Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika posuzování dřevin rostoucích mimo les

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika posuzování dřevin rostoucích mimo les"— Transkript prezentace:

1 Problematika posuzování dřevin rostoucích mimo les
SPRÁVA CHKO LABSKÉ PÍSKOVCE A KS ÚSTÍ NAD LABEM Problematika posuzování dřevin rostoucích mimo les Štěpánka Šolcová Oddělení péče o přírodu a krajinu Děčín,

2 AOPK ČR AOPK ČR se sídlem v Praze je organizační složka státu,zřízená MŽP ČR. Jejím hlavním posláním je péče o přírodu a krajinu na území ČR Od došlo ke sloučení Správy CHKO Labské pískovce a KS v Ústí nad Labem CHKO LP – správní orgán + odborný orgán volná krajina – odborný orgán

3 Činnost pracoviště ( v oblasti péče o dřeviny )
odborná podpora výkonu státní správy a samosprávy + na území CHKO Labské pískovce výkon státní správy konzultační a poradenská činnost pro MŽP a ČIŽP, orgány státní správy a samosprávy v rámci územní příslušnosti odborná stanoviska k vyhlašování památných stromů, na území CHKO vyhlašování památných stromů - památné strom na území CHKO LP: 27 položek, 28 ks - památné stromy ve volné krajině Ústecký kraj: 251 položek, 824 ks posuzování zdravotního stavu památných stromů hodnocení zdravotního stavu dřevin rostoucích mimo les hodnocení zásahů do dřevin oceňování dřevin a porostů ( vyčíslení ekologické újmy ) neprovádíme statické posuzování budov či jiných technických prvků, toto přísluší odborníkům stavebním PPK, OPŽP, POPFK, stanoviska k projektovým záměrům apod.

4 Podklady pro zpracování posudků
Posouzení pro potřeby správního řízení – zdarma žádost o zhodnocení stavu dřevin – formulář internetové stránky (Správa CHKO LP a KS ÚL – Ke stažení ) přílohy: mapy, situační zákresy, foto, kontaktní osoba a další podklady (např. kopie původních rozhodnutí, kopie žádosti o povolení kácení apod. ) Posouzení pro potřeby samosprávy – zpoplatněno i pro potřeby fyzických a právnických osob objednávkový list sazba 350,- Kč za každou započatou hodinu + 3,70 Kč za 1 km

5 Legislativní úprava především § 7, § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ( v platném znění ) nová vyhláška o dřevinách ( připravuje se, nutná odborná diskuze ) § 7 – vlastníci mají povinnost pečovat o dřeviny – otázka možnosti postižení nenaplnění této povinnosti § 8 odst. 1 + § 9 – povolení ke kácení + ukládání náhradní výsadby: - závažné důvody + vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin – ve vzájemné vazbě – je nutné se tímto ve správním řízení zabývat ( správní úvaha v odůvodnění ) - ukládání náhradní výsadby ( náležitosti ), povinnost vést seznam pozemků vhodných pro náhradní výsadbu - průběh správního řízení § 8 odst. 2

6 § 8 odst 4 – dřeviny v tzv. havarijním stavu
„Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu.“ záměr je nutné ohlásit do 15 dnů od provedení kácení pojem „škoda značného rozsahu“ není v zákoně přesně vymezen, lze použít blízkého termínu „značná škoda“ - vymezen ust. § 138 odst. 1 zák.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník – škoda dosahující částky nejméně ,- Kč každý suchý či odumírající strom nelze považovat za „havarijní“

7

8

9 Posuzování dřevin a nejzranitelnější místa stromu
vizuální posouzení – pouze na základě shlédnutí dřeviny na stanovišti ( k dispozici pouze metr, výškoměr, znalosti, zkušenosti ) - nutné získat co nejvíce informaci o dřevině a stanovišti ( např. formulář žádosti ) WLA metoda ( lze modelově vypočítat odolnost stromu proti zlomu a krutu ( vítr o rychlosti 32 m.s-1 ), lze použít pouze na solitery, popř. velmi rozvolněné skupiny dřevin, nelze aplikovat na vícekmeny – používá se výjimečně pomocí pomůcek a přístrojů ( např. impulsivní kladivo, Presslerův nebozez, endoskop, tahové zkoušky, akustický tomograf, pneumatický rýč apod. ) – AOPK ČR nemá k dispozici

10 Na dřevině si všímáme především
druhu dřeviny stanoviště a okolí vitality, celkového zdravotního stavu a věku dřeviny habitu stromu a případného náklonu stromu zjišťuje se přítomnost poškození, chorob, škůdců, plodnic hub apod. hodnotí se i provozní bezpečnost velmi důležité jsou i údaje o minulosti stromu a jeho okolí ( viz. formulář ), tzn. výkopové práce v okolí stromu, stav podloží, povodně apod.

11 Kořeny a kořenové náběhy
nejzrádnější místo - není vidět, nejrizikovější – zajišťuje statickou pevnost dřeviny proti vývratu nejčastější a nejzávažnější poškození: mechanické (poškození či přerušení kořenů výkopy apod. ), navážky, zatížení, dlouhodobé zamokření apod., dutiny a podélné trhliny báze kmene jedním z důsledků tohoto poškození je i napadení kořenového systému dřevokaznými houbami projevy: defoliace, zkracování či odumírání letorostů, odumírání kosterních větví…

12 Kmen, báze kmene základ statické pevnosti celé dřeviny ( báze kmene staticky velmi namáhané místo ) nebezpečné jsou zejména dutiny a podélné trhliny ne každá dutina však musí oslabit statiku stromu ( záleží i na tzv. zbytkové stěně kmene, apod. )

13 Koruna sleduje se zejména tvar, průměr, výška nasazení a zda je koruna přirozená ( odpovídá danému druhu ) či je nějakým způsobem redukovaná, míra prosychání, poškození větví apod., přítomnost patogenů a škůdců nejrizikovější tlakové větvení ( tzv. „V“ ), opakem je tahové ( tzv. „U“ ) větvení mechanické poranění větví, dřevokazné houby, hniloby a dutiny stabilizační opatření: bezpečnostní či redukční řez, instalace vazeb do koruny, zamezení přístupu veřejnosti do dopadového místa stromu apod.

14

15

16

17

18

19 Rozvaha před rozhodnutím strom pokácet
ne všechna poškození musí znamenat okamžitou likvidaci dřeviny je nutné vyhodnotit vitalitu, zdravotní stav, provozní bezpečnost atd. závažné důvody + vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin – ve vzájemné vazbě přihlédnout k druhu dřeviny ( fyziologie, věk, stanoviště apod.) estetický a ekologický význam dřeviny – biotop pro další organismy ( doupný strom ) možnost statického zajištění či zlepšení stavu dřeviny ( řez,vazby...) x perspektiva, cena ( vynaložené náklady ), vazby na okolí atd.

20 Autor snímků: Ing. Veronika Bohuňková

21 Autor snímků: Mgr. Eva Mikolášková

22 Poškození dřevin – ořezy, výkopy
posudky pro správní řízení ( zejména pro ČIŽP ), uložení sankce příčiny nejčastějšího poškození : neodborný řez, výkopy v blízkosti kořenového systému následek: velké řezné rány nejsou schopné zakalusovat, stres, odstraněním části koruny ztráta asimilačního aparátu, napadení patogeny,vznik dutin, snížená pevnost dřeva a vliv na celkovou statiku stromu, u kořenů – hniloba ( skrytá, značně ovlivňuje statiku stromu ) doporučení: odbornost firem, dodržovat normy, standardy, pravidelná péče ( pomůže pasport ) při hloubení výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm, menší řezné rány je nutné ošetřit, nutné chránit proti vysychání a účinky mrazu atd. norma ČSN dříve ČSN

23

24

25

26 Pasport, inventarizace zeleně
zpracování pasportu ani inventarizace stromů v obcích a městech nepředepisuje žádný zákon na druhou stranu se jedná o podklad velmi důležitý, základní evidence majetku obce ( kvantitativní i kvalitativní ) pasport: vhodný i pro řadu činností při běžné údržbě ( sekání trávníků, zimní údržba ploch, evidence ploch určených k náhradní výsadbě – povinnost ze zákona ) inventarizace: kontrola a zajištění provozní bezpečnosti stromů, koncepce ošetřování, kácení a výsadby, čerpání dotací na ošetření či výsadbu podklady se zpracovávají v elektronické podobě

27 Oceňování dřevin, ekologická újma
oceňování dřevin dle metodiky AOPK ČR, která byla sestavena pro využití v rámci zák.č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění – především pro ustanovení § 9 a § 86 řeší vyčíslení společenské (ekologické) hodnoty dřevin rostoucích mimo les, včetně vyčíslení případné vzniklé újmy pro stanovení adekvátních kompenzačních opatření ( zejména pro uložení náhradní výsadby ) vstupní údaje jsou různé podle toho, zda se oceňuje soliter či skupina stromů, keř či souvislá keřová plocha volně přístupná internetová kaukulačka metodika se připravuje v tištěné verzi tuto službu využívat od AOPK ČR pouze ve velmi výjimečných případech ( zásahy do VKP, ÚSES, odvolací řízení apod. )

28 Standardy v oboru arboristika
volně ke stažení na již schválené znění standardu A Řez stromů připravuje se A Výsadba stromů A Názvosloví A Hodnocení stavu stromů A Ochrana stromů před stavební činností A Kácení stromů dále pak např. ochrana stromů před úderem blesku, bezpečnostní vazby a podpěry, výsadba a řez keřů, ochrana biotopů atd. sborník ze semináře Standard v oboru arboristika ( Brno, leden 2013 )

29 Děkujeme za pozornost Štěpánka Šolcová stepanka.solcova@nature.cz
tel mob


Stáhnout ppt "Problematika posuzování dřevin rostoucích mimo les"

Podobné prezentace


Reklamy Google