vykládky zboží a dobu na administrativní vyřízení dokladů o převzetí a o předání zboží  Doba jízdy vozidla  Doba jízdy vozidla vyjadřuje čas včetně nezaviněného čekání v dopravních zácpách, na železničních přejezdech, ….LOGISTIKA správné zbožíve správný čassprávné místo optimální náklady ovlivňovat pozitivně proces oběhu a pohybu spotřebního zboží tak, aby se správné zboží dostalo ve správný čas na správné místo za optimální náklady.

20 DOPRAVA Základní vlivy, které ovlivňují volbu počtu článků  sortiment  sortiment spotřebního zboží nabídky  sortiment, specializace a rozmístění nabídky spotřebního zboží poptávky  sortiment, specializace a rozmístění poptávky po spotřebním zboží  dodavatelské služby  dodavatelské služby (dodavatelský servis) výroby, dovozu a velkoobchodu  ekonomické podmínky dodavatelů  ekonomické podmínky dodavatelů (cena, marže, slevy, platební podmínky)  provozně technické, kapacitní faktory  provozně technické, kapacitní faktory (příjmové, skladovací, expediční, dopravní a přepravní a jiné faktory), minimální velikost dodávky apod.

21 DOPRAVA Distribuční články: přímé traťové dodávky zásilkový prodej nepřímé dodávky – velkoobchod - zástupce (redistribuční sklad) – maloobchod – spotřebitel přímé dodávky


Stáhnout ppt "VELKOOBCHODNÍ NÁKUP A PRODEJ Dodavatelské nákupní služby Dodací lhůta  pohotovostí  kapacitami a termíny  dobou zpracování objednávky  rozsahem objednávky."

Podobné prezentace


Reklamy Google