Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝVOJ MÉDIÍ VŠFS info@matejkam.com.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝVOJ MÉDIÍ VŠFS info@matejkam.com."— Transkript prezentace:

1 VÝVOJ MÉDIÍ VŠFS

2 ZÁKLADNÍ TÉMATA PŘEDNÁŠEK PREZENČNÍHO STUDIA
Historické předpoklady vývoje sociální komunikace. První civilizace a jejich kultury. Divadlo jako první médium skupinové komunikace. Podmínky pro vznik ekonomických vztahů mezi lidmi. Vznik jazyka. Vznik písma a forem jeho zachycení. Vývoj prostředků pro přenos písemné informace.Tiskárenská technika.Od tiskařského lisu po rotačku. Vznik trhů a souvislost s urbanizací. Veletrhy, výstavy, světové výstavy. Předchůdci periodického tisku-letákové noviny a novinové letáky. Ekonomické podmínky (rozvoj výroby a obchodu) pro vznik periodického tisku. Masový tisk. Periodický tisk jako nové médium.První německé a české noviny na našem území. Vývoj periodického tisku v období od konce 19.stol. do r.1989 u nás. Vznik zpravodajství jako profese, tiskové agentury a jejich vývoj. První inzeráty, rozvoj inzerce v 18. a 19.stol. u nás. Vývoj reklamy. Reklamní a propagační agentury od poloviny 20.stol. do dneška Vývoj fotografie. Film. Telefon. Telegraf. Vznik rozhlasu a jeho vývoj. Vznik televize a její vývoj. Masová média. Nové formy komunikace. Nová struktura masových médií po r Vznik stavovských organizací. Soutěže v oblasti reklamy, mediální výzkumy. Závěrečný test

3 ZÁKLADNÍ TÉMATA CVIČENÍ KOMBINOVANÉHO STUDIA
Historické předpoklady vývoje sociální komunikace. První civilizace a jejich kultury. Divadlo jako první médium skupinové komunikace. Podmínky pro vznik ekonomických vztahů mezi lidmi. Vznik jazyka. Vznik písma a forem jeho zachycení. Vývoj prostředků pro přenos písemné informace. Tiskárenská technika.Od tiskařského lisu po rotačku. Vznik trhů a souvislost s urbanizací. Veletrhy, výstavy, světové výstavy Předchůdci periodického tisku-letákové noviny a novinové letáky. Ekonomické podmínky (rozvoj výroby a obchodu) pro vznik periodického tisku. Masový tisk. Periodický tisk jako nové médium.První německé a české noviny na našem území. Vývoj periodického tisku v období od konce 19.stol. do r.1989 u nás. Vznik zpravodajství jako profese, tiskové agentury a jejich vývoj. První inzeráty, rozvoj inzerce v 18. a 19.stol. u nás. Vývoj reklamy. Reklamní a propagační agentury od poloviny 20.stol. do dneška Vývoj fotografie. Film.Telefon. Telegraf. Vznik rozhlasu a jeho vývoj. Vznik televize a její vývoj. Masová média. Nové formy komunikace. Nová struktura masových médií po r Vznik stavovských organizací. Soutěže v oblasti reklamy, mediální výzkumy. Závěrečný test

4 LITERATURA POVINNÁ BENDA, J.: Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech , Praha Karolinum 2007, ISBN , stran 273 BERÁNKOVÁ, M.: Dějiny československé žurnalistiky I., Praha Novinář 1981, , stran 275 BUNZLOVÁ, A.: Kapitoly z dějin světových tiskových agentur, Praha SPN 1975, , Skripta Fakulty žurnalistiky UK, stran 111 GEISS,I.:Dějiny světa v souvislostech, Praha Ivo Železný 2005, ISBN , stran 529 HALADA, J., HLAVAČKA, M.: Světové výstavy – od Londýna po Hannover 2000, Praha Libri 2000, ISBN , stran 279 Kol. autorů: Dějiny českých médií v datech, Praha Nakladatelství Karolinum 2003, stran 461, ISBN JEŠUTOVÁ, E. et al: Od mikrofonu k posluchačům, Praha Český rozhlas 2003, stran 667, ISBN Kolektiv: 10 let v českých médiích, Praha Portál 2005, stran 142, ISBN KÖPPLOVÁ, B., KÖPPL, L.: Dějiny světové žurnalistiky – Celý svět je v novinách, Praha Novinář 1989, ISBN , stran 332 PAVLŮ, D.: Některé historické vývojové tendence médií marketingové komunikace,str.8-37 in: PAVLŮ, D. et al: Marketingové komunikace a média – Malá edice FMK č.3, Zlín FMK UTB 2005,ISBN , str. 168 STELLNER a kol.: Hospodářské dějiny ( století), Praha VŠE 2006, ISBN X, str.139

5 LITERATURA DOPORUČENÁ
ČERNÝ, J.: Malé dějiny lingvistiky, Praha Portál 2005, ISBN , stran 240 VYSEKALOVÁ,J a kol.:Veletrhy a výstavy, Praha Grada 2004, ISBN , stran 160 KOLEKTIV: Dějiny českých médií v datech, Praha Karolinum 2003, ISBN , stran 461 McLUHAN, M.: Člověk, média a elektronická kultura, Brno Jota 2008, str.420 ISBN PROKOP,D.:Boj o média, Praha Karolinum 2005, ISBN , stran 409 OSVALDOVÁ, B. a kol.: Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace, Praha Libri 2007, ISBN , stran263 JIRÁK,J., KÖPPLOVÁ,B.:Média a společnost, Praha Portál 2003, ISBN , stran 207 CAIRNCROSS, F.: Konec vzdáleností – jak komunikační revoluce změní naše životy, Brno Computer Press 1999, ISBN X, stran 291 JEŘÁBEK, H.: Paul Lazarsfeld a počátky komunikačního výzkumu, Praha Karolinum 1997, stran 183, ISBN

6 METODA VÝUKY A ZPŮSOB HODNOCENÍ
Prezenční studium – přednášky a cvičení Kombinované studium – cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu: Zápočet (podmínky jeho zapsání) Zpracování odborné studie, která bude věnovat detailnější analýze některého historického jevu z přednášené látky v rozsahu min. 8 stran, max. 15 stran. Témata budou zadána na 1.konzultaci, termín odevzdání v písemné i elektronické podobě ve Wordu Vyplnění testu s 24 otázkami. Odpovědi budou vybírány z několika variant z nichž pouze jedna bude správná. Za každou správnou odpověď student získává 2 body. Celkem jich může získat 48. K úspěšnému vyplnění testu musí student získat min. 32 bodů.

7 1.přednáška 1 Vznik a vývoj člověka:
Historické předpoklady vývoje sociální komunikace. První civilizace a jejich kultury. Divadlo jako první médium skupinové komunikace. Podmínky pro vznik ekonomických vztahů mezi lidmi. Vznik a vývoj člověka: čím se odlišuje od ostatní přírody více než 70 mil.let…. Hominid Australophithecus africanus 4 mil. let staré nejstarší nálezy, Homo habilis před 2 mil.let, Homo erectus před 1,6 mil.let, Homo sapiens před 0,5 mil.let, Homo sapiens – kromaňonec před 90 tis.let

8 Egypt – začátek 3000 let př.n.l. Mezopotánie – dtto
1.přednáška 2 Historické předpoklady vývoje sociální komunikace. První civilizace a jejich kultury. Divadlo jako první médium skupinové komunikace. Podmínky pro vznik ekonomických vztahů mezi lidmi. První civilizace: Egypt – začátek 3000 let př.n.l. Mezopotánie – dtto Kréta – 2000 let př.n.l. Čína – 1700 let př n.l. Olménská a Chalvínská kultura let př.n.l. Evropa Divadlo

9 1.přednáška 3 Rozvoj výrobních sil používáním kovových nástrojů,
Historické předpoklady vývoje sociální komunikace. První civilizace a jejich kultury. Divadlo jako první médium skupinové komunikace. Podmínky pro vznik ekonomických vztahů mezi lidmi. Rozvoj výrobních sil používáním kovových nástrojů, Rozvoj pastevectví, zemědělství,pluh, První soukromá vlastnictví, Vytváření patriarchální rodiny, základ rodových vztahů, Rozvoj řemesel, hrnčířství, tkalcovství, Oddělení řemesla od zemědělství,´= směna, Zavlažovací systémy, Zvýšení produktivity práce = vznik otroctví, Postupné vytváření státu v čele král před n.l. mezi Eufratem a Tigridem – Mezopotámie = první civilizace lidstva.

10 Střet dvou kultur, a to lovců starší doby kamenné a zemědělství
1.přednáška 4 Historické předpoklady vývoje sociální komunikace. První civilizace a jejich kultury. Divadlo jako první médium skupinové komunikace. Podmínky pro vznik ekonomických vztahů mezi lidmi. Střet dvou kultur, a to lovců starší doby kamenné a zemědělství rozvoj zemědělství, měď, cín, bronz, Vznik malých sídlišť - první města, Vynalezeno písmo, Společnost se dělila do tří vrstev: aristokracie, svobodní občané a otroci, Moc šlechty založena na pozemkovém vlastnictví = vysocí světští a církevní úředníci a důstojníci, Paláce, monumentální stavby, nástěnné malířství PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

11 1.přednáška 10 Historické předpoklady vývoje sociální komunikace. První civilizace a jejich kultury. Divadlo jako první médium skupinové komunikace. Podmínky pro vznik ekonomických vztahů mezi lidmi. Evropa 7.tis.př.n.l. již se začínají lovci sdružovat,příchod zemědělců, Neolit-mladší doba kamenná do 3.tis.př.n.l.,- zemědělská revoluce První urbanizace-první vesnice, Eneolit-pozdní doba kamenná do začátku 2.tis.př.n.l.,první kov-měď, Doba bronzová, vrcholí 1200 až 700 př.n.l., Doba železná 700 př.n.l., Chov dobytka, těžba a obchod s nerost. surovinami,=vznikají bohatá centra Západořímskou říši nahradila četná germánská království, Prostor severně od Dunaje osidlovaly kmeny Slovanů, PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

12 1.přednáška 11 Historické předpoklady vývoje sociální komunikace. První civilizace a jejich kultury. Divadlo jako první médium skupinové komunikace. Podmínky pro vznik ekonomických vztahů mezi lidmi. V 6.stol. zabírá Byzantská říše (nahradila východořímskou říši) Balkán,Malou Asii,část Předního Východu a Egypt, 8.stol.- šíří křesťanství mezi Slovany V 9.stol. začali obyvatelé severní Evropy podnikat výpravy na jih a do Británie, římskoněmecká říše – nové mocenské centrum, Augšpurk 955, Ota I.(Veliký), expanze, křížové výpravy – proti islámu,záminka dobytí Jeruzaléma, První velmoc Evropy – Francie Krize středověké Evropy: krize měst, koruna – stavy (parlament), 100 letá válka Anglie/Francie- ,Orleans 1428/29 J.z Arku, kacíři a koncily-dobro-zlo,chudý a bohatý,Hus, expanze do zámoří – průkopníkem Portugalsko, 1492 Kolumbus, 93-96, , 1498 Vasco da Gama –Indie, Evropa jako nové mocenské centrum Středověk 5. až 15.stol. Feudalismus 1640 počátky kapitalizmu, PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

13 Urbanizace Evropy v 19.stol.
1.přednáška 12 Historické předpoklady vývoje sociální komunikace. První civilizace a jejich kultury. Divadlo jako první médium skupinové komunikace. Podmínky pro vznik ekonomických vztahů mezi lidmi. Urbanizace Evropy v 19.stol. Počet,velikost, 1800 – 192 mil.obyv., mil.obyv., Města nad 100 tis. 5mil.obyv. a pak 47 mil.obyv. Toto spojeno s procesy industrializace, první tkalcovství Srdcem prům.revoluce (18.,19.stol.) – VB, - století páry Na konci 19.stol.Belgie,Francie,Německo r.1800 – průměr = 12,1-12,3%, Severozápad Evropy 14,7%, České země až o 100 let později, Na začátku 20 stol. u nás 27%, 80% nad 5000 obyv., VB na zač. 20.stol., PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

14 1.přednáška 13 Specifické rysy urbanizace: (Jiří Musil UK)
Historické předpoklady vývoje sociální komunikace. První civilizace a jejich kultury. Divadlo jako první médium skupinové komunikace. Podmínky pro vznik ekonomických vztahů mezi lidmi. Specifické rysy urbanizace: (Jiří Musil UK) Úzké spojení s industrializací v 19.stol., Zdroje energie – nafta,elektřina,uhlí, Probíhala pomaleji než v Asii,Latinské Americe a Africe, Velký počet středně velkých měst (20 až 100 tis.), Příznivější podmínky pro dobrou kvalitu městského života – vztah mezi soukromými a veřejnými zájmy, Úcta k k dochovaným hodnotám a překrývání historických vrstev města, Silná heterogenita hospodářských funkcí a také sociálních vrstev v prostoru, až v 19.stol.dělnické čtvrti,čtvrti středních tříd a oblasti horních tříd, Velká hustota a nájemné domy PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

15 Vývojové etapy sociální komunikace: Signalizování
1.přednáška 14 Historické předpoklady vývoje sociální komunikace. První civilizace a jejich kultury. Divadlo jako první médium skupinové komunikace. Podmínky pro vznik ekonomických vztahů mezi lidmi. Vývojové etapy sociální komunikace: Signalizování Mluvení a jazyka před 90-40tis.let Psaní před 5tis.let Tisku 2.stol př.n.l. Masové komunikace počátek 19.stol. Počítačů PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

16 okolnosti vzniku řeči ? nejstarší názory J.Černý
2.přednáška 1 Vznik jazyka. Vznik písma a forem jeho zachycení. Vývoj prostředků pro přenos písemné informace.Tiskárenská technika.Od tiskařského lisu po rotačku. Hypotézy o vzniku lidské řeči: okolnosti vzniku řeči ? nejstarší názory J.Černý Darwin, Engels, Hockett PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

17 slovní písmo, slabikové, hláskové důvody vzniku písma
2.přednáška 2 Vznik jazyka. Vznik písma a forem jeho zachycení. Vývoj prostředků pro přenos písemné informace.Tiskárenská technika.Od tiskařského lisu po rotačku. Způsoby dorozumívání na počátku lidských společenství Vznik písma: Co je písmo? předchůdci písma obrázkové písmo slovní písmo, slabikové, hláskové důvody vzniku písma PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

18 2.přednáška 3 ABGH + + AB= je jídlo
Vznik jazyka. Vznik písma a forem jeho zachycení. Vývoj prostředků pro přenos písemné informace.Tiskárenská technika.Od tiskařského lisu po rotačku. Složený zvuk Nový význam Nové dílčí významy jídlo nebezpečí (+ je, - není) ABGH AB= je jídlo ABCD CD= není nebezpečí EFGH GH= je nebezpečí (EFCD) EF= není jídlo PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

19 OD SLOŽITÉHO K JEDNODUCHÉMU POJEM U OBRÁZKOVÉHO PÍSMA
2.přednáška graf 1 OD SLOŽITÉHO K JEDNODUCHÉMU MYŠLENKA POJEM U OBRÁZKOVÉHO PÍSMA SLOVA SLABIKY AKUSTICKÉ HLÁSKY PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

20 Vývoj prostředků pro přenos písemné informace:
2.přednáška 4 Vznik jazyka. Vznik písma a forem jeho zachycení. Vývoj prostředků pro přenos písemné informace.Tiskárenská technika.Od tiskařského lisu po rotačku. Vývoj prostředků pro přenos písemné informace: vosk, papyrus, pergamen Šíření a produkce písemností: tvorba (písaři, kaligrafové), -reprodukce (opisovači), -soukromé čtení, -veřejné čtení -acta diurna (acta populi, urbis), -psané texty kláštery PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

21 Tiskárenská technika, polygrafie:
2.přednáška 5 Vznik jazyka. Vznik písma a forem jeho zachycení. Vývoj prostředků pro přenos písemné informace.Tiskárenská technika.Od tiskařského lisu po rotačku. Tiskárenská technika, polygrafie: ruční grafické techniky Deskotisk, Postatou vynálezu knihtisku - pohyblivé litery Gutenberg strojová sazba, Dřevoryt, mědirytina, litografie (kamenotisk), 1905 ofsetový tisk , Základní tiskové techniky Hlavní oblasti jejich použití, Ruční grafické techniky PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

22 10.-12.stol. vznik pravidelných trhů, první peníze u nás,
3.přednáška 1 Vznik trhů a souvislost s urbanizací. Veletrhy, výstavy, světové výstavy Vznik hradních sídel: stol První urbanizace, Shromažďování lidí Rozvoj měst a řemesel, první trhy Trh jako nejstarší masový komunikační komerční nástroj stol. vznik pravidelných trhů, první peníze u nás, pol.14.stol., rozmach zemědělství a řemesel, šlechta, poddaní,městský patriciát , HK,LT,Ž,.. 50 král.měst ,136 tis.obyv. 3 mil. obyv., 13% města, PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

23 2.pol.13.stol. – vznik cechů, symboly,
3.přednáška 2 Vznik trhů a souvislost s urbanizací. Veletrhy, výstavy, světové výstavy 2.pol.13.stol. – vznik cechů, symboly, 15.stol. zapojení měst do mezinár.obchodu, r.1243 Brnu uděleno právo konat svatodušní trhy, r.1362 Ostrava výroční trhy – květen 16 dní, vznik specializovaných míst 15. stol. knihtisk, 16. stol. vznik novinových letáků rozvoj soukromého zpravodajství PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

24 kupci chtějí informace a jsou ochotni za ně platit,
3.přednáška 3 Vznik trhů a souvislost s urbanizací. Veletrhy, výstavy, světové výstavy Informace jako zboží kupci chtějí informace a jsou ochotni za ně platit, sběr, zpracování a zasílání informací, Vznik zcela nové profese, která se věnuje informacím, = korespondenti, Opisování a rozmnožování, dopravování adresátům 15.stol.první síť poslů 160 km) 16.stol. pošta = první pravidelné doručování PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

25 Generace veletrhů a výstav: 1.generace 2.generace 3.generace
3.přednáška 4 Vznik trhů a souvislost s urbanizací. Veletrhy, výstavy, světové výstavy Generace veletrhů a výstav: 1.generace 2.generace 3.generace 4.generace Světové výstavy: Proč světová výstava 1.světová výstava Periodicita, naše expozice PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

26 Slovní komunikace – vyvolávači
3.přednáška 6 Vznik trhů a souvislost s urbanizací. Veletrhy, výstavy, světové výstavy GENERACE stol. SPECIFIKA KOMUNIKACE Periodicita komerčních setkání Totalita produkce Slovní komunikace – vyvolávači Postupně vznik tržišť jako specializovaných médií – kotce, jednoduchá prezentace – volné prostranství, lehké přístřešky, pulty Tržní právo – forma regulace chování měst PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

27 2.GENERACE – VZORKOVÉ VELETRHY pol.17.stol. až konec 18.stol.
3.přednáška 7 Vznik trhů a souvislost s urbanizací. Veletrhy, výstavy, světové výstavy 2.GENERACE – VZORKOVÉ VELETRHY pol.17.stol. až konec 18.stol. Nástup manufakturní výroby – v českých zemích výrazněji koncem 17.století, ve vyspělé Evropě ale již v polovině 16.století vystavují se jen vzorky Komunikační specifiky 2. generace-vzorkové,specializované areály Roste podíl importu, z prodejní akce se veletrh mění na kontraktační roste druhová pestrost nabídky Roste počet vystavovatelů a návštěvníků – zejména obchodníků budují se specializovaná veletržní zařízení Vytvářejí se specializované veletrhy PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

28 1754 – Veltrusy – předzvěst 3.generace
3.přednáška 8 Vznik trhů a souvislost s urbanizací. Veletrhy, výstavy, světové výstavy 1754 – Veltrusy – předzvěst 3.generace 1756/7 – Londýn – 1.vzorkový veletrh Průmyslové výstavy – Paříž, Mnichov, Gent, Stockholm, Dublin, Madrid Klementinum Letní průmyslová výstava (Waarenkabinet) Série průmyslových výstav v Praze – 1828, 1829 atd… SVĚTOVÁ VÝSTAVA 1851 Londýn Náznaky doprovodného programu – počátky formování 3. generace PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

29 3.GENERACE – VZORKOVÉ VELETRHY A DOPROVODNÉ PROGRAMY až do 19.stol.
3.přednáška 9 Vznik trhů a souvislost s urbanizací. Veletrhy, výstavy, světové výstavy 3.GENERACE – VZORKOVÉ VELETRHY A DOPROVODNÉ PROGRAMY až do 19.stol. Parní stroj Anglie – druhá pol. 18. stol., u nás o sto let později Velká francouzská revoluce Reformy Josefa II Rozvíjí se spolkový a nadační život PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

30 3.přednáška 10 Prudká industrializace země – Kladensko, Ostravsko,
Vznik trhů a souvislost s urbanizací. Veletrhy, výstavy, světové výstavy Prudká industrializace země – Kladensko, Ostravsko, vznik průmyslových velkých firem Tovární výroba 1855 – 2. světová výstava Paříž Objevují se nová komunikační média daguerrotypie-1839, 1851 – fotografie 1895 – první veřejné promítání filmů – Paříž Začínají se budovat stálé veletržní areály Typický rys 3. generace – doprovodný program – informační funkce, nejen zábavné a rekreativní povahy, ale obsahově bohaté, informačně přínosné – již v 70.letech 19. stol. Již 4.světová výstava ve Vídni 1873 – kongres PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

31 3.přednáška 11 Všeobecná zemská jubilejní výstava 1891
Vznik trhů a souvislost s urbanizací. Veletrhy, výstavy, světové výstavy Všeobecná zemská jubilejní výstava 1891 1895 – Národopisná výstava Českoslovanská ve Stromovce 1898 – Výstava architektury a inženýrství – Český kinematograf – Kříženecký – 4 vlastní snímky 1908 – Výstava Obchodní a živnostenské komory – Kříženecký – Reklamograf 1928 – Výstava soudobé kultury Na výstavišti pak Brněnské výstavní trhy – každoročně 1955 – Výstava československého strojírenství – 1956 vzniká BVV (původně Brněnské vzorkové veletrhy) 1959 – Mezinárodní strojírenský veletrh, 2,4 mil náv., 432 vyst. z 29 zemí PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

32 Začínají se v rámci vědeckotechnických kongresů a
3.přednáška 12 Vznik trhů a souvislost s urbanizací. Veletrhy, výstavy, světové výstavy Rozvoj dalších výstavišť v republice – Č.Budějovice, Ostrava, Litoměřice, Liberec, Jablonec n/Nisou, Olomouc Organizace drobnějších akcí v kulturních domech a ve sportovních areálech (Ostrava, H.Králové, Pardubice, Ústí nad Labem apod.). Významná role doprovodných programů – zábavné, naučné, návštěvnicky aktivizační, popularizační odborné, vědeckotechnické Začínají se v rámci vědeckotechnických kongresů a sympozií rodit zárodky 4. generace PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

33 4.GENERACE – VELETRHY IDEJÍ A SYSTÉMŮ
3.přednáška 13 Vznik trhů a souvislost s urbanizací. Veletrhy, výstavy, světové výstavy 4.GENERACE – VELETRHY IDEJÍ A SYSTÉMŮ Prioritní je informačně bohaté prezentování informací formou kongresu, sympozia Doprovodným programem se stává odborná, velmi specializovaná výstava – veletrh, obrací se význam a důraz složek výstava – doprovodný program Doprovodnou roli hraje výstava, prioritní výpověď je v sympoziu Pro širokou veřejnost zůstávají veletrhy a výstavy zachovány v klasickém provedení internet PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

34 DEFINICE SVĚTOVÉ VÝSTAVY PODLE BIE
3.přednáška 14 Vznik trhů a souvislost s urbanizací. Veletrhy, výstavy, světové výstavy SVĚTOVÉ VÝSTAVY - ODRAZ KULTURY SVÉ DOBY od roku 1851 každoročně V některých letech jsou pořádány i 2 – 3. V 19. století jich bylo uspořádáno 40, Ve 20. století celkem 57 DEFINICE SVĚTOVÉ VÝSTAVY PODLE BIE Zúčastněné státy musejí být k účasti pozvány diplomatickou cestou Všechny akce BIE nesmějí sledovat žádné komerční cíle Nejkratší možná délka 3 týdny, nejdéle 6 měsíců PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

35 r.1754 Veltrusy „Velký trh tovarů království českého,
3.přednáška 15 Vznik trhů a souvislost s urbanizací. Veletrhy, výstavy, světové výstavy r.1754 Veltrusy „Velký trh tovarů království českého, -r.1791 výstava v pražském Klementinu, -r.1891 vybudováno pražské Výstaviště, -r.1924 postaven Veletržní palác, -r.1928 otevření nového výstavního areálu v Brně, -r výstava československého strojírenství PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

36 Obchod a počátky jeho komunikace, informace jako zboží:
4.přednáška 1 Předchůdci periodického tisku-letákové noviny a novinové letáky. Ekonomické podmínky (rozvoj výroby a obchodu) pro vznik periodického tisku. Masový tisk. Obchod a počátky jeho komunikace, informace jako zboží: Antický Řím – tzv. de pinti, Konec 18.stol. a začátek 19.stol. Vývěsní štíty Výstava v obchodě – cukrář A.Becker – figurky, 50.a 60.léta tabulové sklo z Belgie První pol.19.stol. již začínají uvažovat o nabídkách příležitostným zákazníkům 60.léta - Dřevěné portály bohatě zdobené s výklady Venkov – vitríny Až se stavbou nových domů Najednou velké plochy PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

37 V 80.letech se slaďuje vnitřek s venkem – secese,
4.přednáška 2 Předchůdci periodického tisku-letákové noviny a novinové letáky. Ekonomické podmínky (rozvoj výroby a obchodu) pro vznik periodického tisku. Masový tisk. V 80.letech se slaďuje vnitřek s venkem – secese, 1883 povinnost mladého tovaryše jít na vandr, učili se i prodejům, Školení aranžéři, Výklad musí zaujmout něčím neobvyklým, zajímavým, Vývěsní štít informoval jen o předmětu prodeje, výkladní skříň ukazovala spolu se zbožím i obchodní zkušenosti, finanční situaci a životní ambice majitele podniku. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

38 Noviny jako nové médium:
4.přednáška 2 Předchůdci periodického tisku-letákové noviny a novinové letáky. Ekonomické podmínky (rozvoj výroby a obchodu) pro vznik periodického tisku. Masový tisk. Noviny jako nové médium: Letákové noviny, novinové letáky Počátky komerčního tisku: R.1500 cca 1000 tiskáren latinsky, pak německy Neue Zeitung Nové zprávy Zpěvníky Letáky Populární knihy PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

39 Podmínky pro vznik periodického tisku:
4.přednáška 5 Předchůdci periodického tisku-letákové noviny a novinové letáky. Ekonomické podmínky (rozvoj výroby a obchodu) pro vznik periodického tisku. Masový tisk. Podmínky pro vznik periodického tisku: 1.veletrhy, 2.pošta 3.státní správa, ) 4.komerční zpravodajské korespondence pro soukromé zákazníky Newe zeitung vycházejí po celé 17.století Relation r.1605 ve Štrasburku první týdeník V polovině 17.století první deníky Začátek 18.století – vzniká ryze komerční tisk Noviny s největším dosahem v Evropě – Hamburgischer Unpartheyischer Correspondent od r.1731 Od r.1789 důsledkem svobody tisku dochází k velkému zvýšení vydávaných titulů PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

40 4.přednáška 6 Masový tisk R.1789 začínají vznikat stranické noviny
Předchůdci periodického tisku-letákové noviny a novinové letáky. Ekonomické podmínky (rozvoj výroby a obchodu) pro vznik periodického tisku. Masový tisk. Masový tisk R.1770 – 1850 proběhla průmyslová revoluce R.1789 začínají vznikat stranické noviny R velká francouzská revoluce R.1816 Anglie první noviny v masovém nákladu ks a byl to list dělnického hnutí Cobbe´ts Political Register R.1824 až 50 titulů, mezi nimi např. týdeník Northerm Star výtisků, Rozvoj masového komerčního tisku od r.1830 z důvodu postupného snižování poplatku za novinový kolek – penny press (pencový tisk) – zábavný tisk Např. The Times – 1788=5000 výtisků, 30.léta 19.století = výtisků denně Začíná vycházet masový tisk pro zábavu PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

41 5.přednáška 1 Periodický tisk jako nové médium.První německé a české noviny na našem území. Vývoj periodického tisku v období od konce 19.stol. do r.1989 u nás. Pravidelné publikace vydávány a distribuovány po tisíciletí, Např.“Acta diurna“ (seznam událostí)- již první civilizace, První noviny r.713 pod názvem „Různé zprávy“ v Pekingu,rukopisné noviny, 14. stol. Zpravodajský leták za gazettu (mince) v Benátkách 1609 první německé tištěné noviny ve Štrasburku,- Relation (100/týden) 1617 první francouzské noviny La Gazette de France,kardinál Richelieu 1631 1621 Anglie, první soukromé noviny , 1622 Weekly News , Anglie již politický podtext, 1643 první ilustrované noviny Mercuries Civicus – Anglie, 1645 nejstarší noviny ve Švédsku vydávané dodnes, 1665 první tendence oddělit novinová a časopisecká periodika 1669 Noviny zadarmo – Un Jour, první inzerce, poté 3 franky bulvár 1690 první noviny v Severní Americe, 1709 The Tatler (Klevetník) předchůdce bulváru, 1712 Spectator – již kolektiv 1788 The Times PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

42 5.přednáška 2 Periodický tisk jako nové médium.První německé a české noviny na našem území. Vývoj periodického tisku v období od konce 19.stol. do r.1989 u nás. 1495 první leták Jindřichohradecké noviny (Noviny léta Božiého 1495), V 16.stol. letáky s různou tématikou, válečná, cestopisná, senzační, politická,letáky s příběhy 1524 první pokus o cenzuru tisku – Konšelský dekret Bílá hora Až 17.stol. (1650) periodické noviny německé vydání, Ordinary postzeitung 1690 Prager postzeitung, první české periodické noviny - Karel František Rosenmüller, 1785 přebírá koncesi Jan Ferdinand ze Schönfeldu 1786 se stává redaktorem šenfeldových novin V.M.Kramerius PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

43 5.přednáška 3 1789 se rozchází s Š. a zakládá vlastní noviny (+1808 )
Periodický tisk jako nové médium.První německé a české noviny na našem území. Vývoj periodického tisku v období od konce 19.stol. do r.1989 u nás. 1789 se rozchází s Š. a zakládá vlastní noviny (+1808 ) 1815 první fejeton, Pražské noviny- F.L.Čelakovský, šefredaktorem K.H.Borovský, Od 1848 časopisy, zrušena cenzura , následují Národní noviny, Pražský večerní list, Noviny Lípy slovanské, první číslo Národních novin Dělnické listy, staročeský tisk, stranické tisky 1885 Národní politika, 1893 LN, 1897 Právo lidu, 1907 České slovo PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

44 5.přednáška 4 Vynález rotačního tisku Sepětí politických stran a tisku
Periodický tisk jako nové médium.První německé a české noviny na našem území. Vývoj periodického tisku v období od konce 19.stol. do r.1989 u nás. OD KONCE 19.STOL. DO 1.SVĚT.VÁLKY Vynález rotačního tisku Sepětí politických stran a tisku Rychle se rozvíjí pošta, R.1892 zavedeny poštovní poukázky pro předplatné Od možnost objednat si periodika celého Rakouska-Uherska Tisk si u nás zachovává politické zaměření U nás nedochází jako např. v Anglii,Francii k nástupu skutečně masového (bulvárního) tisku s velmi vysokými náklady PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

45 5.přednáška 5 R.1877 založen Spolek českých žurnalistů,
Periodický tisk jako nové médium.První německé a české noviny na našem území. Vývoj periodického tisku v období od konce 19.stol. do r.1989 u nás. R.1877 založen Spolek českých žurnalistů, Jednota českých novinářů, Ústřední svaz slovanských novinářů (1902) a Všeslovanský svaz novinářů (1909), Syndikát českých novinářů ( ) Syndikát pražských deníkářů Kritika novinářů Od konce 90.let 19.stol.stoupá rychle počet nových časopisů R.1913 veškerý tisk 1251č/620n/22p/53jiné; celkem 1946 titulů/59deníků z toho PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

46 5.přednáška 6 Periodický tisk jako nové médium.První německé a české noviny na našem území. Vývoj periodického tisku v období od konce 19.stol. do r.1989 u nás. 90.léta – P.Bezruč, S.K.Neuman, F.X.Šalda, K.Čapek, E.Bass, E.E.Kisch, K.Poláček Od 90.let 19.stol.v tisku u nás tři základní obsahové oblasti: vědecká sociálně-politická literární S rozvojem děl.hnutí se silněji projevují anarchistické tendence, S.K.N. vydává anarchistickou revue Nový kult R.1891 vychází kladenská Svoboda, v Praze Sociální demokrat, R.1893 Lidové noviny Právo lidu (20000 výt.) R.1907 Svobodné slovo PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

47 5.přednáška 7 1.svět.válka ukázala zatím neznámou zkušenost
Periodický tisk jako nové médium.První německé a české noviny na našem území. Vývoj periodického tisku v období od konce 19.stol. do r.1989 u nás. OBDOBÍ SAMOSTATNÉ REPUBLIKY, MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ A ZA 2.SVĚT.VÁLKY 1.svět.válka ukázala zatím neznámou zkušenost Po r.1918 jasná společenská funkce R.1918 založena ČTK Začíná pravidelné vysílání Radiožurnálu (1923) Nová periodika – Tribuna,Lidové listy,Rudé právo atd. Rozvoj regionálních novin Politické strany mají vydavatelské domy 20.léta vedle radia a filmu i nástup bulvárního tisku např. Polední list, Telegraf 30.léta Melantrich a ještě Novina a Tempo - ….. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

48 1920 – ústavní listina cenzura Zákon č.50/1923 „na ochranu republiky“
5.přednáška 8 Periodický tisk jako nové médium.První německé a české noviny na našem území. Vývoj periodického tisku v období od konce 19.stol. do r.1989 u nás. 1920 – ústavní listina cenzura Zákon č.50/1923 „na ochranu republiky“ 1924 tisková novela, Profesionalizuje se novinářské povolání 1926 Syndikát čs. Novinářů, v čele Jiří Pichl, od r.1927 vydává Věstník čs.novinářů – 1935 Tisk,noviny a novináři, 1936 Tisk a politika PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

49 5.přednáška 9 Konec září 1938 mnichovská dohoda
Periodický tisk jako nové médium.První německé a české noviny na našem území. Vývoj periodického tisku v období od konce 19.stol. do r.1989 u nás. Konec září 1938 mnichovská dohoda Nové uspořádání polit.subjektů Protektorát Čechy a Morava Ústřední cenzurní komise pod ministrem vnitra Červen 1939 ustaven Národní svaz novinářů, Zánik obou polit.stran a vzniká jediná – Národní souručenství Po Heydrichiádě zanikl Junák i Expres, zůstaly Lidové listy, Národní práce a fašistický tisk- agrární: Tempo a Vlajka - hradní: Slovo,neutrální časopisy Odboj: po r.41 komunistický; nekomunistický; zahraniční PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

50 5.přednáška 10 Byl oslaben demokratický charakter země
Periodický tisk jako nové médium.První německé a české noviny na našem území. Vývoj periodického tisku v období od konce 19.stol. do r.1989 u nás. OD R.1945 DO R.1989 Byl oslaben demokratický charakter země Košický vládní program Soukromá osoba nemůže být vydavatelem Tisk je: ústřední a krajské noviny a politické časopisy a časopisy odborné a zájmové, V květnu 45 přebírá řízení tisku ministerstvo financí, KSČ – Rudé právo, ČSL – Lidové listy = Lidová demokracie, ČSSD – Právo lidu, ČSNS – (ČSS) – České slovo=Svobodné slovo, ;; Lidové noviny, ROH- Práce, Jednotný svaz zemědělců-Zemědělské noviny, Svaz české mládeže-MF Po r.48 zastaveno 570 titulů, emigrace Tigrid a Peroutka Zákon 184/1950 vedoucí úloha KSČ, ze 13 deníků jen 8 Deník Svazu čs.spisovatelů – původně Svobodné noviny, vychází jako týdeník Literární noviny 1953 distribuci zajišťuje PNS PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

51 5.přednáška 11 1953 kritika Stalina Vychází Večerník Praha
Periodický tisk jako nové médium.První německé a české noviny na našem území. Vývoj periodického tisku v období od konce 19.stol. do r.1989 u nás. 1953 kritika Stalina Vychází Večerník Praha 1957- Tvorba, Kultura, Hospodářské noviny, Mezinárodní politika, odborné časopisy, Učitelské noviny, Zdravotní noviny Květy, Dikobraz, Obrana lidu Pionýr Ohníček …. 1968 Semafor, uvolnění zákon č.84/1968Sb. zrušena cenzura zveřejněno Dva tisíce slov Vojenské přepadení v noci z 20. na vojsky Varšavské smlouvy 68-71 zrušeno 156 titulů Končí nedělní vydání deníků a jsou nahrazovány pát. a sob.přílohami Týdeník aktualit vydávaný APN 1969 zastaveny Listy (od r.1970 v Římě), Reportér, Zítřek a Politika PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

52 5.přednáška 12 Periodický tisk jako nové médium.První německé a české noviny na našem území. Vývoj periodického tisku v období od konce 19.stol. do r.1989 u nás. 70.a 80.léta Do listopadu r.89 vzniklo asi 300 ilegálních časopisů, Zásadní změny ve vedení redakcí demagogie, zkreslování faktů Charta 77 a otevřený dopis Několik vět V duchu normalizace i činnost Čs. Svazu novinářů, v r.1972 zrušení FSV a publicistiky na fakultě žurnalistiky Samizdat, hudební undergroud (Plastic People) Zastaveny listy Dialog, Impuls, Plamen, Reportér, My 69 80.léta 1985 Gorbačev 1988 srpnová demonstrace 1989 listopad PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

53 6.přednáška 1 Vznik zpravodajství jako profese, tiskové agentury a jejich vývoj. Motivem vzniku byl hospodářský rozvoj a technologický pokrok, Nejprve se prodávaly burzovní informace až později politické Rozvíjí se obchod a zároveň dochází k rozvoji žurnalistiky, Tlak na kvalitu, včasnost a informovanost i z ostatních míst světa zdroj informací servis – tiskové agentury, po vynálezu telegrafu Morse, 1858 přes moře, 1888 bezdrátový přenos 1835 Agence Havas, Harbour News Associated Press, 1849 Wolffsches Telegraphenbüro, 1851 Reuters Telegraph Company , 1857 rozdělení vlivu PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

54 6.přednáška 2 Vznik zpravodajství jako profese, tiskové agentury a jejich vývoj. Druhá pol. 19.stol.Telegraphen-Korrespondenz-Bereau 1867 první odbočka v českých zemích, 1883 MTI 1894 pobočky Brno a Ostrava… 1906 čeština 1917 Rosta – konec monopolu na zpravodajství, 1918 ČTK, Ale až v r.1934 mezinárodně uznána volnost zpravodajství v čele Emil Čermák, do budovy v Opletalově ulici 1939 protektorát,Slovenský štát, vše v rukou nacistů 1945 shořel slovní archiv 90.léta založen fotoarchiv ČTA (5mil.snímků dnes) Po r.1993 je oddělena od státu 2006 multimediální redakční systém a videozpravodajství Denně 500 text.zpráv,200 foto., 3videa a 25 zvuk.záznamů PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

55 6.přednáška 3 Vznik zpravodajství jako profese, tiskové agentury a jejich vývoj. Dle věcného profilu: TA univerzální-komplexní TA specializované Dle rozsahu působnosti a objemu služeb: TA světové TA mezinárodní TA regionální TA národní Dle formy vlastnictví PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

56 1722 umělec bude na Starém Městě ukazovat své prospekty,
7.přednáška 1 První inzeráty, rozvoj inzerce v 18. a 19.stol. u nás. Vývoj reklamy. Reklamní a propagační agentury od poloviny 20.stol. do dneška INZERCE - REKLAMA: v závěru vydání, Již u Rosemüllera 1722 umělec bude na Starém Městě ukazovat své prospekty, 1722 ohlášen příchod dvou Indiánů, Zubař bez bolesti atd……. Inzerát je placené sdělení Kalendáře-měly jednotnou cenu – 50 krejcarů, menší 30 (kratší zábavná část), Reklama zde ve velké oblibě, proč? Od r.1799 kolek, kolky zrušeny PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

57 7.přednáška 2 První inzeráty, rozvoj inzerce v 18. a 19.stol. u nás. Vývoj reklamy. Reklamní a propagační agentury od poloviny 20.stol. do dneška Inzertní a propagační noviny, 17.stol. F, VB,N, 1663 časopis Feilles de bureau d´adresse, 1637 Intelligencer 1673 Hamburk Relations-Courier, pruský král Fridrich Vilém I – inzerce jen ve státem řízených časopisech, 1707 Vídeň – Wiener Diarium, 1750 Praha – podle vídeń.vzoru – poptavárna, následně 1753 časopis Im Königreich Böheim (Oznamovatel) – vydává Ignác Průša 1774 přebírá Vincenc Viktor Průša, Schönfeld, Hasse – stejně úpadek novin,není zájem=válka,bankroty,těžkosti obchodníků, PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

58 7.přednáška 3 První inzeráty, rozvoj inzerce v 18. a 19.stol. u nás. Vývoj reklamy. Reklamní a propagační agentury od poloviny 20.stol. do dneška První česky psané inzertní noviny až v druhé pol. 19.stol., V revoluční době ne obchody ale ideje, Role inzerce v r.1848. Inzertní kolek-vláda nad tiskem 1863 nový tiskový zákon Důležitý prostředek pro stoupající náklady – placená inzerce, Od 60.a 70.let 19.stol. stoupá vliv inzertních agentur Nejstarší kancelář v Evropě – 1855 Altona, Placená inzerce od pol.18.stol. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

59 Prestiž listu, pak velikost, umístění,
7.přednáška 4 První inzeráty, rozvoj inzerce v 18. a 19.stol. u nás. Vývoj reklamy. Reklamní a propagační agentury od poloviny 20.stol. do dneška Prestiž listu, pak velikost, umístění, Konec 19.stol. stabilizace inzerce: poslední stránka novin, oddělení linkou, rozdělení na plošné a řádkové, vznik rubrik, tematické členění, titulky inzerce – orientace v inzerátech, obchod. podmínky-slevy opak.,objem, platby nejdříve za kus a pak za plochu, řádek Pražské poštovské noviny – zprávy již začínají mít charakter inzerce, Předchůdci inzerce Schönfeldovské noviny První český inzerát 1789 – vychází u V.M.Krameria, PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

60 Až na přelomu 19.a 20.stol. významný zdroj zisku
7.přednáška 5 První inzeráty, rozvoj inzerce v 18. a 19.stol. u nás. Vývoj reklamy. Reklamní a propagační agentury od poloviny 20.stol. do dneška Až na přelomu 19.a 20.stol. významný zdroj zisku Nabídka sňatků je průkopníkem placené inzerce s předem stanovenými tarify, Koncem 19.stol. je novin.inzerce nejrozšířenějším a nejoblíbenějším druhem reklamy, Hlasy z domova nebo zasláno, Povídky , básničky, pohádky, fejetony, Význam pošty, Úspěch dopisnice Grafika a umístění, PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

61 7.přednáška 6 První inzeráty, rozvoj inzerce v 18. a 19.stol. u nás. Vývoj reklamy. Reklamní a propagační agentury od poloviny 20.stol. do dneška REKLAMA Artisté, komedianti,cirkusáci a herci,-průvody,ukázky…, Proč ne hned řemeslníci a obchodníci?, Průmyslová výroba, anonymita zboží,levnější, Změna živ.stylu např. oblékání již nejen pro některé, Nedůvěra, podpora-politici,umělci, O kvalitě, množství a cenách v Rakousku rozhodovaly cechy, 1860 novým živn.zák.zrušeny = u nás považováno za zrod moderní reklamy, Již v 16. a 17.stol.trhovci,výroční trhy,jarmarky, Lampa na řepkový olej,petrolej (60.léta 19.stol.) , Fr.Dědina z Vinařic, PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

62 7.přednáška 7 Jan Neff, obchod galanterní 1863,
První inzeráty, rozvoj inzerce v 18. a 19.stol. u nás. Vývoj reklamy. Reklamní a propagační agentury od poloviny 20.stol. do dneška Jan Neff, obchod galanterní 1863, V 70.a 80.letech fy.Neff –z galanterie domácnost,kuchyně, 1891 Zemská jubilejní výstava, 1895 Národopisná Vojta Náprstek, po r.1848 1905 synové Neffa – pokračují v propagaci svého zboží, Zavařování dle fy Weck v Badensku,sterilizační metoda 1875 Vídeń- založen Anonční institut – obří poutače (USA), 1890-cigarety, čokoláda, inkoust, svíčky…, 1904 Norimberk – Plakátovací a reklamní ústav,i za hranice Německa. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

63 7.přednáška 8 Využití reklamy ve prospěch státní moci
První inzeráty, rozvoj inzerce v 18. a 19.stol. u nás. Vývoj reklamy. Reklamní a propagační agentury od poloviny 20.stol. do dneška Využití reklamy ve prospěch státní moci Od konce 19.stol.,počátek 20.stol. Ottův slovník naučný Přelom 19.a 20.stol. Zdenko Šindler „Nepochybujeme, že s výjimkou školy a denního tisku žádná jiná síla neučinila pro vzdělání tolik jako reklama“ založení REKLUBu,80 členů, v r poboček, Cíl: a) systematicky vzdělávat a poskytovat kvalifikaci svým členům, b) šířit osvětu o významu reklamy atd. členů,z toho 911 mimo Prahu PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

64 7.přednáška 9 Časopis TYP, dr.Jan Brabec
První inzeráty, rozvoj inzerce v 18. a 19.stol. u nás. Vývoj reklamy. Reklamní a propagační agentury od poloviny 20.stol. do dneška Časopis TYP, dr.Jan Brabec Jiří Solar (ing.J.Slabý), Zdenko Šindler Účast na Světovém kongresu reklamy v Berlíně 1929, Mnichov 1938 –“Pravda o Československu“ – ks meziválečné období – budování nové republiky, 1928 Brno stavba výstaviště, rozvoj koncernů – Baťa (FAB 1935 vlastní reklamní snímky), Škoda, ČKD – reklama v obchodní politice, rozvoj reklamní foto a filmu, stavba veletržního paláce ( ), PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

65 7.přednáška 10 REKLAMNÍ AGENTURY
První inzeráty, rozvoj inzerce v 18. a 19.stol. u nás. Vývoj reklamy. Reklamní a propagační agentury od poloviny 20.stol. do dneška REKLAMNÍ AGENTURY 1707 císař Josef I,Vídeň kancelář Versatz- und Frageamt Poté pobočky v Brně a Praze (Frage-und Kundschaftsamt), 1860 živ.řád určil podmínky pro zřizování inzert. a rekl.kanceláří, V letech svobodná živnost,1863 koncesovaná Činnost agentur spočívala v: a) zprostředkování mezi výrobci a prodejci, b) tiskaři plakátů nebo vydavateli novin s inzertní částí, Přelom 19. a 20.stol. Již desítky kanceláří Reklamní a plakátovací podnik V.Němce Ant.Renn Mariánské nám. Označení živností je povinnost (ž.ř.1883) Trh-veletrh, velkouzenářství, jméno držitele licence, První česká, rakouská,pražská…. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

66 7.přednáška 11 1885 Praha povinnost uvádět jméno na živnosti
První inzeráty, rozvoj inzerce v 18. a 19.stol. u nás. Vývoj reklamy. Reklamní a propagační agentury od poloviny 20.stol. do dneška 1885 Praha povinnost uvádět jméno na živnosti Vyhláška umisťování plakátů a reklam vůbec, 1909 v Německu zpřísnění zákona proti zneužití reklamy V pol.19.stol. se profesionalizuje práce vydavatelů Konec 19.stol. stabilizace inzerce v periodickém tisku Požadavky na stále komplexnější nabídku Inzerce je první podnět vzniku RA Významnou síť IK v 70.letech 19.stol. Rudolf Mosse Od 20.stol. význam RA narůstá, vliv USA Plakát, rekl.sloup,fotografie, film,, rozhlas, TV PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

67 7.přednáška 12 Po r.45 aktivuje se REKLUB,
První inzeráty, rozvoj inzerce v 18. a 19.stol. u nás. Vývoj reklamy. Reklamní a propagační agentury od poloviny 20.stol. do dneška REKLAMA U NÁS PO R.1945 Po r.45 aktivuje se REKLUB, 1947 diskuze o nové terminologii,časopis TYP-dr.J.Kubálek Ladislav Sutnar ( ) grafik, proslul jako designer výstav v předválečné Evropě,1939 do USA Josef Sudek reklamní fotograf, kalendář TA Orbis 1931, Po únoru 48: Plánuje se,přídělový systém, není zboží, nejsou možnosti reklamu vůbec vyrobit, reklama se chápe jako nástroj obchodního boje,konkurence, dává nepravdivé informace jen aby prodal, diferencuje společnost Počátkem r.1949 se redakčně mění TYP a koncem roku končí jeho vydávání 1950 Plýtvání 1960 Pozitivum Oprávněná 1990 Nový přístup PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

68 7.přednáška 14 Zásady dobré reklamy:
První inzeráty, rozvoj inzerce v 18. a 19.stol. u nás. Vývoj reklamy. Reklamní a propagační agentury od poloviny 20.stol. do dneška Zásady dobré reklamy: Vyrobím-li dobré zboží, musí se o něm dozvědět co nejvíce lidí Každého kdo vyrábí nebo nabízí služby zaměstnává zákazník a jeho přání Reklama musí být – pravdivá, poctivá, musí být jednota slov a činů, musí být etická Po znárodnění 1948 potlačena propagace r.1953 končí přídělový systém, znovu se začíná používat pojem reklama Srpen vychází příkaz ministra vnitřního obchodu o obchodní reklamě V oblasti vnitřního obchodu je reklama včleňována do oddělení obchodní politiky PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

69 7.přednáška 15 První inzeráty, rozvoj inzerce v 18. a 19.stol. u nás. Vývoj reklamy. Reklamní a propagační agentury od poloviny 20.stol. do dneška 1.celostátní konference reklamních pracovníků vnitřního obchodu v 11/1954 měla zásadní význam a zabývala se otázkami organizace reklamních aktivit v rámci MVO Shodně konference v r.1955 Od r.1955 časopis (měsíčník) Reklama v socialistickém hospodářství pak s názvem Reklama a od r pod názvem Propagace – vydává Merkur Od r.1964 Merkur vydává svůj interní informační tisk – Dokumentace-propagace, r.1950– Rapid, r.1954– „Reklamní podnik státního obchodu“ později „Reklama obchodu“ a v 60.letech přejmenovává na „MERKUR – reklamní podnik“ ; r.1956 TEPS r.1960 Brněnské veletrhy a výstavy (BVV) r.1964 Made in…(Publicity) r.1969 ERPO r.1969 na Slovensku Optima r.1969 Svaz spotřebních družstev zakládá Propagační podnik, PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

70 7.přednáška 17 První inzeráty, rozvoj inzerce v 18. a 19.stol. u nás. Vývoj reklamy. Reklamní a propagační agentury od poloviny 20.stol. do dneška Na Slovensku v srpnu 1971 založen podnik zahr. obchodu INCHEBA – má na starosti komplexní propagační činnost v zahraničí, zakládá se tradice bratislavského veletržního života Incheba – mezinárodní chemický veletrh 1947 vznik organizace Výstavnictví při MK jde do oblasti muzejních expozic, kulturních a uměleckých výstav,1969 Výstavnictvo Merkur a Rapid – full servis, Expo 67 Montreal, 70 Osaka Výstava českého skla v arabských zemích Osobnosti propagace: František Kulovaný-šéf propagace Bati, Karel Pařízek-šéf propagace Laurint&Klement a pak Škody, Josef Poláček-Koh-i-noor, Bohuš Häckl-Jawa, 90.léta- Jiří Mikeš, Marek Šebesťák, Michal Srba, František Kinský… PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

71 7.přednáška 19 První inzeráty, rozvoj inzerce v 18. a 19.stol. u nás. Vývoj reklamy. Reklamní a propagační agentury od poloviny 20.stol. do dneška Mezinárodní konference reklamních pracovníků v Praze – přelom v přístupu k reklamě: 3 úkoly v reklamě - buduje se obchodní síť, aranžují se výlohy, - časopis REKLAMA – Srpen 1961 – vznik Meziresortního koordinačního výboru pro řízení propagační činnosti Celostátní konference propagačních pracovníků v Brně Propagace se začíná vyučovat na VŠ , Řídící pracovníci – studují marketing, reklamu apod., marketingová literatura (konec 60.let), vznik reklamních a propagačních oddělení, PZO PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

72 Kategorizace propagace do r.1989 a její srovnání se současným tříděním
7.přednáška 21 První inzeráty, rozvoj inzerce v 18. a 19.stol. u nás. Vývoj reklamy. Reklamní a propagační agentury od poloviny 20.stol. do dneška Mezinárodní kongres o socialistické propagaci ve vnitřním obchodě v Praze Mezinárodní kongres o reklamě zemí RVHP ve Vilniusu Kategorizace propagace do r.1989 a její srovnání se současným tříděním PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

73 kategorizace do r.1989 dnešní pojetí na FŽ UK
7.přednáška 22 První inzeráty, rozvoj inzerce v 18. a 19.stol. u nás. Vývoj reklamy. Reklamní a propagační agentury od poloviny 20.stol. do dneška kategorizace do r dnešní pojetí na FŽ UK Hospodářská propagace reklama s primárním cílem prodat zboží (Kubálek=nábor hospodářský) Společensko výchovné Sociální marketing, propagace (Kubálek= nábor osvětový) sociální reklama, sociální marketingová komunikace Státní propagace (Kubálek=nábor politický) Státní propagace PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

74 Vývoj fotografie. Film.Telefon. Telegraf.
8.přednáška 1 Vývoj fotografie. Film.Telefon. Telegraf. 1727 camera obscura, Johann Heinrich Schulze, Halle Chemie – látky citlivé na světlo Heliografie -skleněná deska ,asfalt,PiaVII 1822, levandulový olej,petrolej Niepce,litografie,1826 pohled oknem na dvůr-8hod Daguerrotypie - měděná deska,halogeny stříbra citlivé na světlo, 1839 název fotografie -kreslení světlem ,Johan Mädler 1939 Talbotypie –obraz na skleněné desce, Papírový negativ Kolodiový proces –mokrý proces, PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

75 Vývoj fotografie. Film.Telefon. Telegraf.
8.přednáška 2 Vývoj fotografie. Film.Telefon. Telegraf. 60.léta 19.stol. v Praze 70 ateliérů Foto je využíváno žurnalisty 1850 vznik mikrofilmu, Nový obor-laboratoře, 1882 Český fotografický spolek 1888 George Fastman – celuloid, přenosné přístroje (0,75 kg) 90.léta první reklamy Kodak 1947 Polaroid, Konec 20.stol. Nástup digitální fotografie PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

76 Vývoj fotografie. Film.Telefon. Telegraf.
8.přednáška 3 Vývoj fotografie. Film.Telefon. Telegraf. bří Lumiérové Paříž , Němý film do 30.let 20.stol., Chaplin, S.Enznštein, Český film od r.1908 Kinola,AB film, Lucernafilm 1927 zvuk.film, Jazz,Chaplin, po válce barva, širokoúhlé promítání, stereofonie, polyekranové promítání – na několik pláten (A.Radok), panoramatické promítání, PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

77 9.přednáška 1 25.5.1844 objev telegrafu Samuel Morse,
Vznik rozhlasu a jeho vývoj. Vznik televize a její vývoj. Masová média. objev telegrafu Samuel Morse, 1866 podmořský telegrafní kabel mezi A a E, 1906 první přenos hlasu, 1910 první rozhlasový projev z Metropolitní opery v NY, 1916 komerční využití pravidelné rozhlasové vysílání Pittsburg 1922 první prodej vysílacího času – 10´ realitní společnosti 1923 ve všech větší městech USA vysílače, 1927 upraveno v USA zákonem přidělování radiových vln 1913 experimenty v Německu 1922 BBC (první) PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

78 9.přednáška 2 První pokus 28.10.1918 – u příležitosti vzniku ČSR,
Vznik rozhlasu a jeho vývoj. Vznik televize a její vývoj. Masová média. První pokus – u příležitosti vzniku ČSR, ve 20:15 hod společnosti RADIOJOURNÁL, První koncese udělena v září 1923 Měsíčník Radiojournal 1924 odvysílán 1.pořad pro zahr.posluchače v AJ a esperantu Květen 1924 poprvé slovo „rozhlas“ dosud „radiofonie“ Prosinec 1924 přestěhování do budovy poštovní nákupny ve Fochově třídě (dnes Vinohradská) 1925 první přímé přenosy Poplatky nestačily pokrýt náklady, 1925 vlastníkem stát prostřednictvím Ministerstva pošt PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

79 9.přednáška 3 Vznik rozhlasu a jeho vývoj. Vznik televize a její vývoj. Masová média. 1926 – začíná se vysílat časový signál,pravidelné zprávy-výroba ČTK, rozhlasová hra, založen orchestr Radiojurnálu (dnes Symfonický orchestr ČR) 1926 Brno, Bratislava 1929 0strava,Košice 30.léta – zlatý věk, r.1933 do budovy ve Fochově třídě, vysílání na krátkých vlnách Okupace – podřízení protektorátním úřadům, bylo výzvou ČR zahájeno Pražské povstání Po válce obnova vysílání do zahraničí, zprávy si vyrábí sami PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

80 9.přednáška 4 Vznik rozhlasu a jeho vývoj. Vznik televize a její vývoj. Masová média. 1948 rozhlas zestátněn 1948 v Praze mezinárodní rozhlasová výstava MEVRO – předvedena první čsl.televize 50.léta 1953 začíná vysílat TV, do r.1957 je součástí ČR 60.léta FM vysílání MHz – Československo II Pražské jaro, 70.léta 1988 ukončeno rušení 1990 ČR se stává členem Evropské vysílací unie EBU 1991 veřejná instituce, Český rozhlas (Radiožurnál-hudebně-zpravodajský, Praha-rodinná stanice naučné a zábavné pořady, Vltava-literatura a vážná hudba) 1995 ČR 6 Rádio Svobodná Evropa, později jen ČR 6 na sobě nezávislých stanic PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

81 Rozklad obrazu na řádky a body
9.přednáška 5 Vznik rozhlasu a jeho vývoj. Vznik televize a její vývoj. Masová média. 1843 skotský hodinář Alexander Bain formuluje 3 principy přenosu na dálku: Rozklad obrazu na řádky a body Změna světelných hodnot na el.impulsy a naopak Synchronnost tohoto postupu Dva principy: Mechanický Paul Nipkow (něm.inženýr,vynalezl snímací kotouč s otvory ve spirále),svět.výstava Paříž 1900 Elektronický V.Kosmas Zworykin (americký vědec ruského původu,sestrojil první snímací elektroniku-ikonoskop) PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

82 1.veřejné vysílání 29.8.1939 v Anglii, Baird-4 hod.
9.přednáška 6 Vznik rozhlasu a jeho vývoj. Vznik televize a její vývoj. Masová média. 30.léta-převahu získává elektronický princip (1000 bodů/sec, 6,4mil bodů/sec, 1978 – 12,5mil.bodů/sec na 25 obrazů Experimentální vysílání léta 20.stol.Anglie,USA,SSSR,Německo, Francie 1.veřejné vysílání v Anglii, Baird-4 hod. BBC pravidelné vysílání (300 majitelů tv přijímačů Nové metody zobrazení- 2-3 kamery,možnosti střihu atd. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

83 9.přednáška 7 Vznik rozhlasu a jeho vývoj. Vznik televize a její vývoj. Masová média. 1935 doc.Šafránek Fyzikální ústav UK, přijímací televizní aparatura-30 řádek-mechanický rozklad 1948 mezinárodní výstava Mevro 1948 výroba tv TESLA 1948 – 1.přímý přenos ze Sokolského sletu pravidelné zkušební vysílání ze Studia Praha v Měšťanské Besedě, 1.vysílač v r.1953 Petřínská rozhledna prohlášeno za pravidelné Ostrava, Bratislava, Brno, Košice 1953 – 2000 koncesí 1960 – 1963 – 1965 – 2 mil. 1969 – 3 mil. 1978 – 4 mil. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

84 9.přednáška 8 Vznik rozhlasu a jeho vývoj. Vznik televize a její vývoj. Masová média. 1966 vzniklo reklamní oddělení jako součást Hlavní redakce publicistiky a dokumentaristiky Pan Vajíčko animátor Eduard Hofman v r.1967 byla až 1989 (přes 500 šotů) První živá reklama P.Filipovská Pramen předána první etapa výstavby Kavčích hor – výstavba až do konce 70.let Mlýnská dolina – 2.program na něm barva barva na 1.programu Leden 1979 na Kavčích Horách zprovozněn nový objekt zpravodajství 1989 ČST z područí UV KSČ program OK 3 Slovenská televize zřídila SNR zákon o zrušení čsl.televize zaniká i federální program F1 PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

85 10.přednáška 1 Nové formy komunikace.
Nová média: internet (web), , mobilní marketing Nová média účinněji naplňují následující funkce: Budování loajality ke značce Generování nových kontaktů na potencionální zákazníky, zajímající se o naše informace Komunikování s potencionálními zákazníky Shromažďování dat o spotřebitelích Podoby reklamy na internetu: Reklamní prvky na webu (bannery) Placené odkazy ve vyhledávačích (SEM), google napravo u vyhledané stránky Reklama vkládaná do ů (reklamní patičky) Reklama v diskusních skupinách a konferencích Public Relations na internetu: má za cíl představit firmu Firemní vebové stránky Tiskové zprávy novinářům Elektronické noviny a časopisy Virtuální tiskové konference Sponzoring Diskuse na konferencích a fórech PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

86 10.přednáška 2 Nové formy komunikace. internetový direkt mail
Rozesílání elektronických magazínů (newsleter) Rozesílání korespondenčních kurzů Rozesílání novinek a dalších informací Virový marketing Promotional marketig Gerilový marketing , využívá ambus marketing Digitální marketing Event marketing Direkt marketing v elektronických médiích Product placement Mobilní marketing PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

87 Nová struktura masových médií po r.1989. Vznik stavovských organizací.
11.přednáška 1 Nová struktura masových médií po r Vznik stavovských organizací. V ČR tři způsoby vlastnictví médií: Media v soukromém vlastnictví , Veřejnoprávní média, Média neziskových, veřejně prospěšných a státních organizací Více než 80% tištěných médií ovládají zahraniční investoři U TV je to 100% Zadavatelé reklamy 21,3 miliard Kč/ročně (2006) a z toho: (0,38 mld/1990) 9,3 miliard do TV 7 miliard do tisku 2,2 miliard do rozhlasu 1,1 miliard do internetu 1,7 miliard do venkovní reklamy , reklamní nosiče - letáků apod. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

88 Nová struktura masových médií po r.1989. Vznik stavovských organizací.
11.přednáška 2 Nová struktura masových médií po r Vznik stavovských organizací. Nástup zahraničních subjektů, příchod zahr.reklamních agentur, nové zakázky 1500 subjektů, které uvádějí , že jsou RA RA sdružují dvě organizace: (z 2006) Ty reprezentují 90% reklamních výdajů AKA sdružuje 71 RA AČRA-MK sdružuje 50 RA RPR – občanské sdružení, které pečuje o etiku propagace, rozhodují hlavně o stížnostech na reklamu MOK – mezinárodní obchodní komora ABC ČR, ADMAZ, APA,APT,APRA, APSV,AVR, ČMS, SOVA,UVDT Odborná literatura předmětu od druhé poloviny 20.století a po roce 1990 – viz sylabus a metodické listy, knihovna PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

89 Nová struktura masových médií po r.1989. Vznik stavovských organizací.
12.přednáška 1 Nová struktura masových médií po r Vznik stavovských organizací. Čtenost tisku; náklady tisku; poslechovost rozhlasu; sledovanost TV; monitoring inzerce v tisku, rozhlase, televizi; návštěvnost serverů; prodejnost alb; návštěvnost kin Historie Media projekt LAE ČR MML PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

90 Nová struktura masových médií po r.1989. Vznik stavovských organizací.
12.přednáška 2 Nová struktura masových médií po r Vznik stavovských organizací. Zákon č.202/1990Sb., o loteriích a jiných podobných hrách Duhová kulička Louskáček Zlatá Pecka Tourfilm Tourpropag Zlatý štoček Zlatý středník Znojemský hrozen Zlatá pavučina Soutěž efektivity EFFIE PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::


Stáhnout ppt "VÝVOJ MÉDIÍ VŠFS info@matejkam.com."

Podobné prezentace


Reklamy Google