Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psaná čeština českých neslyšících

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psaná čeština českých neslyšících"— Transkript prezentace:

1 Psaná čeština českých neslyšících
Radlice, Mgr. Helena Šebková

2 Proč mají neslyšící problémy s ČJ?
90 – 95 % neslyšících se rodí slyšícím rodičům =) důsledky pro osvojování jazyka kritické období pro osvojování jazyka (do 6ti let) mimořádně silný vliv na osvojení jazyka ovlivňuje zvláště osvojování 1. jazyka vliv kritického období ve všech jazykových rovinách ovlivňuje chápání jednoduchých i složitých syntaktických struktur vliv kritického období je trvalý

3 Proč mají neslyšící problémy s ČJ?
neslyšící děti se učí číst a psát, aniž by předtím měly plně zvládnutý systém pravidel mluveného jazyka MJ je třeba vyučovat jako cizí jazyk! (1. v ČR se tak většinou neděje, 2. ČJ je přímo jazykem učební komunikace) neslyšící, kteří nemají v raném dětství přístup k jazyku, nebudou ani v dospělosti jazyk plně funkčně využívat

4 Vliv mateřského jazyka při učení se cizímu jazyku
pozitivní - společné jevy v mateřském i cílovém jazyce usnadňují učení (český student učící se polsky x anglicky x korejsky; neslyšící učící se BSL, ASL x ČJ, AJ) negativní (interference) odlišnosti mezi mateřským a cílovým jazykem „brzdí“ učení (do cizího jazyka přenášíme struktury z mateřského jazyka) Jaký je vliv ČZJ při učení se ČJ?

5 Vliv mateřského jazyka při učení se cizímu jazyku
příklad interference z ČJ do AJ (Čengliš): basic school x elementary school I´m a good cooker. x I´m a good cook. He is fifteen years. x He is fifteen. Please wash your dishes from hygienic reason! Otherwise we take the dishes and throw to garbages. příklad interference z ČZJ do ČJ: Kdo chytrý člověk hodí čte knížku.

6 Co všechno je třeba umět, znát a vědět pro úspěšné napsání textu…
mechanická dovednost psaní jazyková kompetence (slovní zásoba, gramatika, frazeologie, …) věcné znalosti (znalosti o světě) (+ znalosti a zkušenosti týkající se tématu textu)

7 Co všechno je třeba umět, znát a vědět pro úspěšné napsání textu…
komunikační znalosti schopnost zvolit vhodné prostředky pro svůj záměr např.: Nevadilo by vám, kdybych otevřel okno? X To je hic, co? znalosti komunikačních norem (maximy, oslovení, sdělení, rozloučení) Macurová, rozhodl jsem, že chci mít zkoušku A kdy? Ve 14 hodin.

8 Co všechno je třeba umět, znát a vědět pro úspěšné napsání textu…
schopnost svůj projev organizovat a členit znalosti a zkušenosti s texty různých typů (př. vyprávění x výkladový text) S čím mohou mít problém neslyšící žáci a studenti?

9 Gramotnost neslyšících
a) formální gramotnost schopnost číst a psát (mechanické čtení a psaní) b) funkční gramotnost schopnost číst a psát s porozuměním funkční čtení, funkční psaní

10 Výzkumy gramotnosti neslyšících ve světě
80. léta 20. st. neslyšící opouštějí ZŠ a SŠ jako funkčně negramotní čtenářské schopnost na úrovni 9-ti – 10-ti letých slyšících dětí Standfordské výkonnostní testy (USA) zjišťují základní znalostí žáků ZŠ a SŠ v r poprvé použity pro testování neslyšících 90. léta 20. st. úroveň gramotnosti se zvýšila (USA, VB, Skandinávie)

11 Výzkumy gramotnosti neslyšících v ČR
výzkum je teprve na počátku (Macurová + CNES FF UK) nemáme detailnější analýzy, rozsáhlejší studie, plošné výzkumy, výzkumy porovnávající slyšící a neslyšící vrstevníky žádné standardizované testy zjišťující úroveň psané češtiny a čtení s porozuměním státní maturita z ČJ  průzkum České školní inspekce (1997) jediný plošný výzkum psané češtiny v r. 1998

12 Závěry průzkumu České školní inspekce z r
Závěry průzkumu České školní inspekce z r (průzkum čtenářských dovedností): =) není pravda, že absolventi ZŠ pro SP nerozumí jednoduchým textům a jsou negramotní (porozumění jednoduchým textům x funkční gramotnost!) =) rozdíly: nedoslýchaví x neslyšící žáci, žáci jednotlivých škol =) žáky, kterým test činil potíže, označila ČSI za jedince se „závažnými rozumovými nedostatky, které by mohly být důvodem pro zařazení do zvláštních škol“ =) podle ČŠI problém u některých těžce SP žáků: malá slovní zásoba, neporozumění syntaxi, neznalost gramat. jevů (pádové otázky, skloňování, atd.) =) nedostatečně vyvinutý komunikační systém, rezervy v práci učitelů

13 Chyby v psaných textech neslyšících
Typy chyb Quigley a Paul (1984) definovali 4 základní chyby v psané AJ: přidání vynechání nahrazení chyby ve slovosledu =) tyto chyby se objevují také v psané ČJ českých neslyšících

14 Typy chyb v psané češtině českých neslyšících
Různé pohledy na chyby: z hlediska typu chyb hlediska příčin těchto chyb z hlediska jednotlivých jazykových rovin

15 Typy chyb v psané češtině českých neslyšících
přidání přidání „si“, „se“: „Mám se fajn a praxi se dobře jde.“ x (Mám se fajn a na praxi mi to dobře jde.) přidání slovesných tvarů: „Lenka je pracuje.“ (Lenka pracuje) přidání dloužení u samohlásek: „nestáčí“ (nestačí), „napsát“ (napsat), „ztrátila“ (ztratila), „můž“ (muž).

16 Typy chyb v psané češtině českých neslyšících
vynechání slov: „Úvodem mého 0 tě nejsrdečněji zdravím“(dopisu) „Já už 0 na tebe 0 ty 0 neposlala balík.“ (Já už se na tebe zlobím, že jsi neposlala balík) „…také já s X 0 na víkend.“ (…také já s X jedu na víkend.) vynechání „si“, „se“ „Lepší sejít 0 0 Phy.“ (Lepší sejít se v Praze.) „Babička 0 nezlobí.“ (Babička se nezlobí.) „já omlouvám 0“ (Já se omlouvám.)

17 Typy chyb v psané češtině českých neslyšících
vynechání spony: „Sestra 0 nemocná měsíc.“ (Sestra je nemocná měsíc.) „To 0 vše.“ (To je vše.) „Film 0 super.“ (Film je super.) vynechání pomocných tvarů slovesa „být“: „(My) potom 0 šli do H.“ ((My) jsme potom šli do H.) „Já už 0 čekal.“ (Já už jsem čekal.)

18 Typy chyb v psané češtině českých neslyšících
vynechání infinitivu ve spojení s modálními slovesy: „Ty nesmíš 0 kluka“ (Ty nesmíš mít kluka.) „Může 0 penzion také ?“ (Může jet do penzionu také?) vynechání dloužení u samohlásek: „vypáda“ (vypadá)

19 Typy chyb v psané češtině českých neslyšících
nahrazení nahrazení nevhodným slovem: „mouka hladká a drsná“ (hrubá) „hluboké a nízké vody“ (mělké) „na poslední času“ (chvíli) záměna hlásek: „zapladim (zaplatim), kazeda“ (kazeta), „odvolení“ (odvolání), „kuktus“ (kaktus)

20 Typy chyb v psané češtině českých neslyšících
chyby ve slovosledu vliv interference z ČZJ nebo jiné: „Petr jsem učí zkoušky na přijímací.“ (Petr se učí na přijímací zkoušky.) nejednoznačné chyby: „Můž a žena se šli domů 0.“ =)přidání „se“ nebo vypuštění slovesa? (Muž a žena šli domů x Muž a žena se šli domů najíst.) Jak opravovat chyby v psaném textu?

21 Vliv českého znakového jazyka na psanou češtinu českých neslyšících
záměna sloves „být“ a „mít“: „Král Gilgameš měl smutný.“ (Král Gilgameš byl smutný.) „potom má trochu unavená“ (Potom byla trochu unavená.) „Myslím znakový jazyk má velmi důležité pro neslyšící“ (Myslím znakový jazyk je velmi důležitý pro neslyšící.) „Stolička má sklenička, víno a cigaretu.“ (Na stoličce je sklenička, víno a cigareta.) „…jsem trochu problem“ (…mám trochu problém.)

22 Vliv českého znakového jazyka na psanou češtinu českých neslyšících
- lexikální vyjadřování času: „Minulý chodit na vánoce“ (Minulé vánoce…) „Já s rodiče jsme v minulý čas v sobotu jeli se podívat…“ (Já s rodiči jsme se jeli podívat…) - lexikální vyjadřování způsobu: „ptám se můžete v čtvrtek.“ (Můžete ve čtvrtek?) „ptá se bude domů“ (Půjdu domů?) - lexikální vyjadřování vidu: „bude možná koupit motorku“ (Možná si koupím motorku.) „Dnes jsem pošlu fax hotovo zaplatí.“ (Dnes jsem poslal fax a zaplatil.)

23 Vliv českého znakového jazyka na psanou češtinu českých neslyšících
záměna spojek „proto“ a „protože“ (nerozlišování důsledkových a důvodových vztahů): „Zítra pojedeme na vlaku lyžovat, proto zítra tu budou málo lidí, proto oni chodí do práce.“ (…protože zítra tu bude málo lidí, protože chodí do práce.) „ty bylo bere deštník, proto prší“ (ty sis bral/a deštník, protože prší) „nemůže chodit, proto on starý“ (nemůže chodit, protože je starý.) „Já pořád nemám čas proto můj synku má rád a radost pádu sníhu.“ (Já pořád nemám čas, protože můj synek má radost z toho, že padá sníh.)

24 Vliv českého znakového jazyka na psanou češtinu českých neslyšících
absence skloňování ve větě: „profesionál tlumočník“ (profesionální tlumočník) „film podle skutečnost“ (film podle skutečnosti) „Čtení kniha…“ (čtení knihy). „od září zase změna tarif“ (změna tarifu)

25 Vliv českého znakového jazyka na psanou češtinu českých neslyšících
vliv ZJ na slovosled: „Budeš dělat co?“ (Co budeš dělat?) „Jídlo bez.“ (Bez jídla.) „Kdo výhra firma číslo?“ (Jaké je číslo firmy, která vyhrála?) „Před srpen bylo spolu slibuje...“ (Ještě než byl srpen jsi mi slíbila…)

26 Vliv českého znakového jazyka na psanou češtinu českých neslyšících
převod struktur ze ZJ: „…a nemůže být to dělat vtom titulky ??? (A nemůže se to udělat s titulky?) „kdo chytrý člověk hodí čte knížku… (Chytrý člověk může číst knížku…) „Mě to vadí....musel jsem psát, to je moc práce.“ (Vadí mi, že jsem musel psát, to je moc namáhavé.) „Můj typ vždy mluvim pravdu.“ (Jsem pravdomluvný.)

27 Typy chyb podle jazykových rovin
Fonologická rovina (rovina hlásek) Morfologická rovina (skloňování, časování) Lexikální rovina (slovní zásoba) Syntaktická rovina (stavba věty) Stylistická rovina (styl textu) Textová rovina (výstavba textu)

28 Typy chyb podle jazykových rovin
Fonologická rovina chyby v grafickém záznamu délky hlásek: „mam rádost“ (mám radost) „ztrátila“ (ztratila) „vídím“ (vidím) „nevědela“ (nevěděla) vynechání hlásek nebo slabik: „jes0li“ (jestli), „dosle0hl jsem“ (doslechl jsem se), „kop0ec“ (kopanec), „u0střed“ (uprostřed)

29 Typy chyb podle jazykových rovin
Morfologická rovina záměna slovních druhů: „Příště pořádnej přemýšlej co je důležité pro tebe.“ (Příště pořádně přemýšlej, co je pro tebe důležité.) „Měj se hezky a hezký vyspinkej si“ (Měj se hezky a hezky se vyspinkej.) „Nejvíc sexy je Halle Berry a navíc je lehká nedoslýchavá.“ (Nejvíc sexy je Halle Berry a navíc je lehce nedoslýchavá.) „film je hrůzy“ (film je hrůza/hrozný) „herec není kvalita“ (herci nejsou kvalitní) „ZJ není primitiv“ (ZJ není primitivní)

30 Typy chyb podle jazykových rovin
záměna hlásek: „táme“ (dáme) „dvěkrát“ (dvakrát) přemístění hlásek ve slově (metateze): „kleštár“ (klášter) „mhla“ (mlha) nesprávné pořadí hlásek nebo chyby v přepisu slova: „objedavnka“ (objednávka) „rebehitilice (rehabilitace) „svěděvit (vědět) „břičko (břicho)

31 Typy chyb podle jazykových rovin
užívání sloves ve tvaru 3. osoby j. č. přítomného času oznamovacího způsobu („absolutní/nepříznakový tvar“): =) 3. osoba j. č. může nahrazovat infinitiv: „já musí hlídá“ (já musím hlídat) „ty bude má svátek“ (ty budeš mít svátek) „budeme sprchuje“ (budeme se sprchovat) =) 3. osoba j. č. může nahrazovat rozkazovací způsob: „prosím tě pomůže“ (prosím tě, pomož) „ty pošle balík“ (pošli balík)

32 Typy chyb podle jazykových rovin
=) 3. osoba j. č. pro tvary jiných slovesných osob: „příště ti píšu a nebo tě uvidí“ (příště ti napíšu nebo tě uvidím) „(ty) nemusí dopis“ (ty nemusíš psát dopis) „(my) může“ (My můžeme) „(já) poletí“ (Já poletím) „napiš čeká“ (Napiš, čekám) jiné případy užití 3. osoby j. č. (porozumění z kontextu: „Helena nechce hada.“ (Nechci se hádat. Píše Helena o sobě) „Světlana je čas domů.“ (Světlana už pojede domů. Píše Světlana) „Pavla měla fotbal a potom nakupovala chodila do H.“ (Byla jsem na fotbale a potom jsem nakupovala a šla do H. Píše Pavla.)

33 Typy chyb podle jazykových rovin
- vyjádření minulého času pomocí minulého tvaru slovesa „dělat“: „Neslyšící, který nabízí nedělal změnit tarif a T-mobile vždy dělal změnit tarif.“ (Tarif, který neslyšící nabízejí, se nemění, T-mobile vždy měnil tarif.) =) časté užití slovesa „dělat“ jako pomocného slovesa: „dělal jsem hovor.“ (Prozvonil jsem.) „budes delat vybehat.“ (vyběhneš se mnou(?)) „…delas diskriminace menisina…“. (…diskriminuješ menšinu.“ „Doktor dělá svině“ (Doktor je svině/dělá sviňárny.)

34 Typy chyb podle jazykových rovin
vyjádření přítomného času lexikálně: „Tak nejsi uplne rozumet o Deaf kultura…“ (Nerozumíš tak úplně kultuře Neslyšících.) „X, jsi omyl…“ (X, mýlíš se.) vyjádření budoucího času lexikálně: „…take me vubec neoznamil,ze bude zmenit pausal, atd…“ (Také mě vůbec neoznámili, že změní paušál.)

35 Typy chyb podle jazykových rovin
Lexikální rovina často malá slovní zásoba =) časté opakování slov neznalost a nepoužívání synonym a antonym neznalost vztahů významové podřazenosti a nadřazenosti (slova nadřazená a podřazená) přemíra konkrétních slov, absence abstraktních slov celkově: více substantiv, adjektiv a sloves, méně zájmen, příslovcí, předložek a spojek

36 Typy chyb podle jazykových rovin
přidání nadbytečných slov: „Vidím, že se tu nikdo nepřispěl.“ (Vidím, že tu nikdo nepřispěl.) „Musím se s nějakým manažerem domluvit v klidné dohodě...“ (Musím se s nějakým manažerem v klidu domluvit.) „co je tady zde napsáno, je nesmysl.“ (To, co je tady napsáno, je nesmysl.) „jednou bude provždy natrvalo“ (Bude to natrvalo./Bude to jednou provždy.)

37 Typy chyb podle jazykových rovin
vynechání slov - např. předložek: „to je 0 pořádku“ (To je v pořádku.) „běž 0 slyšící diskuze“ (Běž do slyšící diskuze/Běž diskutovat se slyš.) vynechání spojek: „škoda 0 vy neumíte ZJ“ (Škoda, že neumíte ZJ.) vynechání více slov: „Kdo 0 30let ohluchy tak bude 0 horsi zivot, protoze 0 nezvykl jak 0 oci…“ (Kdo je 30 let ohluchlý/ve 30ti letech ohluchne, bude to mít v životě těžší, protože není zvyklý používat oči…)

38 Typy chyb podle jazykových rovin
Syntaktická rovina krátké a jednoduché věty (oznamovací, v činném rodě): „Tatínek sedí a číst noviny.“ (Tatínek sedí a čte noviny.) málo souvětí časté opakování několik málo vzorců: (podmět – přísudek, podmět – přísudek – příslovečné určení) opakování slov

39 Typy chyb podle jazykových rovin
věty často působí nesouvisle, nespojitě, mechanicky za sebou, bez spojovacích výrazů a odkazování: „Maminka je vysoká a štíhlá, ale jenom velké břicho. Je zelený šaty. Nohy je dlouhý. Má ošiklivá prsa. Má velká hlava. Má červený nos. Má málo vlasy. Má úzký krk.“

40 Typy chyb podle jazykových rovin
při spojování dvou vět: záměna „proto“ a „protože“ vyjadřování příčiny slovem „důvod“ vyjadřování časových a podmínkových vztahů slovem „potom“ chyby ve slovosledu: „Nazdárek, dlouho jsem nebyl tu.“ (Nazdárek, dlouho jsem tu nebyl.) „Můj nejoblíbenější je herec Denzel Washington.“ (Můj nejoblíbenější herec je Denzel Washington.) „…jak je mezi rozdíl Český film i Americký film či zahraníční.“ (…jaký je rozdíl mezi českým filmem, americkým filmem nebo zahraničním.)

41 Typy chyb podle jazykových rovin
Stylistická rovina - nevhodný výběr slov a slovních spojení: „Praha je hezké město, ale ti lidi jsou pěkně narvaní, to asi jsi viděla že?“ (Praha je hezké město, ale je tam pěkně narváno, to jsi asi viděla, že?) „Černý vtip“ (Černý humor) „Nesmysly nevitam...“ (Nesmysly nechci/nezajímají mě) „…házíte na Neslyšící CZ a T-Mobile jako "neslyšící zvíře"…“ (Stěžujete si na Neslyšící CZ a T-Mobile jako kdyby neslyšící byli nějací…“ - knižní výrazy: „čeština je asi poslední jako bývají jen ve vlasti.“ (…jen ve vlastní zemi) „Zůstavam věrné Vodafone už po 5let a jsem spokojený.“ (už 5 let)

42 Typy chyb podle jazykových rovin
Textová rovina - celkově kratší texty - texty poměrně jednorodé po stránce pisatele (? věk, pohlaví, typu a stupeň ztráty sluchu autorů), adresáta, typu textu, funkce textu - text působí často strnulým a neosobním dojmem - absence koheze a koherence (věty i jednotlivá slova jsou mechanicky řazena za sebe)

43 Typy chyb podle jazykových rovin
oddělení jazykové formy a obsahu – doslovné citace vět nebo struktur: „Otec šlou spolu Helenka, která je šikovná a mnohé Vám vysvětlí.“, „Posílám ti s pozdravem.“ „Předem mého dopis.“ (uprostřed textu) „Úvodem mého tě co nejsrdečněji zdravím.“ „Potom napište objednávka centrum.“ „Držím si vás na palce a nejlepší hodnocení…“ „…dik za kladne pochopeni, X…“ „…je krasneho,jak bojovnici ozyvali bojove kriky a sekali ci mavali zbrani ve pocetne sarvatce.“

44 Příčiny problémů a možnosti řešení současného stavu funkční gramotnosti neslyšících
Příčiny nízké funkční gramotnosti neslyšících: neslyšící dítě není v kritickém období vystaveno jazyku, který může přirozeně vnímat ve školách se vyučuje ČJ stejnou metodou jako se vyučují slyšící, nikoli ČJ jako cizí jazyk ČJ navíc plní roli učební komunikace (vyučuje se v ČJ) ! redukované osnovy na čí straně je chyba? motivace neslyšících ke čtení

45 Příčiny problémů a možnosti řešení současného stavu funkční gramotnosti neslyšících
výuka ČJ jako cizího jazyka bilingvální metoda =) lepší výsledky v gramotnosti než orální metoda nebo TK změna přístupu ke gramotnosti: mít zřetel k tomu, že čtení a psaní jsou vzájemně související procesy zajistit prostředí bohaté na psané/tištěné informace předčtenářské aktivity (diskuse před čtením – pomocí otázek, rozhovor nad obrázkem, sémantické mapy pojmů souvisejících s obsahem textu) čtení řízené učitelem kontrastivní způsob výuky deníkové rozhovory, dopisy


Stáhnout ppt "Psaná čeština českých neslyšících"

Podobné prezentace


Reklamy Google