Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KNOW-HOW  V židovské čtvrti zastaví auto kvůli poruše. Majitel vozu ani nikdo z kolemjdoucích si s ním neví rady.  Nakonec zavolají klempíře Oppenheimera.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KNOW-HOW  V židovské čtvrti zastaví auto kvůli poruše. Majitel vozu ani nikdo z kolemjdoucích si s ním neví rady.  Nakonec zavolají klempíře Oppenheimera."— Transkript prezentace:

1

2 KNOW-HOW  V židovské čtvrti zastaví auto kvůli poruše. Majitel vozu ani nikdo z kolemjdoucích si s ním neví rady.  Nakonec zavolají klempíře Oppenheimera. Ten zvedne kapotu, párkrát klepne kladívkem a vůz bez problémů nastartuje. "Co jsem dlužen?“ ptá se majitel vozu. "Dvě stě korun." odvětí Oppenheimer. Majiteli auta se to nezdá a požaduje řádný účet.  Oppenheimer sedne a napíše: Tři rány kladívkem 5 Korun. Vědět kam 195 Korun. Celkem 200 korun.

3 D E S Í T K A www.pavelpetr.cz

4 INTELECTUAL PROPERTY   Jaké znaky musí splňovat dílo, aby mohlo být předmětem autorského práva?  Vyjmenujte výlučná majetková práva autora díla.  Co je pseudonymní dílo?  Co se rozumí smluvní licencí?  Vyjmenujte práva související s právem autorským.  Uveďte 4 konkrétní kolektivní správce práv.  Je omezeno trvání osobnostních a majetkových práv autora k dílu? Jak?  Jaké principy se uplatňují v patentovém řízení?  Co je to tzv. nucená licence?  Co je to souborné dílo? www.pavelpetr.cz

5 Práva související s právem autorským  1.práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu,  2.právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu,  3.právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu,  4.právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho vysílání,  5.právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv,  6.právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu,

6 Věcná působnost AZ ppráva autora k jeho dílu ppráva související pprávo pořizovatele k jím pořízené databázi oochranu práv podle AZ kkolektivní správu práv autorských a práv souvisejících s právem autorským

7 PRINCIPY OVLÁDAJÍCÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ  PRINCIP EFEMÉRNÍ MATERIALIZACE zachycení ideálního předmětu duševního vlastnictví na „corpus mechanicus“ tedy aby byl předmět duševního vlastnictví vyjádřen v objektivně vnímatelné podobě (byl zachycen na hmotném substrátu) včetně podoby elektronické  PRINCIP POTENCIÁLNÍ UBIKVITY předmět duševního vlastnictví může být využíván kdekoli/kdykoli/kýmkoli (a to i současně), přičemž nedochází k jeho zužívání (spotřebování)

8 Dílo

9  Dílo literární (Babička)  Jiné dílo umělecké (Socha před budovou PrF)  Dílo vědecké (Komentář k zákonu)  Píseň, báseň, divadelní hra, nastudování baletu, pantomimy, fotografie J.Saudka, obraz, film, návrh Blobu, mapy.cz, mp3ka  A.P.Čechov, Strýček Váňa, Leoš Suchařípa (1932-2005) překladatel  Nikola Šuhaj Loupežník – Divadlo na Provázku (původně Ivan Olbracht)

10 Jaké podmínky musí být splněny, aby dílo dílem bylo?  Dílo umělecké či vědecké  Jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora  Vyjádření v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě (trvale i dočasně)  Generální klauzule (§ 2/1)!

11 Které z uvedených je dílo souborné?  A)  B)  C)  D) …pásmo ruských básní…

12 Povaha patentové ochrany  Subjektivní patentové právo je výlučné právo vlastníka užívat vynález chráněný patentem  Princip priority – nelze udělit dva patenty na týž vynález  Princip teritoriality – právní ochrana platí jen na území daného státu; pro ochranu v zahraničí je zapotřebí požádat v každé zemi zvlášť – není-li mezinárodní smlouva

13 Podmínky patentovatelnosti  Novost (absolutní světová novost)  Výsledek vynálezecké činnosti (nadprůměrné řešení ve vztahu k dosavadnímu stavu techniky)  Průmyslová využitelnost – opětovné využití (výroba); objektivně realizovatlné  Způsobilost patentovatelnosti – negativní vymezení viz § 3 odst. 2 ZoVyn

14 Patentové řízení  Princip registrační – ověří se zda nepatří mezi výjimky z patentovatelnosti a zda je popis srozumitelný  Princip průzkumový- testuje se zda splňuje všechny podmínky patentovatelnosti vč. Novosti - CZ  Okamžik zahájení je spjat s doručením písemné přihlášky vynálezu Úřadu  Je označeno datum přijetí – právo přednosti priority  Vydává se patentová listina

15 Příklad Arpád www.pavelpetr.cz  Paní Zdena venčila svou čivavu Arpáda na rušné ulici v centru Litovle. Více než jemu se věnovala hovoru se svou přítelkyní Karolínou, se kterou přešla na druhou stranu ulice. Když Arpád zpozoroval, že pánička je na druhé straně silnice a chtěl za ní přeběhnout vozovku, vběhl přímo pod kola rychle jedoucího (70 Km/h) BMW X5, které řídil fotbalista Kubeš. Pes na místě zemřel. Zničena byla i chromová maska vozu a přední světlomet vozu.

16 Výtluky  Dr. Herbert si zakoupil nový Mercedes, se kterým se vydal na vyjížďku. Jako vesnický lékař si projížďku vychutnával jako příjemný relax. Na cestě minul značku pozor nerovná vozovka a třicet metrů za ní najel do díry a utrhl kolo. Celou cestu dodržoval povolenou rychlost. www.pavelpetr.cz

17 Zákon č. 13/1997  § 24  Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami  Provoz na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích může být částečně nebo úplně uzavřen, popřípadě může být nařízena objížďka. Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky. www.pavelpetr.cz

18 Účelová komunikace  Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Příslušný silniční správní úřad může na návrh vlastníka účelové komunikace a po projednání s příslušným orgánem Policie České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka. www.pavelpetr.cz

19 Výtluky  http://www.ct24.cz/doprava/82483- znicite-si-auto-kvuli-dire-na-silnici- zadejte-nahradu-skody/ http://www.ct24.cz/doprava/82483- znicite-si-auto-kvuli-dire-na-silnici- zadejte-nahradu-skody/ www.pavelpetr.cz

20 JUDIKATURA K PŘÍKLADŮM  25 Cdo 752/2003  Usnesení KS HK 20 Co 392/2001  23 Co 465/97  25 Cdo 863/2003  25 Cdo 1565/2001 www.pavelpetr.cz

21 Drožkář  1. Pražská obchodní společnost Oldtowncity Trasnsport, s.r.o. uskutečňuje denně projížďky historickými kočáry po hlavním městě. Dne 27.7.2009 řídil kočí, pan Bohumil zvaný též Boban, který byl zaměstnancem společnosti, historický kočár na trase Pařížská – Staroměstské náměstí – Celetná – Ovocný trh. Když projížděl kolem dvou chlapců u Divadla v Celetné – dvanáctiletého Mikloše a jedenáctiletého Lászla, kteří zde byli na výletě - vystřelil Mikloš ze startovací pistole. Později vyšlo najevo, že Mikloš je mentálně zaostalý a že jej k výstřelu přemluvil Lászlo, který u řekl, že se kůň takového výstřelu nemůže leknout, protože je na to zvyklý. Byl si (rozuměj Lázslo pozn. red.) ovšem vědom, že to není pravda. Miklóšův zdravotní stav ovšem nedovoloval, tuto sofistikovanou lež, prohlédnout. V důsledku výstřelu se kůň splašil, shodil Bobana na vedle stojící nastartovaný automobil paní Sáry, přičemž mu promáčkl přední kapotu. Na následky pádu pan Boban zemřel. Zůstala po něm jeho manželka Trudi, která byla jeho jedinou „příbuznou“. Na nastalou situaci reagovala žalobou proti transportní společnosti, Miklošovi a Lázslovi. V průběhu soudního řízení vyšlo najevo, že Boban byl jediným jednatelem transportn společnosti.  Posuďte nároky na náhradu škody jednotlivých osob. Uveďte o jakou odpovědnost se bude jednat, kdo za ni bude odpovídat, ustanovení zakládající odpovědnost, předpoklady, jejich naplnění/nenaplnění v konkrétním případě, případně další právně relevantní skutečnosti. Vše jasně a výstižně zdůvodněte. www.pavelpetr.cz

22 Fanoušek  2. Pan Leoš uzavřel s panem Milošem šílenou sázku. Vyhraje-li v letošní sezóně hokejové extraligy Leošův tým Vítkovice, dostane od pana Miloše částku 100 000,- Kč. V opačném případě, tj. vyhraje-li tým pana Miloše Pardubice, může pan Miloš rozbít basebolovou pálkou Leošovo nové Ferari. Pardubice bohužel vyhrály, a tak Miloš rozbil pálkou auto dle dohody.  Může pan Leoš žalovat pana Miloše za způsobenou škodu?  Pokud by vyhrál sázku pan Leoš a Miloš by mu odmítal zaplatit, mohl by své právo uplatnit soudní cestou? www.pavelpetr.cz

23 Domeček snů  3. Karel Šafránek a Evald Pávek měli v úmyslu uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem byl obytný dům s přilehajícími pozemky. Jako zálohu na kupní cenu, poskytl kupující (Karel) prodávajícímu (Evald) zálohu ve výši 500 000,- Kč. K uzavření kupní smlouvy však nedošlo, protože v září téhož roku prodávající kupujícímu oznámil, že si prodej rozmyslel a že nemovitosti prodávat nebude.  Zabývejte se otázkou nároku kupujícího n a vrácení částky.  Jak by se změnila situace, kdyby Evald s Karlem uzavřeli před zaplacením zálohy smlouvu ve smyslu §50a? www.pavelpetr.cz

24 Fair Play  4. Nezletilému Mojmírovi (14 let) byla způsobena újma na zdraví (zlomené obě ruce), když hrál s dalšími nezletilými na vesnickém plácku fotbal. Jeden z nich Kamil (14 let) jej zranil tak, že poté co Mojmír chytil míč, k němu Kamil přiběhl a kopal jej, dokud míč nepustil. Nezletilý Mojmír se na následky léčil a jeho matka uplatnila nárok na náhradu škody vůči rodičům Kamila.  Kdo bude odpovědný za újmu na zdraví Mojmíra? www.pavelpetr.cz

25 Faktura  5. Odběratel uhradil svému dodavateli částku faktury. Vlivem kumulace chyb na jeho straně (chyb v čísle účtu v příkazu k úhradě), jakož i liknavostí dodavatele se stalo, že byla platba poukázána na cizí účet, jednak dodavatel neprovedenou platbu neurgoval.  Cizí osoba, které peníze přišly neučinila žádné kroky a peníze si ponechala. Po půl roce vyšlo nedopatření najevo.  Posuďte vztahy mezi všemi jmenovanými. www.pavelpetr.cz

26 Hodný synek  6. Rodiče dali svému 13ti letému synovi Hugovi vyšší částku na úhradu lyžařského zájezdu do Alp. Po čase vyšlo najevo, že organizátoři zájezdu peníze nedostali. Chlapec peníze utratil za nákup drog, které mu nabízel a opakovaně prodával jeden z jeho starších spolužáků. Následným šetřením se podařilo zjistit osobu dealera a potvrdit pravdivost chlapcova přiznání.  Kdo a proč bude mít určité nároky.  Má význam fakt, že dealer byl starší než Hugo jen o rok? www.pavelpetr.cz

27 R 9/1972  Motorové vozidlo je v prevádzke nielen vtedy, keď sa pohybuje, ale aj vtedy, keď síce stojí, ale v chode je jeho motor. Prevádzkou motorového vozidla je aj príprava k jazde a bezprostredné výkony po ukončení jazdy, ako aj výkony potrebné na udržovanie vozidla. Už samo uvedenie motoru do chodu patrí k prevádzke motorového vozidla bez ohľadu na to, či sa vozidlo uvedie do pohybu a či nie, či sa to stalo na ceste, prípadne na inom priestranstve verejnosti prístupnom alebo ešte v garáži, a či motor uviedol do chodu sám prevádzateľ alebo jeho pracovník.  Medzi okolnosti majúce pôvod v prevádzke patria aj nedostatky, či vady materiálu, aj nespoznateľné. Za takto spôsobenú škodu, ako škodu odvozujúcú svoj pôvod z prevádzky, nemôže sa prevádzateľ zodpovednosti zbaviť. www.pavelpetr.cz

28 Ručení za škodu z provozu silostrojů (zákon ze dne 9. srpna 1908, čís. 162 ř. zák.).  Dodáním automobilu do správkárny byl majitel správkárny po dobu, dokud nebyl automobil jako spravený jeho majiteli zpět odevzdán, provozovatelem jízdy. To platí najmě o jízdě na zkoušku. www.pavelpetr.cz

29 2 Cz 37/79  Předpokladem pro použití ustanovení § 427 a násl. o. z. se zřetelem na ustanovení § 311 odst. 1 o. z. je to, že škoda byla vyvolána zvláštní povahou provozu. Skutečnost, že ke škodě došlo v dopravním prostředku během trvání přepravy, ještě sama o sobě neznamená, že jde o škodu vyvolanou zvláštní povahou této dopravy. www.pavelpetr.cz

30 25 Cdo 270/2001  Je-li předmětem sjednané opravy výměna opotřebované součástky (rozvodového řemene), která spojuje další dvě části motoru (rozvodové kolo klikového hřídele s kolem vačkového hřídele) a zajišťuje tak základní funkčnost motoru, je už ze samotné logiky věci zřejmé, že kontrola správného fungování takového stroje po montáži nové součástky je nezbytná, aby se předešlo možnosti vzniku škody nejen na motoru, ale i na jiných majetkových hodnotách a na zdraví. www.pavelpetr.cz

31 20 Co 31/77  Odpovědnost za škodu způsobenou provozem pohyblivých schodů (eskalátorů) ve stanicích metra je třeba posoudit jako škodu vyvolanou povahou provozu dopravního prostředku ve smyslu ustanovení § 427 a násl. o z. www.pavelpetr.cz

32 2 Cz 19/77  Také škodu vzniklou cestujícímu uklouznutím na schůdkách železničního vagónu lze posoudit jako škodu vyvolanou zvláštní povahou provozu železnice. www.pavelpetr.cz

33 PŘÍKLAD Balónky  Reklamní agentura Jonatán, s.r.o. byla najmuta nejmenovanou firmou vyrábějící mýdlo, které má ve znaku jelena, k propagaci tohoto výrobku.  Firma si vybrala slunný den, kdy na Horním náměstí v Olomouci zorganizovala promoakci.  Reklamní stánek zdobily balónky s logem výrobce.  Ke konci reklamního odpoledne byly balónky rozdány dětěm. Jeden z balónků vybuchl a poranil chlapce.  O jakou odpovědnost se zde bude jednat. Kdo bude odpovědný?  Hraje nějakou roli, že reklamní agentura nevěděla, že balónky jsou naplněny vodíkem?  Srov. 25 Cdo 1695/98

34 25 Cdo 1695/98  Byla-li škoda způsobena věcí použitou při provozní činnosti žalované, není z hlediska její odpovědnosti podle § 420a obč. zák. rozhodující, zda žalovaná věděla, že použitá věc je vadná, popř. nebezpečná. www.pavelpetr.cz

35 PŘÍKLAD Sako Armani  Režisér pan Miloš se chystal na služební cestu do francozského Cannes, kde se měl zúčastnit filmového festivalu.  Protože je velmi sledovanou osobou, rozhodl se, že musí vypadat na fotkách skvěle, a proto si nechal v čistírně vyprat a vyžehlit své sako Armani.  Sako odnesl do čistírny v pátek, s tím, že si je vyzvedne v pondělí ráno. Obdržel stvrzenku a uhradil zálohu 150,- Kč.  Jaké bylo druhý den ráno jeho zděšení, když u vchodu do čistírny potkal hasiče. Z čistírny nezbylo nic. V noci se přehnala nad čistírnou bouře a vznikl požár způsobený bleskem.  Bude provozovatel odpovídat? Pokud ano proč a jak?

36 PŘÍKLAD Koncert  Pan Roman se svou přítelkyní navštívili v sobotu večer jazzový koncert. Před vstupem do sálu si za pět korun uložili věci do šatny.  Koncert se vydařil. Hudebníci dokonce dvakrát přidali. Při odchodu, však na Romana čekala nepříjemná zpráva. Jeho kabát v šatně nebyl.  Posuďte situaci. Co doporučíte Romanovi?  Má nějakou dobu na uplatnění svého nároku?  Má nějaký význam skutečnost, že kabát stál 6000 Kč?  Posuďte situaci, kdyby byl kabát odcizen aniž by byl uložen do šatny a jen ponechán na věšáku v restauraci pod cedulkou „za odložené věci neručíme“  Co by se stalo, kdyby Romanovi z kapsy kabátu odcizili 10000 Kč? Změnilo by situaci, kdyby částku ukradl číšník?

37 PŘÍKLAD Pikolík a stradivárky  Pan Rudolf světoznámý houslista přijel na koncert do Mostu. Ubytoval se v hotelu Casscade. Při příchodu na recepci sdělil půvabné recepční, že má rezervaci na své jméno. Ta potvrdila, že recepci skutečně má.  Poté zavolala na pikolíka, aby odnesl panu Rudolfovi zavazadla.  Pikolik převzal pouzdro s houslemi. V okamžiku se však dal na útěk i se vzácnými houslemi zn. Stradivari.  Pan Rudolf hned zavolal policii.  Následně hotel odmítá odpovědnost za vnešené věci z titulu, že nebyla uzavřena smlouva o ubytování. Má to právní význam?  Změnila by se situace, kdyby předal housle zaměstnanci hotelu na nádraží, s tím, že je má zavést do hotelu?

38 PŘÍKLAD Nešťastná partie bridže  Paní Zdeně zmizel norkový kožich, který si odložila na ramínko v restauraci, kde chtěla strávit poklidný večer se svými přáteli při partii karetní hry bridže.  K politováníhodné události došlo 1. dubna. Vzhledem k tomu, že si nebyla jistá právní situací, rozhodla se požádat o radu svého synovce Vaška, který studuje právnickou fakultu.  Vašek jí sdělil, že musí svůj nárok musí uplatnit. Ideálně do 16. února a to poštou.  Měl Vašek pravdu?


Stáhnout ppt "KNOW-HOW  V židovské čtvrti zastaví auto kvůli poruše. Majitel vozu ani nikdo z kolemjdoucích si s ním neví rady.  Nakonec zavolají klempíře Oppenheimera."

Podobné prezentace


Reklamy Google