Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DYNAMICKÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DYNAMICKÉ WEBOVÉ STRÁNKY"— Transkript prezentace:

1 DYNAMICKÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Programování - část 2 Ing. Pavel Chmiel, Ph.D © 2012

2 Jazyk PHP PHP je skriptovací jazyk vykonávaný na straně webového serveru. PHP skripty se vkládají přímo do kódu webové stránky (uzavřen ve speciálním párovém tagu). Na straně webového serveru se nejprve vykonají (interpretují) všechny PHP příkazy a funkce, poté se prohlížeči pošle upravená webová stránka obsahující pouze HTML/CSS kód.

3 Jazyk PHP Server hostující dynamické webové stránky musí obsahovat:
Aplikaci webového serveru (např. Apache) PHP engine - interpretr PHP skriptů Databázový systém (např. MySQL) Při vývoji (tvorbě) webových stránek je vhodné mít tyto aplikace nainstalovány na lokálním počítači (localhost). Výhoda: - rychlost při testování, - není nutné připojení k internetu, - možnost upravit si konfiguraci přesně dle vlastních požadavků.

4 WAMP server WAMP server je balík nakonfigurovaných aplikací pro vývoj dynamických webových stránek, obsahující: webový server APACHE interpretr jazyka PHP databázový systém MySQL webový nástroj pro správu databáze phpMyAdmin WAMP server je zdarma ke stažení:

5 Základní vlastnosti jazyka PHP
zpracování údajů z formulářů modifikace obsahu, formátování a struktury webové stránky obsahuje funkce pro práci s databázemi (např. MySQL) obsahuje velké množství dalších odladěných funkcí, např.: - práce s textovými řetězci - práce s datem a časem - práce s elektronickou poštou a pro FTP přístup na server - matematické funkce - práce s obrázky - práce se soubory a složkami, atd. - možnost vytvářet vlastní funkce a procedury skripty prováděny na serveru – výsledná stránka neobsahuje PHP kód

6 Pravidla použití jazyka PHP
soubory webové stránky obsahující PHP skripty musí mít příponu *.php (např. index.php) PHP skripty se vkládají mezi speciální značky: <?php echo "ahoj světe!"; ?> PHP příkazy, funkce, deklarace proměnných a konstant jsou vždy ukončeny středníkem v názvu proměnné, konstanty a vlastní funkce nepoužívat diakritiku

7 Zjištění konfigurace PHP, spuštění skriptu
Funkce pro zjištění konfigurace PHP enginu: <?php phpinfo(); ?> kód (PHP skript) vložit do souboru webové stránky, uložit s příponou php (např. test.php) do pracovního adresáře webového serveru, pro spuštění na lokálním webovém serveru s PHP zapsat v prohlížeči adresu: localhost/test.php pro spuštění na vzdáleném webovém serveru s PHP zapsat v prohlížeči adresu:

8

9 Příkaz ECHO Příkaz ECHO slouží k: výpisu statických textových řetězců
dynamickému vkládání HTML/CSS kódu výpisu obsahu PHP proměnných výpisu obsahu PHP konstant kombinace bodů 1. až 4.

10 Příkaz ECHO <?php echo "Ahoj světe!"; ?>
1. Výpis statických textových řetězců <?php echo "Ahoj světe!"; ?> Celá konstrukce se zapíše přímo do těla webové stránky, tedy mezi párové značky <body> </body> UPOZORNĚNÍ: Spustit na lokálním webovém serveru (localhost, popř. přímo adresa ) !!!

11 Příkaz ECHO 2. Dynamické vkládání HTML/CSS kódu <?php ?>
echo "<span style='color:#f00'>Ahoj</span> světe!"; ?> 1. použít apostrofy ' 2. použít sekvenci \" UPOZORNĚNÍ: HTML / CSS kód uvnitř příkazu ECHO bude interpretován, nikoliv zobrazen jako statický text !!!

12 Psaní speciálních znaků
Některé znaky mají v PHP speciální význam. Pro výpis znaku v prohlížeči je nutné použít zpětné lomítko před tímto znakem. Speciální znak Význam v PHP Zápis znaku " Uvozuje statický text příkazu ECHO \" ' Nahrazuje uvozovky uvnitř ECHO \' $ Označení proměnné v PHP \$ \ Převede spec. symbol na literární znak \\ Takto zapsaná sekvence (zpětné lomítko + znak) je uvnitř příkazu ECHO chápána jako znak (", ', $, \)

13 Psaní speciálních znaků
<?php echo "Vyučující řekl: \"Děti, pište si!\""; echo "<br>"; echo "Cena je <span style=\"color:#f00\">1.000\$</span>"; ?>

14 Komentáře v PHP Slouží k popisu jednotlivých části PHP kódu pro větší přehlednost, snadnou úpravu a pochopení kódu i za delší dobu provozu webu. PHP engine při interpretaci PHP skriptů komentáře ignoruje. <?php /* Víceřádkový komentář. Při vývoji a testování webu slouží také k odstavení nepoužívané části PHP kódu. */ echo "Ahoj světe!"; //Jednořádkový komentář ?>

15 Proměnné v PHP Proměnné slouží k uchování hodnot, které lze během provádění skriptu měnit. Proměnné začínají znakem $ (dolar), např. $soucet Pro název proměnné platí tato pravidla: - nepoužívat diakritiku, - PHP rozlišuje velká a malá písmena ($prom ≠ $PROM), - název nesmí obsahovat jiné symboly než písmena, číslice, podtržítko, - název vždy začíná písmenem nebo podtržítkem. Proměnnou lze deklarovat na kterémkoliv místě v PHP skriptu Není potřeba uvádět datový typ hodnot, které bude obsahovat.

16 Přiřazení hodnoty do proměnné
Operátorem pro přiřazení hodnoty do proměnné je = (znak „rovná se“) Proměnné, umožňující přiřazení jedné hodnoty: $promenna_cislo = 2; $promenna_cislo = 1.76; $promenna_cislo = 1e-3; (ekvivalent k číslu 0.001) $promenna_text = "Nějaký textový řetězec"; $promenna_text = "2"; $promenna_log = true; (logické hodnoty: true - pravda, false - nepravda)

17 Vypsání hodnoty proměnné
$vek = 35; // deklarace proměnné echo $vek; // vypíše: 35 echo "Je mi $vek let."; // vypíše: Je mi 35 let. echo "Je mi <strong>$vek</strong> let."; // vypíše: Je mi 35 let. echo "Proměnná \$vek = $vek "; // vypíše: Proměnná $vek = 35

18 Výpis hodnoty proměnné
Pro výpis obsahu proměnných společně s textem je někdy výhodné použít spojení pomocí symbolu tečky nebo čárky. Nezbytné především u proměnných typu SESSION, COOKIE, POST, GET, SERVER, REQUEST, ENV a tzv. asociativních polí. $vek = 35; echo "Je Vám <span style='color:red'>".$vek."</span> let."; echo "Vaše IP adresa je: ",$_SERVER["REMOTE_ADDR"]; Výsledný text v prohlížeči: Je Vám 35 let. Vaše IP adresa je:

19 Proměnná typu „pole“ Umožňuje uchovávat více hodnot (prvků pole), které spolu souvisí. Každá hodnota je dostupná pomocí indexu, zapsaného v hranaté závorce. Pokud není uvedeno jinak, pole se indexuje od nuly. Příklad jednoduché proměnné typu pole: $jmena[0] = "Pankrác"; $jmena[1] = "Servác"; $jmena[2] = "Bonifác"; echo $jmena[1]; //vypíše Servác

20 Proměnná typu „pole“ Jednotlivé hodnoty uložené v poli mohou být libovolného typu: Ukázkový příklad: $pole[0] = 3.14; // reálné číslo $pole[1] = 77; // celé číslo $pole[2] = "Toto je nějaký text…"; // textový řetězec

21 Proměnná typu „pole“ Inicializaci pole lze provést také zjednodušeně pomocí funkce array() Ukázkový příklad: $RajskySalat = array('rajče', 'cibule', 'sůl', 'cukr', 'pepř'); echo $RajskySalat[2];  // Vypíše:  sůl

22 Proměnná typu „pole“ Pokud u pole použijeme prázdný index, číslování indexů je nastaveno automaticky od nuly. Ukázkový příklad: $pole[ ] = 11; $pole[ ] = 22; $pole[ ] = 33; echo $pole[0]; //vypíše echo $pole[1]; //vypíše echo $pole[2]; //vypíše 33

23 Proměnná typu „pole“ Jako index lze použít textový řetězec (tzv. asociativní pole). Ukázkový příklad: $kosik["kod_zbozi"] = 76889; $kosik["nazev"] = "Nikon D700"; $kosik["cena"] = 54990; echo $kosik["nazev"]; //vypíše Nikon D700

24 Proměnná typu „pole“ Počet prvků v poli lze zjistit pomocí funkce count() Ukázkový příklad: $RajskySalat = array('rajče', 'cibule', 'sůl', 'cukr', 'pepř'); $pocet = count($RajskySalat); // proměnná $pocet má hodnotu 5

25 Proměnná typu „pole“ Pole může být i vícerozměrné přidáním dalších indexů. Ukázkový příklad dvourozměrného pole $kaledar: $kalendar["leden"][1] = "Nový rok"; $kalendar["leden"][2] = "Vyspávám opičku…"; $kalendar["leden"][3] = "3. leden - Hurá do školy!"; echo $kalendar["leden"][2]; //vypíše Vyspávám opičku…

26 Konstanty v PHP Konstanta slouží k pojmenování hodnoty, na kterou se budeme při provádění skriptu odkazovat. Hodnotu konstanty nelze za běhu měnit. define ("jmeno_konstanty", "hodnota"); define ("pi", "3.14"); define ("max", "100"); define ("maxN", "100", true); Třetí parametr je volitelný – “true” znamená že nezáleží na velikosti písmen v názvu konstanty (maxN, maxn, MAXN, atd. jsou shodné).

27 Konstanty v PHP Použití konstanty ve skriptu: define ("max", "100"); echo "Maximální hodnota je ".max; Výsledný text v prohlížeči: Maximální hodnota je 100 Využití konstant: Číselné hodnoty označíme výstižnějším názvem, který lépe vystihuje jejich význam (např. konstanta pi = 3.14, abs_nula = ), Změna konstantní hodnoty v rozsáhlých stránkách na jednom místě.

28 Metody odesílání dat z formuláře
Metody GET a POST určují způsob odeslání dat z formuláře obslužnému skriptu. Uživatelem vložené, popřípadě předdefinované (atribut VALUE) hodnoty jednotlivých formulářových prvků jsou v obslužném skriptu přístupné prostřednictvím globální proměnné typu pole: $_GET["nazev_prvku"] $_POST["nazev_prvku"] Jméno formulářového prvku (atribut NAME)

29 Metoda GET Výchozí metoda všech formulářů. Všechna data formuláře jsou zaslána obslužnému skriptu prostřednictvím URL adresy. Metodu lze využít při navigaci v rámci webové stránky a při předávání parametrů stránky (např. ID článku, vyhledávaný řetězec, apod.) Metoda GET je vhodná pouze pro zasílání textových řetězců, nelze použít pro odesílání souborů nebo velkého objemu hodnot !!! Hodnoty se přenášejí ve tvaru nazev_promenne = hodnota Příklad:

30 Metoda GET Znaky v URL Význam ? & + oddělení URL od přenášených hodnot
proměnná = hodnota přenášené hodnoty & oddělení jednotlivých proměnných + Zástupný znak mezery symboly, znaky s diakritikou Převedeny na: %HEX kód znaku Pozn.: HEX = Hexadecimální (šestnáctková) číselná soustava. Příklad: znak „č“ bude v URL přenášen ve tvaru %E8 (E816 = 23210)

31 Metoda GET <form action="vypis.php" method="GET">
Konstrukce formuláře: formular.htm <form action="vypis.php" method="GET"> Jméno: <input name="jmeno" type="text"><br> Příjmení: <input name="prijmeni" type="text"><br> <input type="submit" value="Odeslat"> </form>

32 Metoda GET localhost/vypis.php?jmeno=Pavel&prijmeni=Chmiel
PHP automaticky dekóduje data z URL adresy a uloží každou dvojici promenna=hodnota jako proměnnou s odpovídajícím názvem do pole $_GET ["jmeno_formularoveho_prvku"] Obslužný skript: vypis.php <?php echo "Vaše jméno: ".$_GET["jmeno"]."<br>"; echo "Vaše příjmení: ".$_GET["prijmeni"]; ?>

33 formular.htm vypis.php

34 Metoda POST Metoda je určena pro odesílání většího objemu dat (velké množství textových hodnot, datové soubory různého typu, apod.) v přímo v těle HTTP požadavku webovému serveru. Přenášená data nejsou součástí URL adresy, vhodné pro přenos citlivých údajů (např. login, heslo, bezpečnostní kód, apod.). Metoda POST vždy odesílá nový HTTP požadavek webovému serveru. Nehledá se tedy stránka uložená v mezipaměti (cache) prohlížeče na lokálním disku, ale vždy se načte nová stránka z webového serveru.

35 Metoda POST <form action="vypis.php" method="POST">
Konstrukce formuláře: formular.htm <form action="vypis.php" method="POST"> Jméno: <input name="jmeno" type="text"><br> Příjmení: <input name="prijmeni" type="text"><br> <input type="submit" value="Odeslat"> </form>

36 Metoda GET localhost/vypis.php
PHP dekóduje data z HTTP požadavku webovému serveru a uloží je jako proměnnou s odpovídajícím názvem do pole: $_POST ["jmeno_formularoveho_prvku"] Obslužný skript: vypis.php <?php echo "Vaše jméno: ".$_POST["jmeno"]."<br>"; echo "Vaše příjmení: ".$_POST["prijmeni"]; ?>

37 formular.htm vypis.php

38 Metoda POST – přenos souborů
Odesílají-li se z formuláře metodou POST kromě textu také soubory (např. obrázky), je potřeba v definici formuláře nastavit atribut ENCTYPE: enctype = "multipart/form-data" <form action="skript.php" method="POST" enctype="multipart/form-data"> <input type="file" name="soubor"> … další formulářové prvky …. </form>

39 SESSION proměnné Patří mezi tzv. superglobální proměnné – hodnoty uložené v těchto proměnných jsou přístupné na všech webových stránkách (ve všech souborech obsahujících PHP skripty) určité webové prezentace. Před použitím SESSION proměnné na určité webové stránce je nutné zavolat funkci (pouze jednou na stránce): session_start(); (nespoléhat se na nastavení v souboru php.ini: session.auto_start =1) Webový prohlížeč uživatele, který si stránku načte, získá jedinečný ID kód (session ID). Zároveň se vytvoří textový soubor (tzv. session, neboli relace) na straně webového serveru s tímto ID, ve kterém jsou ukládány veškeré session proměnné a jejich hodnoty tohoto uživatele.

40 SESSION proměnné Příklad názvu souboru: sess_l20dpvbrg7pfu01lr47qf1nue3 Příklad obsahu souboru: id|i:1;cas|i: ;stranek|i:8 Session (relace) je platná: Dokud ji nezrušíme pomocí PHP funkce session_destroy(); Dokud neukončíme webový prohlížeč

41 Vytvoření SESSION proměnné
<?php session_start(); $_SESSION["nazev_promenne"] = hodnota; ?> Hodnota proměnné bude přístupná na všech webových stránkách (resp. PHP skriptech) webové prezentace. Umožňuje tedy jednoduché sdílení hodnot mezi jednotlivými částmi webové prezentace.

42 Použití SESSION proměnné
<?php session_start(); $_SESSION["cislo"] = 35; ?> soubor1.php <?php session_start(); echo "Číselná hodnota: ".$_SESSION["cislo"]."<br>"; ?> soubor2.php

43 PHP funkce pro SESSION proměnné
session_start() - vytvoří session (ID) session_id() - zjistí aktuální session ID session_is_registered("nazev_promenne") - vrátí hodnotu TRUE, pokud je session proměnná již zaregistrovaná a FALSE v případě, že ještě není zaregistrována unset($_SESSION["nazev_promenne"]) - Zrušení hodnoty proměnné nazev_promenne v session session_destroy() - odstraní aktuální session (např. při odhlašování uživatele)

44 Proměnné webového serveru a PHP
Jedná se o proměnné vytvářené webovým serverem a PHP enginem: $_SERVER["nazev_promenne"] Proměnné a jejich obsah (hodnoty) lze ve skriptech běžně používat. Přehled proměnných a jejich hodnot získáme pomocí funkce phpinfo(); (v části „PHP Variables“) Ukázka systémových proměnných a jejich obsahu:

45 Základní matematické operátory
Operace Příklad + sčítání 7 + 2 = 9 - odečítání 7 – 2 = 5 * násobení 7 * 2 = 14 / dělení 7 / 2 = 3.5 % zbytek po celočíselném dělení 7 % 2 = 1 Matematické operace lze provádět s čísly, konstantami a proměnnými, jejichž obsahem je číslo, popřípadě textový řetězec, který lze na číslo převést. Lze používat také PHP funkce, jejichž výstupem je číselná hodnota. Pro změnu pořadí matematických operací lze využít kulaté závorky ( ).

46 Základní matematické operátory
<?php $a = 1; $b = 3; $c = 5; $d = "7"; $e = "ahoj"; echo $a + $b; // vypíše: 4 echo ($d + $a) * $c; // vypíše: 40, proměnná $d se přetypuje na číslo 7 echo $e + $a; // vypíše: 1, proměnnou $e nelze přetypovat na číslo! echo $d / 5; // vypíše: 1.4 echo $d % 5; // vypíše: 2 echo $a - ($d * ($b - 2)); // vypíše: -6 echo round($c + sqrt($b)); // vypíše: 7 ?> PHP funkce: odmocnina čísla zaokrouhlení čísla

47 Příkazy pro větvení programu
Umožňují stanovit bloky kódu, které budou provedeny při splnění či nesplnění stanovených podmínek. Základní konstrukce podmínkového příkazu: IF (jestliže) – ELSE (jinak) Provede se příkaz nebo blok kódu, je-li splněna podmínka. $a = 1; if ($a==0) echo "proměnná \$a je rovna hodnotě 0"; // Tento příkaz se neprovede else echo "proměnná \$a není rovna hodnotě 0"; // Tento příkaz se provede

48 Konstrukce podmínky příkazu IF
Podmínka se uvádí v kulaté závorce za příkazem IF. Za příkazem IF ani ELSE se nepíše středník! if (podmínka) Vyhodnocení podmínky musí vracet logickou hodnotu: TRUE – „pravda“, neboli podmínka je splněna FALSE – „nepravda“, neboli podmínka není splněna Jedná se především o porovnávání (komparaci) dvou hodnot. Je-li podmínka splněna (TRUE), vykoná se blok příkazů části IF, není-li podmínka splněna (FALSE), vykoná se blok příkazů části ELSE.

49 Konstrukce podmínky příkazu IF
Podmínkové výrazy Význam (A == B) A je rovno B (A < B) (A > B) (A je menší než B) (A je větší než B) (A <= B) A je menší nebo rovno B (A >= B) A je větší nebo rovno B (A <> B) (A != B) A je různé od B A, B – mohou představovat proměnné, konstanty, statické hodnoty (číselné, textové, logické), popř. funkce, vracející tyto hodnoty.

50 Příkazy pro větvení programu
Jestliže má být po vyhodnocení podmínky vykonáno více příkazů, uzavíráme je do složených závorek. Platí pro část IF i část ELSE. Část ELSE není povinná, pro korektní běh skriptu by měla být vždy definována. if ($a==0) { echo "1. řádek<br>"; echo "2. řádek<br> "; echo "3. řádek"; } else echo "proměnná \$a není rovna hodnotě 0";

51 Příkazy pro větvení programu
Další možností, jak ohraničit blok kódu, je použít místo složených závorek konstrukci dvojtečka – příkaz endif; if ($a==0): echo "1. řádek<br>"; echo "2. řádek<br> "; echo "3. řádek"; endif;

52 Logické operátory and && or || ! XOR Operátor Význam Pravda když
Rozhodovacích podmínek lze stanovit i více, spojují se pomocí logických operátorů, které určují pravdivost či nepravdivost celého výroku: Operátor Význam Pravda když and logický součin všechny podmínky jsou pravdivé && or logický součet alespoň jedna podmínka je pravdivá || ! negace pokud je podmínka nepravdivá XOR neekvivalence pouze jedna podmínka je pravdivá

53 Konstrukce podmínky příkazu IF
if ((podmínka 1) and (podmínka 2) and (podmínka N)) { Tyto příkazy se provedou, pokud jsou splněny (TRUE) všechny stanovené podmínky. } else { Provede se, pokud minimálně jedna z podmínek není splněna. }

54 Konstrukce podmínky příkazu IF
if (($a > 0) and ($a <= 10)) { Tyto příkazy se provedou, pokud proměnná $a bude nabývat hodnot: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. } else { Blok příkazů se provede ve všech ostatních případech. }

55 Konstrukce podmínky příkazu IF
if ((podmínka 1) or (podmínka 2) or (podmínka N)) { Tyto příkazy se provedou, pokud je splněna (TRUE) minimálně jedna ze stanovených podmínek. } else { Provede se, pokud není splněna žádná ze stanovených podmínek. }

56 Konstrukce podmínky příkazu IF
if (($_GET["vek"] >= 18) or ($_SESSION["prihlasen"] == "ano")) { Tyto příkazy se provedou, pokud proměnná vek je větší nebo rovna 18, nebo proměnná prihlasen nabývá hodnoty ano, popřípadě jsou splněny obě podmínky najednou. } else { Blok příkazů se provede ve všech ostatních případech. }

57 Příkaz IF – ELSEIF – ELSE
Umožňuje testovat podmínku na více hodnot. Za jedním příkazem IF může být i více příkazů ELSEIF. Konečná větev ELSE pak obsahuje kód, který by měl být proveden v případě, že nebyla splněna ani jedna z předchozích podmínek za IF nebo ELSEIF. if ($stat == "cz") { echo "Česká republika"; } elseif ($stat == "svk") echo "Slovenská republika"; elseif ($stat == "pl") echo "Polsko"; else echo "Nelze identifikovat stát!";

58 Příkaz SWITCH – CASE Umožňuje testovat podmínku na více hodnot, stejně jako konstrukce IF – ELSEIF – ELSE. Zjisti se hodnota proměnné $stat Prochází se jednotlivé větve (case) a jakmile se narazí na vyhovující podmínku, provede se blok kódu až k příkazu break; Větev default se provede, pokud nevyhoví žádná podmínka (obdoba ELSE). switch ($stat) { case "cz": echo "Česká republika"; break; case "svk": echo "Slovenská republika"; case "pl": echo "Polsko"; default: echo "Nelze identifikovat stát!"; }

59 Kombinace PHP a HTML kódu
Pro rychlejší zpracování webové stránky na straně serveru je vhodné, pokud je to možné, nevkládat HTML kód pomocí příkazu ECHO: <?php if ($stat == "cz"): ?> <h1>Česká republika</h1> <p>...</p> <?php elseif ($stat == "svk"): ?> <h1>Slovenská republika</h1> <?php endif; ?>

60 Kombinace PHP a HTML kódu
<?php if ($_SESSION["prihlasen"] == "ano") { ?> <h1>Zabezpečená stránka uživatele</h1> <p>...</p> <?php } else { ?> <div id="neprihlasen">Přihlášení se bohužel nezdařilo…</div> <?php } ?>

61 Příkazy pro tvorbu cyklů
Cykly jsou určeny k opakovanému provádění bloku kódu v zadaném počtu nebo do splnění podmínky. V PHP jsou dva základní druhy cyklů: Cyklus WHILE Testuje podmínku před nebo po každé iteraci (kroku) a znovu se provede pouze v případě, že je splněna stanovená podmínka. Cyklus FOR Počet iterací (počet opakování bloku kódu) je přesně stanoven před prvním provedením (v definici příkazu FOR).

62 Příklady použití cyklů
procházení hodnot proměnné typu „pole“, inicializace proměnné typu „pole“, zpracování výsledku dotazu do databáze, vytváření položek rozbalovacího menu (formulářový prvek), výpis řady po sobě jdoucích číselných či textových hodnot, opakované provedení určitého bloku kódu, apod.

63 Cyklus WHILE Jedná o cyklus s podmínkou na začátku.
while = dokud je splněna podmínka, prováděj blok příkazů cyklu. while (podmínka)  { příkazy; } while (podmínka):  příkazy; endwhile;

64 Cyklus WHILE $i = 1; // řídící proměnná cyklu while ($i < 10)
{ echo "Právě se provádí $i krok cyklu."; $i; // zvýšení hodnoty proměnné $i o 1 ($i = $i + 1) } Bez změny hodnoty proměnné $i by cyklus nikdy neskončil, neboť proměnná $i by stále nabývala hodnoty 1 (podmínka splněna) !!! ++$i představuje zvýšení (inkrementaci) hodnoty proměnné $i o $i představuje snížení (dekrementaci) hodnoty proměnné $i o 1.

65 Cyklus DO – WHILE Jedná o cyklus s podmínkou na konci. do {
příkazy; } while (podmínka); Pravdivost výrazu se testuje na konci každé iterace namísto jejího začátku. první iterace cyklu do...while se provede vždy (pravdivost výrazu je testována až na konci iterace), což u cyklu while není zaručeno.

66 Cyklus DO – WHILE $i = 11; // řídící proměnná cyklu do {
echo "Právě se provádí $i krok cyklu."; $i; // zvýšení hodnoty proměnné $i o 1 ($i = $i + 1) } while ($i < 10); Jelikož se podmínka cyklu vyhodnocuje na konci, blok příkazů se jednou provede i když hodnota 12 (11+1) je větší než 10!

67 Cyklus FOR Jedná o cyklus s přesně daným počtem kroků (opakování bloku příkazů). výraz1 Proveden pouze jednou na začátku cyklu. Inicializace řídící proměnné cyklu na počáteční hodnotu. výraz2 Vyhodnocen na začátku každého opakování cyklu. Testování stanovené podmínky. výraz3 Vyhodnocen na konci každého opakování cyklu. Změna hodnoty řídící proměnné. for (výraz1; výraz2; výraz3)  { příkazy; } for  (výraz1; výraz2; výraz3):  příkazy; endfor;

68 Cyklus FOR for ($i = 1; $i < 10; ++$i)
{ // Provede se přesně 9 opakování (kroky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) echo "Právě se provádí $i krok cyklu.<br>"; } for ($i = 1;  $i < 10;  $i = $i + 2)  { // Provede se přesně 5 opakování (kroky 1, 3, 5, 7, 9) echo "Právě se provádí $i krok cyklu.<br>"; }

69 Cyklus FOR $RajskySalat = array("rajče", "cibule", "sůl", "cukr", "pepř"); for ($i = 0;  $i < count($RajskySalat);  ++$i) echo $RajskySalat [$i]."<br>";

70 Cyklus FOR <form action="skript.php" method="post">
<select name="poradi"> <?php for ($i = 1;  $i <= 5;  ++$i) echo "<option value=\"",$i,"\">",$i,". místo</option>"; ?> </select> </form>

71 Cyklus FOREACH Používá se pro procházení všech prvků proměnné typu „pole“. Zjednodušuje příkaz FOR. Název příkazu je odvozen z anglických slov: FOR – “pro” EACH – “každý” AS – “jako” foreach ($nazev_pole as $hodnota) { echo "$hodnota <br>"; } Vypíše hodnoty všech prvků pole $nazev_pole.

72 Cyklus FOREACH $RajskySalat = array("rajče", "cibule", "sůl", "cukr", "pepř"); foreach ($RajskySalat as $ingredience) echo "$ingredience <br>";

73 Cyklus FOREACH $RajskySalat = array("rajče", "cibule", "sůl", "cukr", "pepř"); foreach ($RajskySalat as $i => $ingredience) echo "$i. položka salátu: $ingredience <br>";

74 Příkaz BREAK Příkaz umožňuje předčasné ukončení provádění cyklu (FOR i WHILE). for ($i = 1;  $i < 10;  ++$i)  { if ($i == 3) break; echo "Právě se provádí $i krok cyklu.<br>"; } Je-li řídící proměnná $i rovna 3, provádění cyklu se přeruší. Provedou se tedy kroky 1, 2 a poté celý cyklus skončí.

75 Příkaz CONTINUE Příkaz umožňuje přeskočit příslušnou iteraci (krok) cyklu (FOR i WHILE) a pokračovat dále až do konce. for ($i = 1;  $i < 10;  ++$i)  { if ($i == 3) continue; echo "Právě se provádí $i krok cyklu.<br>"; } Je-li řídící proměnná $i rovna 3, přeskočí se daný krok cyklu. Povedou se tedy kroky 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9

76 Vnořování cyklů $iterace = 0; for ($i = 0; $i < 20; ++$i)
{ for ($j = 0;  $j < 5;  ++$j)  { echo "Právě se provádí $iterace.<br>"; } } Provede se 20x vnitřní cyklus s řídící proměnnou $j. Textový řetězec bude pod sebou vypsán 100x. Vhodné např. pro práci s dvourozměrným polem.

77 Příkazy pro vkládání obsahu souborů
PHP obsahuje příkazy require a include, které načítají a provádí kód ze zadaného externího souboru. Příkazy jsou totožné, liší se pouze v případě, kdy vkládaný soubor není nalezen: require - skončí s chybou (Fatal Error) a zastaví se zpracování stránky. include – vypíše varování (Warning) a skript se pokusí běžet dál. Oba příkazy očekávají, že vkládané soubory jsou v kódu HTML, nikoliv PHP. Je-li vkládaný soubor skript PHP, musí být ohraničen PHP tagy.

78 Syntaxe příkazů require a include
Syntaxe obou příkazů je shodná. Název souboru a cesta k němu se zapíše do uvozovek nebo apostrofů. Ukázka příkazu include: 1. Soubor je ve stejném adresáři jako stránka obsahující příkaz: include "soubor.php"; 2. Soubor je v podadresáři: include "adresar/soubor.php"; 3. Soubor je v nadřazeném adresáři: include "../soubor.php";

79 Příklad použití require a include
<?php $ovoce = "jablko"; $barva = "zelené"; ?> deklarace.php <?php    echo "Vidím ", $barva, " ", $ovoce; // proměnné neexistují (chyba)    include  "deklarace.php";    echo "Vidím ", $barva, " ", $ovoce; // vypíše: Vidím zelené jablko ?>   hlavni_stranka.php

80 Příklady použití require a include
Příkazy umožňují vytvářet přehlednější kód webových stránek, který je jednodušší na správu. Změna v externím souboru se projeví ve všech stránkách (souborech), kde byl obsah souboru vložen. Použitelné zejména pro: vytváření / uzavírání spojení s databází, vkládání uživatelských funkcí, proměnných nebo konstant, vkládání uživatelských menu, hlaviček stránky apod., vkládání formulářů nebo jeho částí, vkládání textů, apod.

81 Funkce v PHP Funkce je pojmenovaný blok kódu, který lze na jednom místě nadefinovat a pak jej používat prostým zapsáním jména funkce kdekoliv ve skriptech dané webové stránky. PHP funkce se deklarují klíčovým slovem function, pak následuje jméno funkce (nerozlišuje se velká a malá písmena) a kulaté závorky. V kulatých závorkách lze předávat funkci vstupní hodnoty (argumenty), funkce může vracet výstupní hodnotu. Rozdělení PHP funkcí: - vlastní, uživatelem definované funkce - předdefinované funkce v PHP (již vytvořené programátory PHP)

82 Uživatelské funkce v PHP
function jmeno_funkce (argument1, argument2, ...) {   sekvence příkazů;   return návratová hodnota; } Argumenty funkce lze vynechat, pokud nepotřebujeme v těle funkce zpracovávat hodnoty předané z vnějšku (kulaté závorky zůstanou prázdné). Pokud má funkce vracet hodnotu, musí obsahovat klíčové slovo return. Proměnná nebo výraz uvedené za return se vrátí jako výsledná hodnota.

83 Uživatelské funkce v PHP
<?php // Deklarace funkce function TretiMocnina($cislo)  {     $vysledek = $cislo * $cislo * $cislo;     return $vysledek; } // Volání funkce TretiMocnina() echo TretiMocnina(5);  // Vypíše: 125 ?>

84 Argumenty funkcí Argumenty funkcí mohou být především:
literáty (čísla, textové znaky, kombinace obojího) konstanty proměnné výsledky provádění jiné funkce kombinace výše zmíněných možností function jmeno_funkce (1) function jmeno_funkce (max) function jmeno_funkce ($x, $y) function jmeno_funkce (jina_funkce($a), "součet")

85 Argumenty funkcí Argumenty funkcí mohou být především:
literáty (čísla, textové znaky, kombinace obojího) konstanty proměnné výsledky provádění jiné funkce kombinace výše zmíněných možností function jmeno_funkce (1) function jmeno_funkce (max) function jmeno_funkce ($x, $y) function jmeno_funkce (jina_funkce($a), "součet")

86 Argumenty funkcí předávané hodnotou
function dvakrat ($cislo) { return $cislo = $cislo * 2; } $a = 6; echo $a; // vypíše 6 echo dvakrat($a); // vypíše 12 Proměnná uvnitř funkce ($cislo) je kopií hodnoty, která je jí předána ($a). Změna parametru ($cislo), nezmění předanou hodnotu proměnné ($a).

87 Argumenty funkcí předávané odkazem
function dvakrat (&$cislo) // argument musí být proměnná !!! { return $cislo = $cislo * 2; } $a = 6; echo $a; // vypíše 6 echo dvakrat($a); // vypíše 12 echo $a; // vypíše 12 Proměnná uvnitř funkce ($cislo) zastupuje přímo proměnnou, která je jí předána ($a). Změna parametru ($cislo), změní předanou hodnotu proměnné ($a).

88 Rozsah platnosti proměnné
Proměnné deklarované uvnitř funkcí jsou lokální, nejsou tedy platné (viditelné) mimo funkci !!! Pro přístup ke globální proměnné uvnitř funkce se musí použít příkaz global. Nevytváříme pak novou proměnnou, ale používáme proměnnou, která je dostupná i jinde ve skriptu (mimo funkci). function zmena_a() { $a = 10; } $a = 20; zmena_a(); echo $a; // vypíše 20 function zmena_a() { global $a; $a = 10; } $a = 20; zmena_a(); echo $a; // vypíše 10

89 Předdefinované funkce v PHP
PHP obsahuje velké množství odladěných funkcí, které vytvořili programátoři jazyka PHP. Jedná se především o funkce, umožňující: - práci s datem a časem, - práci s textovými řetězci a regulárními výrazy, - práci s elektronickou poštou a pro FTP přístup na server, - matematické funkce, - práci s obrázky, - práci se soubory a složkami, - komunikaci s databázovými systémy (např. MySQL), - odesílání u, atd. Předdefinované PHP funkce jsou podrobně popsány v manuálu k PHP:

90 PHP funkce pro práci s časem a datem
date("parametry_funkce_date"); Příklady použití funkce: echo date("H:i:s"); // vypíše aktuální čas ve tvaru, např. 12:55:16 echo date("H:i:s - \o\b\ě\d"); // vypíše 12:55:16 - oběd echo date("d.m.y"); // vypíše aktuální datum ve tvaru echo date("j.n.Y"); // vypíše aktuální datum ve tvaru echo date("l"); // (malé „L“) vypíše angl. den v týdnu, např. Monday echo // vypíše internetový čas, Veškeré parametry a možné kombinace jsou uvedeny v PHP manuálu.

91 PHP funkce pro práci s časem a datem
mktime(hodina, minuta, sekunda, měsíc, den, rok); Funkce mktime vrací počet sekund mezi a specifikovaným datem a časem. Čas specifikujeme v závorce v pořadí (lze vložit i proměnné a funkce): - hodina, minuta, sekunda, měsíc, den, rok. Pokud se některý parametr vynechá, dosadí se za to hodnota aktuálního času. echo mktime(0,0,0,12,24,2011); // vypíše echo date("l", mktime(0,0,0,12,24,2011)); // vypíše Saturday Vhodné pro realizaci časově závislých událostí (např. pro automatické uzavření či otevření hlasování, diskuze, rezervace, atd. k určitému datu a času).

92 PHP funkce pro práci s textovým řetězcem
Délka textového řetězce: strlen("textový řetězec"); mb_strlen("textový řetězec"); // Pro práci s řetězci v kódování UTF-8 $jmeno = "Pavel"; echo strlen($jmeno); // Vypíše: 5 Při použití kódování webové stránky UTF-8 (každý znak je reprezentován 16 bitovým číslem) je potřeba na začátek skriptu umístit funkci: mb_internal_encoding("UTF-8");

93 PHP funkce pro práci s textovým řetězcem
Výběr části textového řetězce: substr("textový řetězec" ,počáteční znak, počet znaků); mb_substr("textový řetězec" , počáteční znak, počet znaků); echo substr("pomeranč", 2);  // Vypíše: meranč echo substr("pomeranč", 2, 5);  // Vypíše: meran echo substr("pomeranč", 0, 3);  // Vypíše: pom

94 PHP funkce pro práci s textovým řetězcem
Rozdělení textového řetězce na části: explode("dělící znak" , "textový řetězec"); $text = "To máme dnes ale krásný den"; $slovo = explode(" ", $text); echo $slovo[4];  // Vypíše: krásný

95 PHP funkce pro práci s textovým řetězcem
Sloučení částí textového řetězce do jednoho celku: implode("znak vkládaný mezi prvky" , "skládané prvky řetězce"); $slovo = array("To", "máme", "dnes", "ale", "krásný", "den"); $text = implode(" ", $slovo); echo $text;  // Vypíše: To máme dnes ale krásný den

96 PHP funkce pro práci s textovým řetězcem
htmlspecialchars("Text obsahující HTML značky"); Tato funkce převede některé znaky, které mají v HTML speciální význam (<, >, &, ", atd.) na obyčejné znaky, takže se pouze zobrazí, ale nestanou se součástí kódu HTML. Vhodné zejména při zpracování textu od uživatelů z formulářových prvků před jejich zobrazením či uložením do databáze $zprava = "<strong style='color:blue'>textíček</strong>"; echo htmlspecialchars($zprava); // Vypíše neformátovaný text: <strong style='color:red'>textíček</strong>

97 PHP funkce pro práci s textovým řetězcem
strip_tags("Text obsahující HTML značky"); Tato funkce z textového řetězce veškeré HTML značky. $zprava = "<strong style='color:blue'>textíček</strong>"; echo strip_tags ($zprava); // Vypíše neformátovaný text textíček

98 PHP funkce pro práci s textovým řetězcem
md5("Textový řetězec"); Tato funkce zakóduje (zašifruje) textový řetězec podle určitého algoritmu. Šifrování je jednosměrné, neexistuje PHP funkce pro zpětné získání původního textového řetězce. Vhodné pro zakódování hesel před uložením do databáze Pro určitý řetězec funkce vytváří stále stejný kód. Vhodné pro porovnání hesla načteného z databáze a zadaného uživatelem $heslo = "admin"; echo md5($heslo); // Vypíše: 21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3

99 PHP funkce pro odesílání mailu ze skriptu
mail("Adresa", "Předmět", "Obsah mailu", "hlavičky"); Využívá poštovního serveru, nainstalovaného na straně webového serveru. Funkce vrací logickou hodnotu TRUE, byla-li zpráva úspěšně odeslána. Pro korektní odeslání textové zprávy je doporučeno používat všechny hlavičky ve správném (standardním tvaru).

100 PHP funkce pro odesílání mailu ze skriptu
//definice hlavicek $hlavicky = "MIME-Version: 1.0\n"; $hlavicky .= "From: // odesilatele $hlavicky .= "Return-Path: $hlavicky .= "X-Mailer: PHP\n"; // mailový klient $hlavicky .= "Content-type: text/html; charset=iso \n"; $hlavicky .= "X-Priority: 3\n"; // priorita 1 (nejvyšší), 3, 5 (nejnižší) //odeslání mailu ze skriptu mail($_POST[" "], "Pozdrav", "Ahoj příteli!<br>Pavel.", $hlavicky); ?>

101 Předdefinované funkce v PHP
Popis dalších předdefinovaných PHP funkcí naleznete především v: manuálu k PHP ( odborných výukových seriálech k PHP, např.: odborné literatuře k PHP, např.: Kolektiv autorů: PHP6, MySQL, Apache – Vytváříme webové aplikace Jakub Vrána: 1001 tipů a triků pro PHP

102 Databázový systém Databázový systém je programový prostředek, který umožňuje: uložení dat (nejčastěji textová a číselná) uspořádaných do tabulek, definici datového typu uložených dat, definici struktury databáze (struktura databázových tabulek), realizaci vztahů (relací) mezi tabulkami (relační databáze), komunikaci mezi databází a externí aplikací (např. PHP skriptem) pomocí databázového jazyka (SQL - Structured Query Language), který umožňuje vytvářet a měnit strukturu databáze, dále vkládat, měnit, mazat a vyhledávat data v databázových tabulkách, atd.

103 Databázový server Databázový server je počítač připojený k počítačové síti (lokální, Internet), mající přidělenou adresu (IP, doménové jméno) s nainstalovanou aplikací databázového systému. Umožňuje aplikacím (skriptům) řízený, zabezpečený přístup k datům uloženým v databázi.

104

105 Požadavky na databázový systém
Měl by být (pokud možno) šířen pod GNU/GPL licencí, Měl by být schopen pracovat pod různými operačními systémy, Měl by být relační, spolehlivý, stabilní a dobře zdokumentovaný, Měl by podporovat standard jazyka SQL, Měl by obsahovat správu uživatelů a jejich přístupových práv, Měl by podporovat zabezpečení dat a zabezpečené přenosy dat, Měl by být podporován skriptovacími jazyky (PHP, ASP, PERL, atd.), Měl by umět ukládat data v různých znakových sadách, Měl by být rychlý, podporovat transakční zpracování dat a zálohy dat, Měl by být podporován free i komerčními webhostingy.

106 Požadavky na databázový systém
Transakční zpracování – složitější manipulace s daty se převede na posloupnost operací a platí, že se buď všechny operace provedou úspěšně a nebo se neprovedou vůbec (podobně jako u bankomatu). Víceuživatelský přístup – řízení přístupu k datům ze strany více uživatelů či klientských aplikací. Databázový systém definuje přístupová práva jednotlivých uživatelů či aplikací k datům a rozsah jejich oprávnění.

107 Požadavky na databázový systém
Zotavení se z chyb a nehod – při nepředvídané události, kdy dojde ke ztrátě údajů, musí dojít ke zotavení systému a pokračování v práci např. ze záložní databáze. Relační databáze – data jsou uložena v databázových tabulkách s pevnou strukturou, mezi jednotlivými tabulkami jsou definovány relační vztahy (vazby).

108 Vlastnosti relační databáze
Všechny údaje jsou uloženy v tabulkách. Mezi tabulkami existují relace (vztahy). Fyzická struktura údajů a způsob jejich uložení jsou nezávislé na uživatelích. Pro práci s údaji v databázi existuje standardizovaný databázový jazyk.

109 Model databázové tabulky

110 Model databázové tabulky
Sloupce - určují typ dat, který do něj (do jednotlivých řádků) můžeme vložit. Sloupce bývají také občas nazývány atributy. Řádky - jsou to jednotlivé záznamy v tabulce, které bývají identifikovány pomocí primárního klíče. Primární klíč – je to sloupec, který nemá v žádném řádku duplicitní (stejnou) hodnotu, tedy veškeré hodnoty sloupce jsou unikátní (např. osobní číslo pracovníka, rodné číslo, kód zboží, atd.). Umožňuje jednoznačnou identifikaci určitého záznamu (nezbytné pro vytváření vazeb mezi tabulkami a jejich záznamy).

111 Relace Mezi jednotlivými tabulkami existují tzv. relace (vazby), které vytvářejí vztahy mezi sloupci. Můžeme tak jednoduše propojit tabulky mezi sebou. čtenáři výpůjčka knihy

112 Databázový systém MySQL
součást programového balíku WAMP server, k dispozici pro mnoho platforem (např. Windows, Linux, atd.), relační typ databáze, podporuje transakce, zabezpečený přístup, pro nekomerční využití zdarma, 100% podpora v PHP, použit u většiny neplacených i placených hostingů webových stránek, dobře zdokumentovaný, odladěný, stabilní a rychlý.

113 Programový prostředek phpMyAdmin
součást programového balíku WAMP server, umožňuje jednoduchou a přehlednou komplexní správu databází databázového systému MySQL (struktura i data) prostřednictvím webového prohlížeče, není potřeba znát SQL příkazy, lze vytvořit zabezpečený přístup jednotlivých administrátorů databází, strukturu databáze včetně dat lze exportovat do textového souboru (přenos a záloha databáze), nastavení se nachází v konfiguračním souboru config.inc.php.

114 Spojení s databázovým serverem
PHP obsahuje předdefinované funkce pro komunikaci s databázovým systémem MySQL. $spojeni = mysql_connect("adresa_db_serveru", "login", "heslo"); Ukázka použití PHP funkce: $spojeni = mysql_connect("localhost", "root", ""); $spojeni = mysql_connect(" ", "root", "mojeheslo"); $spojeni = mysql_connect("mysql.wz.cz", "r058", "tom7723"); Přihlašovací údaje obdržíte po registraci webhostingu od provozovatele.

115 Spojení s databázovým serverem
mysql_select_db("nazev_databaze"); Ukončení spojení s databázovým serverem: mysql_close($spojeni); je vhodné spojení a zrušení spojení s databázovým serverem realizovat v externím skriptu a ten pak pomocí příkazu include vložit do příslušných souborů webové prezentace. Výhoda: při změně parametrů spojení, změna pouze na jednom místě.

116 Spojení s databázovým serverem
<?php function connect_db() { $spojeni = mysql_connect("localhost", "root", ""); if (!$spojeni) die "Nepodařilo se navázat spojení s MySQL serverem."; mysql_select_db("db_eshop"); return $spojeni; } function close_db($spojeni) { mysql_close($spojeni); ?> databaze.php

117 Spojení s databázovým serverem
V úvodu příslušného souboru webové stránky nejprve vložíme tento externí skript (pokud jsou oba soubory ve stejném adresáři, napíšeme pouze jeho název): include "databaze.php"; Poté navážeme spojení na příslušném místě webové stránky: $db = connect_db(); Po ukončení práce s databází toto spojení opět zrušíme: close_db($db);

118 Komunikace s databází z PHP skriptu
$id_vysledek = mysql_query("příkaz jazyka SQL"); Proměnná $id_vysledek obsahuje identifikátor výsledku dotazu do databáze. Dotazů může být v rámci jednoho spojení s databází více, každý má svůj jedinečný identifikátor, podle něhož se zpracují výsledky. Příklad použití PHP funkce: $dotaz1 = "SELECT * FROM uzivatel WHERE plat > '10000' "; $dotaz2 = "SELECT * FROM knihy WHERE titul = '".$_POST["nazev"]."' "; $id_vysledek = mysql_query($dotaz1);

119 Komunikace s databází z PHP skriptu
Typický PHP skript pracující s databází dodržuje následující postup: PHP kód, který se postará o připojení k databázi, SQL příkazy srozumitelné databázového systému, kterými specifikujeme, co chceme s databází (strukturou, daty) provést, PHP kód, který zpracuje odpověď od databázového systému, PHP kód, který uzavře spojení z databází.

120 Příkazy SQL jazyka SQL, neboli strukturovaný dotazovací jazyk je jazyk, kterému rozumí databáze. Pomocí příkazů SQL jazyka lze: vytvářet / rušit databázi vytvářet, modifikovat, rušit databázové tabulky vyhledávat (vybírat, dolovat) záznamy a jejich data z databáze dle zadaných omezujících (filtračních) podmínek. vkládat, měnit, odstraňovat záznamy a jejich části v databázi

121 Příkazy SQL jazyka Typ příkazů Popis Příkazy Definiční
Umožňují spravovat strukturu databáze CREATE TABLE, DROP TABLE Výběrové Umožňují získat data z databáze SELECT Přidávací Umožňují přidávat nová data do tabulek INSERT Aktualizační Umožňují měnit existující data v databázi UPDATE, REPLACE Odstraňovací Umožňují smazat záznamy (řádky) z databáze DELETE

122 SQL příkaz SELECT Slouží k výběru dat z databáze. Nejjednodušší tvar příkazu: SELECT * FROM zamestnanci Význam: Vyber všechna data z tabulky „zamestnanci“. Hvězdička říká, že vybíráme všechny sloupce (všechny atributy záznamu). Místo hvězdičky lze napsat seznam sloupců, které nás zajímají. Ostatní sloupce nás nezajímají a ve výsledných datech nebudou zahrnuty: SELECT jmeno, telefon FROM zamestnanci

123 SQL příkaz SELECT Výsledná data mohou být setříděna podle určitých kritérií. Takto lze získat seznam zaměstnanců se jménem, příjmením a výší jejich platu setříděné podle velikosti platu (vzestupně): SELECT jmeno, prijmeni, plat FROM zamestnanci ORDER BY plat Je-li potřeba data třídit sestupně: SELECT jmeno, prijmeni, plat FROM zamestnanci ORDER BY plat DESC

124 SQL příkaz SELECT Výběr dat z tabulky lze omezit (filtrovat) stanovením podmínky za klíčové slovo WHERE: SELECT * FROM zamestnanci WHERE prijmeni = 'Novák' SELECT * FROM zamestnanci WHERE plat > '10000' Pro hledání záznamů vyhovujících určitému vzoru používáme klíčové slovo LIKE. Následující SQL příkaz vybere záznamy všech zaměstnanců, jejichž telefonní číslo začíná trojčíslím „608“: SELECT * FROM zamestnanci WHERE telefon LIKE '608%'

125 SQL příkaz SELECT Pro filtrování záznamů z databáze lze za WHERE stanovit více podmínek, které se spojují pomocí logických operátorů OR a AND: SELECT * FROM zamestnanci WHERE plat < '20000' OR praxe < '2' SELECT * FROM knihy WHERE sklad > '0' AND zanr = 'scifi' Vybere z databázové tabulky „knihy“ záznamy knih, které jsou momentálně na skladě alespoň jedním kusem a zároveň odpovídají sci-fi žánru. Vyhovující záznamy budou setříděny vzestupně podle názvu (A-Z): SELECT * FROM knihy WHERE sklad > '0' AND zanr = 'scifi' ORDER BY nazev

126 SQL příkaz SELECT Při velkém množství vyhovujících záznamů (např. tisíce) je nevhodné jejich zpracování a případný výpis v prohlížeči najednou. Pomocí klíčového slova LIMIT lze omezit počet vrácených záznamů. Příkaz vrátí prvních 10 vyhovujících záznamů: SELECT * FROM osoby LIMIT 10 Lze tedy vytvářet listované seznamy záznamů, kdy na první stránce budou vyhovující záznamy prvních 20 osob (záznamy se číslují od 0!!!): SELECT * FROM osoby LIMIT 0, 20 Na druhé stránce dalších 20 osob (atd.): SELECT * FROM osoby LIMIT 20, 20

127 SQL příkaz INSERT Slouží k vložení nového záznamu (řádky) do databázové tabulky. Obecný zápis SQL příkazu INSERT: INSERT INTO tabulka (seznam sloupců) VALUES (seznam hodnot) Příklad použití: INSERT INTO osoby(jmeno, prijmeni, telefon) VALUES ('Pavel', 'Chmiel', ' ') Místo statických hodnot lze uvést proměnnou, obsahující danou hodnotu: $dotaz = mysql_query("INSERT INTO osoby (jmeno, prijmeni, telefon, plat) VALUES (' ".$_POST["jmeno"]." ', '".$prijmeni."', '".$tel."', '20000')");

128 SQL příkaz DELETE Slouží k mazání celých záznamů (řádků) z databázové tabulky. Výmaz všech záznamů v databázové tabulce „zamestnanci“: DELETE FROM zamestnanci Výmaz vybraných záznamů v databázové tabulce „zamestnanci“: DELETE FROM zamestnanci WHERE rodne_cislo = '550908/1111' DELETE FROM zamestnanci WHERE telefon LIKE '608%' V SQL příkazu DELETE lze použít i klíčová slova LIMIT a ORDER BY: DELETE FROM zamestnanci LIMIT 10 ORDER BY prijmeni Bez ORDER BY však není jasné, kterých 10 záznamů bude odstraněno!

129 SQL příkaz UPDATE Slouží ke změně (aktualizaci) dat u existujících záznamů v databázové tabulce. Obecný tvar příkazu: UPDATE tabulka SET sloupec1='hodnota1', sloupec2='hodnota2'… Změna hodnoty vybraných sloupců ve všech řádcích na stejnou hodnotu: UPDATE ucitel SET plat='25000', tridni_ucitel='ano' Změna hodnoty u vybraných řádků tabulky dle zadané podmínky: UPDATE knihy SET cena='250', skladem='ano' WHERE kod='112233‚ UPDATE osoby SET mesto='Havířov' WHERE telefon LIKE '596%'

130 Zpracování výsledků dotazu do databáze
$pocet = mysql_num_rows($id_vysledek); Funkce slouží ke zjištění, kolik řádků (vyhovujících záznamů) jsme obdrželi na dotaz typu SELECT. Argumentem (vstupem) funkce je identifikátor výsledku, který vrací funkce mysql_query("SQL dotaz typu SELECT"). $dotaz = "SELECT * FROM zamestnanec WHERE plat > '10000' "; $id_vysledek = mysql_query($dotaz); // vypíše počet zaměstnanců (záznamů) s platem nad Kč echo mysql_num_rows($id_vysledek);

131 Zpracování výsledků dotazu do databáze
$zaznam = mysql_fetch_array($id_vysledek); Funkce vrací pole hodnot vyhovujících záznamů z databázové tabulky nebo hodnotu false, došlo-li k načtení všech záznamů, popř. nevyhovuje žádný záznam z tabulky. Argumentem (vstupem) funkce je identifikátor výsledku, který vrací funkce mysql_query("SQL dotaz typu SELECT"). Hodnoty vyhovujících záznamů jsou postupně načítány do proměnné typu pole, kdy indexy pole odpovídají názvům sloupců z databázové tabulky. Jelikož vyhovujících záznamů může být více, použijeme cyklus WHILE.

132 Zpracování výsledků dotazu do databáze
$dotaz = "SELECT jmeno, plat FROM zamestnanec WHERE plat > '10000' "; $id_vysledek = mysql_query($dotaz); // vypíše jména a výši platu zaměstnanců s platem nad Kč while($zaznam = mysql_fetch_array($id_vysledek)): echo "Zaměstnanec jménem ".$zaznam['jmeno']." má plat ".$zaznam['plat']; echo "<br>"; endwhile; Pokud je jisté, že vyhovující záznam bude pouze jeden (např. při ověřování loginu a hesla uživatele), není potřeba používat cyklus WHILE.


Stáhnout ppt "DYNAMICKÉ WEBOVÉ STRÁNKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google