Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prevence kriminality v resortu vnitra v letech 2007 – 2008

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prevence kriminality v resortu vnitra v letech 2007 – 2008"— Transkript prezentace:

1 Prevence kriminality v resortu vnitra v letech 2007 – 2008
Mgr. Radek Jiránek Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Mgr. Radek Jiránek Třešť

2 Obsah Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 a z ní vyplývající systém prevence kriminality v ČR (UV č. 1150/2007) Konkrétní aktivity a projekty prevence kriminality se zaměřením na děti nebo školní prostředí Hodnocení systému péče o ohrožené děti – závěry (UV č. 1151/2007) Mgr. Radek Jiránek Třešť

3 1. Strategie PK Cílové skupiny
pachatelé (mládež; mladí dospělí; recidivisté; pachatelé se základním vzděláním, vyučení a pachatelé bez jakékoliv kvalifikace); oběti (dětské oběti především mravnostní, násilné a majetkové trestné činnosti a dětské oběti šikany; oběti násilné trestné činnosti, včetně domácího násilí; oběti obchodování s lidmi; oběti majetkové kriminality; oběti rasově, národnostně nebo nábožensky motivovaných trestných činů); rizikoví jedinci v postavení potenciálních pachatelů nebo obětí (predelikventní děti a mládež; rodiny dětí s poruchami chování; sociálně vyloučení jedinci a skupiny; ženy; senioři; osoby se zdravotním postižením a sociálním handicapem; osaměle žijící osoby; cizinci; příslušníci národnostních a etnických menšin; dlouhodobě nezaměstnaní a obtížně zaměstnatelní; obyvatelé prostorově vyloučených lokalit; osoby mající problémy s placením nájemného a dalších finančních pohledávek; osoby propuštěné z výkonu trestu). Mgr. Radek Jiránek Třešť

4 1. Strategie PK Trestné činy a jiná delikventní chování
majetková trestná činnost (např. krádeže vloupáním do rodinných domů, bytů, chat, chalup a ostatních objektů; krádeže prosté - věci z aut, auta a jejich součástky; kapesní krádeže, podvod a úvěrový podvod; neoprávněné držení platební karty); násilná trestná činnost (loupeže; násilná trestná činnost spáchaná na ulici, na veřejném prostranství a spáchaná pod vlivem alkoholu a nealkoholových drog; šikana); trestná činnost směřující proti dětem, rodině a lidské důstojnosti (týrání svěřené osoby, obchodování s dětmi, ohrožování mravní výchovy mládeže, znásilnění, pohlavní zneužívání); další: korupce; obchodování s lidmi; domácí násilí; delikvence spojená s radikalizací diváckého násilí; vandalismus; rasově, národnostně či nábožensky motivovaná trestná činnost; protiprávní jednání páchané v okolí restaurací, heren, klubů, diskoték a protiprávní jednání v sociálně vyloučených lokalitách; přestupky (přestupky v oblasti občanského soužití a přestupky proti majetku). Mgr. Radek Jiránek Třešť

5 1. Strategie PK Systém prevence kriminality Změna organizačního schématu systému prevence kriminality včetně posílení kompetence krajů a obcí při realizaci preventivní politiky. Prevence kriminality mládeže prostřednictvím zavádění Systému včasné intervence. Legislativní zakotvení prevence kriminality. Mgr. Radek Jiránek Třešť

6 Systém prevence kriminality v ČR v letech 2008 až 2011
Mgr. Radek Jiránek Třešť

7 1. Strategie PK Základním posláním Systému Včasné Intervence je pozitivní změna situace v chování klienta, pomocí rychlé, adekvátní a efektivní reakce všech institucí, do jejichž působnosti spadá péče o rizikové, ohrožené a delikventní děti, která směřuje k nápravě nežádoucího stavu - delikventního jednání dítěte, odstranění rizik, ohrožení dítěte apod. Cílem Systému Včasné Intervence je zefektivnit metody práce jednotlivých článků systému a využít beze zbytku všech legislativních nástrojů vztahujících se k oblasti delikvence dětí, trestné činnosti páchané na dětech a sociálně-právní ochrany dětí. Zvýšená pozornost je věnována predelikventnímu období, kdy existuje řada signálů o rizikovém chování dítěte, nebo o prostředí, v němž dítě vyrůstá. Systém včasné intervence umožňuje i včasné odhalení případů týrání a zanedbávání dětí - syndrom CAN. Zavádí jednoduchý způsob přijímání informací od subjektů s oznamovací povinností. Systém Včasné Intervence vytváří jednotné informační prostředí, které umožňuje koordinaci činností zapojených subjektů, zvyšuje kvalitu jejich práce a umožňuje zpětnou kontrolu přijatých opatření a zvolených postupů. Díky tomu se mohou subjekty vzájemně informovat a usměrňovat tak, aby každý z nich plnil svoji roli, spolupracoval s ostatními a nepřenášel odpovědnost na jiné. Systém Včasné Intervence pokrývá správní území města (zpravidla u statutárních měst) nebo správní obvod obce s rozšířenou působností. Mgr. Radek Jiránek Třešť

8 1. Strategie PK Legislativní ukotvení prevence kriminality – návrh pro vládu ČR do konce roku 2008 definice prevence kriminality, výkonné subjekty realizace preventivních opatření a vztahy mezi nimi, působnost v oblasti prevence, odpovědnost a kompetence včetně finančního zajištění. v zákoně by měly být dále uvedeny povinnosti vlády a Ministerstva vnitra vytvářet podmínky (včetně finančních) pro realizaci preventivních opatření a povinnost pro Ministerstvo vnitra a kraje tvořit koncepce prevence kriminality, realizovat preventivní programy a opatření, koordinovat preventivní činnosti na území své působnosti, analyzovat bezpečnostní situaci . . . Pozn.: Navrhuje se, aby obdobně jako romští koordinátoři krajských úřadů, kteří jsou zřízeni zákonem o krajích a hl. m. Praze, byla zřízena pozice manažera prevence kriminality krajského úřadu. Dále se navrhuje, aby byl výkon preventivních činností na úrovni kraje vykonáván v rámci přenesené působnosti státu a na úrovni obcí v samostatné působnosti. Mgr. Radek Jiránek Třešť

9 2. Projekty / aktivity Pracovní skupina Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity pro oblast vnitra a Policie ČR. Ministerstvo vnitra vydalo brožuru „Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel“ Současně zorganizovalo v letech 2007 – 2008 sérii seminářů pro pracovníky samospráv a neziskového sektoru. Cílem brožurky i navazujících seminářů bylo informovat o problematice zadlužování sociálně slabých a vyloučených osob odborníky pracující se zadluženou klientelou v různých fázích zadlužování a poskytnout jim praktické vodítko pro prevenci, řešení a eliminaci negativních důsledků spojených se zadlužením. Ve výrobě je dokumentární film včetně metodického doporučení pro práci při výuce (II. stupeň ZŠ a SŠ). Mgr. Radek Jiránek Třešť

10 2. Projekty / aktivity Pomoc obětem obchodování s lidmi
vybudování „Modelu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování v České republice“, v souvislosti s realizací projektu byl vytvořen národní koordinační mechanismus, do kterého jsou zapojeny státní, mezivládní i nestátní neziskové organizace. Mgr. Radek Jiránek Třešť

11 2. Projekty / aktivity Pomoc obětem domácího násilí
Za účelem minimalizovat traumata způsobená dětem - obětem a svědkům trestné činnosti - při vedení a opakování výslechů v rámci trestního řízení byl v roce realizován program budování speciálních výslechových místností pro dětské oběti a svědky. Cílem bylo vytvořit takové podmínky, aby výslech mohl být dokonale zdokumentován, popřípadě přímo sledován orgány činnými v trestním řízení, a nemusel být opakován. Postupně bude vybudována síť speciálních výslechových místností pro dětské oběti a svědky pokrývající celou Českou republiku. V návaznosti na úspěšnou publikaci „Děti a jejich problémy I.“, kterou vydalo Sdružení Linka bezpečí, Ministerstvo vnitra v roce finančně podpořilo vydání publikace „Děti a jejich problémy. Odborné studie II“. Publikace je věnována řešení závislosti, sebepoškozování, sebevražednému chování, syndromu zavrženého rodiče a problému šikany mezi dětmi. Mgr. Radek Jiránek Třešť

12 2. Projekty / aktivity Výzkum „Příčiny úspěchu Romů v české společnosti“. Cílem výzkumného šetření bylo popsat individuální osudy úspěšných Romů, jejich dětství, rodinné zázemí, průběh jejich kariéry, plány do budoucna, názory na řešení problémů, které trápí část Romů, názory na soužití Romů a majority a především vystopovat tzv. body zlomu neboli okolnosti, které byly pro dosažení jejich úspěchu klíčové. V rámci výzkumu bylo zhotoveno dokumentární DVD. Mgr. Radek Jiránek Třešť

13 2. Projekty / aktivity Vzdělávání - projekt „Učíme se s policií“ (2007) autorem je Východočeská správa Policie ČR, na redakci spolupracoval odbor prevence kriminality a PIS Policejního prezidia Policie ČR je určen pro žáky základních a středních škol výstupem projektu je soubor pracovních textů a metodických návodů pro policisty, kteří realizují přednášky ve školách. Cílem projektu je jednotný přístup k sociálně patologickým jevům a jednotná metodika výuky prevence těchto jevů. Mgr. Radek Jiránek Třešť

14 2. Projekty / aktivity VZDĚLÁVÁNÍ POLICEJNÍCH SPECIALISTŮ
MV (odbor prevence kriminality) dlouhodobě spolupracuje s velvyslanectvím Spojeného království Velké Británie a Severního Irska při předávání britských zkušeností s vyšetřováním mravnostní trestní činnosti na dětech V I. čtvrtletí 2008 proběhl mezinárodní seminář pro policisty a další subjekty činné v trestním řízení na téma "Kriminalita páchaná na dětech po Internetu". Mgr. Radek Jiránek Třešť

15 2. Projekty / aktivity Další realizované projekty Policie ČR probíhající ve školním prostředí Ajax Malá policejní akademie Abeceda bezpečí Nechte mě bejt Policie radí a pomáhá Policie ČR a škola Případové studie Kapka prevence Mgr. Radek Jiránek Třešť

16 3. Ohrožené děti Výzkum „Další osudy mladých lidí po opuštění zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za období 1995 – 2004“ Závěry výzkumu lze shrnout takto: V České republice je v institucionální péči umístěn vysoký počet dětí. V institucionální péči jsou převážně umísťovány děti z ekonomických a sociálních důvodů a pro poruchy chování. Velké množství dětí je umístěno v institucionální péči dlouhodobě a až do dospělosti. Orgány sociálně-právní ochrany dětí nepracují s rodinami odebraných dětí nevyvíjejí aktivity směřující k co nejdřívějšímu návratu dítěte zpět do rodiny. V České republice nefunguje Systém včasné intervence založený na meziresortním předávání informací a spolupráci a na cílené sociální práci v ranných stádiích vzniku problémů. V České republice neexistuje státem garantovaný systém služeb sociální prevence, který by dítěti po opuštění institucionální péče zaručoval důstojné podmínky pro život a plynulý přechod do normálního dospělého života. Mgr. Radek Jiránek Třešť

17 3. Ohrožené děti Z celkového počtu všech svěřenců v institucionální péči se 56 % dopustilo trestné činnosti. Z celkového počtu dětí, které se dopustily trestné činnosti (9751), se jich 91 % dopustilo trestné činnosti po skončení institucionální péče (8873), z tohoto počtu 74 % až po roce po opuštění institucionální péče (7185). Možnost ukládat ochrannou výchovu i možnost měnit ústavní výchovu v ochrannou a naopak je využívána minimálně. Výkon ochranné a ústavní výchovy není v praxi oddělen. Útěkovost dětí z institucionální péče je dlouhodobě neřešený problém. Umístění dětí v institucionální péči znamenalo v mnoha případech jen přerušení sociálně patologického vývoje, který po ukončení péče opět nastartoval. Výsledky analýzy vypovídají o skutečnosti, že péče o ohrožené děti v České republice je zajišťována jako řada izolovaných aktivit zúčastněných institucí - státních, samosprávných i neziskových, které nepracují podle jednoznačně stanovených pravidel (metodik) a které nejsou koordinovány. Mgr. Radek Jiránek Třešť

18 3. Ohrožené děti Návrhy na opatření
Důsledně prakticky oddělit výkon ochranné výchovy od ústavní výchovy, a to jednoznačným profilováním zařízení či jejich samostatných oddělení a zařazováním dětí do nich. Klást větší důraz na individualizaci přístupu k dětem v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, zlepšit spolupráci s Policií ČR při navracení zadržených dětí. Provést odbornou analýzu důvodů umisťování dětí v kontextu výsledků diagnostiky poruch osobnosti a důvodů, které k umístění vedly. Novelizovat příslušné právní předpisy ve věci zakotvení povinnosti obce s rozšířenou působností podílet se na nákladech za pobyt dítěte majícího trvalý pobyt v jejím správním obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Zpracovat a prakticky ověřit konkrétní výchovné programy pro děti ve školských výchovných zařízeních s ohledem na jejich specifické výchovné a vzdělávací potřeby (zákon č. 109/2002 Sb.) a plně zohlednit potřeby a současně diagnostiku dítěte. Mgr. Radek Jiránek Třešť

19 3. Ohrožené děti Zpracovat standardy aktivit specifické primární prevence rizikového chování dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a jim na roveň postavených zařízeních. Vytvořit povinné vzdělávací programy a zahájit průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy v oblasti rizikových forem chování umístěných dětí. Připravit a ověřit metodiku specifické prevence rizikového chování ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Zapojit nestátní neziskové a charitativní organizace do zřizování a provozování zařízení v nichž bude realizována institucionální péče o delikventní děti a mladistvé, případně alternativa k výkonu vazby. Zpracovat efektivní systém práce s útěkáři ze zařízení od zadržení až po zařazení do kmenového zařízení a následné výchovné práce s nimi. Zintenzívnit spolupráci specialistů pro mládež (ustavených v souladu se závazným pokynem policejního prezidenta č. 8/2002) kromě vedení škol též se školními metodiky prevence, metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách, ve střediscích výchovné péče a s krajskými školskými koordinátory prevence na krajských úřadech, dosavadní praxi, kdy specialisté pro mládež kontaktují pouze vedení školy, aniž se k problematice vyjádří výše uvedení pracovníci, považujeme za neuspokojivou. Mgr. Radek Jiránek Třešť

20 e-mail: jiranek@mvcr.cz
Mgr. Radek Jiránek vedoucí oddělení preventivních programů a dobrovolnické služby odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra tel.: Mgr. Radek Jiránek Třešť


Stáhnout ppt "Prevence kriminality v resortu vnitra v letech 2007 – 2008"

Podobné prezentace


Reklamy Google