Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stav výuky soudobých d ě jin ÚSTR 2012 Dějepis a jeho kontext ve světle výzkumu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stav výuky soudobých d ě jin ÚSTR 2012 Dějepis a jeho kontext ve světle výzkumu."— Transkript prezentace:

1 Stav výuky soudobých d ě jin ÚSTR 2012 Dějepis a jeho kontext ve světle výzkumu

2 Stav výuky soudobých dějin  1593 respondent ů - u č itelé d ě jepisu ZŠ a SŠ  sb ě r kv ě ten 2012 (on-line dotazník; provedlo Factum Invenio)  Témata dotazníku: Výuka d ě jepisu, u č itelé, kontext výuky, žáci a jejich rodiny  Zve ř ejn ě ní záv ě re č né zprávy v listopadu 2012  Kompletní data na novém webu v roce 2013

3 Obraz učitelů I  Období po roce 1945 se neu č í.  V ůč i inovativním metodám výuky panuje mezi u č iteli nep ř ekonatelný odpor.  U č itelé nic pro sv ů j další rozvoj ned ě lají.  U č itelé se bojí aktualizovat a provazovat tak historickou látku se sou č asným sv ě tem. Stav výuky soudobých dějin (ÚSTR)

4 Obraz učitelů II  U č itel ů m chybí jasn ě jší výklad minulosti.  D ě jepis má nedostate č nou č asovou dotaci.  Hlavním cílem pro v ě tšinu u č itel ů je nau č it d ě ti fakta.

5 Obraz učitelů- odpovědi I Učitelé se bojí aktualizovat a provazovat tak historickou látku se současným světem. Hlavním cílem je pro většinu učitelů naučit děti fakta. Stav výuky soudobých dějin (ÚSTR)

6 Obraz učitelů- odpovědi II Učitelé pro svůj další rozvoj nic nedělají. Období po roce 1945 se neučí (např. protože se učitelé bojí vlastní minulosti) Stav výuky soudobých dějin (ÚSTR)  Průměrně 28 h

7 Obraz učitelů- odpovědi III Učitelé pro svůj další rozvoj nic nedělají. Další stereotypy? Stav výuky soudobých dějin (ÚSTR) Kurzy/semináře za poslední tři roky % Žádný 14 1 12 2 17 3 4 7 5 12 6 7 7 2 8 3 9 1 10+ 4

8 Podoby výuky I

9 Podoby výuky II  Jasná interpretace minulosti již není jednoznačně preferována. Preferování výkladu konfliktních versus konsensuálních témat% Preferuji konfliktní témata 53 Preferuji témata, nad jejichž hodnocením se odborníci shodují 47

10 Podoby výuky III

11 Zdroje historického vědomí

12 Seznam literatury  Gracová, Blažena. „Empirické výzkumy v didaktice d ě jepisu u nás, jejich pot ř ebnost a význam“. In: IX. sjezd č eských historik ů : Pardubice 6.-8. zá ř í 2006, editoval Jaroslav Pánek, 97–113. Praha: Sdružení historik ů Č eské republiky (Historický klub 1872) ve spolupráci s Fakultou filozofickou Univerzity Pardubice a Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyn ě v Ústí nad Labem, 2008.  Jeden sv ě t na školách- Zpráva o dotazníkovém šet ř ení na st ř edních školách 2012 v č etn ě porovnání s rokem 2009. Č lov ě k v tísni, 2009. http://www.jedensvetnaskolach.cz/test/File/DOTAZNIKOVE_SETRENI_STREDOSKOLACI_JSNS_2012.pdf. http://www.jedensvetnaskolach.cz/test/File/DOTAZNIKOVE_SETRENI_STREDOSKOLACI_JSNS_2012.pdf  Labischová, Denisa, a Blažena Gracová. P ř íru č ka ke studiu didaktiky d ě jepisu. Vyd. 1. Scripta Facultatis philosophicae Universitatis Ostraviensis. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2008.  Gracová, Blažena. „Poznatky z Výzkumu aktuální podoby výuky d ě jepisu na základních a st ř edních školách“. In: Historie a škola VI.: Klí č ové kompetence a sou č asný stav vzd ě lávání v d ě jepise; seminá ř ke koncepci výuky d ě jepisu a ob č anské nauky na základní a st ř ední škole zorganizovaný MŠMT v Tel č i ve dnech 15.-16. ř íjna 2007. Praha: Pro Ministerstvo školství, mládeže a t ě lovýchovy Č eské republiky vydala Albra, 2007.  Šubrt, Ji ř í, a Št ě pánka Pfeiferová. „Pohled na historické v ě domí obyvatel Č eské republiky prizmatem kvalitativní metodologie“. In: Historické v ě domí jako p ř edm ě t badatelského zájmu: teorie a výzkum, 59–70. Vyd. 1. Historická sociologie. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, 2010.  Klíma, Bohuslav. Mládež a d ě jiny: publikace výsledk ů mezinárodního dotazníkového šet ř ení a výzkumu historického v ě domí adolescent ů se zam ěř ením na Č eskou republiku. Brno: CERM, 2001.  Borries, Bodo von, a Magne Angvik, ed. Youth and history: a comparative europeran survey of historical and political attitudes among adolescents. Hamburg: Körber-Stiftung, 1997.  Leeuw-Roord, Joke van der, ed. The state of history education in Europe: challenges and implications of the „Youth and history“-survey. Hamburg: Körber-Stiftung, 1998.  Pinkas, Jaroslav. „ Historické ( po ) v ě domí gymnazist ů“. In: Film a d ě jiny (ed. Petr Kopal), Praha: ÚSTR, 2005.

13 Děkujeme za pozornost vojtech.ripka@ustrcr.cz


Stáhnout ppt "Stav výuky soudobých d ě jin ÚSTR 2012 Dějepis a jeho kontext ve světle výzkumu."

Podobné prezentace


Reklamy Google