Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika posuzování dřevin rostoucích mimo les Štěpánka Šolcová Oddělení péče o přírodu a krajinu Děčín, 5.3.2013 SPRÁVA CHKO LABSKÉ PÍSKOVCE A KS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika posuzování dřevin rostoucích mimo les Štěpánka Šolcová Oddělení péče o přírodu a krajinu Děčín, 5.3.2013 SPRÁVA CHKO LABSKÉ PÍSKOVCE A KS."— Transkript prezentace:

1 Problematika posuzování dřevin rostoucích mimo les Štěpánka Šolcová Oddělení péče o přírodu a krajinu Děčín, SPRÁVA CHKO LABSKÉ PÍSKOVCE A KS ÚSTÍ NAD LABEM

2 •AOPK ČR se sídlem v Praze je organizační složka státu,zřízená MŽP ČR. Jejím hlavním posláním je péče o přírodu a krajinu na území ČR • Od došlo ke sloučení Správy CHKO Labské pískovce a KS v Ústí nad Labem •CHKO LP – správní orgán + odborný orgán •volná krajina – odborný orgán AOPK ČR

3 Činnost pracoviště ( v oblasti péče o dřeviny ) •odborná podpora výkonu státní správy a samosprávy + na území CHKO Labské pískovce výkon státní správy •konzultační a poradenská činnost pro MŽP a ČIŽP, orgány státní správy a samosprávy v rámci územní příslušnosti •odborná stanoviska k vyhlašování památných stromů, na území CHKO vyhlašování památných stromů - památné strom na území CHKO LP: 27 položek, 28 ks - památné stromy ve volné krajině Ústecký kraj: 251 položek, 824 ks •posuzování zdravotního stavu památných stromů •hodnocení zdravotního stavu dřevin rostoucích mimo les •hodnocení zásahů do dřevin •oceňování dřevin a porostů ( vyčíslení ekologické újmy ) •neprovádíme statické posuzování budov či jiných technických prvků, toto přísluší odborníkům stavebním •PPK, OPŽP, POPFK, stanoviska k projektovým záměrům apod.

4 Podklady pro zpracování posudků •Posouzení pro potřeby správního řízení – zdarma žádost o zhodnocení stavu dřevin – formulář internetové stránky (Správa CHKO LP a KS ÚL – Ke stažení ) přílohy: mapy, situační zákresy, foto, kontaktní osoba a další podklady (např. kopie původních rozhodnutí, kopie žádosti o povolení kácení apod. ) •Posouzení pro potřeby samosprávy – zpoplatněno i pro potřeby fyzických a právnických osob objednávkový list internetové stránky (Správa CHKO LP a KS ÚL – Ke stažení ) sazba 350,- Kč za každou započatou hodinu + 3,70 Kč za 1 km

5 Legislativní úprava •především § 7, § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ( v platném znění ) •nová vyhláška o dřevinách ( připravuje se, nutná odborná diskuze ) •§ 7 – vlastníci mají povinnost pečovat o dřeviny – otázka možnosti postižení nenaplnění této povinnosti •§ 8 odst. 1 + § 9 – povolení ke kácení + ukládání náhradní výsadby: - závažné důvody + vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin – ve vzájemné vazbě – je nutné se tímto ve správním řízení zabývat ( správní úvaha v odůvodnění ) - ukládání náhradní výsadby ( náležitosti ), povinnost vést seznam pozemků vhodných pro náhradní výsadbu - průběh správního řízení •§ 8 odst. 2

6 § 8 odst 4 – dřeviny v tzv. havarijním stavu •„Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu.“ •záměr je nutné ohlásit do 15 dnů od provedení kácení •pojem „škoda značného rozsahu“ není v zákoně přesně vymezen, lze použít blízkého termínu „značná škoda“ - vymezen ust. § 138 odst. 1 zák.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník – škoda dosahující částky nejméně ,- Kč •každý suchý či odumírající strom nelze považovat za „havarijní“

7

8

9 Posuzování dřevin a nejzranitelnější místa stromu •vizuální posouzení – pouze na základě shlédnutí dřeviny na stanovišti ( k dispozici pouze metr, výškoměr, znalosti, zkušenosti ) - nutné získat co nejvíce informaci o dřevině a stanovišti ( např. formulář žádosti ) • WLA metoda ( lze modelově vypočítat odolnost stromu proti zlomu a krutu ( vítr o rychlosti 32 m.s-1 ), lze použít pouze na solitery, popř. velmi rozvolněné skupiny dřevin, nelze aplikovat na vícekmeny – používá se výjimečně •pomocí pomůcek a přístrojů ( např. impulsivní kladivo, Presslerův nebozez, endoskop, tahové zkoušky, akustický tomograf, pneumatický rýč apod. ) – AOPK ČR nemá k dispozici

10 Na dřevině si všímáme především •druhu dřeviny •stanoviště a okolí •vitality, celkového zdravotního stavu a věku dřeviny •habitu stromu a případného náklonu stromu •zjišťuje se přítomnost poškození, chorob, škůdců, plodnic hub apod. •hodnotí se i provozní bezpečnost •velmi důležité jsou i údaje o minulosti stromu a jeho okolí ( viz. formulář ), tzn. výkopové práce v okolí stromu, stav podloží, povodně apod.

11 Kořeny a kořenové náběhy •nejzrádnější místo - není vidět, nejrizikovější – zajišťuje statickou pevnost dřeviny proti vývratu •nejčastější a nejzávažnější poškození: mechanické (poškození či přerušení kořenů výkopy apod. ), navážky, zatížení, dlouhodobé zamokření apod., dutiny a podélné trhliny báze kmene •jedním z důsledků tohoto poškození je i napadení kořenového systému dřevokaznými houbami •projevy: defoliace, zkracování či odumírání letorostů, odumírání kosterních větví…

12 Kmen, báze kmene •základ statické pevnosti celé dřeviny ( báze kmene staticky velmi namáhané místo ) •nebezpečné jsou zejména dutiny a podélné trhliny •ne každá dutina však musí oslabit statiku stromu ( záleží i na tzv. zbytkové stěně kmene, apod. )

13 Koruna •sleduje se zejména tvar, průměr, výška nasazení a zda je koruna přirozená ( odpovídá danému druhu ) či je nějakým způsobem redukovaná, míra prosychání, poškození větví apod., přítomnost patogenů a škůdců •nejrizikovější tlakové větvení ( tzv. „V“ ), opakem je tahové ( tzv. „U“ ) větvení •mechanické poranění větví, dřevokazné houby, hniloby a dutiny •stabilizační opatření: bezpečnostní či redukční řez, instalace vazeb do koruny, zamezení přístupu veřejnosti do dopadového místa stromu apod.

14

15

16

17

18

19 Rozvaha před rozhodnutím strom pokácet • ne všechna poškození musí znamenat okamžitou likvidaci dřeviny • je nutné vyhodnotit vitalitu, zdravotní stav, provozní bezpečnost atd. • závažné důvody + vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin – ve vzájemné vazbě • přihlédnout k druhu dřeviny ( fyziologie, věk, stanoviště apod.) • estetický a ekologický význam dřeviny – biotop pro další organismy ( doupný strom ) • možnost statického zajištění či zlepšení stavu dřeviny ( řez,vazby...) x perspektiva, cena ( vynaložené náklady ), vazby na okolí atd.

20 Autor snímků: Ing. Veronika Bohuňková

21 Autor snímků: Mgr. Eva Mikolášková

22 Poškození dřevin – ořezy, výkopy • posudky pro správní řízení ( zejména pro ČIŽP ), uložení sankce • příčiny nejčastějšího poškození : neodborný řez, výkopy v blízkosti kořenového systému • následek: velké řezné rány nejsou schopné zakalusovat, stres, odstraněním části koruny ztráta asimilačního aparátu, napadení patogeny,vznik dutin, snížená pevnost dřeva a vliv na celkovou statiku stromu, u kořenů – hniloba ( skrytá, značně ovlivňuje statiku stromu ) •doporučení: odbornost firem, dodržovat normy, standardy, pravidelná péče ( pomůže pasport ) •při hloubení výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm, menší řezné rány je nutné ošetřit, nutné chránit proti vysychání a účinky mrazu atd. •norma ČSN dříve ČSN

23

24

25

26 Pasport, inventarizace zeleně •zpracování pasportu ani inventarizace stromů v obcích a městech nepředepisuje žádný zákon •na druhou stranu se jedná o podklad velmi důležitý, základní evidence majetku obce ( kvantitativní i kvalitativní ) •pasport: vhodný i pro řadu činností při běžné údržbě ( sekání trávníků, zimní údržba ploch, evidence ploch určených k náhradní výsadbě – povinnost ze zákona ) •inventarizace: kontrola a zajištění provozní bezpečnosti stromů, koncepce ošetřování, kácení a výsadby, čerpání dotací na ošetření či výsadbu •podklady se zpracovávají v elektronické podobě

27 Oceňování dřevin, ekologická újma •oceňování dřevin dle metodiky AOPK ČR, která byla sestavena pro využití v rámci zák.č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění – především pro ustanovení § 9 a § 86 •řeší vyčíslení společenské (ekologické) hodnoty dřevin rostoucích mimo les, včetně vyčíslení případné vzniklé újmy pro stanovení adekvátních kompenzačních opatření ( zejména pro uložení náhradní výsadby ) •vstupní údaje jsou různé podle toho, zda se oceňuje soliter či skupina stromů, keř či souvislá keřová plocha •volně přístupná internetová kaukulačka •metodika se připravuje v tištěné verzi •tuto službu využívat od AOPK ČR pouze ve velmi výjimečných případech ( zásahy do VKP, ÚSES, odvolací řízení apod. )

28 Standardy v oboru arboristika •volně ke stažení na •již schválené znění standardu A Řez stromů •připravuje se A Výsadba stromů A Názvosloví A Hodnocení stavu stromů A Ochrana stromů před stavební činností A Kácení stromů •dále pak např. ochrana stromů před úderem blesku, bezpečnostní vazby a podpěry, výsadba a řez keřů, ochrana biotopů atd. •sborník ze semináře Standard v oboru arboristika ( Brno, leden 2013 )

29 Děkujeme za pozornost Štěpánka Šolcová tel mob


Stáhnout ppt "Problematika posuzování dřevin rostoucích mimo les Štěpánka Šolcová Oddělení péče o přírodu a krajinu Děčín, 5.3.2013 SPRÁVA CHKO LABSKÉ PÍSKOVCE A KS."

Podobné prezentace


Reklamy Google